rapport - Fjell kommune

fjell.kommune.no

rapport - Fjell kommune

1Undersøkelse avFriluftsbadiBergen, Fjell og Os2010Helsevernetaten


INNHOLD3SideFORORD 2SAMMENDRAG 4INNLEDNING - PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING 5METODER 6RESULTATER OG DISKUSJON 7HYGIENISKE VURDERINGER 10VURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK 11


4SAMMENDRAGFriluftsbad og den aktivitet som følger med dette, er en viktig rekreasjon, med en positivhelseeffekt. Når innholdet av tarmbakterier blir for stor, tilsier risiko for hygieniske ulemperat helsemyndighetene fraråder bading. Derfor gjør Helsevernetaten hvert år i samarbeid medVA-etaten en hygienisk undersøkelse av badeplasser i og rundt Bergen. Hensikten er å gipublikum informasjon om hvordan kvaliteten er på disse badeplassene med hensyn tilbakterieinnhold i forhold til nasjonale normer for friluftsbad og å rette oppmerksomhet motforurensningskilder som forringer nærmiljøet vårt. Bergen og omland friluftsråd(www.bof.no) er med på å velge ut de badeplassene som blir kontrollertResultatet for 2010:For første gang siden vi startet med prøvetaking i 1994, har vi ikke funnet en eneste badeplasshvor vannkvaliteten ikke er egnet. Slik sett er årets resultat det beste vi har målt. Vi regnermed at det gode resultatet blant annet skyldes den oppfølgingen vi, da spesielt VA-etaten, harhatt av badeplasser som har hatt dårlig badevannskvalitet.Godt egnet badevann: Bakerhavn (Åsane), Garnes (Arna), Geitvika (Fjell), Godvik(Laksevåg), Grønskjeret (Åsane), Haukelandsvatnet v/Lone Camping (Arna), Helleneset(Bergenhus), Holmen (Arna), Kalvetrevik (Arna), Kuvågen (Os), Kyrkjetangen(Fyllingsdalen), Kvernavatnet (Fjell), Kårtveitpollen (Fjell), Lekvenvågen (Os), Mobergsvika(Os), Mjølkevika (Fana), Sandviken sjøbad (Bergenhus), Skeistøa (Os), Skjoldbukta(Ytrebygda), Storåkervika (Åsane), Sydnes sjøbad (Bergenhus) og Søvikvåg (Os)På flere badeplasser er det tidligere registrert god vannkvalitet, og vi regner dissebadeplassene som godt egnet i år også. Dette gjelder: Gamlehaugen, Grønnevika,Konsulbukta, Lønborg, Løvstakkvatnet, Søndre Hetlevik, Tellevik og Vollane i Bergen,Lyssandfjæra, Sperrevik, Tellevik og Ulvenvatnet i Os, Breivika, Langøy kystkultursenter,Liljevatnet, Misjevatnet, Skiftedalsvatnet, Spjeldsundet og Søndre Bildøy i Fjell,Rophammeren, Sætrevika og Vorlandsvatnet i Sund.I Bergen vil VA-etaten i tillegg til de badeplassene vi har kontrollert i vår, også ta prøver fraGamlehaugen, Grønnevika og Vollane i selve badesesongen. Resultatene vil bli offentliggjortpå VA-etaten sine internettsider (http://www.bergenvann.no/).Mindre egnet badevann(sårbart): Banktjørn (Os), Hordvik havn (Åsane), Lønninghavn(Ytrebygda), Nordnes sjøbad (Bergenhus), Toppesanden (Åsane) og Tømmervågen (Åsane).Disse badeplassene er sårbar for forurensing.. Friluftsbad og den aktivitet som følger meddette, er en viktig rekreasjon, med en positiv helseeffekt. Helsemyndighetene ser vanligvisingen betenkeligheter med å bade på disse badeplassene.Både målinger VA-etaten foretok utover sommeren de siste årene samt de prøveneHelesvernetaten og VA-etaten har tatt opp våren tilsier at noen friluftsbad fremdeles er sårbarfor forurensning. Hovedårsaken til forurensningen er hovedsakelig nærutslipp av kloakksamt enkelte steder med jordbruksavrenning.


6For å få en systematisk undersøkelse har vi foretatt minst 5 målinger på hver badeplass. På defleste badeplassene i Bergen er det også tatt mer enn 5 badevannsprøver for å få et bedregrunnlag for å vurdere disse badeplassene. Ved høye bakterietall blir badeplassen fulgt oppmed flere prøver. Dette får i henhold til kvalitets-normene konsekvenser for vår vurdering avbadeplassene der det blir påvist dårlige resultater.Da det er viktig å få resultatene klar så tidlig som mulig i badesesongen, har vi startet oppmed prøvetaking i av april og blitt ferdig i begynnelsen av juni.VA-etaten vil ta oppfølgende prøver ut over i badesesongen, og de vil legge resultatene ut påhttp://www.bergenvann.noMETODERVannprøver til analyser ble tatt ut i sterile engangs plastbeger eller sterile plastflasker. Viforetok de fleste prøveuttakene ved å sette dette begeret/flasken fast i en klemme på en ca 1,5m lang stang slik at vi nådde ca 2 m ut fra vannkanten og tok prøven 0,5 m undervannoverflatenPrøvene ble undersøkt med hensyn på termotolerante koliforme bakterier (TKB) etter NS4792. Prøvene ble fortynnet 1:10.


7RESULTATER OG DISKUSJONTabell 2. Badeplasser med 6-11 prøver:Navn Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr10 Nr11Bakerhavn 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10Garnes < 10 10 < 10 10 20 < 10 < 10 20 < 10Grønskjeret < 10 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10Haukelandsv* < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10Helleneset < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10Holmen < 10 30 10 < 10 < 10 < 10 20 50Hordvikhamn < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10 >1000 40 < 10 < 10 10Kalvetrevik < 10 < 10 40 < 10 30 < 10 < 10 < 10 20 40Kyrkjetangen < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10Nordnes < 10 160 30 10 < 10 < 10 20 < 10 < 10 180Sandviken < 10 < 10 120 < 10 < 10 < 10 < 10 50 10 10 < 10Skjoldbukta < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 80 < 10 40Storåkervika 10 < 10 20 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10Sydnes < 10 140 20 < 10 < 10 < 10 20 10 40 20 20Toppesanden 10 20 < 10 < 10 < 10 10 160*Prøvestedet til Haukelandsvatnet er ved Lone camping.


må det påregnes at våre resultater ikke dekker alle hygieniske forhold som kan forekomme iløpet av en sesong.9Resultatene fra målingene har fordelt badeplassene slik:Godt egnet badevann:Mindre enn 100 TKB på minst 90 % av alle prøver. Følgende 22 av badeplassene (78,6 % av28 badeplasser) havnet i denne kategorien:NavnGarnesHaukelandsvatnet (Lone)HolmenKalvetrevikHellenesetSandviken sjøbadSydnes sjøbadMjølkevikaKyrkjetangenGodvikSkjoldbuktaBakerhavnGrønskjeretStoråkervikaGeitvikaKvernavatnetKårtveitpollenLekvenvågenKuvågenMobergsvikaSkeistøaSøvikvågBydel/KommuneArnaArnaArnaArnaBergenhusBergenhusBergenhusFanaFyllingsdalenLaksevågYtrebygdaÅsaneÅsaneÅsaneFjellFjellFjellOsOsOsOsOs


Mindre egnet badevann:10En eller flere prøver over 100 TKB, men under 10 % av prøvene er over 1000 TKB. Badingmå kunne aksepteres, men tiltak bør iverksettes slik at forholdene bedres på sikt.Følgende 6 av badeplassene (21,4 % av 27 badeplasser) havnet i denne kategorien:NavnNordnes sjøbadLønninghavnHordvik havnToppesandenTømmervågenBanktjørnBydel/KommuneBergenhusYtrebygdaÅsaneÅsaneÅsaneOsIkke egnet som badevann:En eller flere prøver over 1000 TKB. Ingen badeplasser havnet i denne kategorien.HYGIENISKE VURDERINGERUndersøkelsen av utvalgte badeplasser viser at en rekke badeplasser fremdeles er sårbar forforurensning.Undersøkelsen har tidligere vist at det en klar sammenheng mellom mye nedbør og dedårligste badevannsprøvene. Dette kan forklares ut fra øket overflateavrenning samt størrebelastning via avløpsystemet. De fleste badeplassene synes å være sårbar for slikforurensning. Mer nedbør i prøveperioden i 2009 i forhold til prøveperioden i 2008 har gitt etdårligere resultat for en del av badeplassene.Friluftsbad og den aktivitet som følger med dette, er en viktig rekreasjon, med en positivhelseeffekt. Når innholdet av tarmbakterier blir for stor, tilsier risiko for hygieniske ulemperat helsemyndighetene fraråder bading.Tarmbakterier kan komme både fra mennesker og dyr. Både grunne kloakkutslipp, sigevannfra utette kloakker på land og avrenning fra landbruk kan være en kilde til forurensning. Ogsålokale kilder som f. eks hester og hunder kan forurense badevannet.Undersøkelsen gir et illustrerende bilde av den status vi har for kloakkløsninger i vårt område.VA-etaten har fått løpende beskjed om badeplasser med dårlig vannkvalitet. De arbeideraktivt med å finne kilden til forurensningen. Mange tiltak er iverksatt, og det arbeides ogsåmed større saneringer nær flere av badeplassene.


11VURDERINGER OG FORSLAG TIL TILTAKBanktjørnDenne badeplassen viser godt resultat på alle prøvene som er tatt ved bryggen på badeplassen.Men prøver vi har tatt i begge bekkene som renner ned like ved badeplassen, viser at disse ersterkt forurenset i år som i fjor. Derfor har vi plassert badeplassen blant de med mindre egnetbadevann. Vi oppfordrer Os kommune til å kartlegge og fjerne forurensningen i bekkene somrenner ned i Banktjørn.KyrkjetangenDenne badeplassen viser godt resultat på alle badevannsprøvene og er vurdert som Godt egnetbadevann.Det er oppdaget en avfallsfylling i nærheten av denne badeplassen. Det kan renne vann ut fradenne avfallsfyllingen og ned i en bekk, men denne bekken går ikke ned til badeplassen.Helsevernetaten har satt opp skilt som advarer mot at bekken kan være forurenset og frarårdermed bading i nærheten av utløpet til denne bekken.KalvetrevikBadeplassen har helt siden målingene startet i 1994 periodevis vært svært forurenset. Vannogavløpsetaten har gjennomført et større saneringsprosjekt i området, og i tillegg er en rekkeprivate avløpssystem utbedret i løpet av 2008 og 2009. Dette har gitt resultater, ogbadeplassen er nå i kategorien Godt egnet badevann.GrønnskjæretBadeplassen viser generell god vannkvalitet også i år, men badeplassen er sårbar forforurensning i nedbørsperioder. Vann- og avløpsetaten har derfor startet prosjektering av etstørre prosjekt i nærheten av badeplassen.HordvikhamnDe siste årene har det vært registrert noen mindre gode resultater ved denne badeplassen. Deter tatt prøver av bekk som fører ned mot badeplassen. Denne viser ingen tegn til forurensning.Helsevernetaten har bedt Hordvikhavn Båtlag informere alle båteiere og brukere av havnenom at det ikke er tillatt å tømme kloakk i sjøområde innenfor en avstand av 300 m fra land.ToppesandenBekken som fører ned mot badeplassen har periodevis vært forurenset. VA har rehabilitertbåde offentlige spillvannsledninger og overvannsledninger på oppsiden av hovedvei. Videreundersøkelser på privat ledninger vil bli foretatt i løpet av høsten 2010. I tillegg starterundersøkelser på privat og offentlig ledningsnett sør for badeplassen i 2010.Undersøkelser vi har gjort tyder også på at badeplasser som er gode før badesesongen, ogsåkan bli forurenset ved store nedbørsmengder. Erfaring fra prøver som Helsevernetaten tok i2007, viser at noen badeplasser (Mollavågen og Nordnes sjøbad) har oppnådd godbadevannskvalitet allerede dagen etter at det har sluttet å regne. Erfaringer fra tidligere årtyder på at andre badeplasser kan trenge 1-2 dager før badevannskvaliteten blir god etter myenedbør.


12Det vil bli foretatt ytterligere undersøkelser på dette i løpet av sommeren.Resultatene fra prøvene som VA-etaten tar i løpet av badesesongen blir lagt ut på VA-etatensine internettsider. http://www.bergenvann.no/

More magazines by this user
Similar magazines