Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-20145.2.2 Utfordringer i planperiodenUtvikling og tilpasning til SamhandlingsreformenSamhandlingsreformen vil kreve omstilling i hele helsetjenesten. Legetjenester i kommunerog fastlegerollen vil stå sentralt i gjennomføring av reformen. I denne sammenheng er detvarslet nye lovforslag som vil bli sendt kommunen for høring. Disse lovforslagene er:– Ny helse- og omsorgslov i 2011.– Ny nasjonal helse- og omsorgsplan i 2011.– Ny folkehelselov i 2010.– Ny medfinansieringsordning for kommunene ved innleggelse i sykehus fra2011.– Revidert forskrift med veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste for 2011.Høringene vil fortløpende bli fremlagt for politisk behandling.Utvikling av samarbeidet med fastlegeneHovedutfordringene i utviklingen av fastlegeordningen gjelder sikring av tilgjengelighet fortelefonkontakt med lege, og for prioritering av innbyggere med redusert evne til å etterspørretjenester som de har behov for. Det er et mål å utvikle samarbeidet med fastlegene i forhold tilutvikling av helsetjenesten, gjennom Legenes samarbeidsutvalg (LSU).Styrking av skolehelsetjenesten til barn i skolepliktig alderMålet er å øke dekningsgraden ved skolene fra en til to dager pr. uke, slik at det kan settes innforebyggende støtte til barn og familier som har særskilt behov for oppfølging.5.2.3 RisikoanalyseI forbindelse med Samhandlingsreformen er det varslet en rekke lovendringer og nasjonaleplaner i 2011. Faglige, administrative og økonomiske konsekvenser av dette er foreløpig ikkeklarlagt. Endringene i lovverk og finansieringsordninger knyttet til helsetjenesten erusikkerhetsmomenter og som i løpet av planperioden vil kunne skape utfordringer forkommunen.5.2.4 UtviklingsprosjekterTIGRIS (Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet ogsmåbarnsperioden)Hovedmålsettinger i TIGRIS er å:‐ Hindre bruk av rusmidler under graviditeten‐ Hindre belastende rusmiddelbruk blant spe/småbarnsforeldre‐ Kompetanseutvikling og utarbeide tiltak for i fange opp problematikken tidlig ogetablere tiltakskjede.Senter for oppvekst, senter for rusforebygging, barnehagene og helsestasjonene deltar iarbeidet sammen med Sykehuset Buskerud, BUPA, Borgestadklinikken og fastlegene.Fjell 2020 - Psykolog ved Fjell legesenterMål: Bedre levekårene i bydel Fjell, gjennom å opprette lavterskeltilbud med tiltak innenpsykisk helse. Fjell Helsestasjon og Fjell legekontor deltar i dette arbeidet.ELIN –H Elektronisk samhandlingProsjekt sammen med ELIN-K (jfr. omtale i pkt. 7.4.1.).Mål: Elektronisk utveksling av henvisninger/svar og epikriser fra/til pasientjournal medeksterne samarbeidspartnere, i første rekke fastleger og sykehus.48

More magazines by this user
Similar magazines