Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014‐ Befolkningsveksten forventes fortsatt å være høyest i sentrum og sentrumsnære områder,men både befolkningsvekst og antall nye boliger kan variere relativt mye fra år til åravhengig av når større byggeprosjekter igangsettes og ferdigstilles.‐ Klimagassutslipp fra transportsektoren er avhengig av en rekke faktorer også knyttet tilforhold Drammen kommune ikke selv rår over (f eks teknologiutvikling). Utviklingen fordenne indikator er derfor usikker.‐ Det er grunn til å forvente at antall busspassasjerer vil øke noe ettersom det nå satsesbevisst på å utvide rutetilbudet i byområdet.‐ Mot slutten av planperioden er det grunn til å forvente at andelen sykkelreiser vil øke noe.Økt satsing på sykkelanlegg gjennom Buskerudbysamarbeidet og bruk avbelønningsmidler bidrar.‐ Når det gjelder klimagassutslipp fra bygningsmassen, er det ikke grunn til å forventevesentlige endringer i planperioden. Effekt av innsatsen i FutureBuilt vil være stor for deenkelte prosjekt, men vil ikke slå ut vesentlig for kommunen samlet sett.‐ Andel klagesaker som omgjøres av fylkesmannen bør kunne holde seg undergjennomsnittsnivået for Buskerud.‐ Tilfredshet med byggesakstjenester forventes å øke vesentlig først når bemanningen påavdeling byggesak også har økt betydelig. Det er grunn til å forvente at så blir mulig iløpet av 2011 og i sterkere grad i 2012 som følge av de endringer som nå er gjennomførtmht inntektsmuligheter og nytt gebyrregulativ.5 Programområde 05 HelseHelsetjenesten yter tjenester innen fagområdene: sykehjemsmedisin, smittevern,flyktninghelsetjeneste, ergoterapi, fysioterapi, miljørettet helsevern, helsestasjonene,skolehelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. I tillegg administrerer helsetjenestenfastlegeordningen og avtalene med privatpraktiserende fysioterapeuter.Drammen kommune brukte i 2009 ca. kr 1700 pr. innbygger på helsetjenester. Dette ligger pånivå med landsgjennomsnittet og noe høyere enn ASSS-kommunene. Fastlegene er ryggraden idet kommunale helsetilbudet. Drammens innbyggere har årlig ca. 170 000 konsultasjoner medfastlege, eller 2,5 konsultasjon pr. innbygger. I tillegg er det ca. 120 000 kontakter medfastlegene utenom konsultasjon. Totalt antall besøk ved helsestasjonene er på om lag 16 000besøk i året. Av dette er ca 830 besøk i forbindelse med fødsler.5.1 Mål5.1.1 HovedmålHelsetjenesten styrker folks evne til å forhindre og mestre sykdom, og bidrar til et trygtog helsefremmende bymiljø.5.1.2 Delmål Helsetjenesten har systemer som sikrer god kunnskap om helsetilstanden for utsattegrupper. Helsetjenestens innsats i forhold til forebyggende arbeid styrkes i forhold til2010.45

More magazines by this user
Similar magazines