Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014ReserverBystyret har tidligere fastsatt mål om en fri reserve (disposisjonsfondet) på 100 millionerkroner. Dette tilsvarer om lag 3 prosent av brutto driftsinntekter, og vil utgjøre en buffer iforhold til uforutsette utgiftsøkninger eller inntektsbortfall. Ved utgangen av 2009 utgjordedisposisjonsfondet 80,3 mill. kr. Gjennom vedtak i 1. og 2. tertialrapport er samlet netto brukav disposisjonsfondet i 2010 på 7,7 millioner kroner. I tillegg har bystyret gitt tilsagn om brukav inntil 20 millioner kroner til byjubileet i 2011. Etter å ha trukket ut denne avsetningen vildisposisjonsfondet være på 52,6 millioner kroner ved årets utgang.Rådmannen legger ikke opp til ytterligere bruk av disposisjonsfondet i perioden, men detforeslås å tilføre fondet et mindre beløp enn ønskelig i 2012 og 2013. I 2014 er det rom for enavsetning på 14,0 millioner kroner, slik at disposisjonsfondet ved utgangen av planperiodenkan anslås til 68,3 millioner kroner. Rådmannen vil arbeide for å styrke kommunens reserverut over dette.26

More magazines by this user
Similar magazines