Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KFEn begrenset idekonkurranse for utforming av fasadene ble utlyst i januar 2010.Konkurransen var rettet til kunstnermiljøet og ambisjonen om å bruke kunst iarkitekturens skala ble positiv mottatt av KORO (Kunst i offentlige rom), som har vedtatttilsagn til kunst på 1 mill.kr. Tilsagnet forutsetter en egenandel på 3 mill. kr. frakommunens side. Dette tilsvarer kunstavsetningen i tidligere meldt kostnadsestimat på112 mill. kr. ekskl. mva. Avhengig av prosjektets driftsøkonomi for Drammen ParkeringKF og eventuell igangsetting anbefales beløpet avsatt i økonomiplanen fra DEKF’s side.3.10 UndervisningDet er behov for tilpasning av skolene til elevtallsvekst og behov for fortsatt oppgraderingav flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten ”oppgradering avbygningsmassen” jfr. pkt. 3.10.1, mens andre større tiltak krever egne bevilgninger.Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som børprioriteres.3.10.1 Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill.Beløpet er delt på 2 poster.1. Det avsettes kr. 5,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen, for å dekke slitog elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie.2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep og endret bruk.Det forelås for 2011 å avsette 10 mill. som dekker tilpasning til elevtallsvekst. Disseinvesteringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen.3.10.2 Galterud skole og Fjell skole, kroppsøvingsarealerBasert på gjennomført og avlyst (mislykket) konkurranse om ombygging av eksisterendegymsalbygg på Galterud skole i 2009, ble det høsten 2009 arbeidet med nyanbudskonkurranse basert på oppføring av ny flerbrukshall ved skolen, innenfortidligere fastsatt investeringsramme på 36 mill. kr., men hvor også vurderinger i forholdtil mulige spillemidler skulle avklares.Arbeidet ble stilt i bero i 1. halvår 2010, i påvente av overordnede lokaliserings- ogutbyggingsavklaringer innenfor prosjekt Fjell 2020. Skisseprosjekter som beskriver ulikeutbyggingsalternativ for kroppsøvingsarealer/aktivitetsflater ved skolene anslårkostnadene til å ligge mellom kr. 70 og kr. 100 mill. Basert på innspill fra prosjekt 2020foreslås det i første omgang avsatt 28 mill. kr. i 2011 til bygging av ny flerbrukshall meden aktivitetsflate ved Galterud skole. I beløpet inngår også riving av eksisterendegymsalbygg og etablering av ny infrastruktur. Ny flerbrukshallen ved Galterud skoleforventes å utløse 4 mill. kr. i spillemidler. Videreføring av flerbrukshall/-aktivitetshusved Fjell skole ses i sammenheng med pågående utredninger relatert til behov forutvidelse, oppgradering og rehabilitering av Fjell skole. Utredningene ferdigstilles førneste økonomiplanprosess.3.10.3 Brandengen skole - Nye vinduer og takBrandengen skole har stort behov for nye vinduer, nytt utvendig tak, samt en delinnvendig oppgradering. Det vurderes også behov for ny drenering rundt skolen.28.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 16 av 23

More magazines by this user
Similar magazines