Laserdata som grunnlag for høydekurver

orientering.no

Laserdata som grunnlag for høydekurver

Bruk av laserdata som grunnlag for kurvenett i o-kartErlend Råheim,leder OK Øst


Hvem og hva● Erlend Råheim, leder av OK Øst siden 2007● GIS-/Geomatikkbakgrunn● Produktsjef Geodata AS● Reviderer OK Østs kart, men 100% sjøllært innafor O-kart● Har ledet kartprosjekt for tidligere klubb●●Laserdata – heretter: punktsky registrert ved laserscanningHøydekurver er eventuelt avleda fra laserdata– Ett av flere mulige avleda produkter●●●●●OK Øst: Orienteringsklubben i Aurskog-Høland kommuneAurskog-Høland: Akershus' eneste store utmarkskommuneNr. 1 også på andel lavbonitet skog = best O-terreng(?)Relativt stort o-kartlagt areal, stort forfall og lite av tidsmessigkvalitetTilgang til laserdata – lavere terskel for å sette i gang prosjekter


Laserkartlegging, hvor og hvorfor●●●●Foretrukkenhøydekartleggingsmetode ibasiskartlegging fra ca. 2008Samordning av skoglig – ogbasiskartlegging gjennom GeovekstProsjektene bestilles normaltgjennom Geovekst(basiskartlegging), fellesfinansieringKartlegging i regi av enkeletat:Statnett, Statens Vegvesen●●●Skogbruket trigger normaltlaserkartlegging av utmarkHøy nøyaktighet påbasiskartet – samme pålaserdataNøyaktighetsklasser: DTM10,DTM20, DTM 50/100(Kilde: Notat, Geovekst, 2010)


Laser- og andre høydedata●●●●Skogbruket avleder bestandsinformasjon fra laserdataAndre brukere er mest interessert i kurvene – et avleda produktKurver for basiskart (FKB) – forvaltes i nasjonaltforvaltningssystem (NGIS)Ikke tilsvarende system for forvaltning av laserdata– Mindre effektiv distribusjon – filkopiering etter avtale– Antas å bli etablert i løpet av 1 – 5 år


Dekningsoversikt:http://www.statkart.no/geovekst/georef.jsp?fylke=02&komm=0200&georef=Laser&Submit1=G%E5+til+kommune


CASE: Generering av meterskurver for kartprosjektHemnes - Pedersmoen●●●●●Trend i retning synfaringsgrunnlag utentradisjonell fotogrammetrisk produksjonMål å levere fullverdig grunnlag utennykonstruksjon– Noen som helst nytte av gml. kart?– Tracking av stier og hogstflater– Noe tolking/digitalisering på ortofotoByttehandel (kommunen påv Geovekst)–Sti/traktorvegdata tilpassa innlegging iFKB blir levert ved avslutningUtgangspunkt (2009): Laserdatatilgjengelige, kontakt med A-H kommune– .las versjon 1.2– .sosLas-data tatt ut for videre bearbeiding


Valg av framgangsmåteValg av programvare (100% betinget av tilgang)– “Gratis”, søk på nett●Uhåndterbare portaler, fare for å gå i betalingsfella, ga opp– FME (ETL-SW) – manglet støtte for las ver. 1.2– ArcGIS – oppga manglende støtte for las ver. 1.2, menstøtta det likevel!– All videre bearbeiding fram til kurvenett i ArcGIS●Antakelig spesiell framgangsmåte i f t reineproduksjonspakker (Bentley Microstation, …), men referert idet følgende


Fra las-fil til kurver i ArcGIS, rådataimport– Las to multipoint● Brukte Shape sommålformat –størrelsesbegrensning(bør heller bruke gdb)● Filtrering på Code –det er herklassifikasjonen ligger● Return value – avnytte forskogklassifikasjon,FoU● Kjøres en gang til hvisønske om uttak avtoppnivå(Figur fra Ottersland, 2010)


Fra las-fil til kurver i ArcGIS, terrengmodell– Oppretter terrain (her: ordinær digital terrengmodell)●●●Noen parametre å ta stilling til, men ikke avgjørende forvidere generering av resultatDet frarådes å blande ulike kildedata – ulik systematisk feil ihøyde (terrain gir mulighet for inklusjon av vilkårlige data)Point to Raster gir høydegrid direkte – men synes ikke åinterpolere – fare for tomme celler– Genererer Grid (raster) fra terrain●●●Viktig parameter: CellestørrelseBestemmer knekkpunkttetthet for avleda kurverPåvirker detekterbarhet – «minste topografiske enhet»


Kurver, og så videre– Fra grid til kurver - Contour●Setter ekvidistanse– Veien til OCAD:●●●Formatkonvertering til DXFDatamengde som applikasjonen kan jobbemedKartografisk uttrykk – siling?– Siling (punktreduksjon, generalisering)●●●Rå DXF-fil: 236 MBVelger å sile i FME – flereparametre/metoderResultatfiler: 7-14 MB


Siling, bevaring av viktig formbilde– Avgjørende å tenkesynfaringsgrunnlag●Uvisst om datareduksjon børvære avgjørende– Visuell bedømming av●●Ivaretaking av kurvaturBevaring av korte, lukkakurver– Valg av metode og parametre●●Deveau og Douglas Peuckergir gode resultater vedtilpasset valg av parametreAnvendt toleranse – 0,5 m


Siling, har det noen hensikt?– Negativt, hvis det reduserer mulighet for åplassere detaljer eksakt under reintegning– Alternativet ikke prøvd i dette prosjektet– Antas uvesentlig for synfaringsgrunnlaget her●gitt generalisering i utgangspunktet – 2 mcellestørrelse– Uvisst om datareduksjon bør være avgjørende●Tok ikke sjansen på å utfordre begrenseninger iOCAD her, men skal gjøre det neste gang


Annen nytte av laserdata for synfaringsgrunnlag– Her: Generert grid for toppnivået på sammemåte som for bakken– Differansegrid topp – bakke– Ikke brukt operativt i prosjektet


Bearbeiding av differanseraster, antakelser– Visuell «analyse» - skjermdigitalisering●●401/404 – lovende inntrykk406/408/410 - hypotetisk– Bildebehandling og GIS – ikke hatt tid til å gå videre●●Kantfiltrering, teksturfiltreringTerskling, vektorisering, tetthetsutregning innen definerte«bestand»– Skogbruksanvendelser – delvis tilsvarendeutfordringer●●●Bestandsgrenser – fortsatt bildetolking/feltarbeidTreantall/høyde – kan bestemmesLedende fagmiljø på UMB/Skogfag

More magazines by this user
Similar magazines