Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014profesjonelle aktørene, og å videreutvikle kommunens egne tjenester og tilbud – særligbibliotektilbudet og kulturskolen.6.2.3 RisikoanalyseGode kulturtilbud er viktig for utvikling av trivsel, næringsliv og omdømme. Utvikling avtjenester og tilbud uten økt ressursbruk stiller store krav til omstillingsevne, kreativitet,fleksibel organisering og omfordeling innenfor programområdet.De store tilskuddsmottakerne (kirken, bedriftene, institusjonene) har behov for forutsigbarhet.Samtidig kan ikke de mange små kommunale tiltakene og tilskudd til amatørkulturlivetfungere som buffer. Et mangfoldig kulturliv fordrer også at ”smale” tilbud tilgodeses itilretteleggingen. Amatørkulturtilbudet er i stor grad avhengig av offentlige støtteordninger.Bibliotekets attraktivitet henger sammen med kvalitet i utlånsmateriell og tekniskinfrastruktur.6.2.4 UtviklingsprosjekterDet legges opp til omfattende gjennomgang av flere av de store formålene påprogramområdet:KulturforumBystyrekomiteen for byutvikling og kultur har startet arbeidet med å etablere et kulturforum,der aktørene i kulturlivet blir direkte delaktige i spørsmål om fordeling av tilskudd tilamatørkulturlivet og andre ikke-kommersielle kulturformål. I første omgang er det innarbeideten styrking av dette formålet med 0,5 mill kr. Økningen innebærer anslagsvis 8 % økning avtilskudd til frivillige organisasjoner (barn og ungdom), frivillig kulturvernarbeid, kunstneriskeprosjekter / produksjoner, kor / korps / musikkorganisasjoner, festivaler mv som forvaltes avkulturadministrasjonen. I forlengelsen av økonomiplanbehandlingen vil rådmannen til rettefor bred medvirkning i utarbeidelse av egen sak om kulturforum.TilskuddsordningeneGjennomgang og omstrukturering av tilskudd til aktørene i kulturlivet. Med utgangspunkt ibystyresak 60/2010 og i forlengelsen av økonomiplanbehandlingen, vil rådmannen legge framegen sak om tilskuddspolitikken.MuseumspolitikkenBystyrekomiteen for byutvikling og kultur leder arbeidet med å få frem forslag tilmuseumspolitikk.Kirke-, tros- og livssynspolitikkenUtvikling og iverksetting av ny politikk, jfr. bystyrets vedtak 19 i økonomiplan 2010-2013.Sak legges fram for bystyrekomiteen for byutvikling og kultur i løpet av 2011, jfr.Fellesrådets innspill i 2. tertial 2010, hvor det bl.a. heter at ”Bystyrevedtak 19 tar tak i en avmulighetene man har for å lage føringer for budsjetteringen, men fellesrådet mener at dettepunktet er for ensidig, unyansert og detaljert til at det vil være en hensiktsmessig føring.” Påbakgrunn av dette vil det være hensiktsmessig å bruke noe mer tid til forankring ogmedvirkning i prosessen. Eventuelle økonomikonsekvenser av ny politikk innarbeides nårsaken er behandlet av bystyret.54

More magazines by this user
Similar magazines