Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

*** Lønnsjusteringer 3,7%**** Kan ikke justeres***** Avgiftsparkering 1,1%2011Pris Kr. Sone22 kr. 1 Sentrum første time 170 000 170 00026 kr. 1 Sentrum andre time 124 000 124 00030 kr. 0 Sentrum tredje time 112 000 0294 000Budsjettet er basert på dagens situasjon og de rammene som er satt av bystyret og somDrammen Parkering opererer innenfor. Drammen Parkering ser at dersom foretaket kan få enstørre frihet til, innenfor de rammer og føringer bystyret legger, selv å fastsette bl.a. takster ogtider, vil dette kunne bidra til å øke belegg og inntjening i områder som pr. i dag ikke girmaksimal fortjeneste. Drammen Parkering ber derfor at det vurderes inn mot budsjett 2011 ihvilken grad, og innenfor hvilke områder, foretaket selv kan ta denne type beslutninger.Eksempelvis har Drammen Parkering en nedgang på Tinghustomta (antall parkerende ned8000 og inntjening ned kr 170.000) og Ordfører Ingebrigtsens gate (antall parkerende ned2000 og inntjening ned kr 65.000). Det er i dag en økning i antall parkerende isentrumssonene på Bragernes og Strømsø, men en omlegging fra 5 timers regulering tilubegrenset parkeringstid i visse gater vil øke inntjeningen ytterligere. I dag mister DrammenParkering heldagsparkeringen til de private selskapene.Budsjettforslaget legger opp til et overskudd på kr 14,6 millioner i 2011. Det er et overskuddsom er ca 0,3 millioner dårligere enn budsjettet for 2010. Dette skyldes et bortfall i inntekterpå Marienlyst/Drammensbadet 2010 (endrede taksttider etter budsjett 2010 ble vedtatt og ikkesynlig i budsjettallene), og byggingen av Papirbredden 2 med oppstart høsten 2010. I tilleggkommer en økning i totale lønnsutgifter på kr 1.617.000 som skyldes helårseffekt avnyansettelser i 2010 og budsjettert ny stilling som saksbehandler.Reduksjon inntekterTap av inntekter Marienlyst/Drammensbadet 2010 Kr 700.000Bygging på Papirbredden Kr 310.000Kr 1010.000Det er også beregnet nye inntektsområder, men dette vil ikke gjøre opp for tapte inntekter ogde økte lønnsutgiftene.