13.07.2015 Views

Fjellhaug Blad 02-2006

Fjellhaug Blad 02-2006

Fjellhaug Blad 02-2006

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEMAMen hva er dettil så mange?Av Jan Ove SelstøDet var disiplenes reaksjon da de såfolkemassen på omkring fem tusen utei ørkenen og at de bare hadde fem brødog to småfisker til rådighet.Da jeg besøkte Henan provins i Kina i april fikk jegen gave fra pastor Tang Wei Min som er formanni Henan Kristne Råd. Det var en utskjæring somviser fem brød og to fisker. I sentrum var det etkors. Symbolikken er tydelig. Velsignet av Jesus– under korsets velsignelse – kan det som syneslite bli tilstrekkelig for mange. Det har den kristnekirke i Henan erfart.Henan er den mest folkerike provinsen i Kina,med sine 97 millioner innbyggere. I denne provinsenhar det gått store vekkelser spesielt etter atmisjonærene måtte trekke seg ut i 1949.Mange misjonsselskaper hadde misjonærer iHenan fram til Mao tok makten i Kina, også NLM.Kristne menigheter ble plantet. Men antallet kristnevar ikke stort. Gjennom lidelser og motgang harkirken vokst fram til i dag, og det er vanskelig åtallfeste hvor mange kristne det er i Henan, mennoen sier at ca. 5 % av befolkningen i provinsentilhører enten den åpne «Tre-selv-kirken» eller husmenighetene.Det er godt og vel Norges befolkning.Henan Kristne Råd driver et bibelseminar iprovinshovedstaden Zhengzhou. Hvert år kan deta imot 100 nye studenter. Siste året var det 500søkere. Pastor Tang er glad for de 100 som de kanta imot. Men behovet i Henan er så enormt myestørre. Hva er disse hundre til så mange?Men også her gjelder det: Får Herren velsigneog bruke hver og en av disse som blir utdannetved seminaret, så kan de bli til velsignelse formange i det folkerike Henan.Så er det oppbyggelig å tenke på at misjonærerfra Norge fikk være med å dele fra sin nistepakketil folket i denne provinsen. Jeg tenker meg at deofte stilte både seg selv og Herren dette spørsmålet:Hva er det jeg har fått til så mange?Utskjæringen fra Henan har fått en plass påmitt kontor. Den skal minne meg om de kristne iHenan som kommer til Jesus og sier: Vi vil gjerneHenan Teologiske Seminargi videre det vi har fått i vår nistepakke. Kan du,Herre, bruke det til velsignelse for andre?Videre skal denne gaven også være en påminnelsetil meg. Jeg vil også gjerne ha den holdning iforhold til det jeg har fått å forvalte.NR 2 • 2006


MUSIKKAstri underviser.Årsstudiumi musikk med60 studiepoeng(MU)Av Sigmund Vefring, MUDet er andre forelesning på mandag, ogjeg er i klasserommet til MU. Målet erå sjå korleis undervisinga i MU går føreseg.Studentane står i ein halvsirkel rundt førelesaren,og han byrjar å lage nokre merkelege lydar medhalsen, «jippmmm, jappmmm, jåppmmm, ååobp,ååobp». Så byrjar dei å svinge armane att og fram.Hmmm... Eg kjenner eg byrjer å bli litt skeptisk,øver dei på å bruke kroppspråk til å underbyggebodskapen i forkynninga?Eg spør kva det er som eigentlegforegår. «Vi berre varmar opp litt forå synge på rett måte, reint med godklang, støtte frå mellomgolvmusklane,og utan å verte anstrengt».Dei har undervising i kordireksjon.Eg får vite at utanom kordireksjonhar dei fag som høyrelære, satslære,musikkhistorie, samspel, musikkpedagogikkog hovudinstrument.«Ein treng kristne i alle posisjonar,og ein har store moglegheiter for åformidle evangeliet gjennom musikken,»seier dei. I løpet av studiet harelevane lært om hymnologi, ellerkristen sang og musikk om du vil.Faget tek opp kva bibelen seier omsang og musikk, og ulike kriterierMU følger med.for å vurdere om ein song er god til bruk i kristnesamanhengar. I tillegg får alle elevane undervisingi korleiing, samspel, og brukspiano. Saman medpedagogikkfaget gjev dette eit solid grunnlag for åjobbe med musikk i kristen samanheng.«Eg har alltid drive med musikk for moro,» fortelPer Inge, «og så ville eg prøve å verkeleg setje meginn i det på eit seriøst plan og det skjer her!»Klassen trivest i eit godt miljø, og lærarane erverkeleg dyktige!NR 2 • 2006


MUSIKKBibel- og musikklinjen sittmusikalske prosjekt våren 06Av Torill Belt FagermoenI mange år har det vært tradisjon atBM har hatt et prosjekt i løpet av våren.Mange av studentene spør tidlig påhøsten: «Hva skal prosjektet være i år?»Klasser som har gått foran har skaptbåde krav til kvalitet og bra konserter,men også gitt nye studenter nysgjerrighetog inspirasjon i forhold til sittprosjekt.En gruppe studenter startet før jul en «brainstorming»der ulike forslag ble lagt på bordet. Hvaer artig å gjøre? Hva er mulig å gjøre? Hva vil detkoste? Hvor skal konsertene være?Mange spørsmål dukket opp, og ideene varminst like mange. Etter hvert steg det fremet forsalg som klassen bestemte seg for å gå for:En musikalsk vandring ut av Egypt – med sandmellom tærne og løfte om det lovede land somtrøst og oppmuntring. Vi satte sammen sanger vimente passet til historien, lagde drama-sekvenser,fant filmkutt fra «Prince of Egypt» samt egnedebibeltekster.Hele uke 10 var satt av som prosjekt-uke. Dajobbet klassen med kulisser, PR, kompøving, korøving,solistøving og mange kjekke ting. Uken gavresultater og mersmak.Fredag morgen 24. marsvar vi klare: 10 timer bussventet oss. Vestborg videregåandeskule og Misjonssalen,Ålesund var mål forturen. Vi ble tatt hjerteligimot og tilbakemeldingenevar gode. Torsdag 6. aprilvar det hjemme-publikumsin tur til å se og ikke minsthøre oppsetningen vår:Konsert på Fjellhaug. DenneTorill Belt Fagermoenkonserten var et ledd i «stille dager» som var bibelskolensin forberedelse til påske-høytiden, og viopplevde historien om Israelsfolkets utfrielse fraEgypt som et flott ledd i det opplegget.Takk til BM for flott innsats og takk til gode medhjelperebåde på Sunnmøre, i Oslo og ikke minstepå Fjellhaug. Vi er stolte over det vi fikk til. Nå venterEgypt og en ukes klassetur sammen med BSS! NR 2 • 2006


STUDENTHEIMENGisele (t.v.) og NatashaGlade beboere på StudentheimenAv Kay GranliHøsten 2002 flyttet tvillingene Natachaog Gisele Kalisa inn på Studentheimen.Etter folkemordet i Rwanda og som eneste overlevendei sin familie gikk veien om Kenya, Belgia ogtil Brumunddal. Besøksektepater på Brumunddalomtales som mamma og pappa. På et drøyt århadde de lært seg meget god norsk, snakker swahili,engelsk, fransk og sitt morsmål.Til høsten har de bodd på Fjellhaug i 4 år og studerernå på BI med sikte på mastergrad. Jeg lenermeg tilbake i stolen og lar Natacha føre ordet:Det var Gud som førte oss hit til Fjellhaug! Vitrengte omsorg og et trygt sted å bo. I dag ser jegat uten Fjellhaug og de menneskene vi møtte herfra starten, hadde vi ikke klart oss så godt. Vårbakgrunn er vanskelig, men vi overlevde og Gudhadde en plan for oss. Vi takker Gud for Fjellhaugog den kjærlighet vi ble møtt med. Gud haddefredstanker for oss, ikke tanker til ulykke. Hanville gi oss framtid og håp som det står i Jeremia29,11. Mange vi møter skjønner oss ikke når visier dette. «Dere har jo mistet alt!» Det er jo riktigpå en måte, men vår identitet finner vi hos Gudsom far og Jesus som vår frelser og bror! Hanforsvinner ikke! Han er alltid der, går sammenmed oss både gjennom ild og vann! Og hans veierog tanker for oss er høyere enn våre. I dag er detmulig for oss å si at Gud er god!Jeg prøver å notere og må flytte meg litt i stolenidet jeg ikke riktig får blekket ut av pennen.Hun fortsetter: Vi gleder oss i dobbelt forstandover at vi lever. Vi har funnet en menighet hvor vigår og trives godt. Som kristne opplever vi utfordringer,alt er ikke perfekt, og vi møter begrensninger,både ytre og indre. Men Gud deler ikke ut iforhold til våre begrensninger, Jesus kom for syke,blinde, lamme og de som hadde tunge byrder. Ogdu må tro meg når jeg sier at vi har lært å priseHerren selv om vi har mistet mye!Det viktige spørsmålet for direktøren i Gildenår Jesus kommer igjen, er ikke hvorfor gale tingskjedde med produktene deres. Spørsmålet blirom han har Jesus i sitt hjerte! Vi kom hit nakneog slik skal vi forlate denne verden. Nå er livet engave og jeg ønsker å bruke det slik han tenker omdet, slik at flere kan få del i den fred, glede og rosom finnes bare hos Ham.Etter at Natacha på eget initiativ har avsluttetsamtalen med å lede oss i takk og bønn for en nydag og om Hans velsignelse både for den og oss,går vi hver til vårt. Men jeg må ned i stolen igjenmed klump i halsen og et hjerte fylt av undring ogstor takk enda en gang!NR 2 • 2006


Gaver til Fjellhaug Skoler1. kvartal 2006ØKONOMISom dere ser ligger vi noe etter skjema på gavene pr1. kvartal 2006. Dette er signaler som vi tar med ossinn i et nytt kvartal der det blir nye muligheter til årette opp slik at vi kommer ajour! Takk for din gave!RedaktørenKunngjøringer• FMH er på turne i Stavanger krets24.-28. mai• Det er skoleavslutning lørdag 3. junikl 1800.Taler: Frank Ole Thoresen• Husk jubilantstevne 17. og 18. juni• Åpningsfest lørdag 19. august kl 1800Her har du mulighetenSkattefrie gaverHvis du gir mer enn kr 10.000 kan du trekke framaksimalt 10% av alminnelig inntekt. (Tjener du250.000 kroner, vil du altså få fullt skattefradragfor gavebidrag opptil 25.000 kroner.)Kontonummer som kan brukes:Giro: 8220 02 91987Skolen sender takkebrev og årsoppgave i januar.Årsoppgaven kan brukes som vedlegg til selvangivelsen.Husk å oppgi personnummer.Fjellhaug skolerSinsenveien 15, 0572 OsloTlf: 23 23 24 00NR 2 • 2006 11


B-BLAD Retur:Fjellhaug skolerSinsenveien 15N-0572 OsloVed varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse.REKTORS HJØRNEI hele april har misjonshøgskolestudentervært på praksisperiode i etmisjonsland. For første gang kunne vii år sende noen til Kina. (Se forsiden).De var invitert av Henan TeologiskeSeminar. Den første uka i april fikk jegvære sammen med dem. Det var en flottopplevelse.I løpet av denne måneden besøktede mange menigheter i Henan provins,også helt sør i provinsen hvor NLM’smisjonærer arbeidet før 1949.Dette er historisk. Vi gler oss overdenne muligheten. Min erfaring er atvi har så mye å lære av våre kinesisketrossøsken. De lever i en situasjon hvordet koster å bekjenne troen på Jesus.Ved mine besøk i Kina har jeg observertat bønnen har en sentral plass, bådenår de kristne kommer sammen, og iden enkeltes liv. Det er en hunger etterå både lese og høre Guds ord forkynt. Videltok på en gudstjeneste i Beijing, ogvi stod i kø utenfor kirkeporten over entime før gudstjeneste nummer to dennesøndagen før påske skulle begynne. Hvabrukte de tiden til mens de stod i kø?Jo, mange leste bibeltekstene for dennesøndagen. Andre stod i bønn. Sånt gjørinntrykk.Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den til oss på tlf: 23 23 24 06, eller gbo@nlm.noDette skrives noen dager før misjonshøgskolestudentenekommer tilbake frasin praksisperiode. Jeg gleder meg til åhøre inntrykkene både fra de som harvært Japan, Indonesia, Peru og Kina.Dette er praksis som er viktig og verdifulli misjonærutdanningen vår.Jan Ove Selstø12 NR 2 • 2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!