Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Programområde 11Det er avsatt 120 mill. kr til bygging av nytt parkeringshus på Strømsø i 2011. Gågatene påBragernes planlegges oppgradert for 10 mill. kr i 2012.Rådmannen foreslår å bevilge 15 mill. kr i 2011 til rehabilitering og oppgradering avinfrastruktur, stigende til 21 mill. kr hvert av de neste årene. Videre foreslås det å avsette 5mill. kr årlig til tiltak for kollektivtrafikk, sykkelanlegg og fotgjengere.4 mill. kr årlig foreslås til tilrettelegging av anlegg for fysisk aktivitet og lek i nærmiljøene.Det avsettes 5 mill. kr til å fullføre bygging av lekeplassen i Drammen park i 2011.Nye driftstiltak innenfor programområdet er drift av Strømsø torg og drift av signalanlegg, dadette ansvaret overføres fra Statens vegvesen.Det vil i 2011 bli lagt vekt på strammere økonomistyring i programområdet.Programområde 12 GrunnskoleSatsningen på kvalitet gjennom Norges beste skole fortsetter. Med 403 mill. kr opprettholdeset offensivt investeringsprogram til skoler i planperioden. Ny Frydenhaug skole planleggesbygget for i alt 205 mill. kr, med ferdigstillelse i 2014. Til ut- og ombygging av Åskollenskole avsettes 51 mill. kr i planperioden.Svensedammen skole utvides for 45 mill. kr og ferdigstilles i 2012. Det foreslås avsatt 30mill. kr til rehabiltering av tak og vinduer ved Brandengen skole. Det avsettes 20,9 mill. kr tilny gymsal ved Galterud skole i 2011. Til oppgradering av skolebygg for øvrig foreslårrådmannen at det avsettes i alt 55 mill. kr fordelt over de neste fire årene.Det avsettes 10 mill. kr til inventar og utstyr i skolene i 2011.Det er lagt inn 6,1 mill. kr i 2011 for å dekke opp for elevtallsvekst. Tilbudet om gratisleksetid fordelt på 1.-4. trinn videreføres i 2011 og gir en helårsvirkning på 4,3 mill. kr.Programområde 13 Sosiale tjenesterFor at flere økonomisk vanskeligstilte skal kunne skaffe seg en rimelig bolig foreslårrådmannen at rammen for bruk av startlån økes fra 60 til 80 mill. kr årlig fra 2011. Detavsettes 6 mill. kr årlig til generell oppgradering av kommunale boliger, inkludertbrannsikring.Småhusprosjektet på Muusøya vil gi bo- og tjenestetilbud til 6 personer med rus- ogpsykiatriproblemer. Drammen kommune har overtatt som byggherre, oginvesteringskostnaden på 18 mill. kr er innarbeidet i budsjettet. Forventet innflytting er inovember 2011.Nye tiltak i budsjettet er Temaplan levekår, Utviklingsprogram helse, sosial og pleie ogomsorg og Boligsosialt utviklingsprogram. Krisesentertilbudet er en lovpålagt kommunaloppgave og det er lagt inn 2,9 mill. kr som tilskudd til Betzy krisesenter fra 2011.0,7 mill. kr er avsatt til å styrke kjøp av omsorgsplasser innenfor rusforebygging.Programområde 14 Vann og avløpVann- og avløpstjenestene gjennomfører omfattende oppgradering av ledningsnett ogrenseanlegg for å sikre vannkvalitet i elv og fjord, og redusere lekkasjer. Rådmannen foreslårinvesteringer for i alt 446 mill. kr i planperioden, hvorav 370 mill. kr er innarbeidet igjeldende økonomiplan. Det avsettes 29,6 mill. kr hvert år til lekkasjereduksjon mv.23

More magazines by this user
Similar magazines