Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-201429,6 mill. kr. Begge deler ble i hovedsak videreført i planperioden. Rådmannen har i forslagettil økonomiplan 2011-2014, innarbeidet tilpasningstiltak for 51,9 mill. kr og tilbakeført 29,6mill. kr til nye tiltak. Med dette har rådmannen innarbeidet tidligere vedtatteeffektiviseringskrav og budsjettet er i balanse.I den kommende økonomiplanperioden vil rådmannen forsterke håndteringen av avvik,gjennom å kartlegge årsakene og planlegge og gjennomføre tiltak for å holde driftsutgifteneinnenfor budsjettrammen. Dette innebærer blant annet at nye tiltak må finansieres gjennomomstilling og omprioritering innenfor rammene.For å dekke økte kapitalkostnader og andre nødvendige økninger i driftsbudsjettet forutsetterrådmannens budsjettforslag at det gjennomføres nye tilpasningstiltak innenforprogramområdene med 51,5 millioner kroner i 2011.Viktige investeringerBystyret har gjennom tidligere fattet vedtak som legger føringer for fremtidigeinvesteringsbudsjetter. Rådmannen legger frem forslag som i stor grad fanger opp tidligerebeslutninger og føringer, samtidig som drifts- og kapitalkostnader som følger av investeringer,er innarbeidet i driftsbudsjettet.For å nå målene i kommuneplanen er det nødvendig med en aktiv investeringsstrategi i denkommende planperioden, og forslaget innebærer et samlet investeringsprogram på 1 665millioner kroner. De tyngste investeringene i fysisk byutvikling ligger bak oss, og dekommende fire årene vil kommunen særlig investere innenfor områdene samferdsel, skole ogvann og avløp. Nytt parkeringshus på Strømsø vil styrke Strømsø torg som kollektivknutepunktog bedre framkommeligheten i hele bydelen. Skoleinvesteringene vil sikrekapasitet til elevtallsvekst, oppgradering med universell utforming og rehabilitering av eldreskolebygg. Investeringene innenfor vann og avløp er nødvendige for å imøtekomme strengererensekrav og for å redusere lekkasjer i ledningsnettet.Som følge av det høye investeringsnivået fortsetter kommunens lånegjeld å øke, fra 3,8 mrd.kr i 2010 til 4,9 mrd. kr ved utgangen av 2014. Dette er et høyt gjeldsnivå, men rådmannenmener at lånegjelden er under kontroll. Rådmannen har innarbeidet utgiftsbelastningen av denøkte lånegjelden i bykassens driftsbudsjett.Det vil derfor være viktig å begrense rentefølsomheten for dermed å skape best muligforutsigbarhet i kommunens tjenesteproduksjon. Når renta stiger vil imidlertid også derenteavhengige inntektene til bykassen stige, dette gjelder bla. inntekter fra vann- ogavløpsgebyr, kompensasjonstilskudd fra Husbanken og renteinntekter fra utlån. Den samledeeffekten vil derfor ikke gi så store utslag i bykassens netto renteutgifter. Rådmannen vilsenere komme tilbake til mulige tiltak og strategier som kan øke forutsigbarheten ikommunens kapitalkostnader.Av investeringene i perioden på nesten 1 665 millioner kroner finansieres 1 502 millionerkroner ved låneopptak. Resterende finansieres i hovedsak av eiendomssalg og statstilskudd,samt andel av momsrefusjon fra investeringsregnskapet.25

More magazines by this user
Similar magazines