13.07.2015 Views

Fra kirketårnet - Sande kirke - Den norske kirke

Fra kirketårnet - Sande kirke - Den norske kirke

Fra kirketårnet - Sande kirke - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Merkedag for kirkenNorges grunnlov § 2 og 16 ble endret, den 21. mai. StorCnget vedtok en endringen som fører Cl et løsere forhold mellom Den norske kirke og staten. Mange har påpekt at kirken og staten har skilt lag, det er slu> på statskirke i Norge og det deba>eres hvordan det skal tolkes. Den evangelisk-­‐lutherske lære er ikke lenger statens religion, likevel er den norske folkekirke med i grunnlovsteksten, og vi får økt indre selvstyre, kirken selv skal utnevne biskoper og proster. 161 representanter stemte for og 3 i mot. I Sande beholder vi våre to prestesCllinger, Svein og Runar er fortsa> statstjeneste-­‐menn og Sande kommune får overført statsmidler som de gir videre Cl oss i Sande sokn Cl lønninger, vedlikehold av kirkene, driS av kirkegårdene, stø>e Cl barne-­‐ og ungdomsarbeidet med mer. Vi skal i gang med restaurering av Sande kirke. Til det trenger vi penger fra kommunen og andre bidragsytere. Taket trenger restaurering, reparasjoner og ny takstein. Vi må ta vare på den gamle vakre kirken vår og det er strenge krav Cl hva vi får lov Cl å gjøre. Er du nysgjerrig på fakta om kirkene våre i Sande kan du kikke på: www.kirkenorge.no Det er en felles portal for kirkene over hele landet. Kanskje et hjelpemiddel Cl planlegging av årets ferietur? God sommer.Måtte veien ligge og vente på deg.Måtte vinden alltid være i ryggen din.Måtte sola varme deg i ansiktet.Måtte regnet virke oppfriskende pådeg.Måtte du gå med Gud nå og for alltid.(keltisk velsignelse)K I R K E T Å R N E TM E N I G H Edisse elementene T skal inneholde, hvilke Nytt i gudstjenesten ord vi vil bruke, de>e kan vi velge ut i fra noen forslag. Gudstjenesteutvalgets forslag står på neste side. Det er komponert ny musikk som vi også skal prøve. Neste år vil det komme ny salmebok, som ersta>er den røde/grå og blå vi har i dag. Noe vil kanskje virke fremmed og uvant, det er vikCg for oss å få Clbakemeldinger på hva dere ønsker av endringer og hva som ikke bør forandres. Det er et omfa>ende arbeid vi holder på med. Vi kan velge om vi vil ha en eller flere lokale grunnordninger og når de er godkjent skal de tas i bruk 1. søndag i advent i år. Vi håper at folk vil se>e pris på endringene, at det blir hyggeligere å gå på gudstjeneste i Sande og at man kommer fort forbi den fasen hvor de>e virker fremmed. Den norske kirke er inne i en Cd med mange reformer. En av dem er arbeidet med ny liturgi for gudstjenestene og menighetsrådet skal i løpet av høsten sende inn forslag Cl ny grunnordning for gudstjenestene. Menighetsrådet oppnevnte et gudstjenesteutvalg Cl å jobbe med saken, de har gjennom fire møter kommet med forslag Cl ny lokal grunnordning. Vi har ha> saken oppe på årsmøtet, de ansa>e har u>alt seg og nå i juni skal menighetsrådet gjøre si> første vedtak. I sommer skal vi prøve ut noen av disse endringene på og I august blir det menighetsmøte om saken før menighetsrådet gjør si> endelige vedtak. Ja, men hva er det som skal forandres eller vedtas?, spør du kanskje.Lokal grunnordning er hvordan vi i Sande vil se>e sammen gudstjenesten av de liturgiske leddene. Kirkemøtet som er kirkens ”storCng” har vedta> nye liturgiske ledd. Rekkefølgen i gudstjenesten, hva vi starter med og hva vi fortse>er med, om vi skal stå eller si>e når vi synger, stå eller si>e når det leses fra Bibelen, om hvordan vi skal ha na>verd og hvor mye vi skal ha med hver gang. De>e må bestemmes og godkjennes av biskopen i Tunsberg. Menighetens hovedgudstjenester skal planlegges og uføres i samsvar med det vi har få> godkjent. Vi er i en prøvefase der vi skal finne vår form i Sande. Gudstjenesteutvalget har derfor ta> med seg innspill fra årsmøtet og det har vært møte med de som har klokkertjeneste. Følgende elementer skal være med i alle hovedgudstjenester: – Salmer – Inngangsord – Samlingsbønn – Syndsbekjennelse – Tekstlesning (evangelium) – Preken – Trosbekjennelse – Forbønn – Fadervår – Velsignelse. Normalt skal det feires na>verd i hovedgudstjenesten. Hva Sande menighetSande kirke, Prestegaardsalleen 2Bekkestranda kapell, Kapellveien 2Kontorer og menighetssenter,Bergbakken 2AKontortid: tirsdag - fredag 9- 14.Kontonummer: 2525.20.02823Telefon: 33 78 53 80Faks: 33 78 53 81E-post: post@sande.kirken.noSokneprest: Svein OrstadKapellan: Runar Foss SjåstadKantor: Nils ØyeOrganist: Bjørn LuksengårdKateket: Ann-Kristin Halle LarsenTrosopplærer: Helge BratsbergSekretær: Kari StorliKirkeverge: Jens Reidar AntonsenLedende kirketjener: Vidar MikalsenKirketjener: Hans Eliassen (permisjon)Kirketjener: Marit BruserudKirketjener (vikar): Bent Ove WebergRenholder: Tove EllingsenKirketårnet er menighetsblad for Sandemenighet.Utgiver: Sande menighetsrådAnsvarlig redaktør: Kirkevergen JensRedaktør: Liv-An Skaug.Redaksjonen: Marit Bruserud, Elin B.Lersveen og Jens Reidar AntonsenMenighetsblad for Sande nr. 2-12 2


K I R K E T Å R N E TSkal du noe i september 2013?B I L D E A V D E G J E N S R E I D A R ( M A R I TL O V E T Å T A E TA V D E G , H Å P E R H U N H A R G J O R T D E T )Gudstjenesteutvalgets forslag tilGrunnordning/hovedgudstjenesteni Sande menighet til behandling imenighetsråd 13. juni:Samling.Forbredelse: Kort prakCsk info om dagens gudstjeneste, sCllhet og 3 klokkeslag.Inngangsalme: m/preludium og evt. prosesjon. Alle står under første salme.Inngangsord: Velkomst, og nådehilsen av forre>ende prest.Samlingsbønn: Valgfri>Kyrie Bønnerop: Ulike typer, to-­‐tre beny>es. Tilpasses e>er hvilken gudstjenestetype. Gloria: Ulike typer, to-­‐tre beny>es. Tilpasses e>er hvilken gudstjenestetype.Dåp: Egen liturgi.Ordet.Første tekstlesing: Menigheten si>er under tekstlesing. La oss høre Herrens ord blir innledet uten noe e>erfølgende gjensvar. Salme, eller musikkinnslag og lignende.Andre tekstlesing: Menigheten si>er under tekstlesing. Enkelte ganger kan forre>ende prest/liturg bestemme om å slå sammen tekstlesingene.SalmePreken. Med evangelielesing, menigheten står under evangelielesing. Under høyCdsgudstjenester blir det evangelieprosesjon, og Halleluja omkved. Normalt blir dagens bønn fly>et Cl prekendel, men valgfri>.Kort Salme, sang, sCllhet eller orgelsolo, og lignende.Trosbekjennelse, (om dåp utelates den her). SalmeForbønn.Syndsbekjennelse. Takkoffer/kollekt, og takkebønnForbønn for kirken og verden, frihet Cl ulike forbønnformer. (Ber for evt. dåps kandidatene med fult navn, minnes også de døde, og ber for de sørgende).Na>verd. Na>verd, Mulighet for variasjon i u>rykksform.Sendelse.Avslutningssalme, Menigheten står under salmen. Velsignelsen.Postludium.Kort kunngjøring av medliturg, og med utsendelsesord av prest.Om konfirman*den i Sande menighetJ E N S R E I D A R A N T O N S E N ( 5 0 Å R ) .K O M M E R F R A J O B B S O M D A G L I G L E D E RI D I S S E O PHvisP duL skalY begynneS N I i 9.klasseN G ClE høsten,N E har detO muligensM dukketD E oppG en tankeK ANi hodet som G ikke J har E vært R der N før: E ”Skal jeg konfirmeres i kirken eller borgerlig – V A R D Å S E NellerMEi detN heleI ta>?”G H MensE duT går ogI grubler,A kanSKjeg giE degR noen. godeHA RJ O B B E T S T Å I E N E G E N B O K S V E DS I argumenter D E N for Aå bli V en av neste B I års L konfirmanter D E T . i Sande menighet:T I L S A M M E N I 1 4 Å R I D E N N O R S K EK I R K E•Tradisjon er en fin Cng, men I F O R S K J E L L I G E S T I L L IdetN erG vikCgereE R at. du tenker E R G I F T , H A R I K K E B A R N , M E N E RF A D D E R T I L 1 2 !selv. Hvis du vil vite mer om E R F R A O S L O , M E N H A R hva B kristen O D tro D handler I om, T Ø N S B E R G I 8 , 5 Å R .og om hva du selv tenker om tro, er de>e en gyllen J E N S R E I D A R B L E Ø N S K E T V E L K O M M E NI J O B B E N S O M N Y K I R K E V mulighet E R Cl G å lære E og I spørre.S A N D E M E N I G H E T 1 0 . J A N U A R .K I R K E V E R G E N H A R E N V •EtI annerledesK T I år!G Jeg regner F U N K S J O N I M E N I G H E T E N V Å R .M E N I G H E T S B L A D E T H A R T A T T med du E ikke N har vært P Rmed A å TM E D H A M F O R Å B L I B E D R E K J E N T M E Dfeire kirkens bursdag, feire jul i februar eller bryllup med ungdom…• Vi har som ansvar for konfirmasjonsCden liker det vi gjør og tror på det vi forteller om.• Du får anledning Cl å bry deg. Konfirmanter har de siste årene bidra> med over 100.000 kr Cl Kirkens Nødhjelp si> arbeid. • Erfaring, ikke bare teori. Vi tror at bibelen forteller om noe som er levende og sant, derfor ønsker vi å ta deg inn i fortellingene og peke på hvem Jesus er.• BekreAelse og markering. I kirken er myndighetsalder 15 år. Da kan du være fadder og stemme ved Menighetsrådsvalg. I selve konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt spesielt for deg, og Gud bekreSer at du Clhører Han.• Det er sosialt! 41.500 ungdommer konfirmerer seg i kirken hvert år. Ikke alle i Sande… men du er ikke alene. Vi er sammen i grupper med voksne og ungdomsledere, vi opplever Cng sammen og gjør Cng sammen. Også drar vi på konfirmantleir!Trenger du flere argumenter – kontakt kateket Ann-­‐KrisCn Halle Larsen på tlf. 90 22 1973 eller kateket@sande.kirken.no eller gå inn på www.sande.kirken.noKonfirmasjonsdatoer i 2013:Bekkestranda kapell søndag 8. sept.Sande kirke lørdag 14. sept. Sande kirke søndag 15. sept.Menighetsblad for Sande nr. 1-12 3


I N F O R M A S J O NKalender juli - septemberSe også nettsidene våre www.sande.kirken.no og i Sande avis.Babysang, Kurs med 10 samlinger i semesteret. Noas Ark, søndagsskole på Crsdager, 4 år – 1.klasse.Sande Musica, kor for 2.-­‐5.klasseGenesis, 8.kl. -­‐ 18 år Menighetssenteret.SOFA-­‐gudstjeneste, StorFamiliegudstjeneste.Morgenbønn hver Crsdag kl. 9 i Sande kirkeOppstartdatoer for høsten -­‐ Se ne>siden www.sande.kirken.no eller ring: 33 78 53 80.Dato Klokke Sted Informasjon1.juli 11.00 Bekkestranda Gudstjeneste8. juli 11.00 Sande kirke Gudstjeneste15.juli 11.00 Sande kirke Gudstjeneste22.juli 11.00 Bekkestranda Gudstjeneste29. juli 11.00 Sande kirke Gudstjeneste. Olsok5.august 11.00 Sande kirke Gudstjeneste12.august 11.00 Bekkestranda Gudstjeneste19.august 11.00 Sande kirke Samtalegudstjeneste Konfirmanter19.august 18.00 Sande kirke Samtalegudstjeneste Konfirmanter.26.august 11.00 Sande kirke SOFA-­‐gudstjeneste, skolestart 6-­‐åringer29.august 11-­‐14 Menighetssenteret FormiddagstreffVellykket loppemarked Årets loppemarked ble som vanlig avholdt siste helgen i april. Ansvarlig i år var Nils Sunne. Han nedla en stor jobb i organiseringen, godt hjulpet av en fast gjeng som bidrar hvert år med opprigging, salg og kjøkkentjeneste. Stemningen var god før åpningen på fredag. Det var lang kø utenfor. Lokalet ble raskt fylt opp av mange kjøpelystne, og salget gikk strykende. På lørdag tok også mange turen innom på. Både for gjøre et godt kjøp og for å ta seg en kopp kaffe med nystekte vafler i kafeteriaen i vesCbylen. Overskuddet i år ble på totalt kr 54.209. Menigheten takker alle som bidro med lopper, med jobbingI forbindelse med arrangementet og ikke minst alle som var innom og kjøpte lopper. 2.sept. 11.00 Bekkestranda Gudstjeneste9.sept. 10.30 Bekkestranda Konfirmajonsgudstjeneste9.sept 12.30 Bekkestranda Konfirmajonsgudstjeneste15.sept. 11.00 Sande kirke Konfirmajonsgudstjeneste15.sept. 13.00 Sande kirke Konfirmajonsgudstjeneste16.sept. 10.30 Sande kirke Konfirmajonsgudstjeneste16.sept. 12.30 Sande kirke Konfirmajonsgudstjeneste23.sept. 11.00 Sande kirke Avskjedsgudstjeneste sokneprest Høs>akkefest26.sept 11-­‐14 Menighetssenteret Formiddagstreff30.sept. 11.00 Bekkestranda GudstjenesteFasteaksjonmed ny rekordDet var god stemning på fasteaksjonen 27. mars både blant bøssebærerne som var ute i menigheten og vi som jobbet på menighetssenteret. Mange fikk besøk på døren av konfirmanter med bøsser. Foreldre, menighetsråd og ansa>e var med på kjøring og organisering og vi samlet inn kr. 55.000 Cl Kirkens Nødhjelps arbeid. Det er ny rekord!Takk Cl alle som var med på aksjonen.Menighetsblad for Sande nr. 1-12 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!