Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommuneKontrollutvalgetSaksbehandler Møtedato SaksnrAudun Helleland 20.10.10 66/09BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2011Vedlegg: Brev fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 06.10.10SEKRETARIATETS INNSTILLING:Det foreslås at det for 2011 bevilges totalt kr. 2.670.000,- til revisjon og sekretariatstjenester.KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING:Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til revisjonens og sekretariatets forsalg til budsjett for2011.ENSTEMMIG VEDTAK:Det foreslås at det for 2011 bevilges totalt kr. 2.670.000,- til revisjon og sekretariatstjenester.SAKSUTREDNING:Buskerud Kommunerevisjon IKS har i brev til kontrollutvalget redegjort for revisjonshonorarene for2011. Revisjonen gjør oppmerksom på at honorarforslaget er basert på et anslag som det senere kanbli nødvendig å justere. Etter sekretariatets syn må dette anslaget på kr. 2.355.000,- benyttes somgrunnlag for de revisjonskostnadene som skal budsjetteres av kommunestyret.I tillegg er det honorarene for kommunens foretak beregnet slik:Drammen Drift KF 70 000Drammen Eiendom KF 150 000Drammen Parkering KF 65 000Drammen Kjøkken KF 65 000Drammensbadet KF 70 000

More magazines by this user
Similar magazines