innkalling til ekstraordinær generalforsamling i independent oil ...

otc.nfmf.no

innkalling til ekstraordinær generalforsamling i independent oil ...

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING IINDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA/INDEDPENDENT OIL &RESOURCES PLC.Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Independent Oil & Resources ASA/IndepedentOil & Resources Plc, tirsdag 2. april 2013 kl. 1100. Sted: Ernst & Young House, 27 SpyrouKyprianou Avenue, Limassol, Kypros.Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden:1. Åpning av styreleder Jan Egil Moe, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden4. Valg av ny revisor i selskapet5. Frivillig avvikling av selskapet6. Valg av avviklingsstyreAD 4.Som en konsekvens av punkt 5 foreslår styret at Ernst & Young, Limassol, Kypros velges tilselskapets nye revisor.AD 5.På generalforsamlingen 23. juni 2012 ble styret gitt fullmakt til å forestå flytting av selskapet tilKypros. Fullmakten ble gitt under forutsetning av at en slik flytting ikke skulle ha negativeskattemessige konsekvenser for selskapet eller dets norske aksjonærer.Skattedirektoratet avga den 18. oktober en bindende forhåndsuttalelse som konkluderte med aten uflytting av selskapet som beskrevet i anmodningen om bindende forhåndsuttalelse datert 28.august 2012, ikke ville ha negative skattemessige konsekvenser for selskapet eller dets norskeaksjonærer.Betingelsen for å iverksette beslutningen med utflytting til Kypros er dermed ansett for oppfylt.Det har vært avholdt styremøter i Norge 23. november 2012 og på Kypros 25. november 2012,hvor vedtakene på generalforsamlingen den 23. juni 2012 er iverksatt.Styret i selskapet iversatte deretter prosessen med å søke om midlertidig opptak i det kypriotiskeselskapsregisteret (søknad om permanent opptak kan først gjøres når selskapet er oppløst ogslettet i det norske selskapsregisteret i Brønnøysund iht. norsk selskapslovgivning).


Selskapet mottok en slik godkjennelse 14. februar 2013.Styret foreslår for generalforsamlingen å oppløse selskapet iht. norskselskapslovgivning og samtidig stryke selskapet fra Foretaksregisteret iBrønnøysund.AD 6.I samsvar med beslutningen i punkt 5 er det påkrevet å velge et særskilt avviklingsstyre.Styret foreslår for generalforsamlingen at det sittende styret i selskapet velges somavviklingsstyre for selskapet.Jan Egil Moe, styreformannFilou Fransis, styremedlemAnastasia Dimosthenous, styremedlemVEILEDNINGAksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen 5dager før generalforsamlingen, ref. selskapets vedtekter § 6. Melding om deltakelse må væremottatt senest onsdag 27. mars 2013 kl. 09.00.Aksjonærer som selv ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, men som ønsker åvære representert, kan gi fullmakt til en egen fullmektig eller til møteleder innen senest onsdag 27.mars 2013 kl. 09.00.Bergen/Stavanger/Limassol, 19. mars 2013INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA/INDEPENDENT OIL & RESOURCES PLCFor styret etter fullmaktJan Egil Moestyreleder


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. APRIL 2013i Independent Oil & Resources ASA avholdes tirsdag 2. april 2013 kl. 1100. Sted: Ernst & YoungHouse, 27 Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol, Kypros.MØTESEDDELMå være ihende Independent Oil & Resources ASA /independent Oil & Resources Plc, c/o FideliusManagement Services Ltd, P.O. Box 56128, 3304 Limassol, Kypros, innen onsdag 27. mars 2013kl. 09.00, alternativt pr. telefax +357 25356500 eller til e-mail: ddemou@fidelius.com.cyUndertegnede vil møte i Independent Oil & Resources ASA/Independent Oil & Resources Plc ekstraordinæregeneralforsamling tirsdag 2. april 2013 og avgi stemme for:............................................... egne aksjer................................................ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).I alt for .................................. aksjer.............................................. x).....................................................……………x)………………………….............................................Sted/Dato Navn i blokkbokstaver Aksjeeiers underskriftX) Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt nederste del…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………FULLMAKTDersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger,eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrelederfør den ordinære generalforsamlingen holdes.Fullmakten må være ihende Independent Oil & Resources ASA /independent Oil & Resources Plc,c/o Fidelius Management Services Ltd, P.O. Box 56128, 3304 Limassol, Kypros, innen onsdag 27.mars 2013 kl. 09.00, alternativt pr. telefax +357 25356500 eller til e-mail: ddemou@fidelius.com.cyUndertegnede gir herved styreledereller alternativt: ..........................................................................................(Navn med blokkbokstaver)fullmakt til å møte og avgi stemme i Independent Oil & Resources ASA/Independent Oil & Resources Plc ekstraordinæregeneralforsamling tirsdag 2. april 2013 for mine/våre aksjer.Antall aksjer det gis fullmakt for: ............................................................................................................. x).....................................................……………x)………………………….............................................Sted/Dato Navn i blokkbokstaver Aksjeeiers underskriftx) Signeres kun ved fullmakt

More magazines by this user
Similar magazines