Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

DRAMMEN KOMMUNEUTSKRIFT AV MØTEBOK / BystyretSaksnr: 94/10 Saksbeh. Roar PaulsenArkivsaksnr. 10/7893-16 Org.enhet Plan og økonomiMøtedato 23.11.2010 Utvalg BystyretØKONOMIPLAN 2011-2014 - ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2011Vedtak:1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2011-2014.2a) Driftsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I tilinnstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr.programområde.b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II tilinnstillingen.c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2011 fastsettes til kr 3 080 000,- inkl. kjøp avrevisjonstjenester.d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2011 fastsettes tilkr 35 225 000,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr 1 927 000,- til Drammenbrannstasjon.e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2011 fastsettes til kr 1 564 000,-.f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2011 fastsettes tilkr 14 935 000,-.g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2011 fastsettes til kr 27 787 000,-.3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2011 ogforestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 2.4.1.1.b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg IIItil innstillingen.

More magazines by this user
Similar magazines