Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Kommunen har over tid satset på å profesjonalisere kommunens innkjøpsfunksjon. Dettearbeidet vil fortsette. Ny e-handelsløsning skal etableres og er under utprøving. En effektiv ogkompetent innkjøpsfunksjon har stor betydning for kommunens økonomi. Rådmannen eropptatt av at pris veier tungt ved anskaffelser. Dette er viktig som et ledd i å reduserekommunens kostnader.Drammen kommune er i vekst. Dette medfører økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Deter avgjørende at kommuneorganisasjonen har tilstrekkelig utviklingskraft for å håndteredenne veksten. Det er viktig at ansatte har god og riktig kompetanse i forhold til sinearbeidsoppgaver. Rådmannen vil gjennomføre nødvendige kompetansehevende tiltak ikommuneorganisasjonen. Samtidig er rådmannen opptatt av at kommunensrekrutteringsarbeid skal være offensivt innrettet mot arbeidsmarkedet for å dekke behovet fornye medarbeidere.Nyetablerte interkommunale samarbeidsformer på områdene kommuneadvokat og kemner vilgi stordriftsfordeler både økonomisk og i den løpende oppgaveløsningen. Dette er alleredepåvist i D-IKT-samarbeidet.7.2.3 RisikoanalyseNye informasjons- og styringssystemerSatsingen på nye informasjons- og styringssystemer er et prioritert område i utviklingen av enmoderne kommuneorganisasjon. Disse systemene er sentrale i kontakten med innbyggeren ogfor å sikre gode, moderne arbeidsmetoder for å løse kommunale kjerneoppgaver som skole,helse, omsorg. En fortsatt satsing på dette området forutsetter økonomi til videre investeringerog løpende drift.ForsikringerKommunens forsikringer anbudsutsettes. Erfaring viser at nivået på forsikringspremiersvinger. Det legges opp til å dekke disse variasjonene innenfor programområdets rammer.7.2.4 UtviklingsprosjekterNye informasjons- og styringssystemerDrammen kommune har de senere år investert betydelig i arbeidet med å gjøre kommunen tilen e-kommune. I perioden 2007 – 2010 ble det avsatt 66,5 mill. kroner til nye informasjonsogstyringssystemer. I planperioden 2011 – 2014 legges det opp å videreføre en fortsatt sterksatsing på dette området. En vesentlig del av investeringene benyttes til å gjennomførekonkrete prosjekter innenfor kommunens overordnede E-Drammen-prosjekt. E-Drammen eret konsernovergripende prosjekt som følger nasjonale føringer fra Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet og KS. En av hovedmålsettingene er å gjøre innbyggernes møtemed det offentlige enklere ved å utnytte teknologiens muligheter, samt og forenkle ogkvalitetssikre samhandlingen i og mellom ulike aktører i det offentlige, jfr f.ekssamhandlingsreformen og etableringen av NAV. I 2011 vil satsingen være konsentrert rundtvidereutvikling av kommunens intranettsider, innføring av e-handelsystem og etablering avkundehåndteringssystem. I tillegg vil fortsatt satsing på IKT-løsninger innenfor pleie ogomsorg samt skole videreføres. Drammensbiblioteket innlemmes i dette.Flere tjenesteområder er etablert som interkommunale samarbeidsområder, jfr.kommuneadvokat, kemner og IKT. Det er behov for klare rutiner for bestilling av tjenester på60

More magazines by this user
Similar magazines