Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

AKTIVITETER.Drammen Kjøkken KF`s mål og fokusområder 2011 - 2014:Drammen Kjøkken KF har som mål å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser som er tilrådighet, samt være det rimeligste alternativet med hensyn til totalleveranse til DrammenKommune.Drammen Kjøkken KF har likeledes som mål å øke totalomsetning med tanke på produksjonav tjenester til andre omkringliggende potensielle kunder. Dette for å kunne gi et så godttilbud til brukere av organisasjonens tjenester som mulig. I tillegg oppfylle Drammenkommunes mål for Drammen Kjøkken KF frem til 2014.Foretaket har også utfordringer knyttet regnskapsunderskudd i 2008 og 2009. Dette skaldekkes inn i budsjettene for 2010 og 2011. Samtidig har kommuneadministrasjonen bebudeteieruttak på kr 1 mill i 2010. Indikasjoner fra kommuneadministrasjonen tilsier at dette vilfortsette i hele økonomiplanperioden 2011 til 2014.I tillegg til dette ligger store utfordringer i produksjon av ernæringsmessig trygg mat ogmålsetningen om ytterligere vekst knyttet til eksisterende lokaler, da disse ikke erhensiktsmessige i forhold til dagens aktivitet. Anlegget tilfredsstiller ikke dagens, ellerfremtidige krav vedrørende effektiv hygiene, utforming av produksjonslokaler og logistikk.Styret har opprettet kontakt med Drammen Eiendom KF for å finne dokumentasjon pålignende prosjekter, med tanke på kostnadsrammer, finansiering, framdrift, byggtekniskeforutsetninger m.v.Det er utredet 4 mulige løsninger:- utbygging og videreutvikling av nåværende lokaler.- nybygg.- leietaker i fremtidige kommunale byggeprosjekter.- leietaker og eventuell ombygging av lokaler i annet næringsbygg.I forbindelse med nye lokaliteter er det foretatt en analyse hvor det skisseres 3 alternativer iforhold til driften:1 - produksjonslokaler hvor det kun produseres mat til Drammen Kommunes institusjoner,bofellesskap og dagsenter (ca. 633 dagsporsjoner)2 - Produksjon til Drammen Kommunes institusjoner, bofellesskap og dagsentra samtkafeteriatilbud og catering som dagens ordning.(ca. 900 dagsporsjoner)3 - Som alternativ 2, men med mulighet til utvidelse i form av interkommunalt samarbeide ogøkning av cateringproduksjon.(mer enn 1250 dagsporsjoner)Status per 2.tertial 2010 er at det er avsatt midler til forprosjektering av lokaler, men dette erlagt noe til side, da Drammen Kommune høsten 2010 har en gjennomgang av eierstrukturmed kartlegging av behov for mattjenester og organisering av denne. Det må være et mål forforetaket at planene for nye lokaliteter kan være konkretisert i løpet av 2011. Bygging oginnflytting i nye lokaler bør skje så fort som overhodet mulig og senest ved utløpet avøkonomiplanperioden – altså innen 2014.Side 5

More magazines by this user
Similar magazines