Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KFDrammen med spesielle behov. Det samarbeides med virksomhetene Kultur og Senterfor oppvekst om nærmere spesifisering av dette.OppsummeringDrammen Eiendom KF vil sende ut konkurransegrunnlag for utleie av Killingen medfølgende rammebetingelser:• Leieforholdet omfatter Killingen, samt en båtplass og en parkeringsplass påfastlandet• Varighet 5 år + opsjon på ytterligere 5+5• Utleie til markedspris etter tilbud og forhandling.Krav til ny leietaker vil være basert på økonomisk soliditet, vandel og øvrige vilkår.Kriteriene for valg vurderes ut fra leietilbud, konseptvalg, planer for stedet, inklusivtilbud til barn og unge fra Drammen, erfaring, referanser samt personlig engasjement ogegenskaper. Det vises for øvrig til eget notat om saken.3.13.4 Etterbruk Strømsø skoleDEKF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området harinngått som et viktig element i idèkonkurransen ”En by og leve i ” og endeligreguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt somustillingsområde i FutureBuilt. DEKF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektivkun er hovedbygningen som av vernehensyn bør gjenstå. På dette grunnlaget er detutarbeidet er skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med etambisjonsnivå at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuilt forbildeprosjekt medsterk energi og miljø-standard vil kostnadene til en rehabilitering være på ca. kr. 60 mill.ekskl. mva. Dette innebærer en husleie tilsvarende nybygg på ca. 1.900 kr. m2.Hovedspørsmålene som må avklares er om kommunen skal være en toneangivendeleietaker, eller om bygget skal søkes leiet ut i det kommersielle markedet, medtilhørende risiko.DEKF anbefaler følgende hovedgrep:• Reguleringsmessige status og utbyggingspotensiale for hele eiendommenavklares gjennom planlagt politisk sak i høst.• På dette grunnlaget utvikles område idèmessig og reguleringsmessig. Eventueltved bruk av arkitektkonkurranse.• Dersom kommunen vil være en toneangivende leietaker i hovedbygget anbefaleshovedbygget å forbli i kommunalt eie. Det igangsettes i så falloppgraderingsprosjekt med ambisjon om å være forbildeprosjekt i FutureBuilt.Dvs. investeringsnivå på ca. kr. 60 mill. eks. mva. som kan innarbeides iøkonomiplan 2011-14.• Dersom kommune ikke ønsker å benytte/leie hovedbygget til egen virksomhetlegges det ut for salg sammen med øvrige tomtearealer.3.13.5 Papirbredden fase 228.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 21 av 23

More magazines by this user
Similar magazines