Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

BudsjettkommentarerInntekterTotale inntekter er beregnet til ca. 37,9 mill kroner, hvilket er en økning på ca. 4 millkroner i forhold til prognosen for 2010. Økningen skyldes økte priser på billetter, kurs,utleie og produkter.Inntektene baserer seg på et årlig besøk på 330 000, dette utgjør 919 besøkende per dag i358 åpningsdager.Antall besøk er fordelt mellom kortholdere, enkeltbesøk og grupper basert på erfaringstallfra 3. tertial 2009 og 2. tertial 2010 (se vedlegg 1).Salg i kafe og badebutikk er beregnet til kr 21,70 per besøkende per besøk (brutto). Detteer omtrent som budsjettert for 2010, mens regnskapstallet per 2. tertial 2010 viser et noelavere beløp (kr 18,55). Det er høsten 2010 satt i verk tiltak for å øke beløpet perbesøkende i kafe og badebutikk.Prisøkning på billetter og kort er på ca 4 %. (se vedlegg 2) Prinsippet om enkelhet ibillettstrukturen videreføres, og faste kunder/familier gis rabatter gjennom kort ogfamiliemedlemskap.KostnaderVarekostnad kafe og badebutikkTotalt budsjettert med 4,1 mill kroner i vareinnkjøp fordelt på matvarer, engangsartikler,velværebehandlinger, solarium, badetøy/rekvisita og treningstøy. Det er høsten 2010iverksatt tiltak for å se på innkjøpsrutiner og tiltak for å øke marginene i kafe ogbadebutikk.LønnTotalt lønnsbudsjett på 19,9 mill kroner basert på et behov for 34,45 årsverk, ognødvendige bemanning med ekstrahjelp og syke- og ferievikarer. Det er tatt høyde forekstra bemanning på dager med forventet stort besøk samt vinter-, påske- og høstferie.Det er lagt inn en lønnsøkning på 3,4 % som følge av lønnsoppgjøret for 2010.Energi, brensel og vannTotalt på ca. 5 mill kroner og inneholder elektrisitet, kjemikalier til vannbehandling,fjern-/nærvarme og serviceavtaler knyttet til bassengdrift. Det er lagt til grunnenergiforbruk basert på tall fra 2009 og 2010, og prisanslag fra Drammen Eiendom påbakgrunn av gjeldene energiavtaler. Det er knyttet usikkerhet til prisene. Det er lagt tilgrunn samme pris for elektro og fjernvarme, 80 øre per kWh. Dette er en økning med 10øre per kWh for fjernvarme sammenlignet med 2010. Drammen Fjernvarme kan øke sinepriser med 14 dagers varsel. Fordelingen er 3,1 mill kWh elektro og 1,9 mill kWhfjernvarme.Kostnader til vannbehandlingen og serviceavtaler er indeksregulert med hhv. 1,9 % og2,5 % på bakgrunn av 2010 tallene.Kostnader lokalerTotalt på ca. 20,8 mill kroner og inneholder husleie til Drammen Eiendom på 18,6 millkroner, vann/avløp og renovasjon på 1,6 mill kroner ut i fra forventet forbruk på 45 000m 3 og renovasjonskostnader på kr 12 000,- per mnd. Hygieneartikler/renholdsmidler erbudsjettert med ca kr 45 000,- per mnd, basert på erfaringstall.

More magazines by this user
Similar magazines