MENIGHETSBLAD - Mediamannen

mediamannen.no

MENIGHETSBLAD - Mediamannen

ONSØY OGGRESSVIKMENIGHETSBLADNR. 5 2008 ÅRGANG 48Juleandakt av biskopenside 3Innsettelse avsogneprest Kåre Rånesside 4Indiareise 2009side 5KABB - Kristent arbeidbland blinde ogsvaksynteside 6Menighetstur til Solbuktaside 7Min Salmeside 9Bestemors historieside 10-11Båreteppe tilGressvik sykehjemside 12Ungdomssidenside 14Barnesidenside 15Gressvik Røde Korsside 17Hva skjer i bygda?side 18Menigheteneønsker alle enfredfull julehøytidFoto: www.cruzblanca.org/hermanoleon


GRESSVIKMenighetsrådslederenHAR ORDET:REDAKSJONEN,TIDSFRISTER M.M.BARNET OG BETLEHEMAndakt av biskop Helga Haugland Byfuglien2I skrivende stund erdet typisk høst. Det ergodt vi har solide huså krype inn i på slikedager. Dagliglivet oglivet i menigheten vårgår sin gang. Vi hadde iseptember innvielse forvår nye sogneprest KåreRånes. Han er alleredegodt i gang med sittvirke, og med han harvi nå endelig alle vårestillinger besatt. Vi haren flott stab som vi sommenighet må ta med ivår forbønnstjeneste.De står i en viktig ogkrevende tjeneste. Vihadde også en hyggeligmenighetssamling i september.Ca. 50 fra menighetenvår var samlettil åndelig og sosialtMENIGHETSKONTORETfellesskap på Solbuktaleirsted. Slike møtepunkterer verdifulle forfellesskapet vårt og børgjentas. Det er plass tilenda flere neste gang!Menighetsråd og stabhar ved siden av mangeløpende driftsoppgaveren del utviklingsarbeideri gang. Spesieltvil jeg nevne noe viarbeider spesielt mednå; trosopplæringsprosjektet.Menighetenei Fredrikstad prosti ervalgt som forsøksmenigheterog skal lageplan for trosopplæringfor alle døpte i gruppen0-18 år. Det følger endel økonomiske midlermed prosjektet. Detteer et spennende ogStorveien 2 (gml. Onsøy rådhus)tirsdag - fredag kl. 10-12tlf: 69 30 58 70 / fax: 69 30 58 77Daglig leder Gaute Hetlandtlf: 69 30 58 78gahe@fredrikstad.kommune.noSogneprest Lars Tangedaltlf: 69 30 58 71lata@fredrikstad.kommune.noSogneprest Kåre Rånestlf: 69 30 58 74rank@fredrikstad.kommune.noKapellan Helene S. Thomastlf. 69 30 58 83hese@fredrikstad.kommune.noKateket Aud Marit Andreassentlf: 69 30 58 73 / 480 87 309auma@fredrikstad.kommune.noSognediakon Inge Ekviktlf: 69 30 58 72inek@ fredrikstad.kommune.noOnsøy kirketlf: 69 33 42 85viktig arbeid. Kirkenskal nå også ta håndom den trosopplæringsom tidligere ble gitt iskolen. Vår utfordringblir ikke minst å lageen plan der vi når alledøpte med viktig kunnskapom den kristne tro.Nå står advent fordøren. Jeg ønsker allelesere en fin adventstidog en velsignet julehøytid.Jon Erik OlsenGressvik menighetONSØY MENIGHETOrganist Trine Ektlf: 69 30 58 85trek@fredrikstad.kommune.noKlokker/kontor Nina Louise Jensentlf: 69 30 58 76nloj@fredrikstad.kommune.noKirketjener Marit Ektlf: 69 33 43 71Menighetsrådsleder Anita Breviktlf: 69 33 05 69breviken@frisurf.noOnsøy gravlundtlf/fax: 69 33 42 85Gravlundsbetjent Trygve Meumtlf: 482 99 064GRESSVIK MENIGHETGressvik kirketlf: 69 32 74 95Gressvik Menighetssenterettlf. 69 32 86 10Organist Anne Jordheimtlf. 69 30 58 75ajor@fredrikstad.kommune.noKirketjener/klokker Geir Olav Lorentzentlf. 928 12 722Menighetsrådsleder Jon E. Olsentlf. 69 36 50 36joeo@fredrikstad.kommune.noGressvik gravlundtlf/fax: 69 32 74 20http://org.fredrikstad.kommune.no/ogmREDAKSJONEN:Bente Paulsen tlf: 69 33 36 50Astrid Tindlund tlf: 69 32 70 87Lisbeth Ruud tlf: 69 33 15 56Rolf Bergheim tlf: 69 32 70 25REDAKSJONENS ADRESSE:Onsøy og Gressvik Menighetsblad,Postboks 1428, 1602 FredrikstadE-POST: k-tin@online.noNESTE NUMMER:Nummer 1-09 kommer ut i uke 7.Gi beskjed om stoff senest 2. januar.Frist for levering av stoff 16. januar.GAVER TIL BLADET:Onsøy og Gressvik Menighetsblad,v/Asbjørn Paulsen,Engelsvikenveien 90, 1628 EngelsvikenKontonummer: 7877.08.77821OPPSETT: Hilde Tindlundk-tin@online.noTRYKK: Cal Trykk AS, FredrikstadOPPLAG: ca 6 000DISTRIBUSJON: Gressvik Røde Korsog frivillige ombærere.Gravlundsbetjent Raymond Granholttlf: 916 68 764Bussen bringer oss opp langs engråskitten, ti meter høy mur med piggtråd,videre gjennom grenseposten,forbi bevæpnede israelske soldater oginn i Betlehem der Frelseren ble født.Noen hundre meter fra muren harnoen malt en to meter høy due medet olivenblad i munnen. En snikskyttermed laser sikter på duens hjerte.Heldigvis har tegneren utstyrt duenmed skuddsikkervest. Et moderneNB!GUDSTJENESTENE 1. JULEDAGBEGYNNER KL 12.00!BØNNEMØTERI ONSØY MENIGHETKL 20 FØLGENDE DATOER:29. januar - Mossik bedehus26. februar - Kjærre bedehus26. mars - Skontorp bedehus30. april - Onsøy kirke28. mai - Kjærre bedehusKIRKESKYSSHVER SØNDAGTIL GUDSTJENESTEI GRESSVIK KIRKERING TLF. 957 88 178symbol på liv, håp og sårbar fred slikvi tolker det.Bildet av søndagskolens glitrendestjerne og julaftens fortelling omhvite engler slår sprekker. Tegningenav hyrder med søte små lam somkneler ved det lille barnet i krybbenblir blekt og uklart.Hvordan var nå fortellingen?Romersk okkupasjon, soldater,grenseposter, etesel på en støvetevei, en kommendefar og en ung morsom ventet barn ogsom ikke visste hvorhun skulle føde. Ogfortsettelsen? Stall,flukt og ramaskrikover tapte barn.Kanskje var ikkebildet så annerledesden dagen Gud kom til oss og blemenneske?Så har vel juleidyllen fått sprekker,men håpet om fred med Gud ogmennesker fortsetter vi å dele medJosef og Maria - og gleden over barnet- Guds gave til oss alle!Jeg ønsker dere en god jul og et godtnytt år!LOPPEMARKED 2008En STOR TAKK til alle som bidro, både friviligeog sponsorer, til at årets loppemarked bleen stor suksess. Det kom inn ca kr. 50.000,-.Disse pengene kommer til god nytte i beggemenighetene. 74 personer har frivillig gitt avsin tid for å få til dette. Vi takker også for alleloppene vi fikk.Loppekomiteen3


PrestensINDIAREISE 2009hjørneI ett av mine første møtermed konfirmantene i Gressviksatt noen dem av ogkommenterte seg i mellomdet jeg sa. De så mot megog fniste megetsigende. Detvar forstyrrende for de andreog irriterende for meg.Jeg spurte hva de lo av. ”Duhar så rar dialekt,” sa de, oglo enda mer.Jeg kunne ikke dy meg ogsvarte: ”Har jeg rar dialekt? Det er detjo dere som har! Det er jo dere vi lerav over hele Norge! Østfold er en litenutkant av Norge, med en rar dialekt.”Først ble de litt lang i maska. Så lo vialle sammen.Vi opplever alle virkeligheten fra våregen synsvinkel. Og vi lytter til hverandremed våre egne tilvante ører. Det erDialekttillatt å le av Raymon og av Oluf. Menlatteren kan også gå over til mobbing.Da blir det ikke lenger like morsomt.Latteren kan sette seg fast i halsen. Vikan stivne i vår egen vesle flik av virkeligheten,fulle av fremmedfrykt, mensverden lever sitt pulserende liv et stedder ute. Et stort mangfold av dialekter,språk, kulturer og levende mennesker.Den kristne kirke er ingen norskoppfinnelse. Hans Nilsen Hauge varheller ingen heimføding. Han pregethele landet med en fromhet som etterhvert også tok inn over seg ansvaret foren hel verden. Et vesentlig kjennetegnved den kristne kirke er at den ønskerden fremmede velkommen. Hemmelighetenbak dette er forståelsen av atalle, og også jeg selv, er fremmedgjortovenfor Gud, men at Jesus kommer tilmeg likevel. Dette er det vi igjen skalfeire i jula. Jeg er ”den fremmede” somblir tatt inn i fellesskapet sammen medde andre fremmede.I løpet av denne høsten har mange avprestene i Borg vært på studie-og solidaritetsturfor å besøke kristne palestinerepå Vestbredden. Det finnes lutherskemenigheter i Betlehem, i Jerusalemog Ramallah. Det var en sterk opplevelse.Vi ble tatt godt i mot, selv om viikke forstod eller var enige i alt som blesagt.Ordet dialekt er satt sammen av degreske ordene ”dia” og ”lektos”. Ordetligner på dialog, som kommer av ”logos”.Begge uttrykk betyr samtale. Jegser fram til fortsatt samtale med delutherske menighetene i Gressvik ogOnsøy.Kåre Rånessogneprest i Gressvik19. SEPTEMBER - 4. OKTOBERMulighet for å besøke Taj MahalDette er en unik mulighet til å oppleve India!Det blir sterke møter med mennesker og store opplevelser...EN OPPLEVELSESRIK REISEMED MENIGHETENETIL ET SPENNENDE LAND!19. september neste år kan du bli med på en uforglemmeligreise til India. Vi skal ned og besøke prosjektet vårt blantgatebarna i Delhi. Vi kombinerer dette med en bønne- ogpilegrimsreise i Himalaya. Dette er en enkel vandretur sompasser både for gammel og ung. Det blir mange spennendeopplevelser i et annerledes land.INNSETTELSE AVSOGNEPREST KÅRE RÅNESVår nye sokneprest Kåre Rånes ble presentert i forrigenummer av menighetsbladet og er forlengstblitt ønsket velkommen av menigheten.Den offisielle innsettingen som sokneprest i Gressvikmenighet fant sted på gudstjenesten 28. septembermed domprosten og menighetens ansattetil stede.Bildet viser sogneprest Kåre Rånes til venstre oghans kone Mari Ann Kvalvik Rånes, som vi ogsåønsker velkommen i menigheten. Til høyre erdomprost Knut Erling Johansen.Etter gudstjenesten ble høytideligheten markertmed kirkekaffe på Misjonshuset.SLEVIK ELEKTRISKE ASpå ØrebekkTlf. 69 32 66 66Reisen blir lagt opp slik at den første uka reiser vi opp i Himalaya,og den andre uka er vi i Delhi. Vi håper å få til en leirfor gatebarna den uka vi er der slik at vi kan være involverti dette prosjektet. Det blir også dagsturer og litt shopping iDelhi.Vi har med reiseleder som har masse erfaring og kunnskapom India.Prisen er ikke satt enda, men vi regner med en pris på ca kr15.000,- pr. pers. totalt.For påmelding eller nærmere informasjon, kontakt AnitaBrevik på e-post breviken@frisurf.no45


DIAKONIUTVALGETSBESØKSTJENESTEønsker å starte med hyggekvelderi Slevik omsorgssenter.Dette er ment å væreet tilbud både til beboernepå senteret og andre frabygda som ønsker å delta.Vi kommer til å tilby hentinghjemme. Det vil bli sang, andakt,noe å spise og kanskjeen liten utlodning. Det viktigsteblir å være sammen, prateog hygge seg. Vi regner medå starte i januar. Tidspunkt vilbli annonsert i avisa, i kirkeneog ved oppslag på omsorgssenterne.Hvis noen har lysttil å bidra med henting, kaffeserveringeller annet, tagjerne kontakt med diakonInge Ekvik, eller de ansatte påomsorgssenteret.Onsøy og Gressvik diakoniutvalgBlind eller svaksynt?Kjenner du noen som er blind ellersvaksynt? Da kan det være lurt å takontakt med KABB. Vi tror at flerekan ha nytte og glede av tilbudenevåre, sier generalsekretær Ingvar Nevlandi KABB (Kristent Arbeid BlantBlinde og svaksynte).Organisasjonen, som er lokalisert i Askim,lager lydutgaver av mye av denkristne litteraturen som utgis i Norge.KABBs lydbibliotek har i dag nærmere2800 titler å velge mellom. Alle blindeog svaksynte kan benytte seg av en gratisutlånsordning.KABB har gitt ut flere lydutgaver av Bibelenog har også sang- og salmebøkeri blindeskrift og stor skrift. KABB leserinn menighets- og organisasjonsbladerog tilrettelegger dåps- og konfirmasjonsmateriell.- Vi inviterer også til leirer og arrangementfor ulike aldersgrupper. Noe avKABBs idé er at synshemmede kankomme sammen for å dele sin tro ogsine erfaringer og gi hverandre støtte oghjelp, sier generalsekretær Nevland.– Men det er en utfordring for oss å nåfram med informasjon om våre tilbudtil dem som har bruk for oss.Det er derfor nødvendig medet samarbeid med familie,prester, diakoner og andresom kan fortelle om KABBtil blinde og svaksynte somde har kontakt med.Ta kontakt med KABB, tlf.69 81 69 81 eller e-post:kabb@kabb.no- Ta kontakt med oss, invitererKABBs generalsekretær,Ingvar Nevland.Menighetstur til SolbuktaCa. 50 stykker fra Gressvik menighet satte hverandrestevne lørdag 20.september på flotte Solbuktaleirsted. Vi var sammen først og fremst for å blienda bedre kjent. Fint vær ga en god ramme rundtarrangementet. Det var koselig prat, god mat, myesang og stort engasjement i diverse friluftsaktiviteter.- En annerledes og meningsfull lørdagsettermiddagog -kveld.Din lokale gullsmedStorveien 81 - 1621 Gressvik• Skifer• Granitt• Marmor• MonumenthuggeriSkåra1621 GressvikTlf: 69 39 46 40Fax: 69 39 46 44SVEIN JANSENRADIO - TV SERVICE• Godt og rimelig utvalg• Radio/TV • Stereo• Parabol • MobiltelefonerDu finner oss på ØrebekkTelefon: 030006Tlf. 69 32 75 10AUTORISERT SERVICEVERKSTEDGressvik Torg 42 - 1621 Gressvikwww.dnbnor.no7


RUTH TEGNÉR:Guds menighet er jordens største underOnsøy kirke50-årskonfirmanter 2008Gressvik kirkeFoto: Asbjørn PaulsenFoto: Jon-Sigurd HjørnerødMin salme. Å - det kan være flere. Vihar så mange rike og flotte salmer iNorsk Salmebok. ”Perler”- noe for enhversmak og situasjon. Vi har bønne-,takke-, lov-, klagesalmer o.s.v. Derforer det egentlig vanskelig å bestemmeseg for en som er ”min”. Det er veldiggamle salmer og salmer fra nyere tid -bl.a. en fra krigsperioden 1940-45 skrevetav Ronald Fangen. Nr. 542 ”Gudsmenighet er jordens største under” Densynges ofte i ulike sammenhenger ikirke og bedehus.Ronald Fangen hadde en uredd holdningunder krigen og ble derfor satt ifengsel 1940. I 1942 skrev han ”Gudsmenighet er jordens største under”.Det er mange ting jeg kan se som ”under”- men tenk at Guds menighet haroverlevd i så lang tid - like fram til i dag.Noen enkle menn fikk for to tusen årsiden ordren: ”Gå ut - forkynnevangeliet - fortell om Guds makt!” Devar lydige og underet skjedde - folk samletseg for å høre og kom til tro. ”Hverdag ble mange lagt til menigheten”, stårdet skrevet fra den første kristne tid.Siden har den bestått og gått fram overhele jorden. ”Guds menighet som detstørste under”.Det føltes underlig å delta i studentgudstjenestei Budapest, friluftsgudstjenestei Reykjavik, gudstjeneste isjømannskirken i Rotterdam, fellesgudstjenestepå Østerbo eller storsamlingi Peterskirken i Roma. Språket erfremmed, men evangeliet blir forkynt.Den Hellige Ånd er tilstede, og i troenpå Ham, som ”aldri skifter sinn og art”,kan jeg være med i Trosbekjennelsen ogFader Vår. Forskjellige riker har oppståttgjennom tiden: ”de stiger og de synker”(vers 1), men Guds rike vokser - nettoppfordi det er bygget på ”klippen JesusKristus.”Små og store menigheter over hele jordenbekjenner i dag troen på Ham. Såtrygt og sikkert for ”Han er i evighet densamme”. Jeg forandrer meg, svikter ogfaller. Slik har det vært til alle tider, ogmenigheten er bygd opp av ufullkomnemennesker, men den består. Det eret stort ”under”. Så mange blir hardtprøvet også i vår tid, - torturert og fratattrettigheter fordi de bekjenner troenpå Kristus, kirkens herre. Men forakteHam gjør de ikke. De får kraft til åholde ut mot den ondes makt - ”Satansvelde” (vers 2).Ronald Fangen så fram til friheten heri livet, og han var sikker på at dagenskulle komme da den ondes makt måvike for Guds rikets krefter og få ”høstehva som var blitt sådd i tro”.Dette håpet og sikre løfte får også jegta del i, og det kan enhver få ta imot.Vi kan være frimodige - han er trofast.”Det er Guds eget ord” (vers 3).Melodien som brukes i vår salmebok erkomponert av Anfinn Øien 1967. Dener lett å synge, festlig harmonisert ogframhever teksten på en god måte.Takknemlig for å tilhøre ”Guds menighet”og over å ha blitt utfordret, har jegden glede å utfordre Rolf Eggen til åfortelle om sin salme.Guds menighet er jordens største undermens verdens skikkelse i hast forgår,er Kristus i all evighet den samme,og fast hans rike på sin klippe står.Mens verdens riker stiger og de synker,går kirken mot fullkommenhetens vår.Så kommer dagen da alt hat skal smeltesom sne og is for sol og sommervær.Da faller Satans makt, da skal hans veldegi tapt for dem som strider i Guds hær.Med jubel skal de høste hva de såddeog salige få se ham som han er.Å hellig håp! Å sanne, sikre løftefra ham som aldri skifter sinn og artEr natten lang, er kampen full av kvaler,som morgenstjernen lyser løftet klart.Det er Guds eget ord du skal ha trengsel,men kjemp frimodig - se, jeg kommer snart!Telefon 69 33 46 62Mobil 90 91 18 65Salg og transport avPUKK - SUBBUS - MATJORDÅpningstider 06.30-15.30Lørdagsåpent i sommerhalvåret 08.00-13.00SORG SORGEn verdig begravelse fjerner ikkeEn verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.sorgen, men gjør den enklere å bære.8www.gsb.no www.gsb.no Veumvn. 51 69 31 30 62 hele døgnet9


Tre år gamle Martha har ingen moreller far, men hun er likevel heldig.Hun har bestemor.Det er grytidlig og solen har ennå ikkestått opp, men ute i åkeren er bestemorPeris (66) i full gang med å plante.Jorden er knusktørr, og bestemor stårbarføtt mens hun jobber. Hun tørkersvetten i pannen. På ryggen har hunlille Martha, som klamrer seg fast tilbestemors kropp. De to er tett knyttettil hverandre. Marthas mor forlot hennemens hun bare var et spedbarn og ingenvet hvor faren hennes er. Nå har hunBestemor Peris, lille-Peris og AgnesBestemors historiebare bestemor.Den aldrende, men sterke kvinnen harpåtatt seg ansvaret for åtte små, foreldreløsebarn. Noen av dem er Perisbarnebarn, men ikke alle. En ting harde likevel til felles: Det er bestemor somgjør at verden fremdeles henger sammen.Det er hennes kjærlighet som gjørat familien enn så lenge har nok mat.Tørken har ført til matmangel i de små,enkle hyttene på landsbygda i Kenya.Klimaendringer har gjort det vanskeligfor mange. Regnet kommer ikke somdet pleier, avlingene dør og man fårikke solgt planter på markedet. Inntekteneskrumper inn, og det er en kampfor å få nok mat.- Mitt høyeste ønske er at barna ikkeskal gå sultne til sengs. Jeg lurer på nårtiden kommer, når et barn vil dø i mitthus, sier Peris.Bestemoren drømmer om en letterehverdag. Om regn. Om å få selgeplantene på markedet. Men mest avalt drømmer hun om nok mat til barna,og penger til å betale skolepenger.Store drømmer er det ikke rom for, althandler om overlevelse.Bær fra jatrophaplanteØNSK DEG EN GAVE SOM NYTTER TIL JUL!Har du alt du trenger? Ønsk deg en gave til de som virkeligtrenger det! Gavene kan kjøpes hos Kirkens Nødhjelp.Kjøp biodieselplanten Jatropha (125,-), ellerandre klimagaver som forandrer verden påwww.kirkensnodhjelp.no eller ring 22 09 27 00.10Peris og barna i åkerenJeg gråter mye. Hvor er regnet? Når detikke kommer, får jeg ikke solgt plantenefra avlingen. Jeg har ikke råd til å betaleskolepengene for barna og jeg har ikkeråd til mat. Men jeg deler det lille jeghar, og stoler på at Gud betaler meg tilbakeen dag, sier Peris og smiler.Kirkens Nødhjelp støtter en lokal organisasjonsom satser på jatrophaplantersom brukes til å lage biodiesel. Plantenødelegges ikke av dyr og trenger hellerikke mye vann, og er noe familien kanklare seg med selv uten regn. Således erden ideell i områder hvor matproduksjonikke er mulig på grunn av ustabiltklima.Huset hvor bestemoren og de åtte barnabor er ikke stort, men det er rent.Gårdsplassen er feid og eiendommen erbeskyttet av et gjerde av busker. Barnamelker de syv geitene og passer på hønene.De henter vann fra brønnen oghjelper til i huset. De små barna jobbermens de har mindre barn på ryggen.Men det er ikke bare jobb og alvor.Et øyeblikk arbeider de hardt, et anneterter de hverandre, springer rundt ogrundt huset og de leker med hverandre.Ler og kniser. Lille Martha liker å tvinnepå skjerfet som bestemor har på hodet.Det er så mykt. Eller flette fingrene inni bestemors varme, skrukkete hender.- Barna holder meg ung. Hjertet mittføles lettere, og de gjør meg lykkelig.Jeg viser aldri barna at jeg er bekymret,for det hjelper ingen. Etter en lang dagsarbeid er jeg så sliten at jeg glemmer åtenke på alle problemene våre, og jegsover som et barn om natten, sier Perisog smiler, mens hun holder rundt Marthasom sitter på bestemors fang.Sammen sitter den lille familien rundtdet store bålet på gårdsplassen. Til trossfor en hverdag preget av hardt arbeidog slit, er stemningen i den lille familienhumørfylt. Barna lytter med storeøyne når bestemor Peris forteller historier.Om den gangen hun møtte enløve i skogen, en løve som sparte livethennes. Ordene hennes er fulle av skjultkunnskap og erfaringer. De minste barnafår seg et bad før de må legge seg.Den gamles kjærlighet gjør at familienfortsetter å drømme – om å få nok mat,om å få seg en utdannelse, bli doktoreller sjåfør. De har et håp.Tekst og foto:Anette OsKirkens Nødhjelp11


Båreteppe til Gressvik sykehjemBåreteppet ble sydd som en del av utsmykningentil det nye Gressvik sykehjem.Dette teppet hadde begrensninger med atdet skulle være symbolnøytralt, det vil si atdet skulle tilpasses alle religioner.I dette teppet som er avbildet er det symbolikksom skal passe til dette formålet.Symbolikken i teppet er syv sommerfuglersom er håndbroderte på lyse blå bakgrunnsom et symbol på at det er syv dager i uken.Det er en aplikert sommerfugl i vinduetpå teppet som symbol på frihet, her er detogså en kalalilje som symbol, med det hvitesom renhet og det grønne som det jordiske.Her er stoffet i krakelert gullstruktur somindikasjon på at livet kan være i ulike faser.Dette er innbundet i en kant som et heltsymbol som vindu mot det levde liv og ogsåmot det livet som venter etter døden.Den lilla kanten og fargen lilla, har mangesymboler. Lilla i seg selv er ventetidens fargemen også sorgens farge. I denne borden eringen farger plassert på samme sted og bordener sydd som strålene på solen, de gåri ulike retninger og det er et symbol på atvi ikke vet hvilken vei livet tar. Teppet eri sin helhet sydd med hvit/beige overflateog en mørk bakside med stjerner. Dette ersymbolet på at livet kan ha både en lys ogen mørk side.Dette teppet er designet og sydd av Inger-Lise Andersen.SalmekryssordØY3570TOPPDAN-UNI-SKE(OMV) ON NAVNSØKEKOLOS-SALEAGNADLETOPERAJUBELNESTEUVERDIGSKINN-SYKRETTPSYKEBAKKEGAM-MER’NDENGEKONJ.MIDTREGLØDEMASSELIKESTUEFISKTEMPELARI-DATTERDYRELYDOPP-SPILTPRISE PARTI OLJE- BEFOR-EIESELSKAPTRINNPREF.DRA-HJELPSEMES-TERBEFALESVARFRIST: 2. januar 2009‣PREP.FUGLE-FJELLOPPHAVSRETTSLIG BESKYTTETOPPHAVSRETTSLIG BESKYTTETEMAIL: jthoresn@online.noSend inn på adresse:Onsøy og Gressvik MenighetsbladPostboks 14281602 FredrikstadMerk konvolutten “KRYSSORD”Navn: ____________________________________________________________________________Adresse: __________________________________________________________________________FYLL INN ORDENE I DE MØRKT SKRAVERTE FELTENE OG FÅ FREM ET SITAT FRA ET KJENT SALMEKjøp bilen din på ØrebekkVi tar service på alle bilmerkerFREDRIKSTAD BIL A.Stlf 69 53 17 00Hyundai Mazda SubaruSETT SAMMEN BOKSTAVENE I DE LYST SKRAVERTE FELTENE OG FINN NAVNET PÅ HAN SOM OVERSATTESALMEN TIL NORSK12Kran og Industri ServiceSørkilen 8, P.b. 154, 1620 GressvikTlf.: 69 35 20 00 Fax.: 69 35 20 01ALT I KRANER OG LØFTEUTSTYRMENIGHETSBLADET TAKKER FOR GODT SAMARBEID MED VÅR LEVERANDØRAV PREMIER TIL VINNERE AV BARNEREBUS OG KRYSSORDVinner av forrige kryssord:EVA IRENE PETTERSEN, GressvikGratulerer!13


GressvikRøde KorsFOLKEFESTDA TÅRNET BLE ÅPNETSøndag 26. oktober åpnet Gressvik Røde Kors sitt nybygdeutsiktstårn på Sprinklet for publikum. Etter en stormfull nattviste værgudene seg fra sin beste side på åpningsdagen, ogfolk strømmet i hopetall til åstedet. Anslagsvis 700-800 menneskervar innom, og det fleste av disse tok turen opp de 84trinnene til toppen for å beundre den fantastiske utsikten.Røde Kors-folkene betjente utegrill med sponsede pølser fraØivind Karlsen i tillegg til salg fra både hyttekiosk og transportabelvogn. Både store og små koset seg i det fine høstværet,og byggekomiteen innkasserte masse lovord for detflotte tårnet som rager 15 meter over bakkenivå.Marinemuseet i Horten har gitt en kikkert til tårnet, ogdenne er på plass hver søndag.Bidrag til tårnet kan gis på konto 1594.49.79724.Under: Kari og Leif Bråten, Reidun og Øyvind Karlsen,Monicka Bråten Knutsen og Kjersti Sørensen foran tårnet.Gressvik Røde Kors Besøkstjeneste består av ca. 40 aktivemedlemmer. Vi har møte på Røde Kors huset hver fjerdetorsdag i mnd. Annenhver tirsdag har vi formiddagstreff foreldre og funksjonshemmede, der vi varter opp sammen medtransportgruppa. På Onsøyheimen, Lerkeveien og GressvikSykehjem går vi rundt med tralle å selger sjokolade og kosmetikkartikler.Vi besøker Manstad og Slevik omsorgsenterog flere av oss går på privat besøk hos eldre. På Mega har vibøttelotteri høst og vår . Vår og høstfest arrangeres på RødeKors huset for eldre. Besøkstjenesten har ansvaret i en uke påStrandstua Engelsviken hver sommer, der det også arrangeres2 grillfester med kaffe og kaker, samt underholdning. Underhøstmarkedet på Gressvik Torg selger vi pølser, vafler og kaffe.I år ble det også servert frokost. Besøkstjenesten servererjulemiddag for enslige den siste søndagen i desember. Detarrangeres 3 juletrefester i januar, 2 for eldre og et for barn.Før jul serveres det gløgg på Gressvik Torg. Vi deltar ogsåmed salg på trimhytta på sprinklet på søndager. I tillegg kommerdet en del sporadiske oppdrag som vi utfører. Kunne dutenke deg å være med i Besøkstjenesten ? Ta kontakt medvår leder Karin Gjerløw tlf. 69328566 eller vår sekretær BeritOlsen tlf.69327641.Det var mange folk på vei opp og ned.HVILKE OPPDRAG HAR BESØKSTJENESTEN I GRESSVIK RØDE KORSBak f. v.: Nestleder Turid Kristoffersen, Bjørg Martinsen,sekretær Berit Olsen. Foran f. v.: Leder Karin Gjerløw,kasserer Lillian Slensvik. Evlyn Martinsen var ikke tilstede.16 17


Slekters gangJULEKONSERTERGRESSVIK KIRKESØNDAG 14. DESMEMBER KL 17.00Medvirkende:Gressvik Barne- og Ungdomskor,Sangkoret Harmoni, Gressvik kirkekor,Mannskoret Skiold, Rød og Hurrød skolekorps,Jælpekorpset, sogneprest Kåre RånesONSØY KIRKESØNDAG 14. DESMEMBER KL 17.00Medvirkende bla.:Lucia fra Gaustad ungdomsskole,Vestbygda Blandakor, Onsøy kirkes Gospelkor,sogneprest Lars TangedalJULETREFESTERKJÆRRE MISJONSHUSMandag 29. desember kl.18.00Felles julefest for foreningene på misjonshuset.Søndag 3. januuar kl.15.00Barnejuletrefest.MOSSIK BEDEHUSMandag 29. desember kl. 18.00SAMHOLD, VIKERLørdag 3. januar kl. 15.00Felles juletrefest for Samhold og Viker Vel.Anne-Kari Bjørling formidler julens budskap til barna.VELKLOMMEN!LØRDAGER FRA KL.17.30-20.0017. JANUAR7. FEBRUAR7. MARS18. APRIL* spill * leker og konkurranser * air-hockey ** biljard * bordtennis * formingsaktivitet ** liten andakt *I kiosken kan du kjøpe pølser,pizza, brus og godterier.TA MED ENVENN OG KOM!JULETREFESTERGressvik Røde Kors arrangerersine tradisjonelle juletrefester for eldre/uføreMANDAG 5. OG TIRSDAG 6. JANUARKL.18.00PÅ RØDE KORS HUSET PÅ GRESSVIKDet blir underholdning, servering, loddsalgm.v.Trenger du transport kan du ringevårt kontor mellom kl. 09-10 tlf. 69 32 59 20eller Finn tlf. 970 31 187.VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELOMMEN!DøpteONSØY MENIGHETSelma Åkenes HüttnerKarl Aksel Reini KlemsdalMikkel Cornelius AndersenSølve Sjøvold TorpKonrad Basteviken SvendsbyNick-André LerdahlEmma Victoria Sneve HansenHannah Bunes PedersenIda Elea BedsvågAlma Kathrine Dahle JohnsonMikkel Gulbrandsen BossumLeo Alexander Langaker OlafsenAndreas Krå KjenneGRESSVIK MENIGHETFia Sofie Tvete SwensenTom-Stian Svendsen HatvikEllinor Olsen MøklegaardTuva EilertsenJulian KongsbergThobias Strand FornaroFrida Skogheim HagenJoel Lucas GulbrandsenNo koma Guds englar med helsing i sky,Guds fred og velsigning dei bjoda.No stig ifrå jordi ein helgasong ny,som skal gjennom himmelen ljoda:Guds fred og vel møtt,du barn som er født!Vår fredsfyrste høgt vere lova!Elias BlixViedeONSØY KIRKE6. september -Linn Haugaaog Tommy EkHanne Louise Verbeekog Brian Christopher West13. septemberGunhild Helén Bekkevoldog Ricky Werner Larsen20. septemberVibece Tuff Lauritzenog Ted Eugene Greaker LauritzenGRESSVIK KIRKE30. augustBeate Gjerløwog Rune NilsenSigrid Marie Ersland Haugoog Tor Arne HaugoDødeONSØY KIRKEBjarne MyrvoldOle Joar EkIvar Anton JacobsenThorbjørn ThorvaldsenNils Kristian KristiansenJohanne Hansen TveteElse Gunvor SkauenOlav ForsetlundNils Petter EkIngerd Camilla ForsetlundRagna Marie KjøniksenAage Helge HaraldsenReidar HoltFinn Helge AndersenIvar SutherJohan Hartvik GundersenGRESSVIK KIRKEOle Gustav KarlsenTove PettersenAase Marie JohansenGerd Marie LarsenIngar Arnold JohansenSonja Helen KristiansenMarie Oline ÅrumSolveig Josefine HåkensenReidun Helene MentzenAgate Helene GjerløwElse Hildegard MathisenSolveig Sæthre1819


Menighetskalenderen30. NOVEMBER 1. søndag i adventJes. 62,10-12. Rom. 13,11-14. Matt. 21,1-9.ONSØY KIRKE kl. 11.00 og 17.00 FEST I GUDS HUS.Felleskonserter m/Gressvik.ONSØYHEIMENkl. 16.30 Andakt v/familieneNicolaysen og Gulbrandsen.LØRDAG 6. DESEMBERFREDRIKSTAD DOMKIRKE kl. 19.00Konfirmantkonsert.7. DESEMBER 2. søndag i adventLuk. 21,25-33. Mal. 3,17-4. 2. Rom. 15,4-7.GRESSVIK KIRKE kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.MENIGHETSSENTERET kl. 17.00 Lysmesse med speiderne.GRESSVIK SYKEHJEM kl. 16.30 Andakt v/Tore Andersen.14. DESEMBER 3. søndag i adventMatt. 11,2-10. Jes. 35,3-10. 1 Kor. 4,1-5.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.kl. 17.00 JulekonsertONSØY KIRKEkl. 17.00 Julekonsert21. DESEMBER 4. søndag i adventJoh. 1,19-27. Jes. 52,7-10. Fil. 4,4-7.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd.ONSØY KIRKE Kveld Desembernatt -Renate G. og Morten Larsen.24. DESEMBER JulaftenLuk.2,1-14. Mi.5,1-4.GRESSVIK KIRKEONSØY KIRKEkl. 14.00 Familiegudstjeneste.kl. 15.00 Familiegudstjeneste.kl. 16.15 Familiegudstjeneste.kl. 14.00 Familiegudstjeneste.kl. 16.00 Familiegudstjeneste.25. DESEMBER JuledagJoh. 1,1-14. Jes.9,2-3. Hebr.1,1-5.GRESSVIK KIRKEkl. 12.00 Høytidsgudstjenestemed dåp og nattverd.ONSØY KIRKEkl. 12.00 Høytidsgudstjenestemed dåp og nattverd.26. DESEMBER 2. juledagMatt. 10,17-22. Jer. 1,17-19. Apost.6,8-15.GRESSVIK SYKEHJEM kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.28. DESEMBER Søndag etter julaftenGal.4,4-7. Jes. 63,7-9. Luk. 2,25-38.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.31. DESEMBER NyttårsaftenLuk. 13,6-9. Sal.103,1-4. 1 Joh. 1,5-7.ONSØY KIRKEkl. 16.00 Nyttårsmeditasjon.4. JANUAR Kristi åpenbaringMatt. 2,1-12. Jes. 60,1-6. Ef.3,1-6.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med nattverdfor hele familien. Juletregangpå menighetssenteret ettergudstjenesten.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp.11. JANUAR 1. søndag etter Kristi åpenbaringMatt. 3,13-17. Jes. 42,1-4. Kol. 1,15-20.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.ONSØYHEIMENkl. 16.30 Andakt ved Tore Andersen18. JANUAR 2. søndag etter Kristi åpenbaringJoh. 2,1-11. 2 Mos. 33,18-23. Tit. 2,11-14.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.GRESSVIK SYKEHJEM kl. 16.30 Andakt ved Inge Ekvik.25. JANUAR 3. søndag etter Kristi åpenbaringMatt. 8,5-13. 2 Kong. 5,1-5 og 9-15. Rom. 1,16-17.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.ONSØY KIRKEkl. 18.00 Kveldsgudstjeneste m/nattverd.ONSØYHEIMENkl. 16.30 Gudstjeneste med nattverd.1. FEBRUAR VingårdssøndagenMatt. 20,1-16. Jer. 9,23-24. 1.Kor. 9,24-27.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.GRESSVIK SYKEHJEM kl. 16.30 Andakt v/Magne Gjølberg.8. FEBRUAR SåmannsøndagLuk. 8,4-15. Jes. 55,10-11. 1 Kor.1,20-25.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.ONSØYHEIMENkl. 16.30 Andakt v/Reidar Mikalsen.15. FEBRUAR Kristi forklarelsesdagMatt. 17,1-9. 2 Mos. 34,27-35. Åp. 1,9-18.GRESSVIK KIRKEkl. 11.00 Fellesgudstjenestemed dåp og nattverd.GRESSVIK SYKEHJEM kl. 16.30 Andakt v/Edgar Dahle.22. FEBRUAR Søndag før faste1 Kor. 13. Jes. 52,13-15. Luk. 18,31-43.ONSØY KIRKEkl. 11.00 Fellesgudstjenestemed dåp og nattverd.

More magazines by this user
Similar magazines