Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Det er gjennomført et forprosjekt i perioden høsten 2010, der det er utarbeidet et utkast til enstrategisk handlingsplan, som skal danne grunnlaget for utviklingsprogram for hele helse- ogomsorgsektoren, psykisk helse, sosial og barnevern.Utviklingsprogrammet vil involvere:‐ brukere‐ pårørende‐ ansatte‐ eksterne rådgivere‐ samarbeidspartnereFolkevalgte vil lede prosessen.UndervisningshjemmetjenesterDrammen kommune fikk høsten 2009 status som undervisningshjemmetjeneste. Dettemedfører at kommunen har et spesielt ansvar for å bidra til utvikling av hjemmebasertetjenester og spredning av kunnskap til lokalbefolkningen og andre kommuner i Buskerudfylke. Prosjektet ”Å leve godt i eget hjem med demens” er etablert for om mulig å svare påhva som skal til for at personer med demens kan leve godt i eget hjem med demens.Begrunnelsen er at halvparten av dem som har en demenslidelse bor alene eller sammen medpårørende i eget hjem eller i omsorgsbolig. Hjemmet representerer trygghet, det kjente ogkjære hvor personen med demens kjenner seg igjen, noe en vet har stor betydning forlivskvalitet. Viktige samarbeidspartnere er Høgskolen i Buskerud, Fylkesmannen i Buskerudog Sykehuset Buskerud, som også er representert i styringsgruppa for”Undervisningshjemmetjenesten”.Villa FredrikkeVilla Fredrikke er et ressurssenter for mennesker med demens og deres pårørende, isamarbeid med Drammen Sanitetsforening. Det er satt av 2 mill. kr til samarbeidet.Tilskuddet fra Drammen Sanitetsforening blir 0,1 mill. kr i 2011. Samarbeidsavtalen bleinngått i februar 2010 med en varighet på tre år. En eventuell forlengelse av avtalen må skjeinnen februar 2012.Villa Fredrikke, ressurssenter for demensomsorgHelsefremmende og forebyggende hjemmebesøkProsjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud..Drammen kommune har bevilget kr. 300.000 kr årlig fra 2010 i 3 år (økonomiplan 2010-2013), for å delfinansiere en stipendiatstilling til dette arbeidet.74

More magazines by this user
Similar magazines