Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

må sikres. Sydveggen ble rehabilitert i 2009/10, men de gjenstående arbeidene er nå vurdert ien prosjektrapport som anslår rehabiliteringskostnadene til ca. kr.17,0 mill. Denne summenbør helst ikke fordeles over flere enn to år på grunn av framdriften i prosjektet. Drammenkirkelige fellesråd vil komme mer utførlig tilbake til rapportens innhold og konsekvenser.Investeringskostnad 2011:kr.10.000.000,-Investeringskostnad 2012: kr. 7.000.000,-6) Nytt orgel Konnerud kirkeDrammen kommunes delfinansiering av nytt orgel i Konnerud kirke har i tidligereøkonomiplan (2007-10) blitt skjøvet til 2011.Konnerud Menighet er godt i gang med sin pengeinnsamling mot målet om å dekkehalvparten, kr.2,0 mill., av kostnaden, og ber om at Drammen kommune dekker den andrehalvparten slik praksis ved orgelanskaffelsene er. Eksisterende orgel trenger storereparasjoner, noe som ikke er økonomisk forsvarlig på dette instrumentet i følge orgelfagligrapport.Investeringskostnad 2011:kr.2.000.000,-INVESTERINGSBUDSJETT I NESTE PLANPERIODE 2012-2015:Orgel Tangen kirkeKirkeorgelet i Tangen kirke har i flere år vært i en så dårlig forfatning at det ikke kanrepareres uten uforholdsmessig store kostnader, - i verste fall tilsvarende et nytt orgel! Dettehar vært formidlet i budsjettforslaget fra Kirkelig fellesråd i flere år. I sommer var orgelet i enså dårlig forfatning at det ble satt ut av drift. Det brukes nå et midlertidig lånt elektroniskorgel inntil nytt kirkeorgel anskaffes. Nytt kirkeorgel er beregnet til kr.5,0 mill. Tangenmenighet er villig til å selv samle inn halvparten av dette, kr.2,5 mill. i et spleiselag medkommunen.Investeringskostnad 2012:kr.2.500.000,-Sammenfattet investeringsskjema i planperioden 2011-2014:Tiltak investeringer: 2011 (mill.) 2012 2013 2014 Sum 11-14Tilstandsrapport kirkegårder 0,1 0,1Utvidelse Skoger kirkegård 5,0 5,0Rehabilitering av kirker 2,5 2,5 5,0 5,0 15,0Rehabilitering av Tangen kirke 10,0 7,0 17,0Orgel Konnerud kirke 2,0 2,0Orgel Tangen kirke 2,5 2,5Dersom det ønskes flere opplysninger til det ovenstående står undertegnede gjerne tildisposisjon for dette!forDrammen kirkelige fellesrådIvar NygårdKirkevergeDrammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes Torg 6, 3017 DRAMMENTlf.: 32 98 91 00 Telefax: 32 98 91 01Organisasjonsnr: 976989732

More magazines by this user
Similar magazines