Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014LeserveiledningRådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2011-2014 er bygget opp i 4 deler:Del 1 – Oppsummering av hovedtrekkene i budsjettforslagetDel 2 – Omtale av programområdene (del 2.1) og nærmere forutsetninger fordriftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og kommunens eierstyring(del 2.2 - 2.4)Del 3 – Omtale av planlagte og eksisterende utviklingsprosjekterDel 4 – Vedleggsdel som kan brukes for oppslag og nærmere dokumentasjonFor å få en oversikt over hovedtrekkene i budsjettforslaget skal det være tilstrekkelig å lesedel 1.Økonomiplanen er bygget etter en ny mal, og spesielt programområdeomtalen har fått endretoppbygging. Det er lagt vekt på å utvikle hovedmål og delmål pr. programområde.Hovedmålene skal først og fremst gi uttrykk for de politiske oppdrag til administrasjonen,mens delmålene uttrykker rådmannens oppdrag til virksomhetene. Den endrede strukturen vilgjenspeiles i kommunens årsrapport for 2011.Rådmannen har lagt vekt på å bygge opp dokumentet på en slik måte at man får fokus på helebudsjettet. Det er lagt vekt på å utarbeide statusbeskrivelser som underbygges gjennomrelevante nøkkeltall, for å gi et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Det errådmannens intensjon at dette skal gjøre det lettere å prioritere både mellom og innenforprogramområdene.De endringer som nå er foretatt i økonomiplandokumentet er første fase i en gradvistilpasning som vil pågå over en treårsperiode. Arbeidet med å utvikle budsjettdokumentet skalpreges og påvirkes av nytt bystyre etter kommunevalget høsten 2012 og ny kommuneplan i2012.1

More magazines by this user
Similar magazines