Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014 Det utvikles systemer for dokumentasjon av kvaliteten på tjenestene i samarbeid medkommunale og nasjonale organer. Dette måles opp mot aktivitet i 2010. Helsetjenesten utvikler samarbeid med frivillige organisasjoner om støtte- ogaktivitetstilbud, målt i forhold til 2010-aktivitet. Helsetjenesten skal prioritere og utvikle tverrfaglig samarbeid. Helsetjenestensdeltakelse i tverrfaglige fora registreres. Brukertilfredsheten i helsetjenesten skal være bedre enn landsgjennomsnittet. I 2011gjennomføres brukertilfredsundersøkelser for fastlegeordningen. Ordningen for privatpraktiserende fysioterapeuter skal gjennomgås for å eliminereventelister for befolkningen i Drammen. Helsetjenesten skal sikre målinger og varslinger av lokal luftkvalitet.5.2 Situasjonsbeskrivelse5.2.1 Status for programområdetDrammen prioriterer forebyggende helsearbeid høyt, sammenliknet med andre kommuner.Den høye prioriteringen skyldes målrettet tjenesteutvikling, der ressurser omprioriteres frabehandling til forebygging. Helsestasjoner og forebyggende helseteam er viktige virkemidler idette arbeidet.Over 99% av befolkningen er tilsluttet fastlegeordningen. Fastlegene har en koordinerenderolle overfor mange pasienter med kroniske lidelser. Fastlegene er den mest stabilepersonellgruppen i helsetjenesten.Drammen har høy dekningsgrad for fysioterapi i forhold til sammenlignbare kommuner.Likevel er det ventelister, som delvis forklares med kommunens rolle som regionshovedstadog derved mange pasienter fra nærliggende kommuner.Det foretas målinger av luftkvaliteten i Drammen og vurdering av helserisiko, som publiserespå kommunens nettsider og den nasjonale nettsiden www.luftkvalitet.info. Svevestøvet erbetydelig redusert de siste årene. Hovedårsaken til dette er bedre veidekke, renhold ogstøvdempende tiltak på veinettet, samt gunstige meteorologiske forhold.Antall overskridelser av grenseverdien (50g/m 3 35 tillatte per år) for svevestøv de siste 4 år:Antall døgn5550454035302520151050Svevestøv(PM 10 ) antall døgn over 50 mikrogram/m 3GrenseverdiNasjonalt mål2006 2007 2008 2009BangeløkkaRosenkrantzgt /Vårveien46

More magazines by this user
Similar magazines