Elysator 50-1000 montasjevejledning - Vaillant

vaillant.no

Elysator 50-1000 montasjevejledning - Vaillant

Løsningen5En reaksjonstank som inneholder nesiumhydroksidet som blir pro- tinnhold og minimal oksygenkonmagnesiumanoderav høy renhets- dusert i denne prosessen bidrar til sentrasjon. Det er sjelden detgrad blir installert som en side- å øke pH-verdien til et optimalt oppstår skader som følge av korkretstil varmesystemet. Reaksjo- område. Avhengig av sammenset- rosjon i systemer som har vannnen med ”offermetallet” (magne- ningen vil vannet i aktivitet- med disse egenskapene.sium), som løser seg opp, reduse- sområdet synke takket være delvisrer konsentrasjonen av at-fremskyndelse, som igjen redusemosfæriskoksygen som spres ut i rer vannets hardhet. Resultatet ervannet til et ubetydelig nivå. Mag- alkalisk vann som har lavt sal-1,000,750,500,25Oppløst oksygen O mg/l2PH-verdi elektrisk ledeevne0,000 1 2 310,009,008,007,006,000 1 2 38006004002000,000 1 2 3lavere oksygen + høyre pH-verdi + lavere elektrisk ledeevne mer pålitelig rustbeskyttelseBlokkdiagram, forenkletFlowof electronseeMåler/sjekkeePotensialdifferansefor stål/magnesiumKjemisk formel:+AnodeKatode-O H 2 2Elektrolytt(vann)Mg(OH) 2SirkulasjonMg + 2H O + ½O = Mg(OH) + H O2 2 2 2Flyt av elektroner magnesium,vann og oppløst oksygenproduserer magnesiumhydroksid og vannUrenheter filtrert ut ved egnet sirkulasjonBetjening og servicefungerer uten eksternstrømforsyning og uten kjemisketilleggsstoffer. ELYSATOR er mar-kedsleder på området korrosjons-beskyttelse og er blitt brukt medsuksess i oppvarmings- ogkjølesystemer i over 30 år. Proses-sen er like nyttig og like godt eg-net for beskyttelse av nyinstallertesystemer som eksisterende syste-mer.Korrosjonsrester som føresgjennom vannstrømmenblir liggende i ELYSATOR slik at detkan fjernes som slam i en gjenopprettingsfase,til vannet igjen erklart. Eldre systemer som er hardtkontaminert eller behandlet medkjemikalier må skylles grundig førmontering av ELYSATOR (f.eks.med SANOL H-15). Senere vedlikeholdinnebærer bare å bytte anoderhvert 3. til 5. år; ELYSATOR

More magazines by this user
Similar magazines