Menighetsblad for Eidskog Menighetsblad for Eidskog - Mediamannen

mediamannen.no

Menighetsblad for Eidskog Menighetsblad for Eidskog - Mediamannen

Menighetsbladfor EidskogNr. 1 • februar 2009 • 30. årgangFULLDISTRIBUSJONBarfrost og varme.Varme fra bålet, varme fra stekte pølser og varmefra et godt fellesskap gjør godt for frosne konfirmanterved Langvatn på Vestmarka.


Takk!Søndag 11. januar ble jeg innsattsom sokneprest i Eidskog. Det bleen stor dag, og en viktig markeringav starten på noe nytt for meg. Menighetsrådene,ansatte i menighetenog frivillige stilte opp så det blefestgudstjeneste og stor kirkekaffei kirkestua, og Eidskog Vocalisløftet gudstjenesten musikalsk. Detvar rørende for meg at så mangekom, både fra Eidskog, fra Kongsvinger,og familie og venner somkom langveisfra. Denne dagen, ogogså de andre dagene jeg har værti Eidskog, gjør at jeg med håndenpå hjertet kan si at jeg kjenner megvelkommen!Jeg har gledet meg til å være prestpå Eidskogen, men jeg må ogsåinnrømme at det har vært elementerav frykt blandet i gleden. Jeg vetfra før mye om hvordan det kanvære, på godt og vondt, og jeg har iblant lurt på om ikke dette vil værefor mye. For noen uker siden varjeg på kveldsgudstjeneste i Vingerkirke, og jeg satt der i kirkebenkenog var alene med alle tankenemine, og da tårnet alt dette segopp foran meg som et fjell, ganskeuoverstigelig. Da ba jeg en bønnhvor jeg sa noe slikt som ”du ernødt til å hjelpe meg, for jeg klarerikke dette alene.” Og jeg kjenteveldig på denne frykten i møte mednoe jeg ikke vet hva er. Men så vardet nattverd i denne gudstjenesten,med kneling på alterringen. Etterat presten hadde delt ut nattverden,pleier hun eller han å si: ”Fredvære med dere.” Men denne gangensa han noe annet. Han sa: ”Gå ifred. Dere går aldri alene.”Disse ordene har jeg båret medmeg siden, eller de har båret meg.Jeg fortalte om denne opplevelsenpå kirkekaffen 11. januar, fordi jegønsker å dele den: Vi er aldri alene.Vi er aldri forlatt. Det er alltid énsom vil gå sammen med oss, entenveien er god å vandre på, eller dener å bestige et fjell, eller prøve åkomme seg opp av en dyp dal. Vier aldri alene.Ofte blir Guds nærvær synlig imenneskene vi har rundt oss, iomsorgen de viser, slik jeg opplevde11. januar. Ofte kan vi selvvære dette nærværet for andre, nårvi viser at vi bryr oss, gir en annenet smil eller en hånd. Fellesskaper viktig for mennesker. Men nårfellesskapet mangler, når vi ikke eri stand til å rekke ut hånden, ellerta imot en hånd som rekkes motoss, så er vi allikevel ikke alene.Det finnes en som aldri forlater,som alltid blir, som venter, og somfølger, uansett hvilke veier vi går.Tusen takk for den varme velkomstenjeg har fått her i Eidskog! Jegser frem til vandringen her.Hilsen Vibeke Bergsjø Aas.Nye gudstjenesteordninger – ny salmebok.Det planlegges endringer i gudstjenestenei Den norske kirke. De sisteårene har det allerede kommet nyeordninger for gravferd og vielse.Nå foreslås det nye ordninger forden vanlige søndagsgudstjenesten,for dåp, for nye tekstrekker – ogikke minst: en ny salmebok. Altdette skal prøves ut i menigheter entid, og så skal det komme endeligeordninger fra advent 2010. Eidskogog Vestmarka menighetsråd harvedtatt at menighetene her skalvære med og prøve ut de nye ordningene.Slik har vi også mulighettil å si fra om hva vi liker og ikkeliker. I løpet av våren vil vi begynnemed prøveordningene.Salmekvelder. Vi vil synge noenav de foreslåtte salmene på tosalmekvelder, i Magnor kirkesøndag 8. mars kl. 18 (før Eidskogmenighets årsmøte) og i Vestmarkakirke søndag 15. mars kl. 18. Viskal også synge «gamle» salmer.Alle kan ønske seg en salme.


BETTINA ECKBOS TID SOMPREST I EIDSKOG ER OVERKjell Gullberg møter Bettina tilsamtale på hennes siste arbeidsdag iEidskogHvordan vil du beskrive din ”arbeidsdag”i Eidskog?Veldig fint og godt å få møte liv ogmennesker i Eidskog igjen. På mangemåter føles det som om jeg har fåtten videre horisont. Om dette skyldeslenger erfaring eller et annet miljø eruvisst. Kanskje er det en blanding.Jeg er blitt møtt med mye godhet idenne bygda, ”min ungdoms grønnedal”.Samtidig har Eidskog lært meg å”kommet ned på jorda.” ”Kantene erblitt slipt” og målsettingene er blittrealistiske.Det å ha sine røtter i det bygdemiljøetder du jobber er veldig bra!!På grunn av egen oppvekst og familiefra Eidskog føler jeg å ha startet medet positivt forsprang.Eidskog har vist meg hvor mangfoldigog rikt livet kan være, det er en nærhetog ekthet i dette miljøet som jeg kommertil å savne.Velvilje har møtt meg i alle sammenhenger.Jeg har hatt et positivt samarbeid medskolene i Eidskog.Kirkemessig har det vært stor raushet.Særlig mellom kirken og misjonsforeningene.Dette er ikke en selvfølgealle steder i landet.Åpne linjer mellom bedehusene ogkirken kjennetegner også det religiøselivet.Da jeg tok vikariatet i Eidskog så jegfrem til å jobbe her igjen, men vissteikke nøyaktig hva det innebar og hvasom ville møtte meg. Ante ikke at detskulle bli så bra som det ble.Hyggelig å væreen del av staben påkirkekontoret, etvarmt, inkluderendeog hyggeligarbeidsfellesskap.De ansatte representereren stor samlingav ulike erfaringersom jeg har kunnet”øse” fritt av.De har gitt meg rådog hjelp når det harvært behov for det.De har heller ikkeutidig blandet segopp i det jeg haransett å være minesaker. Slikt gir trygghet.Av fornyelser jeg harforetatt, og som jegsynes bra om, kannevnes en konfirmasjonav ekteskapsløftetetter en tid.Det har vært et positivt nytt innslag iKirkens tilbud.Bygdas egen store sønn, Hans Børli,har jeg fått enda større respekt for.Det er spesielt i begravelser jeg haranvendt hans tidløse poesi.Det er innen Kirkens livsritehandlingerjeg har høstet de fleste nye erfaringer.Folk har vært villige og lette å engasjeretil hjelp og støtte i menighetsarbeid.Den menige mann har muligheten tilå slippe til her i Eidskog, fordi veienmellom kirkekontor og folk er kort oggrei.Tilslutt har jeg lyst til å takke forsamværet med dere alle i min tid somvikar.Det har vært en enestående periode ogveldig hyggelig å møte eidskogingerigjen. Det har fått meg til å vokse bådei yrket og som menneske.Nå går ferden tilbake til Årnes, menjeg håper å få sjansen til å kommetilbake til Eidskog.Jeg sier med Winston Churchill:”Dette er ikke slutten. Det er ikke engangbegynnelsen på slutten. Men deter kanskje slutten på begynnelsen.”Jeg gjør meg til selvoppnevnt talsmannfor innbyggerne i Eidskog nårjeg takker Bettina for det arbeidethun har utført, men mest fordi huner den hun er, et medmenneske medhumor, empati og raushet. Takk!Kjell Gullberg


«Jeg vil gi eder hvile»Altertavla i Vestmarka kirkeAltertavla i Vestmarka kirke har etspesielt motiv. Jesus står på et fjell ogstrekker ut armene mot folk som samlerseg om ham. Kom til meg alle deresom strever og bærer tunge byrder, såvil jeg gi dere hvile. Slik lyder Jesusordenei Matteusevangeliet kapittel 11,vers 28, og som tydelig ligger til grunnfor bildet. Under bildet står det daogså: «Jeg vil gi eder hvile.»Det var lærer Amund Hesbøl sommalte altertavla til 50-års jubiléet forVestmarka kirke i 1933. Tidligere vardet et enkelt kors på altertavla. SnekkerSverre Sæther sto modell somJesus.Det vi ser er: Jesus som strekker framhendene og tar imot dem som kommertil ham. Han har et lysskinn rundthodet. Han står på et fjell, opphøyet,med himmel bak seg. Er han allerededen oppstandne? Folk samler seg omham. De kommer nedenfra og bønnfallerham, klamrer seg til ham. Vi ser enmor med barn, en krykke.Vi vet ikke hvorfor dette motivet erblitt valgt, vi vet bare at Amund Hesbølhar valgt det selv.Sønnen Gunnar Hesbøl, som bor iKongsvinger, nevner at mor til Amundvar streng, særlig overfor døtrene, somnesten ikke fikk lov til noe. GunnarHesbøl antyder at det kanskje var derforat faren ville framstille Jesus somen mild og lys skikkelse.Vi kan også tenke: hvordan har maleriet,altertavla, virket opp gjennomårene. Det ble malt i 1933, i de «harde30-åra». Folk slet og arbeidet – det harde gjort til alle tider – men nå var detogså arbeidsledighet. Det kom tidermed pendling, arbeid i Oslo, eller liggepå skogen hele uka. Så kom krigenmed de dårlige tider, harde vintrer.Midt oppi alt blir barn syke, voksnesyke.Kanskje har folk kjent seg igjen, lagtnoe av sine liv inn i bildet? - Kom tilmeg alle dere som strever og bærertunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.Gunnar Hesbøl nevner at faren haddeblant annet den kjente maleren HenrikSørensen som lærer. Sørensen har malten altertavle i Linköping domkyrka,der Kristusfiguren står på samme måte,med armene utstrakt. Denne altertavlavar malt året etter at Hesbøl maltealtertavla i Vestmarka. Men har de påvirkethverandre, eller var det et pussigsammentreff, noe som lå i tiden, at enville framstille Jesus slik?Amund Hesbøl har også malt de


To av presteportrettene i Matrand kirkestue.fleste presteportrettene som henger ikirkestua på Matrand. Det eldste ogdet yngste portrettet – det av Kirkeberg– er det andre som har malt.Men på de øvrige står det AH -35.De er altså malt to år etter altertavlapå Vestmarka. På denne tiden holdtHesbøl fremdeles til i Eidskog. Hanvar lærervikar, men etter å ha tatt bådelærer- og malerutdanning flyttet hantil Oslo, der han ble en aktet lærer, ogmalte mye på fritiden. Flere elever harhatt arbeidsbøker der illustrasjonenevar laget av Amund Hesbøl.Under kulturuka i Eidskog sist høstvar det en utstilling av en del avAmund Hesbøls malerier på biblioteketpå Skotterud. I «Jul i Eidskog2008» presenterer Hans Dyblie kunstnerenog vi kan se flere av malerienepå trykk. De som har gamle nummerav «Jul i Eidskog» kan gå tilbake til1980-nummeret, der Sverre Eier skrivermer om Amund Hesbøl.ELMøtene holdes i Magnor kirke og er et samarbeidmellom Eidskog Normisjon og kirken i Eidskog.Møtene legges opp som bibeltimer i en liturgisk ramme.Alle møtene starter kl. 19.00.Temaene for møtene er:On. 25. febr.:On. 04. mars:On. 11. mars:On. 18. mars:On. 25. mars:On. 01. april:Amund Hesbøl’Opp til Jerusalem’Vennskap og forræderiHimmelsk hagearbeid – avgjørelsens timeJesus Kristus mot Pontius Pilatus - rått parti!Hva skal jeg gjøre?Der troens mot prøvesDagen da døden dødeMøtene er lagt opp slik at vi følger Jesus, disiplene og de andre på veien fraGalilea til Jerusalem der de skal feire påsken. Denne påsken skulle bli helt annerledesenn de hadde tenkt seg. Vi blir med gjennom det som skjer helt framtil oppstandelsens morgen.For dere som vil ha hele sammenhengen som en forberedelse til påsken, er detbest å følge alle møtene.Hjertelig velkommen til fastemøtene 2009!


OppslagstavlaBabysang. Annenhver onsdag kl. 11 påkirkekontoret på Skotterud. Ta med dealler minste til sang, rytme, bevegelseog en matbit. Kjersti Jørgensen og AnneMarie Gullberg leder samlingen.Bibeldagsmøte 15. februar kl. 17 iMagnor kirke. Eidskog menighet,Normisjon og pinsemenigheten Betaniaarrangerer sitt årlige bibeldagsmøte.Kjell Hagen, som er kjent som journalisti Vårt Land, forteller om Bibelselskapetsbibeldagsprosjekt: Bibler ogbibelarbeid i Russland.Gudstjeneste for 5-åringer. Eidskogkirke 15. februar kl. 13. Som de sistetre årene vil det bli holdt en egen gudstjenestefor 5-åringer. Først lager de noei kirkestua under ledelse av ElisabethMaria Amundsen, deretter tar de detmed inn i kirken, der de har en egengudstjeneste, noe annerledes enn andregudstjenester.Gudstjeneste for 2-åringer. Kan 2-åringer få noe ut av en gudstjeneste? Ja,sikkert, i alle fall hvis den er særskilttilrettelagt for dem. Barna drar ut påsaueleting. Søndag 1. mars kl. 13 iEidskog kirke.Dåpsskole for 6-åringer.For tolvte året på rad har vi dåpsskolefor 6-åringer. De møtes fire ukedager ikirke og kirkestue, der de hører en bibelfortelling,synger, tegner og klipper,og blir kjent med kirken. Dåpsskolenavsluttes med en søndagsgudstjeneste.Vestmarka: Onsdager 25. februar, 4.,11. og 18. mars kl. 17.30-18.30. Avslutningsgudstjeneste22. mars kl. 11.Magnor: Torsdager 26. februar, 5., 12.og 19. mars kl. 17.30-18.30. Avslutningsgudstjeneste22. mars kl. 13.Matrand: Mandager 2., 9., 16. og 23.mars kl. 17.30-18.30. Avslutningsgudstjeneste29. mars kl. 11.Seksåringene får tilsendt brev. Skullenoen ikke få brev, er de allikevel hjerteligvelkomne.Familiegudstjenester med dåpsskoleavslutning.Dåpsskolen for 6-åringer avsluttes meden gudstjeneste søndag formiddag. DeerSøndag 22. mars kl. 13 i Magnor kirkeog kl. 11 i Vestmarka kirke; søndag 29.mars kl. 11 i Eidskog kirke.Salmekvelder.Det er lagt fram forslag til ny salmebokfor Den norske kirke. På to salmekveldervil vi synge noen av de foreslåttenye salmene, samtidig som vi synger avde «gamle» salmene. Da kan alle ønskeseg en salme. Magnor kirke søndag 8.mars kl. 18 og Vestmarka kirke søndag15. mars kl.18.Menighetenes årsmøter.Eidskog menighet har årsmøte i Magnorkirke etter salmekvelden 8. mars kl.18.Vestmarka menighet har årsmøte i Vestmarkakirkestue 22. mars etter gudstjenestensom begynner kl. 11Fasteaksjonen tirsdag 31. mars.Konfirmantene samler inn til KirkensNødhjelps aksjon: SOS fra sør.Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009setter fokus på fattige menneskers møtemed klimaendringene. Klimaaksjonen”SOS fra sør” tar på alvor at fattigemennesker sender ut sine nødrop ommer tørke, flom og ekstreme værforhold.- Konfirmantene vil besøke storedeler av bygda med fastebøssene dennedagen.BasarBasar i og for Vestmarka kirkestuefredag 3. april kl. 17-20.MenighetsrådI Eidskog menighetsråd er ElisabethAmundsen valgt til ny leder. Berit Fjelder fortsatt leder av Vestmarka menighetsråd.Normisjons møterFastemøter i Magnor kirkeEidskog Normisjon vil i samarbeidmed kirken arrangere møterhver onsdag kl.19 i fastetiden iMagnor kirke. Se eget oppslag.Eidskog NormisjonOnsdag 25. februar kl. 19: Fastemøtei Magnor kirkeLørdag 28. februar kl. 12: Hyggetreffpå Gaustad bedehusOnsdag 4. mars kl. 19: Fastemøtei Magnor kirkeSøndag 8. mars kl. 17: Fellesfestpå Gaustad bedehus. Besøk avRolf Ruud.Onsdag 11. mars kl. 19: Fastemøtei Magnor kirkeTorsdag 12. mars kl. 12: Formiddagstreffpå Skotterud bedehusOnsdag 18. mars kl. 19: Fastemøtei Magnor kirkeLørdag 21. mars kl. 12: Hyggetreffpå Tobøl bedehus. Besøk avEivind Johannessen.Onsdag 25. mars kl. 19:Fastemøte i Magnor kirkeLørdag 28. mars kl. 12: Hyggetreffpå Gaustad bedehusOnsdag 1. april kl. 19:Fastemøte i Magnor kirkeTorsdag 16. april kl. 12:Formiddagstreff på SkotterudbedehusBibelgruppemøter på Tobøl annenhvertirsdag. Kontaktperson:Sigurd DelvikenFinsrud NormisjonTirsdag 24.februar kl.12: Kvinneforeningsmøtepå FinsrudbedehusTirsdag 24.mars kl.12: Kvinneforeningsmøtepå Finsrud bedehus


TakkTakker for gaven som ble gitttil VESTMARKA KIRKE-STUE ved Edgar Vangensbåre.TakkHER ER DET LEDIG ANNONSEPLASSMenighetsbladet trykkes i 3.200 eksemplarer og delesut til alle husholdninger i kommunen fem ganger i året.Ta kontakt med kirkekontoret, tlf. 62 83 37 80VESTMARKA BLOMSTER-FOND takker for gaven somble gitt ved Tora Kulbliksbåre.MAGNOR BLOMSTER-FOND takker for gavene somble gitt ved Marit OthilieArnesen, Arne Leif Glader ogÅse Gleseruds bårer.• TAK OG VEGGPLATER• LINDAB TAKRENNERElgv. 3☎• TAKSIKRINGSUTSTYR• BORGA LEDDPORTERwww.pers-tak.no62 81 91 92• ALT INNEN STÅL• SPIKEREIDSKOG BLOMSTER-FOND takker for gaven somble gitt ved Paul Stagnersbåre.VI TAKKER Eidskog menighetfor bibelen vi fikk i forbindelsemed vår vielse i Eidskogkirke.Hilde og Atle AndreassenEide Stein A/SGunstige priserALT I STEINWenche Bekengen2235 Matrandpriv. 62 83 09 25Mobil. 992 64 069Blomster til alle anledningerRådhusvn. 182230 SkotterudTlf./fax: 62 83 55 13KirkeskyssDe som ønsker kirkeskyss beskontakte kirkekontoret, tlf.62 83 37 80, senest fredagen før.Utestuer og vinterhagerABAS, 2230 Skotterudtlf: 62 83 41 00alumin@abas.nowww.abas.noHvordan har du det…EGENTLIG?Krisetelefon 815 33 300SOS-Melding: www.kirkens-sos.noET MENNESKE Å SNAKKE MEDNÅR LIVET ER SOM VERSTUtestuer og vinterhager ettereget ønske og behov. Tak,skyvedører og vinduer i glass ogaluminium. Ved innglassing av terrassenvil våren komme tidligere, sommeren blilengre og høsten kommer seinere...vinterhage_A5l.indd 1 24-03-06 11:49:57


En tur til Mali– Eidskog og Vestmarkamenigheters misjonsprosjekt.NMS – Det norske Misjonsselskap- og Lørenskog Menighet samarbeidetom en tur til Mali.Lørenskog menighet har sammeavtale som Eidskog og Vestmarkamenigheter; å støtte landsbyutviklingi Mali.Deltagerne på turen var 6 ungdommerfra Lørenskog og 5 misjonærbarn somhadde vokst opp i Mali.Misjonærbarna fikk oppleve å kommetilbake til gamle tomter og samtidigvise fram sitt Mali og forstå litt av hvade har vært med på.Vi besøkte noen brønner som prosjektethadde gravd og forsto hvor storekonsekvenser det hadde for hverdagentil folk som hadde gått timer ettervann før.Jeg var engasjert som reiseleder tilMali, hvor jeg og familien har bodd i10 år og jobbet i prosjektet vi besøkte.Ungdommene ga tilbakemelding på atde traff mennesker som levde et godtliv, selv om de ikke hadde det sammesom oss i et land som er regnet blantde fattigste i verden.Vi var 3 Eidskoginger med på turen:Knut Gustav Woie, Matias Ruud ogmeg: Morten Ruud.Matias Ruud fra Skotterud rir kamel i ørkenen.Morten Ruud ved en 75 meterdyp brønn som folket i landsbyenhar gravd.


Harald SpangenTannlege2230 SkotterudTlf. 62 83 55 69Homeopat Anne ØisethHOMEOPATISK-/MEDISINSK PRAKSISBoligveien 27, 2230 SkotterudTlf. 62 83 50 68Neste nummerkommer før påske.Innleveringsfrist for stoff tilredaksjonen: 15. marsEIDSKOG BEGRAVELSESBYRÅ SYVERSEN2230 Skotterud, Tlf. 628 35821, Mobil 920 40 939Ordner alt med bisettelser og begravelser.Bank. Forsikring. Og deg.Salg av gravmonumenter.Thor-Arne og Else SyversenBank. Forsikring. Og deg.Autorisert regnskapsførerS. W. AastebølRegnskaps- og konsulentkontor2232 tobølTlf. 62 83 35 80. Mail: svein@aastebøl.noMob. 90 76 58 55. Fax 62 83 50 50Hørebatterier • LesebrillerKlokkebatterier • Tlf. 62 83 53 42MagnorService-Senter A/S2240 Magnor, tlf. 62 83 72 49- Godkjent Bilverksted- Godkjent for periodiskkjøretøykontroll2230 Skotterud • Tlf. 62 83 09 43Anita Walmann og Kirsten WalmannSkotterud-torget2230 SkotterudÅpent : 9-21 man-lørTakk for alle bidragsom er kommet inn tilmenighetsbladet, tilkonto 1840.30.15446.Vi er avhengige avøkonomisk støtte fraannonsører og leserefor å kunne gi utmenighetsbladet.Snekker/TømrerTom Erik EngebråtenGodkjent for AnsvarsrettTlf. 62 83 71 34 - 918 35 6252240 Magnorengebraten@c2i.net


Slekters gangDØPTE:16.11.2008 Emilie Holseter16.11.2008 Jo Gabriel Håndstad30.11.2008 Katarina Benedikte Lie18.01.2009 Haakon Brynjar Høvik25.01.2009 Nora Trandem BillaDØDE:22.11.2008 Marit Holseter f. 194627.11.2008 John Asbjørn Aasen f. 192428.11.2008 Åse Bonsak f. 191829.11.2008 Hein Magnar Henriksen f. 192229.11.2008 Knut Harry Krogstad f. 192501.12.2008 Alf Marius Nymoen f. 192502.12.2008 Edgar Vangen f. 192804.12.2008 Arne Leif Glader f. 192305.12.2008 Narve Dagfinn Jerpseth f. 192405.12.2008 Einar Klemetsbråten f. 191706.12.2008 Erland Martinsen f. 195808.12.2008 Gudrun Bakken f. 191611.12.2008 Sigmund Kristian Stangnæs f. 192414.12.2008 Alfred Pedersen f. 193514.12.2008 Tora Kulblik f. 192120.12.2008 Astri Overn f. 191723.12.2008 Åse Gleserud f. 191926.12.2008 Rønnaug Juliane Tukun f. 192526.12.2008 Svein Ole Malmer f. 194801.01.2009 Johan Torp f. 192004.01.2009 Solveig Birgith Aasen f. 192304.01.2009 Arild Gilberg Østby f. 192406.01.2009 Paul Oskar Stagner f. 192409.01.2009 Astrid Lund f. 191014.01.2009 Torbjørn Hjerpseth f. 194215.01.2009 Solveig Rinden f. 194819.01.2009 Leif Harry Larsen f. 194022.01.2009 Johan Reinholdt Bakken f. 192224.01.2009 Helga Linnea Finsrud f. 191524.01.2009 Odd Søgnen f. 1921EidskogkirkekontorKontortid: 09.00 - 15.00Besøksadresse: Rådhusveien 17Postadresse: Postboks 14,2230 SkotterudTelefon: 62 83 37 80Telefax: 62 83 37 87E-post: kirkekontoret@eidskog.kommune.noKirkeverge:Marit Nordal Tlf. 62 83 37 84Kontorsekr.:Inger Skullerud Tlf. 62 83 37 80Sokneprest:Egil Lønmo Tlf. 62 83 37 79 priv. Tlf. 62 83 91 69Sokneprest:Vibeke Bergsjø Aastlf. 62 83 37 81 priv. Tlf.: 905 25 549Organister:Kjell Haga Tlf. 62 83 37 83Sigrid Bråthen Tlf. 62 83 37 83Eidskog menighet:Eidskog kirke ogMatrand kirkestue: Tlf. 62 83 67 21Kirketjener/graver:Knut Svendsen Tlf. 62 83 67 21Magnor kirke: Tlf. 62 83 79 18Menighetsrådsleder:Elisabeth Maria Amundsentlf. 62 83 67 50Vestmarka menighet:Vestmarka kirke: Tlf. 62 83 91 55Kirketjener/graver:Edgar Brustad Tlf. 62 83 92 33Menighetsrådsleder:Berit Fjeld Tlf. 62 83 41 61Eidskog kirkelige fellesråd:Leder:Kjell Erik Gullberg Tlf. 62 83 62 41Menighetsbladfor EidskogAdresse: Eidskog kirkekontor,Postboks 14, 2230 SkotterudUtgiver: Eidskog og VestmarkamenighetsrådRedaktør: Egil LønmoRed. medl.: Kjell Gullberg ogAnne-Gunn Pramm Platek.Trykk: Glåmdal Trykkeri asOpplag: 3.200Bankkonto: 1840.30.15446www.eidskog.menighetsblad.no10


GudstjenesterSøndag 15. februar Kristi forklarelsesdag.Kl. 11.00 Eidskog kirke, Lønmo.Ofring til BibelselskapetKl. 13.00 Eidskog kirke, Elisabeth Maria AmundsenGudstjeneste for 5-åringerSøndag 22. februar Søndag f.fasteKl. 11.00 Vestmarka kirke, Bergsjø Aas.Ofring til Misjonsprosjekt MaliKl. 13.00 Magnor kirke, LønmoOnsdag 25. februar AskeonsdagKl. 19.00 Magnor kirke, fastesamling med NormisjonSøndag 1. mars 1.s.i fasteKl. 11.00 Eidskog kirke, Bergsjø Aas.Ofring til Men.s barne- og ungdomsarbeidKl. 13.00 Eidskog kirke, Elisabeth Maria Amundsengudstjeneste for 2-åringerOnsdag 4. marsKl. 19.00 Magnor kirke, fastesamling med NormisjonSøndag 8. mars 2.s.i fasteKl. 11.00 Vestmarka kirke, Lønmo.Ofring til kirkestua.Kl. 18.00 Magnor kirke. Salmekveld.Menighetens årsmøteOnsdag 11. marsKl. 19.00 Magnor kirke, fastesamling med NormisjonSøndag 15. mars 3.s.i fasteKl. 11.00 Eidskog kirke. Ofring til KABBKl. 18.00 Vestmarka kirke, SalmekveldOnsdag 18. marsKl. 19.00 Magnor kirke, fastesamling med NormisjonSøndag 22. mars Maria budskapsdagKl. 11.00 Vestmarka kirke. Dåpsskoleavslutning.Lønmo Ofring til dåpsopplæring.Menighetens årsmøteKl. 13.00 Magnor kirke, Dåpsskoleavslutning.Bergsjø Aas. Ofring til menighetensbarne- og ungdomsarbeid.Onsdag 25. marsKl. 19.00 Magnor kirke, fastesamling med NormisjonSøndag 29. mars 5.s.i fasteKl. 11.00 Eidskog kirke, Dåpsskoleavslutning.Lønmo. Ofring til Sjømannskirken.Onsdag 1. aprilKl. 19.00 Magnor kirke, fastesamling medNormisjon. Nattverd.Søndag 5. april PalmesøndagKl. 11.00 Vestmarka kirke. Ofring til kirkestua.Torsdag 9. april SkjærtorsdagKl. 11.00 Eidskog SykehjemKl. 18.00 Magnor kirke. Ofring til menighetenesdiakonale arbeid.Fredag 10. april LangfredagKl. 11.00 Eidskog kirke. Ofring til Kirkens NødhjelpKl. 18.00 Vestmarka kirkeLørdag 11. april PåskenattKl. 23.30 Eidskog kirke, Lønmo/Bergsjø AasSøndag 12. april 1. PåskedagKl. 9.00 Magnor kirke, Høytidsgudstjeneste.Ofring til Menighetsbladet.Kl. 11.00 Eidskog kirke, Høytidsgudstjeneste.Ofring til misjonsprosjektet.Kl. 13.00 Vestmarka kirke, Høytidsgudstjeneste.Ofring til Kirkens Nødhjelp.11


En lørdag og søndag midt i januar var alle konfirmantene fra Eidskog samlet i Vestmarka kirke og kirkestue.Der forberedte de og gjennomførte de søndagsgudstjenesten. Alle sang i et gospelkor, med to unge instruktørerfra Oslo. Her øver de med tre av Eidskogjentene, Julie Grundt, Susanne Wang Fritz og Veronica Gerhardsen.Noen framført et modernisert drama om den fortapte sønn, andre malte, lagde plakater eller skrev forbønn. Detvar også tid til å gå ut i barfrosten og steke pølser, som vi ser på forsiden.I februar og mars vil det være flere gudstjenester for barn og dåpsskole. Se Oppslagstavla inni bladet.Her ser vi barn på vei inn til en barnegudstjeneste i Eidskog kirke.Menighetsbladet nå på nett – www.eidskog.menighetsblad.no

More magazines by this user
Similar magazines