LED - Hellanor

hellanor.no

LED - Hellanor

Innovative teknologierIndividuelle løsningerIntensiv støtteVåre ideer,dine muligheterProduktoversikt rute- og turbusserInnovativ teknikk møter moderne designIdeer forfremtidens biler


Frihet uten problemer.DIVO 3.5˝ fra HispanoMobilitet uten problemer: En buss er bare vellykketnår den totale kvaliteten stemmer. Det er beroligendenår Hella-kvalitet er med på reisen: Moderne lysteknologiersamt integrerte elektriske og elektroniskekomponenter med en kvalitet som har satt standardeni flere tiår.Merkekarakter uten ubehagelige overraskelser: Enbuss blir bare en bestselger når også designen stemmer.De modulære front- og bakpartsystemene fraHella åpner enestående muligheter for bussdesignerne.Kombinert med effektivitet – også i de små seriene.Innovasjonsbredde. Modulkonsepter.Førende teknologi.Med flid, kreativitet og presisjonskvalitet har Hella opparbeidetseg en ledende posisjon i hele verden. I overhundre år. Hella og moderne bussproduksjon, det eren varig fremgangsrik forbindelse.■ Mer sikkerhet med innovasjoner i lysteknologien:f.eks. xenon og LED.■ Bedre økonomi med integrerte elektriske og elektroniskekomponenter.■ Flere utstyrsvarianter, mer merketypisk og mertrendsetting: f.eks. med usedvanlig brede produktutvalgog modulsystemer.■ Bedre sikkerhet i produksjonen og i bruk: f.eks.med originalutstyrskvalitet, på grunn av synergier fravåre nyutviklinger for den internasjonale bilindustrienog på grunn av null-feil-kvalitetsstyringssystemet.Hella-support på stedetVi oppfatter oss ikke bare som kvalitetsleverandør,men også som utviklingspartner. Etter ønske utarbeidervåre utviklere og ingeniører den optimale veien tilmålet lokalt sammen med ditt team. Det gjør at prosessengår raskere og rydder vei for nye standarder.Mer teknologifrihet, mer stylingfrihet, større spilleromfor rasjonalisering: Det er Hella.God tur inn i fremtiden.2


InnholdInnledning24 – 56 – 91011 – 12Frihet uten overraskelserLED-teknologi: Mangfoldige muligheterLED-blinklykter og patentert lyspærekontrollXenon- og bi-xenon ®Modullyskastere, individuell bussutformingFrontlys13141516 – 1819202122 – 25Modulært frontlyssystemDynaView ®Kjørelys90 mm-lyskastere50 mm-lyskastereLyktespylesystemerUltralyd-lyshøydereguleringEkstra frontlysSidelys26 – 27Sidemarkeringslykter,ekstrablinklykterBaklys2829 – 404041Modulært baklyktsystemEnkelt- og multifunksjonslykterReflekser, nummerskiltlyktSikkerhetsbremselykterInnvendig lys42 – 51KupélamperElektrisk/elektronikk525354 – 55565758 – 616263Elektroniske komponenter,regn-/lys-/solsensorerRyggekameraMikrobrytere, vippetasterSpeilsortimentReleerBlinkreleer, horn, støpsler, stikkontakterTilhengerkoblingsenhetSpenningsreduksjonsapparater og laderegulatorer3


LED-teknologi: Mer sikkerhet, bedre økonomi,flere designmuligheter.Mer sikkerhetLED-lyktene utmerker seg med sine særlig korte innkoblingstider.Millisekunder på stoppeklokken er en god del meter på motorveien.Nok om emnet sikkerhetsgevinst. Vi får håpe at LED-teknologiendin aldri trenger å spille ut dette forspranget.Bedre økonomiNoe sjåfører, bussparkledere og bedriftseiere kommer til å merkesvært raskt, er de økonomiske fordelene med LED-teknologien.Lysdioder har ekstremt lang levetid. Det vil si: færre stopp- ogreparasjonsperioder, færre slitedeler, færre forsinkelser. Nettoppmindre stress og mindre utgifter. Lysdioder lønner seg som regelallerede etter det første pæreskiftet som ellers hadde stått for tur.Flere designmuligheterSelv om flaten LED-komponentene opptar på det totale karosseriet,er liten, er utformingsmulighetene store. De kan gjøre slankere,bredere, dypere, løfte opp, aksentuere … som trendsetter på LEDområdetåpner Hella en ny palett av utformingsfrihet for designerne.4


Større utformingsmessige muligheter med LED.InnledningMed bruk av lysdioder får konstruktøreneen vesentlig større kunstnerisk frihet. Man kan ta mer hensyn tilergonomiske aspekter.Mange tekniske muligheter med LEDAlt etter krav til produktet eller kundeønsker bruker Hella lysdioder i forskjellige optiske lyssystemer.Her er noen eksempler for baklykter:Direkte lys■ Punktuelt utseende■ Optisk system unødvendig■ Maks. avstand mellom 2 LED-er = 15 mmFresnel-systemer■ Egner seg til alle funksjoner■ Homogent utseendeReflektormed optikk/lykteglassuten optikk■ Høy virkningsgrad■ Briljant utseendeLysledersystemer■ Langstrakt utseende■ Homogen belysning■ Tilpasning til buede former5


LED-blinklykterog patentert pærekontrollPåbudt i alle ECE-landPå kjøretøy som er godkjent for kjøring på offentlig vei, skal blinklyktene ha en overvåkingskontroll.Når en blinklykt ikke virker, skal det varsles optisk eller akustisk i bilen.Dette gjelder i alle ECE-land. En mulig svikt i blinklykten må dermed overvåkes av bilen.Til dette bruker produsentene diverse kontroller. De pærekontrollene som er i bruk idag, kan ikke kjenne igjen de enkle LED-lyktene og indikerer feil. Alle Hella LED-blinklykterhar et integrert elektronisk system til pærekontroll. Blinklyktene overvåker segselv. De skaper en impuls som vurderes av den elektroniske styreenheten. Denne styreenhetensimulerer en 21 W-pære, slik at det er mulig å bruk tradisjonelle blinkreleer.Hvis bare en eneste LED svikter, oppfatter styreenheten at lykten er defekt, det skapesingen impuls. Da kobler styreenheten ut lyspæresimuleringen og blinkreleet melderdefekten til føreren.Nå sikker ombygging til LED-blinklykter medpatentert Hella-elektronikkTil alle Hella LED-blinklykter tilbyr Hella elektroniske styreenheter,og med dem er det mulig å vise blinklyspærevarsel også formange ombygde kjøretøyer. Dette er nødvendig dersom bilprodusentenikke har sikret varselfunksjonen over bilens ledningsnett.Metoden er patentert av Hella. For tiden står det tre forskjelligestyreenheter og flere forskjellige typer LED-blinklykter til rådighet.Pærekontroll for LED-lykterPå grunn av den lave watt-effekten til LED-lyktene, som skiller segsterkt fra en lyspæreversjon, kan det oppstå problemer med pærekontrollenved bruk av forskjellige trekkvogner.Siden kontroll av blinklyktene er lovpålagt, anbefaler vi å bruke slikeblinklykter bare i forbindelse med blinklyktstyreenheten med Hella-artikkelnr.5DS 009 552-…Også her kan det fremkomme feildiagnoser på grunn av de lave effektene(instrumentpanelet i førerhuset viser at en pære har gått, selv omden fungerer).Det er bare bussprodusenten som kan fastslå om disse pærekontrollenefungerer som de skal.Ut over dette oppdages enda noen lysfunksjoner av enkelte trekkvogner.Dette utgjør en komfortfunksjon i bilen som ikke er lovpålagt ogsom ikke befrir føreren fra plikten til å foreta visuell kontroll av lysutstyret.6


LED-blinklyspærekontroll:bakgrunnenInnledningHvorfor fungerer den påbudte pærekontrollen for forskjellige LED-lyktermed noen blinkreleer og ikke med andre?IImpulstoppIIILyspæreILyspæreIRInnkoblingsimpulsI LEDAtBtBI LEDtFigur 1 Figur 2 Figur 3Figur 1 viser det typiske strømforløpet nåren lyspære slås på. Forskjellige blinkreleeroppdager disse på forskjellige måter, foreksempel ved å:a) måle impulstoppen ellerb) måle strømmen en eller annen gang iløpet av innkoblingsimpulsen ellerc) måle strømmen etter impulsen, mensstrømmen er konstant og har en vissstyrke, ellerd) regne ut den totale energien somstrømmer gjennom pæren (størrelsenpå flate A).På fig. 2 er LED-strømmen (I LED) tegnetinn i forhold til dette. Av de forannevntemetodene er det ingen som kan fungereher, siden det verken finnes noen innkoblingsimpulseller strømstyrken er høy nokeller den totale energien gjennom de topærene er lik (flate B er like stor som A).Hvis man setter inn en enkel motstand,f.eks. en motstandskabel, så økes strømmenmed en bestemt verdi (IR) og vi fårkurven som vist i figur 3. Her ville bare etblinkrelé etter prinsipp c) kunnet fungere.Velger man motstanden litt høyere, kunneeventuelt også prinsipp d) fungere. Hvisderetter lykten svikter på grunn av mekaniskskade, kunne blinkreleet kjenne igjenden innsatte motstanden som funksjonsdyktiglyspære. Da hadde det altså blittindikert at lykten arbeider feilfritt, selv omden ikke virker! Det betyr: I dette tilfellet erkjøretøyet ikke lenger godkjent til bruk påoffentlig vei.I = Strømt = Tid7


LED-blinklyspærekontroll:den patenterte Hella-løsningen.Til universell bruk er det bare aktuelt meden løsning som virker sammen med alleblinkreleene på markedet. Som de foregåendeeksemplene har vist, kan det praktisktalt bare sikres hvis man simulererstrømforløpet til en lyspære helt eksaktgjennom en elektronisk kobling.Siden en slik kobling er svært omfattende,er det ikke mulig å integrere den i LED-lykten.For likevel å kunne utnytte fordelenemed LED-lykter, trengs det en styreenhettil koblingen. Denne kombinasjonen girden perfekte og fremfor alt lovlige løsningenpå problemet.Hella-patent på den perfekt løsningen av problemetAlle Hella LED-blinklykter med integrertelektronikk for pærekontroll overvåker segselv og skaper en enkeltimpuls. Denneimpulsen vurderes av de elektroniske styreenhetene.Styreenheten simulerer en 21 W-lyspære. Dermed er det mulig å bruke tradisjonelleblinkreleer. Ved en defekt i lykten,hvis bare én eneste LED ikke virker,skapes ikke den ovennevnte impulsen. Dakobler styreenheten ut lyspæresimuleringenog blinkreleet melder defekten til føreren.Hella-styreenheter kan også ettermonteresuten problemer.Ved å måle strømmen i løpet av en periodepå 10 ms (fig. 4) er det mulig å bytte enlykt med lyspære direkte med en LED-lyktfra Hella.IILyspæreEnkeltimpulsILEDBussprodusenter kan ogsåsikre pærekontroll i samsvarmed ECE-reglene ved at deanalyserer impulsen i HellaLED-blinklyktene som ervist ved siden av, direkte istyreenhetene sine.Den nøyaktige spesifikasjonenkan fås av Hella.100 ms10 mstFigur 48


Hvilken Hella-styreenhet til hvilket kjøretøy?InnledningBusser som tilblinklyspærevarselkjører en test nårtenningen slås på.1.Beskrivelse av feilindikasjon:Indikeres det en defekt lykt nårtenningen slås på eller nårlyspæren skrus ut, uten atblinklyset er aktivert?Løsning:Apparat som simulerer testen nårtenningen slås på24 V apparat som simulerertesten når tenningen slås påArt.nr. 5DS 009 602-00112 V på forespørsel.Busser utenblinkrelé, som gjennomførerenstrømmåling sompærekontroll.2.Beskrivelse av feilindikasjon:Blir en defekt først fastslått underblinkingen (f.eks. dobbelt blinkefrekvens)?Løsning:BlinklyktstyreenhetLED-blinklykterStyreenhet 24 V■ Ingen egen spenningsforsyningnødvendig■ Kapslingsklasse IP 6K9KArt.nr. 5DS 009 552-001med EasyConn-støpselArt.nr. 5DS 009 552-011med flatstifthylserLeveres fra 4. kvartal 2007Busser medblinkrelé.3.Løsning: Bytte ut det eksisterendemed et LED-blinkrelé2+1+12+13+13+1LED-blinkrelé 12 V 2+1+1Art.nr. 4DN 009 492-101LED-blinkrelé 24 V 2+1Art.nr. 4DM 009 492-001LED-blinkrelé 24 V 3+1Art.nr. 4DW 009 492-011LED-blinkrelé 12 V 3+1Art.nr. 4DW 009 492-1119


Xenon- og bi-xenonlys ® -hightech-lys til veienHalogenXenonMed xenonlys lyses veien opp kraftigere og bredere. Farer oppdages tidligere.Hos bussførere står xenonlys helt øverst på ønskelisten.Forståelig nok. For tiden på døgnet, været, veibredden og tilstandentil veien kan man ikke gjøre noe med. Men siktforholdene så:Xenonlys lyser opp veiene vesentlig sterkere og bredere ennf.eks. en moderne H7-lyspære. For den gir over dobbelt så myelys – og til og med i en farge som ligner på dagslyset.Xenonlys kommer svært nært menneskets naturlige synsvaner.Sjåførene blir ikke så fort slitne og sitter mye mer avspent bakrattet. De kan kjenne igjen gjenstander og farer på veien og langskantene betydelig tidligere og bedre. Xenonlys gir større reaksjonsspilleromog avlaster føreren både psykisk og fysisk. Derforer det ikke bare en fornuftig anbefaling for lange reiser i ukjenteområder, men like mye til korte strekninger, rute- og rutinestrekninger.Xenonlys lønner seg i tillegg også på grunn av betydelig lengrelevetid sammenlignet med halogenpærer. Færre ståperioder ogtvangspauser for bussførere og passasjerer er bra for regnskapetog selskapets image.Ved bruk av xenon-nærlyskastere erlyktespylesystem og ultrasonic lyshøydereguleringpåbudt!(På busser med luftfjæring er bare lyktespylesystempåbudt) (side 21 + 22).10


Alt går an …Innledninglyder en viktig påstand blant designere. Alt er mulig påområdet materiale, form, farge. Men ofte gjør småting atman mislykkes når visjonene skal settes ut i livet.På den ene siden må man i utviklingen av busser ta hensyn tilpassasjerenes høye komfortkrav, men på den andre siden ogsåtil aktiv sikkerhet for sjåfør og reisende. Hvilken designer drømmerikke om et fleksibelt system som tillater ham å virkeliggjøreideen om en vellykket front og en tiltalende bakpart.Nettopp på turbusser er dette aspektet dessverre ofte blitt forsømt.Med Hella belysningskonsept gir vi deg disse kunstneriskefrihetene: et system av små, universelle, kraftige hovedlyskasteresamt lyskomponenter rundt hele kjøretøyet.Et belysningskonsept der alle belysningselementer er designmessigtilpasset hverandre.Fordelene ved Hellamodullyskastersystemer:Bruken av den mest moderne lysteknikk som f.eks.DE, FF og xenon garanterer fremtidsrettet og høy lyseffekt.Dette er aktiv sikkerhet for sjåfør og passasjerer.Den lille lysåpningen og det klare, uprofilerte lykteglassetsetter nye designtrender og åpner nye, mangfoldigevariasjonsmuligheter i utformingen av kjøretøyfronter.Ved å bruke universelle hovedlyskastere bortfaller høyeutviklings- og produksjonskostnader. De ønskedeproduktene står raskt til disposisjon, også i små antall.11


... systemene for individuell kjøretøyutforming:Uendelige variasjonsmulighetermed Hella belysningskonsept.12


FrontlysDet modulære frontlyssystemet fra HellaEn vellykket bussmodell er en type, i begge betydninger avordet. Den har sitt serienummer og det har sitt utseende. I tilleggtil formen er det lyskasterne som skaper frontens umiskjenneligeutseende. For at ikke alt skal oppfinnes på nytt for hver nyemodellutvikling, satser Hella på det modulære frontlyssystemet.Nå kan du gjøre også en liten serie til det den skal være: En ektetype fra ditt selskap.Eksempel på en modulær serielyskasterMed Hella oppstår det dermed en kundespesifikklyskasterutvikling:■ Du velger lysteknologien: f.eks. xenon eller halogen.■ Ved behov velger du tilleggsutstyr som kjørelys ellerDynaView ® .■ Designerne deres utvikler de ytre elementene somdekkplate og lykteglass.Ekstra fjernlys Tåkelys Bi-Xenon ®(nær- og fjernlys)Statiskkurvelysog posisjonslysFrontlysRiktig: Dere plukker målbevisst fra deres teknologiske byggekloss-systemog utformer deres typiske merke og modell somdere vil. Og alt i ekte Hella-kvalitet.Komponenter til modulært frontlyssystemDekorativ dekkplateModulstatisk kurvelysLykteglassBi-Xenonmodul ®TåkelysmodulFjernlysmodulVentilasjonselement13


FrontlysDynaView ® Evo2En ny æra for lysetDynaView ® Evo2 kombinerer sikkerhetsfunksjonene kurvelys og tåkelysi kompakte, runde ekstralykter som kan monteres universelt på mangekjøretøyer.Når nærlyset er på, aktiveres kurvelyset uten forsinkelse på høyre ellervenstre side når blinklyset settes på, eller automatisk ved kjøring i svingeri hastighet opptil 40 km/t.Ved kjøring i kurver måler vinkelsensoren rotasjonsakselerasjonen og koblerinn kurvelyset. En dimmer tilbakestiller lyskjeglen etter kurven. Ved ryggingkobles begge kurvelysene inn. Områdene ved siden av bilen på venstreog høyre siden belyses bredt og klart.„I normale kjøresituasjonerpå rett strekning erkurvelyset utkoblet.“„Når man svinger av eller kjørersakte i kurver (opptil en hastighetpå 40 km/t) kobles kurve-/tåkelyset automatisk inn.“„Ved kjøring i kurver medhastigheter opptil 40 km/tkobles den aktuelle lyskastereninn helautomatisk.“„Ved kjøring i tåke kan kurve-/tåkelyset (begge sider) slås påmanuelt som tåkelys.“DynaView ® Evo2 inkl. H7-lyspæremed bøyleholder, 12 VSett inkl. elektronisk styring 1N0 009 295-801Enkel venstre 1N0 009 295-011Enkel høyre 1N0 009 295-021Enkeltlyskaster inkl. H7-pæremed bæreramme12 V, enkel venstre 1N0 009 295-03112 V, enkel høyre 1N0 009 295-04124 V, enkel venstre 1N0 009 295-05724 V, enkel høyre 1N0 009 295-067IntelliBeam ®Elektronisk styring5DF 009 244-007E1 1951Kontaktsetttil 20 lyskastere8JD 156 151-80714


FrontlysKjørelysNår kjører du med lys om dagen?Undersøkelser har vist at å kjøre med lys om dagen gir avgjørende sikkerhetsfordeler.Bilen blir sett mye bedre og ulykkestallene faller drastisk. Hvisman også tar med de mindre ulykkene, er det sågar over 50 % av allekollisjoner som har sammenheng med at man har oversett andre trafikanter.Nærlys – utviklet for å se i mørket.Flere opplysninger om temaet Hella kjørelys finner du på internett:www.tagfahrlicht.comHella kjørelys – utviklet for å bli sett i dagslys.På grunn av den suverene formgivningenpasser det optimalt til moderne bussfronter ogintegreres harmonisk i kjøretøydesignen. De nyekjørelys passer unvierselt til forskjellige busserog gir et ytelsesforsprang:■ Hella kjørelys skaper et passivt strålende hvittsignallys. Det gjør det mer signalsterkt og skaperet tydelig sikkerhetsforsprang■ Avgjørende sikkerhetsgevinst med detspesielle signalbildet for kjøring om dagen■ mot alvorlige ulykker■ Automatisk av og på når du vrir omtenningsnøkkelen■ Vesentlig redusert drivstofforbruk sammenlignetmed kjøring med nærlysFrontlysLett å overse om dagen:ingen lysOptimalt bare ved mørkekjøring:tradisjonelt nærlysFremragende virkning:med spesielt Hella-kjørelysLEDE1 2344LED-kjørelys, sett, rektangulær form2 lykter inkl. kabelsett, universalholder,3 kraftige lysdioder per lykt, multivolt 9–33 V24 V/maks. 11 W effekttil påmonteringEnkeltlykt uten holderKun kjørelysfunksjon 2PT 009 496-011Kjørelys med PO-funksjon 2PT 009 496-007MonteringsrammeE1 2372LED-kjørelys, sett, rund form2 lykter inkl. kabelsett, universalholder,3 kraftige lysdioder per lykt, multivolt 9–33 V24 V/maks. 11 W effekttil påmonteringEnkeltlykt uten holderKun kjørelysfunksjon, venstre 2PT 009 599-011Kun kjørelysfunksjon, høyre 2PT 009 599-021Kjørelys med PO-funksjon, venstre 2PT 009 599-041Kjørelys med PO-funksjon, høyre 2PT 009 599-031Universell monteringsramme 9AH 165 968-00115


FrontlysNærlys- og fjernlyskastere,90 mm-modulerPerformanceOptimert belysning. Moduler i forbedret kvalitet til bruk på lange reiser.Med sprutsikker pluggforbindelse, Heavy Duty-utførelse.HalogenHalogen-nærlyskaster, 24 VModullyskaster med aluminiumsreflektor og klarDE-linse bak lykteglass uten optikkE1 2397* Asymmetrisk nærlys kan omstilles til symmetrisk lys for høyrekjøring, asymmetrisk lys kan omstilles tilsymmetrisk for venstrekjøring.HalogenHøyrekjøring, H1Venstrekjøring, H11BL 247 042-017 *1BL 247 042-011 *1ML 247 042-037 *Halogen-fjernlyskaster, 24 VModullyskaster med aluminium FF-reflektor og klarDE-linse bak lykteglass uten optikkmed posisjonslys, H11K0 247 043-027E1 23971K0 247 043-021HalogenHalogen-fjernlyskaster, 24 Vuten posisjonslys, H11K0 247 043-0371K0 247 043-031E1 2397Tilbehør Performance-lyskasterKontaktsettBærerammesort lakkert9AH 254 228-017Performance + Classictil 20 lyskastere8JD 156 151-807Motor for lyshøydereguleringtil 12 V halogen 6MN 007 282-227Kontaktsett Performance + Classictil 20 posisjonslykter8JD 156 150-80716


FrontlysNærlys- og fjernlyskastere,90 mm-modulerClassicBi-Xenon ®Bi-Xenon ® -hovedlyskasterNær- og fjernlys fra samme lyskasterModullyskastere med integrert styreenhet og lykteglass utenoptikk. Høyverdig metallreflektor.Vanntett xenon-styreenhet 1 m avskjermet tilførselsledningmed pluggforbindelser som kan løsnes12 V, høyrekjøring 1AL 008 934-001 *12 V, venstrekjøring 1LL 008 934-011 *E1 1677* Asymmetrisk nærlys kan omstilles til symmetrisklys for høyrekjøring, asymmetrisk lys kan omstillestil symmetrisk for venstrekjøring.(Viser bare lysfordeling nærlys)12 V, høyrekjøring, SAE (USA) 1AL 008 934-04124 V, høyrekjøring 1AL 008 934-021 *24 V, venstrekjøring 1LL 008 934-031 *Tilbehør til bi-Xenon ®Støpsel til tennsats 8JA 990 295-127FrontlysStøpsel for omkobling fjernlys 8JD 162 211-801XenonNærlyskasterModullyskaster med lykteglass uten optikk,magnesiumsreflektorer og klar DE-linseXenonnærlyskaster12 V, D2S, høyrekjøring 1BL 008 194-00712 V, D2S, venstrekjøring 1LL 008 194-037E1 91712 V, D2S, USA-versjon 1BL 008 194-04724 V, D2S, høyrekjøring 1BL 008 194-02724 V, D2S, venstrekjøring 1LL 008 194-051HalogenHalogen-nærlyskaster12 V, H7, høyrekjøring 1BL 008 193-001(H7)143 (H9)12 V, H7, venstrekjøring 1LL 008 193-11712 V, H9, USA-versjon 1BL 008 193-02124 V, H7, høyrekjøring 1BL 008 193-011E1 91724 V, H7, venstrekjøring 1LL 008 193-127XenonFjernlyskastereModullyskaster med magnesium-FF-reflektorer oglykteglass uten optikkXenonfjernlyskaster12 V, med posisjonslys 1K0 008 192-007E1 91712 V, uten posisjonslys 1K0 008 192-01724 V, med posisjonslys 1K0 008 192-027HalogenHalogen fjernlyskaster12 V, med posisjonslys 1K0 008 191-00112 V, uten posisjonslys 1K0 008 191-01712 V, uten posisjonslys , USA-versjon 1K0 008 191-05112 V, med posisjonslys, USA-versjon 1K0 008 191-13124 V, med posisjonslys 1K0 008 191-021E1 91724 V, uten posisjonslys 1K0 008 191-041Xenon-nærlys bare tillatt med lyshøyderegulering og lyktespylesystem.Se side 21 + 22.17


FrontlysTilbehør Classic, Performance og tåkelyskastere,90 mm-modulTilbehør ClassicGummihus til 90 mm halogen H7, ClassicNærlyskaster 008 193-...uventilertFlat utførelse til vinklede støpsler9GH 152 654-012Dyp utførelse til stikkontakter9GH 145 943-012KontaktsettClassic + Performancetil xenontennsatser av 3. generasjon, halogen ogDynaView ® Evo2til 20 lyskastere8JD 156 151-807Fjernlyskaster 008 191-...ventilertKontaktsett Classic + Performancetil 20 posisjonslykter8JD 156 150-807Flat utførelse til vinklede støpslerDyp utførelse til stikkontakterHalogen H9:Tetning med kontaktsystem,hus ikke nødvendig9GH 152 654-0079GH 145 943-001Bæreramme Classictil nærlys- og fjernlyskaster9AH 157 659-007Kontaktsett ClassicH9 008 191-... und 008 193-..., til USA-versjontil 20 lyskastere8JD 158 175-807Motorer til lyshøyderegulering Classictil 24 V halogenlyskaster6NM 008 299-501Tåkelyskaster 90 mmMinimale dimensjoner for diskré overbevisende lysdesign.Aluminiumsreflektorer med klart lykteglass. Ideell i kombinasjonmed de tilpassede 90 mm fjern- og nærlyskasterneE1 1342Halogen-tåkelyskaster12 V 1N0 008 582-00724 V 1N0 008 582-017Tilbehør: Gummidekseltil tåkelyskastere9GH 158 051-00718


Frontlys50 mm Premium lyskastermodulerXenonNærlyskasterMonteringsramme til 3-punktsfeste,stillbar for- og bakfraE1 1903/1904HalogenE1 1903/1904XenonXenon12 V, D2S, høyrekjøring 1BL 009 071-04712 V, D2S, venstrekjøring 1ML 009 071-05724 V, D2S, høyrekjøring 1BL 009 071-06724 V, D2S, venstrekjøring 1ML 009 071-077Halogen12 V, H7, høyrekjøring 1BL 009 071-00712 V, H7, venstrekjøring 1ML 009 071-01724 V, H7, høyrekjøring 1BL 009 071-02724 V, H7, venstrekjøring 1ML 009 071-037Fjernlyskastere3-punktsfeste, justerbar med stillskrueFrontlysE1 1120HalogenE1 2198Xenonbakre bæreramme ikke inkludert i leveransen(se Tilbehør)12 V, D2S 1F0 008 390-31724 V, D2S 1F0 008 390-327Halogen12 V, H9 1KL 009 486-001(Tilkoblingsstøpsel, se side 18)E1 877Tåkelyskastere3-punktsfeste, justerbar med stillskrue,bakre bæreramme ikke inkludert i leveransen(se Tilbehør)12 V, H7 1NL 008 090-31724 V, H7 1NL 008 090-327Tilbehør 50 mm-lyskastermoduler➀➁➀Bæreramme (ikke til halogen-fjernlyskaster)➀ uten feste til lyshøydereg. 9AH 161 786-017➁ med feste til lyshøydereg. 9AH 161 784-017➁Kunststoffhustil tåkelyskastere 9HD 149 253-007Gummihus➀ til halogen-nærlyskaster 9GH 152 654-007➁ til tåkelykt 9GH 147 009-007Motorer til lyshøydereguleringtil 24 V halogen 6NM 008 299-501Kontaktsett, tåkelykttil kunststoffhus 8JD 156 150-80719


FrontlysLyktespylesystemerE1 0130med faste dyser12 V 8WS 008 549-00124 V 8WS 008 549-501som 8WS 008 549-001,men med lengre ledninger12 V 8WS 008 549-01124 V 8WT 008 549-601Ved bruk av xenon-nærlyskastere er lyktespylesystempåbudt. (Det kan også anbefales til halogenlyskastere ogfjernlys.)Hella-spylesystemene arbeider etter vannspyleprinsippet somikke bruker visker eller børster, ved at smusspartiklene sprengesog spyles bort fra lykteglasset ved hjelp av den kinetiskeenergien fra vanndråpene.Vanntrykket som trengs til spyleprosessen, skapes av ensentrifugalpumpe. I spesielle Hella-virvelkammerdyser dannesdet vanndråper med høy hastighet. Ventiler foran dysene hindrervann i å komme ut fra oppbevaringsbeholderne og hjelperdessuten til med å spare vann.Også i de tilfellene der statiske dyser ikke kan brukes pågrunn av en ugunstig lykteglassplassering, har Hella alternativeløsninger: Teleskop-dyseanlegg som beveger seg til riktigarbeidsposisjon i den tiden rengjøringsprosessen varer.med enkle teleskopdyser12 V 8WT 008 549-10124 V 8WT 008 549-601med doble teleskopdyser12 V 8WT 008 549-20124 V 8WT 008 549-701Disse lyktespylesystemene er ECE-typegodkjent for følgende Hella-lyskastermodeller vedmontering i henhold til vedlagte monteringsanvisning.Ø 50 mm: 1BL 009 071-… Ø 90 mm: 1KO 008 191-... 1AL 008 934-...1ML 009 071-… 1KO 008 192-... 1LL 008 934-...1F0 008 390-… 1BL 008 193-... 1BL 247 042-...1BL 008 194-... 1BL 247 043-...20


FrontlysUltrasonic lyshøydereguleringUltrasonic systemet er et lyshøydereguleringssystem som kan brukes universeltsom originalutstyr og til ettermontering på kjøretøyer med xenonnærlyskasterei Hella-seriene 008 194-..., 009 071-..., 008 934-..., 009997... Typegodkjent i forbindelse med de ovennevnte lyskasterseriene.Sensoren i dette anlegget måler avstanden fra undersiden av kjøretøyet tilveibanen og gir signal til den sentrale styreenheten som stiller inn lyskasterneoptimalt via stillmotorene på xenonlyskasterne.For utførlige opplysninger, se monteringsanvisning.OptimalsensorplasseringSensormonteringMonteringsmidlerE1 917Frontlys12 V, en sensor (personbil)8XX 008 614-01112 V, to sensorer (3,5 t)8XX 008 614-03124 V, to sensorer (nyttekjøretøy)8XX 008 614-101Utvidelsessett/2. sensor8XX 008 644-001inkl. kabelgruppeSystemoppbygning i bil➁➀ Ultrasonic sensor➁ Elektronisk styring➂ 2 lyshøydereguleringer➃ Kabelsett➂➃➂➀(Reguleringsmotorer osv. se s. 16, 18 og 19)21


FrontlysE1 877/1120Micro DE Premium EditionHalogen ekstralyskastersett,tåkelysmed fjernstyringssystemog aluminiumspyntering877fjernlys1120E11NL 008 090-3011F0 008 390-301Micro DEHalogen ekstralyskastersett,tåkelysmed sort pyntering 1NL 008 090-821med universalfjernstyring 1NL 008 090-831E1 877Comet 300Tåkelyskasteremed toppfeste, til innbygging,H3-tåkelyskaster, uten lyspærevenstre 1NB 007 360-011høyre 1NB 007 360-021E1 15Tåkelyskasteretil innbygging, lysåpning Ø 80 cmmed 12 V-lyspære 1NL 007 186-027med 24 V-lyspære,kunststoffhus, deksel og ledning 1NL 007 186-047E1 20Bakre beskyttelseshus til rådighetkunststoffhus 9GH 147 009-007kunststoffhus med dekselog ledning 9GH 149 253-007BlinklyktE1 87812 V og 24 V 2BA 008 221-001med mont. gul 12 V/21 W-lyspære 2BA 008 221-107E1 878/879Posisjonslykt E1 879(ikke avbildet, utførelse som blinklys) 2PF 008 221-011ledningssett med bøssing 8KA 152 134-00722


FrontlysLED➀E1 169655➀ LED-sirkelposisjonslystil innbygging12 V 2PF 008 405-061 124 V 2PF 008 405-051 1Kan kombineres med 55 mm Premium-lykter.12 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,15 A24 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,08 A➁98➁ Forkrommet sirkeldekkplatetil innbygging 8XU 008 405-301E4 6546/761360 mm Premium-lykter TypegodkjenningE4 ECE SAEBlinklykt(USA)12 V 2BA 009 001-071 6546 X12 V 2BA 009 001-091 –■24 V 2BA 009 001-167 6546 Xmed Silvervision-lyspære (bare 12 V)12 V 2BA 009 001-201 6546 XPosisjonslykt12 V24 V2PF 009 001-0812PF 009 001-17776137613XX■FrontlysE4 10215Prof. de montage maxi90 mm TypegodkjenningECE SAEBlinklykt(USA)12 V 2BA 965 039-067 X ■24 V 2BA 965 039-147 X ■Posisjonslykt12 V 2PF 965 039-077 X ■●24 V 2PF 965 039-157 X ■Kjørelys, 21 watt12 V 2PT 965 039-16124 V 2PT 965 039-171E4 6550LEDE4 10202Oval lykteserieTypegodkjenningtil vannrett eller loddrett ECE SAEpåmontering Blinklys,(USA)uten lyspære12/24 V 2BA 343 130-057 X ■ ●Blinklys/posisjonslykt, uten lyspære12/24 V 2BE 343 130-007 X ■(Avhengig av plassering skal vannavløpsåpningen brekkesav, se monteringsanvisning).60 mm Premium-LED-lykt TypegodkjenningPosisjonslykt, til innbygging ECE SAEmed 12 lysdioder12 V 2PF 009 001-421 1 X24 V 2PF 009 001-521 1 X12 V/1,5 W strømforbruk■ SAE-typegodkjenning for biler < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 623


FrontlysLEDLEDE4 7575E4 7575Posisjonslykttil vannrett montering,hvitt husmed 50 cm ledning, 10–33 V 2PF 959 570-427 1passende utjevningssokkel 25°, hvit(bestilles separat) 8HG 959 571-00712 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 APosisjonslykttil vannrett monteringmed 50 cm ledning, 10–33 V 2PF 959 570-401 1med 5 m ledning, 10–33 V 2PF 959 570-411 112 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 ALEDPosisjonslykt gulI LED-teknologi, 12 V,med 50 cm ledningTypegodkjenningtil horisontal påmontering ECE SAE2PS 959 660-207 1■ ●12 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 ALEDE1 2300Posisjonslykt til innbygging,med 2 hvite lysdioder,til plassering 10 – 20° 2PF 009 514-001 1til plassering 20 – 30° 2PF 009 514-011 124 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 ALEDE4 7597Posisjonslykttil vannrett eller loddrett monteringmed 50 cm ledning, 10 – 33 V 2PF 959 590-401 1med 5 m ledning, 10 – 33 V 2PF 959 590-411 112 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 APosisjonslyktuten refleks 2PF 961 167-021E1 3144624


FrontlysLEDPosisjonslyktmed refleks,til vannrett eller loddrett påmonteringmed 50 cm ledning, 24 V 2PG 008 645-041 1med 5 m ledning, 24 V 2PG 008 645-051 1Gummipakning (bestilles separat)55 stk. 9GD 157 876-00724 V/0,9 W, strømforbruk = ca. 0,04 ALEDPosisjonslyktmed 2 lysdioder, med refleks, 24 Vmed 50 cm ledning 2PG 963 639-401 1med 5 m ledning 2PG 963 639-411 1FrontlysE17 002E4 7499Posisjonslykttil loddrett montering,med innebygd 24 V/5 W-pæreuten refleks (ikke avbildet) 2PF 962 964-061pakning (bestilles separat) 9GD 963 281-001gjennomføring (bestilles separat) 9GT 963 129-001LEDE17811/9806Posisjonslykttil vannrett montering,med refleks, med 2 LED-er12 VE179806 2PG 964 295-121 124 V 9806 2PG 964 295-111 1som over, men medutjevningssokkel 30°,uten refleksE1712 V 811 2PF 964 295-257 112 V/0,3 W, strømforbruk = ca. 0,03 A24 V/0,6 W, strømforbruk = ca. 0,03 A800Posisjonslykttil 12 V og 24 V, med 80 cm godsledningog 180 cm plussledning 2PF 003 563-151som -151, men uten plussledning 2PF 003 563-167E1 584Lykten festes med kunststoffmutter M 20 x 1,5; uten kabel,med flatstiftstilkoblingmed 12 V-lyspære 2PF 003 563-177med 24 V-lyspære 2PF 003 563-187■ SAE-typegodkjenning for biler < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 625


SidelysLEDSidemarkeringslyktmed refleks i LED-teknologi, med 2 lysdioder,med 195 mm lang ledning, selvklebende,med AMP-kontakt24 V 2PS 009 226-017 124 V/1,0 W strømforbruk = ca. 0,06 AE4 10236uten AMP-kontakt12 V 2PS 009 226-027 124 V 2PS 009 226-037 112 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,06 A24 V/1,0 W strømforbruk = ca. 0,06 ALEDLEDE17 0202Sidemarkeringslyktmed refleks, med 2 gule lysdioder, med pakning og to50 cm lange ledninger, til vannrett monteringmed festeskruer12 V 2PS 964 295-067 124 V 2PS 964 295-057 1selvklebende (til glatte og rene overflater)12 V 2PS 964 295-087 124 V 2PS 964 295-077 112 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A24 V/1,0 W strømforbruk = ca. 0,04 ASidemarkeringslyktmed refleks, til vannrett montering, med 3 lysdioder, grågrunnplate. Med 50 cm ledning og strippede ender.2 hull, Ø 4,5 mm, til festeskruer.E4 941712 V 2PS 007 943-317 124 V 2PS 007 943-017 112 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,06 A24 V/1,0 W strømforbruk = ca. 0,04 ALEDE1 1395/1396/1397Sidemarkeringslyktmed LED-teknologi, med 150 cm lang slangeledning medto ledere, til vannrett montering12 V 2PS 008 645-011 124 V 2PS 008 645-001 1Til loddrett montering12 V 2PS 008 645-031 124 V 2PS 008 645-021 1Gummipakning (bestilles separat)55 stk. 9GD 157 876-00712 V/0,6 W strømforbruk = ca. 0,05 A24 V/1,2 W strømforbruk = ca. 0,05 A26


SidelysLEDLEDSidemarkeringslykt(iht. SAE skal den siste sidemarkeringslykten være rød)i LED-teknologi, 12 V,med 50 cm ledningTypegodkjenningtil horisontal påmontering ECE SAEgul 2PS 959 660-207 1 ■ ●rød 2PS 959 660-407 1 ■ ●12 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 ASidemarkeringslykttil vannrett montering, med refleks,3 innebygde lysdioder, med underlagog 2 hull Ø 4,5 mm til skruermed 150 cm ledning 2PS 963 639-177 1med 5 m ledning 2PS 963 639-137 124 V/1,3 W strømforbruk = ca. 0,05 AE17 9605LEDSidemarkeringslykttil vannrett og loddrett montering, med refleks,bygger ekstremt lavt, med 50 cm ledning2PS 007 972-011 124 V/1,0 W strømforbruk = ca. 0,04 ASidelysE1 508Ekstrablinklys, kategori 6til 12 V og 24 V/21 Wvenstre 2BM 006 692-011høyre 2BM 006 692-021E1 52621E1 1848Ekstrablinklys, kategori 6til 12 V og 24 V/21 W, bygger svært lavtgul 2BM 008 355-001hvit 2BM 008 355-017Ledningssett forikkesprutsikkert område 8KA 157 425-007E1 1059Til nyttekjøretøyer < 6 m lengde og/eller 3,5 t er ekstrablinklysav kategori 5 påbudt, og til nyttekjøretøyer > 6 mlengde og/eller > 3,5 t er ekstrablinklys av kategori 6påbudt.■ SAE-typegodkjenning for biler < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 627


BaklysDet modulære baklyktsystemet fra HellaSom på lyskasterområdet gir en kundespesifikk baklykt bussenet eget utseende. For å kunne realisere dette – særlig også forsmåseriene – satser Hella også når det gjelder baklys, påmodulkonseptet som er velprøvd på lyskasterområdet. Detgleder ingeniører, designere og controllere i like stor grad:Modulbyggesystemet tilbyr hele spekteret av designmuligheter– fra futuristisk via dynamisk, sporty, saklig, elegant til klassisk.Her finner du løsningen som ingen andre har. Ved å brukeeksisterende moduler kan kostnadene holdes lave også forsmåserier. Du velger teknologi – enten lyspære eller innovativtLED-lys. Med lysmodul-fester og lykteglass skaper designerendin de spesielle modellkjennetegnene.Komponenter til modulært baklyktsystemLysmodulermed lyspærerMonteringsflateDekorativ monteringsdeltil lysmodulerLykteglassSerielykt i modulært konsept28


BaklysLEDBaklykt „Oval“til vannrett og loddrett montering, klart lykteglass, 24 lysdioder,kan brukes på høyre og venstre side, dreibar 180°,2 karosseriskruer (diagonal plassering), med 10 cm ledningsgruppe,multivolt 9–32 V.Alle LED-lykter er konstruert for bruk i likespenningsnett.Bruk med taktstyrt forsyningsspenning eller vekselstrøm er ikke tillatt.TypegodkjenningECE SAEE4(USA)2SD 343 390-017 1 ➀ ➁ ➂ X2SD 343 390-027 1 ➀ ➁ ➂ ●12 røde lysdioder til bremselys12 V/1 W strømforbruk = ca. 0,08 A24 V/1,2 W strømforbruk = ca. 0,05 A12 røde lysdioder til baklys: redusert effekt12 V/0,2 W strømforbruk = ca. 0,02 A24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 A12 gule lysdioder til blinklys (SAE-versjon 12 røde dioder)med patentert elektronikk for blinklyspærekontroll12 V/1,5 W strømforbruk = ca. 0,13 A24 V/1,6 W strømforbruk = ca. 0,07 A2SA 343 390-037 1 ➀ X2SA 343 390-047 1 ➀ ●12 V/0,2 W strømforbruk = ca. 0,02 A24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 A2DA 343 390-057 1 ➁ X2DA 343 390-067 1 ➁ ●12 V/1 W strømforbruk = ca. 0,08 A24 V/1,2 W strømforbruk = ca. 0,05 ABaklys2BA 343 390-077 1 ➂ X2BA 343 390-087 1 ➂ ●12 V/1,5 W strømforbruk = ca. 0,13 A24 V/1,6 W strømforbruk = ca. 0,07 A24 gule lysdioder (SAE-versjon 24 røde dioder)med patentert elektronikk for blinklyspærekontroll2SB 343 390-097 1 ➀ ➁ X2SB 343 390-107 1 ➀ ➁ ●Bremselys: 12 V/1 W strømforbruk = ca. 0,08 A24 V/1,2 W strømforbruk = ca. 0,05Baklys: 12 V/0,2 W strømforbruk = ca. 0,02 A(redusert effekt)24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 A■ SAE-typegodkjenning for biler < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 6➀ Baklys ➁ Bremselys ➂ Blinklys ➃ Tåkebaklys ➄ Ryggelys➅ Refleks ➆ Sidemarkeringslykt med refleks ➇ Nummerskiltlys ➈ Parklys29


BaklysLEDE4 12371Baklykttil innbygging, klart lykteglass,Typegodkjenningmultivolt 9–32 V ECE SAE(USA)2SD 344 200-017 1 ➀ ➁ ➂ X ■Baklys:12 V/1 W strømforbruk = ca. 0,08 A24 V/1 W strømforbruk = ca. 0,04 ABremselys:12 V/1,5 W strømforbruk = ca. 0,13 A24 V/1,5 W strømforbruk = ca. 0,06 ABlinklys:12 V/2 W strømforbruk = ca. 0,17 A24 V/2 W strømforbruk = ca. 0,08 Amed impuls for blinklyspærekontrollLEDBaklyktTypegodkjenningtil innbygging ECE SAEE4 123732SB 959 010-301 1 ➀➁ X2BA 959 011-301 1 ➂ XBaklys:24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,13 ABremselys:24 V/1 W strømforbruk = ca. 0,04 ABlinklys:24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,13 Amed impuls for blinklyspærekontrollLEDEuroLEDtil påmontering, fast innstøpt med sort grunnplate,elektrisk tilkobling med en 2,50 m lang ledning, multivolt 9–33 V,1 hvit, kraftig LEDE4 102084DM 009 492-001 LED styreenhet med pærekontroll 2 pluss 14DM 009 492-011 LED styreenhet med pærekontroll 3 pluss 1TypegodkjenningECE SAE(USA)2SB 959 821-601 1 ➀➁ X2ZR 959 820-601 1, 2 ➄ X2BA 959 822-601 1 ➂ X12 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,21 A24 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,10 A2NE 959 821-201 1 ➃ X12 V/4 W strømforbruk = ca. 0,33 A24 V/4 W strømforbruk = ca. 0,17 Amed impuls for blinklyspærekontrollSAE-versjoner på forespørsel30


BaklysLEDE4 10880Baklyktmed 32 lysdioder, i briljant utførelse,til vannrett monteringTypegodkjenningECE SAE(USA)2SB 008 982-007 1 ➀➁rødt glass X ■●24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,13 A2SB 008 982-307 1 ➀➁rødt glass X24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,25 A2BA 008 982-047 1 ➂ klart glass X24 V/2 W strømforbruk = ca. 0,08 ALykter med impulsgiver4DM 009 492-001 LED styreenhet med pærekontroll 2 pluss 14DM 009 492-011 LED styreenhet med pærekontroll 3 pluss 1Tilbehør8GD 159 740-007PakningE4 10151Baklykti briljant utførelse,Typegodkjenningtil vannrett og loddrett montering ECE SAE(USA)2SA 008 805-007 ➀ X ■ ●2DA 008 805-017 ➁ X ■ ●2SB 008 805-027 ➀➁ X ■ ●2BA 008 805-057 ➂ klart glass X2BA 008 805-187 ➂ gult glass X ■ ●2NE 008 805-077* ➃ ■ ●2NE 008 805-037* ➃ X2ZR 008 805-047 2 ➄ X ■ ●* bare vannrett montering8GD 159 740-007PakningBaklysE1BaklyktTypegodkjenningtil vannrett monteringE1ECE SAE(USA)2SA 005 603-021 ➀ 31423 X ■ ●2DA 005 603-031 ➁ 31422 X ■ ●2SB 005 603-137 ➀ 2340 X ■ ●2BA 005 603-047 ➂ 42749 X ■ ●2BA 005 603-011 ➂ gult glass 42749 X2BA 005 603-117 ➂ rødt glass 586 X2NE 005 603-071 ➃ 8438 X ■ ●2ZR 005 603-061 2 ➄ 8770 X ■ ●■ SAE-typegodkjenning for biler < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde➀ Baklys ➁ Bremselys ➂ Blinklys ➃ Tåkebaklys ➄ Ryggelys➅ Refleks ➆ Sidemarkeringslykt med refleks ➇ Nummerskiltlys ➈ Parklys1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 62 Nye kjøretøytyper med ny godkjenning f.o.m. juli 2008 og en lengde på > 6 m (bortsett fra M1-modeller) skal væreutstyrt med 2 ryggelyskastere. M1-modeller = kjøretøy opptil 3,5 t og befordringskapasitet for opptil 9 personer31


BaklysLEDDuraLEDtil vannrett eller loddrett montering,klart lykteglass, med 36 lysdioderog innstøpt 240 cm ledning med strippede ledningsender,multivolt 9–33 V.E13 0533TypegodkjenningECE SAE(USA)2SP 959 060-601 1 ➀➁➈ X12 V/13 W strømforbruk = ca. 1,08 A24 V/13 W strømforbruk = ca. 0,54 ALEDE13 03632BA 959 070-631 1 ➂ X12 V/9 W strømforbruk = ca. 0,75 A24 V/9 W strømforbruk = ca. 0,38 Amed impuls for blinklyspærekontrollDuraLED Combitil vannrett montering, klart lykteglass,med 40 lysdioder og innstøpt 2,50 m ledningmed strippede ledningsender, multivolt 8–28 V.E4 10176TypegodkjenningECE SAE(USA)2SD 959 050-401 1 ➀➁➂ X12 V/11 W strømforbruk = ca. 0,92 A24 V/11 W strømforbruk = ca. 0,46 Amed impuls for blinklyspærekontrollLED100 % LED multifunksjonsbaklykttil vannrett montering,bak-trekantrefleks-bremse-blink-ryggelykt med 50 cm ledning og 7-pol.EasyConn-støpsel. Samtlige lysfunksjoner i LED-teknikk.Lykteglasset tett limt sammen med huset. Med bakbremselys:15 røde LED-er, blinklys: 15 gule LED-er, ryggelys: 1 hvit LED,kapslingsklasse IP 6K9K.E1 2376Venstre lykt med ekstra utgang fra 7-polet EasyConn-støpseltil en 50 cm lang ledning med 2-polet EasyConn-kontakt fortilkobling av tåkebaklykt.venstre 2VP 340 950-011 1høyre bare med 7-polet tilkobling 2VP 340 950-021 1baklys: 24 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,03 Abremselys: 24 V/5 W strømforbruk = ca. 0,21 Ablinklys: 24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,125 Aryggelys: 24 V/5,5 W strømforbruk = ca. 0,23 ALoddrett utførelse med firkantrefleks mulig på forespørsel.32


BaklysE4 10215Med monterte festeklips,Maks. monteringsdybdeTypegodkjenningmed monterte 12 V-lyspærer ECE SAE(USA)12 V 2SA 965 039-307 ➀ X ■ ●12 V 2DA 965 039-317 ➁ X ■12 V 2BA 965 039-347 ➂ bak X ■12 V 2NE 965 039-327 ➃ X ■ ●12 V 2ZR 965 039-337 2 ➄ X ■ ●Baklykt Ø 90 mmi briljant look, kan festes forfra med løst vedlagte klipseller bakfra med skruer, skruehodene ikke synlige,med monterte lyspærer 12 eller 24 V, finnes også somkjørelys i 12 eller 24 V (se side 23).Ryggelys og blinklys bakTypegodkjenningmed røkfarget lykteglass ECE SAE(USA)12 V 2SA 965 039-007 ➀ X ■ ●12 V 2DA 965 039-017 ➁ X ■12 V 2BA 965 039-027 ➂ bak X ■12 V 2NE 965 039-037 ➃ X ■ ●12 V 2ZR 965 039-047 ➄ X ■ ●12 V 2SB 965 039-057 ➀➁ X ■24 V 2SA 965 039-087 ➀ X ■ ●24 V 2DA 965 039-097 ➁ X ■24 V 2BA 965 039-107 ➂ bak X ■24 V 2NE 965 039-117 ➃ X ■ ●24 V 2ZR 965 039-127 2 ➄ X ■ ●24 V 2SB 965 039-137 ➀➁ X ■E4 3919/7648E4 6550E4 23257Baklykt „Oval“ – briljant utseendeEgner seg til vannrett og loddrett innbygging og påmontering,kan brukes til 12 V- og 24 V-drift, før montering må vannavløpshulletbrekkes ut og en pakning legges inn, husfarge sort, klart glass.TypegodkjenningECE SAE(USA)2SB 343 130-027 ➀➁ X ■ ●2BA 343 130-057 ➂ X ■ ●2NE 343 130-037 ➃ X2ZR 343 130-047 2 ➄ X ■ ●BaklysBaklykt „Oval“som foregående, men med lykteglass i briljant stripeoptikkTypegodkjenningECE SAE(USA)2SD 343 130-017 ➀➁ ➂ XE4 10202■ SAE-typegodkjenning for kjøretøy < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde➀ Baklys ➁ Bremselys ➂ Blinklys ➃ Tåkebaklys ➄ Ryggelys➅ Refleks ➆ Sidemarkeringslykt med refleks ➇ Nummerskiltlys ➈ Parklys1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 62 Se merknaden på side 3133


BaklysTypegodkjenningSom ved siden av, ECE SAEmen uten festeskruerE17(USA)2SB 964 169-717 ➀➁ 815X ■ ●2NE 964 169-227 ➃ 3808X ■ ●2BA 964 169-237 ➂➃ 648X ■2BN 964 169-247 ➂➄ 9801X ■2TA 964 169-257 ➀➁➅ 9805X ■2SA 964 169-277 ➀ 810X ■ ●BaklyktTypegodkjenningtil påmontering og innbygging ECE SAE12 og 24 V. E17(USA)2DA 964 169-007 ➁ 808 X ■ ●2BA 964 169-017 ➂ 648 X ■ ●2NE 964 169-027 ➃ 3808 X ■ ●2ZR 964 169-037 ➄ 2311 X ■ ●2BA 964 169-047 ➂➃ 9804 X2BN 964 169-057 ➂➄ 9801 X ■2TA 964 169-067 ➀➁➅ 9805 X ■2BE 964 169-077 blink-/posisjons-lys, 9802 X ■foran2SW 964 169-087 ➀➂ 9803 X ■2SA 964 169-097 ➀ 810 X ■●2ZR 964 169-107 2 ➄ 9903 X ■2SD 964 169-117 ➀➁➂ – X2SD 964 169-137 ➀➁➂ –■2TA 964 169-147 ➀➁➅ –■2SB 964 169-287 ➀➁ 815 X ■●2SW 964 169-167 ➀➂ –■E17 648/ 2311/3810/9805Baklykti briljant utførelse,Typegodkjenningtil påmontering og innbygging, 12 og 24 V ECE SAEE17(USA)2BA 964 169-507 ➂ 648 X ■ ●2SB 964 169-537 ➀➁ 9805 X ■ ●2ZR 964 169-517 2 ➄ 2311 X ■ ●2NE 964 169-527 ➃ 3810 X ■ ●som ovenstående, men uten skruer2BA 964 169-647 ➂ X ■ ●2SB 964 169-677 ➀➁ X ■ ●2ZR 964 169-657 ➄ X ■ ●2NE 964 169-667 2 ➃ X ■ ●LEDE4 23254E17 814/3810Baklyktmed 37 LED-er,Typegodkjenningtil påmontering og innbygging ECE SAEE17(USA)2SB 964 169-307 1 ➀➁ 814X2NE 964 169-341 1 ➃ 3810 XE42ZR 964 169-351 1, 2 ➄ venstre 23254 X2ZR 964 169-361 1, 2 ➄ høyre 23254 XBak-/bremselys: 24 V/5,7 W strømforbruk = ca. 0,24 ATåkebaklys: 24 V/4 W strømforbruk = ca. 0,17 ARyggelys: 24 V/5 W strømforbruk = ca. 0,21 A34


Baklys➀➁E1 1048/1049 E1 1051Baklykter12 V og 24 V, til innbygging➀ Baklys 2XA 008 221-021med mont. lyspære 12 V/5 W 2SA 008 221-127➀ Bremselys 2XA 008 221-021med mont. 12 V/21 W-lyspære 2DA 008 221-167➁ Blinklys med røkfarget glass 2BA 008 221-041med mont. gul 12 V/21 W-lyspære 2BA 008 221-147➂ Tåkebaklys: 2NE 008 221-031med mont. 12 V/21 W-lyspære 2NE 008 221-137➂➃E1 1050E1 1052➃ Ryggelys med røkfarget glass 2ZR 008 221-051 2med mont. 12 V/21 W-lyspære 2ZR 008 221-157ledningssett med bøssing 8KA 152 134-007Bøssing separat 9GT 137 236-007LED➀ Forkrommet sirkeldekkplatetil innbygging 8XU 008 405-031➀5598➁ LED-sirkelbaklys/omrisslykttil innbygging12 V 2SA 008 405-021 124 V 2SA 008 405-011 112 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,15 A24 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,075 A➁E1 497➂E1 4962029LED-sirkelbaklys/bremselykt12 V 2SB 008 405-101 124 V 2SB 008 405-091 112 V/2,1 W strømforbruk = ca. 0,175 A24 V/2,1 W strømforbruk = ca. 0,0917 A➂ Sirkel-reflekstil innbygging 8RA 008 405-001BaklysEksempler på kombinasjonsmuligheter➀ Baklys 2BA 008 221-041og 2SA 008 405-021➀➁E1 497/1051E1 496/1048/104955982029➁ Baklys 2XA 008 221-021og 8RA 008 405-001TilbehørVarmeskjold(nødvendig ved > 50 °C i omgivelsene) 9XB 161 749-007■ SAE-typegodkjenning for kjøretøy < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde➀ Baklys ➁ Bremselys ➂ Blinklys ➃ Tåkebaklys ➄ Ryggelys➅ Refleks ➆ Sidemarkeringslykt med refleks ➇ Nummerskiltlys ➈ Parklys1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 62 Se merknaden på side 3135


Baklys60 mm Premium-lykterE4 3917/6546/7613/23255TypegodkjenningMed monterte lyspærer 12 eller 24 V ECE SAE(USA)12 V 2SA 009 001-047 ➀ X12 V 2DA 009 001-057 ➁ X12 V 2SB 009 001-067 ➀➁ X12 V 2BA 009 001-007 ➂ X12 V 2BA 009 001-191 ➂ Xmed Silvervision-lyspære12 V 2NE 009 001-027 ➃ X ■12 V 2ZR 009 001-017 2 ➄ X ■Macro-refleks24 V 2SA 009 001-137 X24 V 2DA 009 001-147 X24 V 2SB 009 001-157 X24 V 2BA 009 001-107 X24 V 2NE 009 001-127 X ■24 V 2ZR 009 001-117 2 X ■8RA 009 001-037 ➅ X ■Macro-refleksE4 3189LED12 Power Topled lysdioder TypegodkjenningECE SAE(USA)12 V 2SB 009 001-401 1 ➀➁ X12 V 2BA 009 001-411 1 ➂ X24 V 2SB 009 001-501 1 ➀➁ X24 V 2BA 009 001-511 1 ➂ XBaklys: 0,4 WBremselys: 2,6 WBlinklys: 1,5 Wikke i kombinasjon med designring Ø 71,6 mmDesignring Ø 71,6 mmpasser til 60 mm-lyktemoduler med Ø 71,6 mm.(artikkel¬nummer … 009 001-...),perfekt høyglansfinish med et „klikk“.høyglansforkrommet 9HB 161 122-012sølv 9HB 161 122-007Premium sølv 9HB 164 168-002Kombinasjonseksempelbaklykt 009 001 med designring høyglansforkrommet,ikke i kombinasjon med designring Ø 71,6 mm36


BaklysRingmoduler og tilbehør 60 mm Premium-lykterLEDE4 7747Valgfritt med klart eller rødt lykteglass.TypegodkjenningECE SAERingmodul, 12 V(USA)12 V 2SB 009 362-041 1 ➀➁rødt glass X12 V 2SB 009 362-021 1 ➀➁klart glass X8RA 009 362-001 1 ➅ rødt glass X24 V 2SB 009 362-011 1 ➀➁ X12 V-baklys = 0,1 W12 V-bremselys = 2,3 W24 V-baklys = 0,2 W24 V-bremselys = 4,6 WRingmodul uten lysfunksjontil påmontering,optisk symmetriske lykteenheterrødt glass 8XU 009 362-101klart glass 8XU 009 362-111Designring Ø 118 mmpasser til ringmodul 009 362, valgfritt perfekt høyglansfinisheller sølvfarget med et „klikk“høyglansforkrommet 9HB 163 085-012sølv 9HB 163 085-001Kombinasjonseksempel Macro-refleks,ringmodul og designringKontakt Superseal 3-polet10 kontakthus 8JA 746 184-03250 kontakthylser 1,0–1,5 mm 8KW 744 837-00250 sealer 1,8–2,4 mm 9GD 746 185-002Tilbehør 60 mm baklykterBaklys➀Adapterring-fastskruing forfratil baklykter Ø 60 mmmontering direkte og også montering i ringmodul➀ sort 9XD 161 119-007Festering til frontmonteringpasser til lyspære- og LED-versjonsølvfarget 8HG 162 530-007Adapterringtil montering av LED-lykter eller reflekseri ringmodulsort (ikke bilde) 9XD 161 119-017XLR-kontaktsett til 20 lykter2-polig 8JD 156 150-807XLR-kontaktsett til 20 lykter3-polet (ikke bilde) 8JD 162 581-802■ SAE-typegodkjenning for kjøretøy < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde➀ Baklys ➁ Bremselys ➂ Blinklys ➃ Tåkebaklys ➄ Ryggelys➅ Refleks ➆ Sidemarkeringslykt med refleks ➇ Nummerskiltlys ➈ Parklys1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 62 Se merknaden på side 3137


BaklysLEDE13 0515Omrisslyktmed 2 lysdioder og lyslederstav rød,til loddrett eller vannrett montering12 V 2XS 008 078-011 124 V 2XS 008 078-001 112 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,06 A24 V/1,4 W strømforbruk = ca. 0,06 AOmrisslykttil loddrett montering med grå grunnplatevenstre, med 12 V/5 W-lyspære 2XS 008 479-001høyre, med 12 V/5 W-lyspære 2XS 008 479-011venstre, med 24 V/5 W-lyspære 2XS 008 479-041høyre, med 24 V/5 W-lyspære 2XS 008 479-051venstre, uten lyspære 2XS 008 479-061høyre, uten lyspære 2XS 008 479-071E1 1201med hvit grunnplatevenstre, med 12 V/5 W-lyspære 2XS 008 479-081høyre, med 12 V/5 W-lyspære 2XS 008 479-091LEDOmrisslyktmed 2 lysdioder, til vannrett montering med refleks12 V 2TM 964 295-107 124 V 2TM 964 295-097 112 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A24 V/1,0 W strømforbruk = ca. 0,04 AE17 0302Omrisslyktuten refleks 2SA 961 167-011E1 3146838


BaklysLEDE1 1395/1398Omrisslyktmed refleks, til loddrett eller vannrett monteringkabel 50 cm 2TM 008 645-061 1kabel 5 m 2TM 008 645-071 124 V/1,2 W strømforbruk = ca. 0,05 Agummipakning(bestilles separat) 9GD 157 867-007E4 7507Omrisslyktmed innebygd 24 V/5 W-pære,til vannrett monteringuten refleks 2SA 962 964-091pakning (bestilles separat) 9GD 963 281-001bøssing (bestilles separat) 9GT 963 129-001LEDOmrisslykti LED-teknologi til vannrett monteringmed 50 cm ledning, 8 – 28 V 2XA 959 560-401 1med 5 m ledning, 8 – 28 V 2XA 959 560-411 112 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 ALEDE4 7574BaklysOmrisslykt rødI LED-teknologi, 12 V,Typegodkjenningmed 50 cm ledning ECE SAEtil horisontal påmontering(USA)2PS 959 660-407 1■ ●12V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A■ SAE-typegodkjenning for kjøretøy < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde➀ Baklys ➁ Bremselys ➂ Blinklys ➃ Tåkebaklys ➄ Ryggelys➅ Refleks ➆ Sidemarkeringslykt med refleks ➇ Nummerskiltlys ➈ Parklys1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 639


BaklysLEDE17 9808Omrisslyktmed 2 LED-er, med refleks og 5 m ledning12 V 2TM 963 639-307 124 V 2TM 963 639-317 112 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A24 V/1,0 W strømforbruk = ca. 0,04 ALEDE13 0531Omrisslyktmed 2 LED-er,til vannrett og loddrett monteringmed 50 cm ledning, 8 – 28 V 2XA 959 790-401 1med 5 m ledning, 8 – 28 V 2XA 959 790-411 1Oval refleksklebes fastrød 8RA 343 160-007gul 8RA 343 160-027hvit 8RA 343 160-017E1 3190Nummerskiltlykttil montering over samt til venstreog høyre for nummerskiltet24 V 2KA 005 049-017E1 22871Fås som LED-variant fra 2. kvartal 200840


BaklysLEDE4 7715Sikkerhetsbremselykttil vannrett montering,med 12 røde lysdioder, i briljant optikk med 3D-dybdevirkningfordi hver LED er satt inn i en separat reflektor,med 20 cm ledning, rødt lykteglass12 V 2DA 343 800-007 112 V, med gummiunderlag 2DA 343 800-057 124 V, skruversjon 2DA 343 800-047 112 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,15 A24 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,08 ASikkerhetsbremselykt i kombinasjon med ryggekamera,se side 53LEDE4 7547Sikkerhetsbremselykttil vannrett montering,med 12 røde lysdioder og fastgjort tilkoblingsledning12 V, rødt lykteglass 2DA 959 071-537 124 V, rødt lykteglass 2DA 959 071-737 112 V, klart lykteglass 2DA 959 071-037 124 V, klart lykteglass 2DA 959 071-237 112 V/2 W strømforbruk = ca. 0,17 A24 V/2 W strømforbruk = ca. 0,08 ALEDSikkerhetsbremselykttil vannrett eller loddrett påmontering,med 10 røde lysdioder, 3 m lang ledning, bygger 9 mmBaklysE4 7696Med skruefeste12 V, rødt lykteglass 2DA 343 106-00724 V, rødt lykteglass 2DA 343 106-01112 V, med røkfarget lykteglass 2DA 343 106-02124 V, med røkfarget lykteglass 2DA 343 106-031selvklebende (til glatte og rene overflater)12 V, rødt lykteglass 2DA 343 106-20724 V, rødt lykteglass 2DA 343 106-21112 V, med røkfarget lykteglass 2DA 343 106-22124 V, med røkfarget lykteglass 2DA 343 106-23112 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,06 A24 V/1,4 W strømforbruk = ca. 0,06 A■ SAE-typegodkjenning for kjøretøy < 2032 mm bredde● SAE-typegodkjenning for kjøretøy > 2032 mm bredde➀ Baklys ➁ Bremselys ➂ Blinklys ➃ Tåkebaklys ➄ Ryggelys➅ Refleks ➆ Sidemarkeringslykt med refleks ➇ Nummerskiltlys ➈ Parklys1 Ang. pærekontroll for LED-lykter, se merknaden på side 641


Innvendig lysLEDSpot LED oval1 hvit LED, sort hus, klart lykteglass med matt kant,elektrisk tilkobling med en 20 cm lang ledning,multivolt 9–31 V, smal belysning,mulig å veksle mellom funksjonsbelysningog behagelig blå eller rød nattdesignSkruemontering, innbygging, fastSort deksel*med blå, behagelig Celis ® -ringuten Celis ® -ringHvitt deksel*med blå, behagelig Celis ® -ringuten Celis ® -ringGrått deksel*med blå, behagelig Celis ® -ringmed hvit, behagelig Celis ® -ringuten Celis ® -ring2JA 343 680-1772JA 343 680-1572JA 343 680-0772JA 343 680-0572JA 343 680-1272JA 343 680-0472JA 343 680-007Skrue- eller fjærmontering, innbygging, justerbar(svingvinkel 20 grader)Sort deksel*med blå, behagelig Celis ® -ring2JA 343 700-271uten Celis ® -ring2JA 343 700-251Hvitt deksel*med blå, behagelig Celis ® -ring2JA 343 700-227uten Celis ® -ring2JA 343 700-207Grått deksel*med blå, behagelig Celis ® -ring2JA 343 700-127uten Celis ® -ring2JA 343 700-107Skruemontering, innbygging, justerbar(svingvinkel 20 grader)Sort deksel*med rød, behagelig Celis ® -ring2JA 343 700-167Behagelig Celis ® -ring12 V/1 W strømforbruk = ca. 0,06 A24 V/1 W strømforbruk = ca. 0,03 ASpot12 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,18 A24 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,09 A* Andre dekselfarger kan bestilles42


Innvendig lysLEDSpot LED rund1 hvit LED, sort hus, klart lykteglass med matt kant,elektrisk tilkobling med en 20 cm lang ledning,multivolt 9–31 V, smal belysning,mulig å veksle mellom funksjonsbelysningog behagelig blå eller rød nattdesignSkruemontering, innbygging, fast (uten bilde)Sort deksel*med blå, behagelig Celis ® -ring2JA 343 980-117med hvit, behagelig Celis ® -ring2JA 343 980-217Hvitt deksel (ikke bilde)med blå, behagelig Celis ® -ring2JA 343 980-107med hvit, behagelig Celis ® -ring2JA 343 980-207Skrue- eller fjærmontering, innbygging, justerbar(svingvinkel 20 grader)Sort deksel*med blå, behagelig Celis ® -ring2JA 343 790-117med hvit, behagelig Celis ® -ring2JA 343 790-217Hvitt deksel (ikke bilde)*med blå, behagelig Celis ® -ring2JA 343 790-107med hvit, behagelig Celis ® -ring2JA 343 790-207Behagelig Celis ® -ring12 V/1 W strømforbruk = ca. 0,06 A24 V/1 W strømforbruk = ca. 0,03 ASpot12 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,18 A24 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,09 AKupélamper* Andre dekselfarger kan bestilles43


Innvendig lysSpot-Bulb oval(Bilde LED-versjon)Skrue- og fjærmontering, innbygging, fastmed 24 V-lyspæreSort deksel (bilde lignende)2JA 343 860-067Hvitt deksel (bilde lignende)2JA 343 860-077Skrue- og fjærmontering, innbygging, justerbarmed 24 V-lyspæreSort deksel (bilde lignende)2JA 343 865-067Hvitt deksel (bilde lignende)2JA 343 865-077Spot-Bulb rundSkruemontering, innbygging, fastmed 24 V-lyspæreSort dekselHvitt deksel2JA 343 985-0572JA 343 985-047Skrue- og fjærmontering, innbygging, justerbarmed 24 V-lyspæreSort deksel2JA 343 795-157Hvitt deksel2JA 343 795-14744


Innvendig lysLEDLeselampetil montering, fleksibel arm1 hvit LED, lykteglass med optikk, elektrisk tilkobling med en11,5 cm lang ledning, multivolt 9–31 V, smal belysning,optimal til kartlesingSort deksel*fleksibelt stillbar arm15 cm 2JA 343 720-02140 cm 2JA 343 720-121Hvitt deksel*fleksibelt stillbar arm15 cm 2JA 343 720-01140 cm 2JA 343 720-11112 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,20 A24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,12 A* Andre dekselfarger kan bestillesSpot-leselampersterk, blendingsfri lyskilde med fleksibel metallarm,med holder til fastmontering,inkl. halogenpære 12 V/5 W(24 V på forespørsel)til fastmontering50 cm lang 2AB 004 532-001til fastmontering19,5 cm lang 2AB 004 532-011med støpsel til sigarettenner16 cm lang 2AB 004 532-021Kupélamper45


Innvendig lysLEDEuroLEDtil påmontering, fast innstøpt med grunnplate, 1 hvit LED,klart lykteglass, elektrisk tilkobling med en 2,50 m langledning, multivolt 9–33 V12 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,21 A24 V/2,5 W strømforbruk = ca. 0,10 A2JA 959 820-501LEDEuroLED Touchtil påmontering, fast innstøpt med grunnplate,1 hvit LED og 8 røde, klart lykteglass,elektrisk tilkobling med en 2,50 m lang ledning,multivolt 9–33 V, med sensitiv bryter, til av/på og dimmingsamt veksling mellom hvitt og rødt lysSort deksel 2JA 959 950-031Hvitt deksel 2JA 959 950-04112 V/3 W strømforbruk = ca. 0,25 A24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,13 ALEDCargoLEDtil innbygging, 4 hvite lysdioder, klart lykteglass og montasjerammei aluminium, elektrisk tilkobling med en 31 cm langledning med strippede ledningsender, multivolt 9–31 V,bredere belysning i nærområdet, ADR-godkjent, IP 69,temperaturområde - 40 °C til +60°CHvit funksjonsbelysning 2JB 343 227-001dempet funksjonsbelysning 2JB 343 227-04712 V/6 W strømforbruk = ca. 0,46 A24 V/6 W strømforbruk = ca. 0,22 ALEDDuraLEDtil påmontering, fast innstøpt med hvit grunnplate, 36 hvitelysdioder, klart lykteglass og hvitt hus, elektrisk tilkobling meden 2,50 m lang ledning, multivolt 9–33 V, bred vannrett ogsmal loddrett belysning12 V/9 W strømforbruk = ca. 0,75 A24 V/9 W strømforbruk = ca. 0,38 A2JA 959 037-51146


Innvendig lysTaklampetil innbygging, 6 W lyspære, bred belysning, varmt hvitt lys,gjennomsiktig lykteglass, sort hus, elektrisk tilkobling medflatstift, valgfri montering med skrue- eller snappfeste, IP3,temperaturområde -40 °C til +60 °CLyspæreLesespot, smal belysning12 V/5 W strømforbruk = ca. 0,5 A2JA 009 294-0012JA 009 294-021LEDMini OvalLEDtil innbygging, 4 hvite LED-er, 1 rød LED, briljant og klartlykteglass, sort hus, behagelig belysning kan tilkobles,belysning for fører- eller instrumentområdet på siden, IP 69,temperaturområde -40 °C til +60°Cblå behagelig, uten ramme og bryterPremium G-LED 2JA 343 570-107Standard E-LED 2JA 343 570-127blå behagelig, med ramme og bryterPremium G-LED 2JA 343 570-147Standard E-LED 2JA 343 570-167rød behagelig, uten ramme og bryterPremium G-LED 2JA 343 570-007Standard E-LED 2JA 343 570-027rød behagelig, med ramme og bryterPremium G-LED 2JA 343 570-047Standard E-LED 2JA 343 570-06724 V/6 W strømforbruk = ca. 0,25 ALEDMini ThinLEDtil påmontering, fast innstøpt med grå grunnplate,klart lykteglass, elektrisk tilkobling med en 17 cm lang ledning,bred belysning i nærområdet, IP 69,temperaturområde -40 °C til +60 °CKupélamper5 hvite lysdioder 2JA 343 660-1013 hvite lysdioder 2JA 343 660-0073 blå lysdioder 2JA 343 660-0273 grønne lysdioder 2JA 343 660-06124 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,03 A47


Innvendig lysKompaktlykttil påmontering, halogenpærer, bevegelig spot,klart lykteglass, med 50 cm ledning,bryter og hus grå12 V 2JA 009 037-01724 V 2JA 009 037-027Spot12 V/10 W strømforbruk = ca. 0,83 A24 V/10 W strømforbruk = ca. 0,42 ALyspære12 V/21 W strømforbruk = ca. 1,75 A24 V/21 W strømforbruk = ca. 0,86 ALEDKompaktlykttil innbygging, 12 lysdioder, klart lykteglassHvite lysdioder 2PF 008 405-061Blå lysdioder 2JA 008 405-08112 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,15 ATransistortaklampetil påmontering, multivolt 10–30 V, hvitt lykteglass, hvitt hus,sprutsikker, med over- og underspenningsvern,inkl. lyskilde 7 W 2G7Med bryter 2JA 998 565-011Uten bryter 2JA 998 565-031Transistortaklampetil påmontering, klart lykteglass, med bryter,kompakt lysstoffrør, fullstendig støydempet255 mm lang 2JA 007 373-01124 V/7 W strømforbruk = ca. 0,3 A285 mm lang 2JA 007 373-04124 V/9 W strømforbruk = ca. 0,38 A355 mm lang 2JA 007 373-07124 V/11 W strømforbruk = ca. 0,45 A48


Innvendig lysLEDTrinnlykt, nød- og nattlystil innbygging, 2 lysdioder, klart lampeglass, pakning,festeskruer og skruekapper, støv- og sprutsikker,beskyttet mot feil polaritet, multivolt 10–33 VElektrisk tilkobling med 12 cm lang ledningHvite lysdioder 2XT 959 510-427Blå lysdioder 2XT 959 510-657Elektrisk tilkobling med en 15 cm lang ledning og 2-poletPackard-støpselHvite lysdioder 2XT 959 510-46712 V/0,35 W strømforbruk = ca. 0,03 A24 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,03 ALEDTrinnlykttil innbygging, 1 LED, klart lykteglass, elektrisk tilkobling med10 cm lang innstøpt ledning, hvit blendekappe, hvitt deksel,pakning, montering valgfritt med 2 skruer eller med snappfeste,bred belysning i nærområdetHvit LED 2JA 998 560-017Blå LED 2JA 998 560-05712 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 AHvit LED 2JA 998 560-037Blå LED 2JA 998 560-07724 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 ALEDTrinnlykt, førerhus- eller kartleselampe,nød- og nattlystil innbygging, 4 lysdioder, klart lykteglass, med hvit ring somdekker de 3 festeskruene, med 12 cm ledning, pakning ogfesteskruer, støv- og vanntett, beskyttet mot feil polaritet,multivolt 10–33 VHvite lysdioder 2XT 959 500-677Blå lysdioder 2XT 959 500-20712 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,06 A24 V/1,4 W strømforbruk = ca. 0,06 AKupélamper49


Innvendig lysLEDTrinnlykttil påmontering, fast innstøpt med grå grunnplate,10 hvite lysdioder, klart lykteglass, grå endekapper,elektrisk tilkobling med 50 cm lang ledning, bred belysningi nærområdet, IP 69, temperaturområde -40 °C til +60 °C12 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,15 A2JA 343 606-00724 V/3,6 W strømforbruk = ca. 0,15 A2JA 343 606-017LEDTrinnlykttil påmontering, sveiset sammen med grunnplate,klart lykteglass, grått hus, til vannrett eller loddrett montering,elektrisk tilkobling med flatstift og bøssing, med prismestavsom lyskilde2 hvite lysdioder 2JA 008 078-0312 blå lysdioder 2JA 008 078-02112 V/1,8 W strømforbruk = ca. 0,12 ALEDTrinnlykttil innbygging, innstøpt, 10 hvite lysdioder,klart lykteglass, 2,50 m ledning, med skruer,skruekapper, pakning og kabelstrips12 V/2 W strømforbruk = ca. 0,17 A2JA 959 073-00124 V/2 W strømforbruk = ca. 0,09 A2JA 959 073-20150


Innvendig lysLeselampetil påmontering, halogenpære, hvitt lykteglass, sort hus,integrert av-/påbryter i lyktehodet, dreibar (340°),svingbar (330°), 25 cm lang ledning, med utskiftbartrødt lykteglass12 V/5 W strømforbruk = ca. 0,42 A2AB 004 532-102XenonLeselampetil montering, xenonlampe, sort hus med høyglanspådampetaluminiumsreflektor, elektrisk tilkobling med 10 cm langeledning, slå av/på ved å løfte lyktehodet, dreibar (340°) oghøydejusterbarInnbygging uten skruer, med låsefjærPåmontering, inkl. festeskruer12 V/6 W strømforbruk = ca. 0,5 A2AB 004 813-0722AB 004 813-082Leselampetil innbygging, lyspære, klart lykteglass, sort hus,elektrisk tilkobling med to 12 cm lange ledninger,justerbart lyktehodeKupélamper12 V/5 W strømforbruk = ca. 0,42 A2AB 004 074-02751


Elektrisk/elektronikkNye dimensjoner på områdetelektro og elektronikk:Elektroniske komponenter blir stadig viktigere: De er de små hjelperne som ubemerket gjør hverdagen lettere forbussjåføren, og overtar mange oppgaver automatisk.Hella dekker hele spekteret av muligheter. Fra de teknisk moderne standardløsningene til individuell applikasjonsutvikling.Og vi er også her trofaste mot vårt motto „mer sikkerhet og mer komfort“. Hella tilbyr en kombinasjonav sikkerhetsbremselykt og ryggekamera i én pakke (se s. 53) samt applikasjoner for lukking og låsing av bagasjeromslukereller takluker. Også nytt: Brytergenerasjonen med 6000 muligheter for laser og lys (se s. 54).Regn-/lys-sensorRegn-/lys-sensoren gir føreren bedre kjørekomfort og øker sikkerheten i veitrafikken.Særlig i skumringssituasjoner blir sikten for føreren betydelig forbedretved at bussens lys slås på automatisk. Føreren blir dermed raskere oppmerksompå andre trafikanter og situasjoner. En annen fordel med regn-/lyssensorener den automatiske økningen av vindusviskeprosessen, særlig vedplutselig kraftig regn. Sikten blir klart forbedret for føreren og bidrar til bedresikkerhet i veitrafikken.Regnsensoren og lyssensoren er kombinert i ett instrument. Sensoren festestil frontruten ved hjelp av en holdering.52


Elektrisk/elektronikkRyggekamerasystem RVS-1... se hva som er bak■ Minimale mål(b x h x d med bøyle: 56 x 47 x 38 mm)■ Aktiveres automatisk når giret settes i revers■ Svært stort synsfelt: 92° loddrett og 120°vannrett■ God nattobservasjonsevne■ Ekstremt høy vibrasjonsfasthet■ Høy temperaturresistens: -40 °C til +85 °C■ Variable monteringsmuligheter■ Kompakt TFT-monitor med billedskjermdiagonalpå 12,6 cm.Kan også kobles til andre videokilder (DVD,DVB-T osv.).■ Høyverdig, digital bilderegistrering:1/3-tommers CMOS med 250.000 pixler■ Kameraet kan også kobles til mange displayersom allerede finnes i bilen.■ Bildesignal: NTSC■ Alle komponenter er i samsvar med de høyekvalitetskravene i bilindustrien.Visning av forholdene bak bilen For turbusser . . .Ryggekamerasystem RVS-1Leveringsomfang: Høyverdig ryggekamera RVC-1,inkl. 5-tommers TFT-monitor av aller høyeste kvalitet,10 m proffkabelsett samt monteringsmateriell.*5BD 009 690-001Monitor: e1 034873Ryggekamera RVC-1inkl. monteringsmateriellKamera: e1 0348745BD 166 175-001* Ekstrautstyr:Cinch-kabeladapterTil kamera 8KB 169 080-001Til monitor 8KB 169 079-00110 m tilleggskabelsett8KB 166 530-001Monteringshus tilRVC-1 solo(kamera må bestilles separat)9BG 169 974-001RVC-1 i kombinasjon med sikkerhetsbremselyktHus 9BG 169 975-001(lykt og kamera må bestilles separat)til 24 V trengs i tillegg en spenningsadapter:8ES 006 658-001(ekstra kabel til kamera nødvendig)Elektrisk/elektronikk53


Elektrisk/elektronikkNy modulbrytergenerasjon: MikrobrytereFordeler■ Bedre energieffektivitet:På grunn av det økte antallet elektroniske komponenter blir energisystemeti kjøretøyene særlig belastet. Siden levering av strøm er forbundet medhøye kostnader, går trenden i retning av å bruke så lav styrestrøm sommulig som fortsatt kan kobles sikkert. Vår løsning: selvrensende vippebryteremed tvillingkontakter. Standardversjon med AgNi-legering gjør at debryter/slutter sikkert også på mA-nivå.På samme måte bidrar spesielt effektive og kraftige LED-lyskilder til åsenke effektbehovet med opptil 70 % per bryter sammenlignet med detidligere brytersortimentene.■ Vedlikeholdsfri:Brukeren venter en pålitelig og vedlikeholdsfri funksjon gjennom hele kjøretøyetslevetid. Særlig levetiden (syklusene) til kontaktsystemet, samtlevetiden til lyskilden er parametre som påvirker dette.Vi stiller det særlig slitesterke mikrobrytersystemet til rådighet for våre kunder.Friksjonen i vippebryteren gjør den selvrensende og gir dermed minimalslitasje og forurensning av kontaktflatene hver gang bryteren brukes.Gjennomsnittlig levetid for en LED er opptil 100.000 timer.Tekniske dataVippemateriale, 2-K: PC transparent og hvitSokkelmateriale: PA sortTilkoblingskontakter: 3 mm Junior Power TimerLyskilde:maks. 4 lysdioder: 2 stk. lokaliseringslys, grønt2 stk. funksjonslys, rødtSymboltype:laserLevetid:5mA 450.000 sykluser5 A/24 V induktiv, 270.000 sykluser4 A/24 V lampe, 90.000 sykluser10 A/24 V ohmsk, 80.000 sykluserTetthet:IP30Driftstemperatur: –35 °C til +85 °CLagringstemperatur: –40 °C til +100 °CInstrumentpaneltykkelse: ved direkteinnbygging 2 mm49+(n-2)*24,4Tilbehør: ■ Monteringsramme enkeltvis: 9AR 168 396-001/-007■ Monteringsramme modulær:enderamme venstre: 9AR 169 209-001/-007midtramme: 9AR 169 208-001/-007enderamme høyre: 9AR 169 210-001/-007■ Kontaktstykke: 8JD 010 076-001/-007Ytterligere opplysninger, inklusive bestillingsinfo, finner du under lenkenwww.hella.de/modulschalter eller www.hella.com/rockerswitch eller Hella-katalog elektrisk 2007/2008.54


Elektrisk/elektronikkVippetasterHella brytermodeller „4570" og „7832"kan brukes universelt til alle kategorier kjøretøy.Ang. komplettsortimentet seHella-katalog elektrisk 2007/2008.DIN40050Fordeler■ Holder med LED, kan brukes til 12–32 V■ Enkel ombygging fra eldre lyspæreholdere til LED-holder■ Bare én LED til lokaliserings- og funksjonslys■ Lang levetid for LED■ Ufølsom overfor risting og vibrasjoner■ Minimalt energiforbruk■ Liten varmeutviklingHolder med LED 9FF 713 627-031Tekniske dataModell 4570Driftsspenning: 12 V 24 VKoblingseffekt: 20 mA til 16 A ved 12 V20 mA til 8 A ved 24 VKapslingsklasse: egnet i kupé iht. IP 6X DIN 40050Driftstemperatur: –35 °C til +65 °CLevetid:250.000 koblingerBrytervarianter: ettrinns (0 – 1)totrinns (0 – 1– 2)tast ensidigtast tosidigsperreHus:kunststoff, sort narvetMaksimal belastning: 12 V 16 A; 24 V 8 AElektroinstallasjon: flatstiftstilkobling 6,3 mm, DIN 46244Montering:Kan smekkes inn i tilpassede monteringsåpningereller tidsbesparende ved hjelp av monteringsramme8HG 713 626-001 (6 brytere) eller8HG 714 504-001 (3 brytere)Instrumentpaneltykkelse 1–2,5 mmMonteringsdybde: 45 mm;ved bruk av kontakt8JA 713 631-001 60 mmVekt:25–30 g; avhengig av utførelseModell 7832Elektrisk/elektronikk55


Elektrisk/elektronikkSpeilsortimentet fra HellaDet brede sortimentet av:■ Hovedspeil■ Vidvinkelspeil■ Rampespeil■ Komplette speilsystemerSpeilsortimentet dekker et stort antall av kjøretøyene.Fra busser, varebiler, yrkesbiler til landbruks- oganleggsmaskiner. Et omfattende reservedelsutvalgavrunder sortimentet.Coachline ® – det helt nye modulære speilsystemet tilbusser med innovativ design for optisk differensiering.Grunnsortiment standardspeil med forskjellig utstyr tilalle busstyper.Busspeilserien Coachline ® , modulært system medforskjellig utstyr.Speil og speilarm begge av sort kunststoff,kan lakkeresSpeilsett hovedspeil (1) mål: 259 x 804 mmvenstre 8SB 501 431-871høyre 8SB 501 431-881Speilsett hovedspeil + kombispeil (1, 2)Mål: 264 x 988 mmvenstre 8SB 501 431-851høyre 8SB 501 431-861Speilsett hovedspeil + vidvinkelspeil (1, 3)Mål: 264 x 988 mmvenstre 8SB 501 431-831høyre 8SB 501 431-841Speilsett hovedspeil + kombispeil +vidvinkelspeil (1, 2, 3), dimensjoner: 269 x 1230 mmvenstre 8SB 501 431-811høyre 8SB 501 431-821ReservedelerSpeilglassholder 24 V, til hovedspeil9MX 562 841-002Speilglassholder 24 V, til kombispeilvenstre 9MX 564 357-011høyre 9MX 564 357-002Speilglassholder 24 V, til vidvinkelspeiloppe/nede9MX 562 846-031Deksellangt 9HD 564 945-002kort 9HD 564 946-002II e1 02* 0369IV e1 03* 0040TurbusspeilSpeil av sort/grått kunststoff,speil: 479 x 210 mm, speilglass: 400 x 165 mm, radius:1800 mmSpeil av sort/grått kunststoff,Kjørespeil: 340 x 175 mm, kombispeil(frontsikt- og innstigsspeil):188 x 134 mmII e1 02* 0565II e1 03* 0104II e1 02* 0566II e1 03* 0108Venstre sidespeil (1) til EvoBus (Mercedes-Benz)Citaro, EvoBus (Setra) kombibuss8SB 501 401-802Høyre sidespeil (1) til EvoBus (Mercedes-Benz)Citaro (lengde speilarm: 687 mm)8SB 501 402-802Høyre sidespeil (1) til EvoBus (Setra) kombibuss(lengde speilarm: 633 mm)8SB 501 403-802(1) Hovedspeil: 24 V, elektrisk justerbart, oppvarmet, radius 1800 mm(2) Kombispeil (innstigs- og frontsiktsspeil): manuelt justerbart, 24 V oppvarming, radius 200 mm(3) Vidvinkelspeil: manuelt justerbart, 24 V oppvarming, radius 300 mmReservedeler og det fullstendige Hella-speilsortimentet finner du i Hella-speilbrosjyren eller i Hella-katalog elektrisk 2007/200856


Elektrisk/elektronikkMinireleer241123.352614231Relé uten holder – S26.513.5121821212.523.321.5241152614232Relé med holder – S22624118526.1308787a863Relé uten holder – S1246.511164013.58526.1308787a864Relé med holder – S1SpesialreleerMinirelé med bladsikring24.5711165.340.523 521.226.18627.83058875Kraftrelé/skillerelé6Skirted relé7Elektrisk/elektronikk57


Elektrisk/elektronikkStikkerskjemaerA A 1B B 1 B 2B 3KoblingsskjemaerS 1 S 2S 3 S 4 S 5S 6 S 7Stikkerskjemaer iht. ISO 7588/flatstifter iht. ISO 8092ArbeidsreleerKontaktmotstandStrømbel.(A)24 VOhmsk belastning Induktiv last Lampestartstrøm Pakn. ArtikkelnummerArbeidskontakt(87)Nominellbelastning(A)Hvilekontakt(87a)Antallkontakt.(x 1000)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)Arbeidskontakt(87)Nominellbelastning(A)Hvilekontakt(87a)Antallkontakt.(x 1000)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)Arbeidskontakt(87)Nominellbelastning(A)Hvilekontakt(87a)Antall Nominell Antallkontakt. belastning(x 1000)kontakt.(x 1000)(A)40 20 150 - - 16 250 - - 16 150 - - 1 B S1 305 1200 - 50 E 4RA 007 957-00140 20 150 - - 16 250 - - 16 150 - - 2 B S1 305 1200 - 50 E 4RA 007 957-01130 20 150 - - 16 100 - - 8 100 - - 4 A S2 315 - - 50 E 4RA 003 510-09130 20 150 - - 16 100 - - 8 100 - - 3 B2 S6 315 - - 50 E 4RA 003 510-14130 20 150 - - 16 100 - - 8 100 - - 3 B S2 315 - - 50 E 4RA 003 510-15160 60 100 - - 40 100 - - 25 50 - - 6 B S2 310 - - 50 E 4RA 003 437-09160 60 100 - - 40 100 - - 25 50 - - 6 B S2 310 - - 50 I 4RA 003 437-09715 15 100 - - 15 100 - - 16 100 - - 5 A S7 315 - - 120 E 4RA 003 510-651BildeStikkerskjemaKoblingsskjemaOhmOhm1N 4005SpolemotstandParallellmotstandParallelldiodemV/10AVekselreleerKontaktmotstandStrømbel.(A)24 VOhmsk belastning Induktiv last Lampestartstrøm Pakn. ArtikkelnummerArbeidskontakt(87)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)Hvilekontakt(87a)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)Arbeidskontakt(87)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)Hvilekontakt(87a)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)Arbeidskontakt(87)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)Hvilekontakt(87a)Nominellbelastning(A)Antallkontakt.(x 1000)8040/20 20 150 10 150 16 250 8 250 16 150 5 100 1 B1 S4 305 1200 - E 4RD 007 903-00110040/20 20 150 10 150 16 250 8 250 16 150 5 100 2 B1 S4 305 1200 -50E 4RD 007 903-011805030/15 20 100 10 100 16 100 8 100 16 100 3 100 4 B1 S3 315 - - E 4RD 003 520-091805030/15 20 100 10 100 16 100 8 100 16 100 3 100 3 B1 S3 315 - - E 4RD 003 520-0718030/15 20 100 10 100 16 100 8 100 16 100 3 100 3 B1 S5 315 - X50E 4RD 003 520-151809030/15 20 100 10 100 16 100 8 100 16 100 3 100 3 B1 S4 315 1200 - E 4RD 003 520-22180Skirted 24 V10/20 20 100 10 100 16 100 8 100 16 100 3 100 6 B1 S5 320 - X 100 E 4RD 930 141-141*E = Enkeltpakning I = Industripakning* Sprutsikker i støpselområdet i forbindelse med kontakthylse 8JD 745 803-001BildeStikkerskjemaKoblingsskjemaOhmOhm1N 4005SpolemotstandParallellmotstandParallelldiodemV /10A58


Elektrisk/elektronikkBlinkreléEnkeltkretsblinkrelé, retnings- og varselblinkrelé,24 V, 6-polet2+1(6) x 21 W 4DM 003 944-0413+1(8) x 21 W 4DW 003 944-0512+1(6) x 21 W 4DM 006 475-0513+1(8) x 21 W 4DM 006 475-071Blinkrelé24 V, 5-polet4DM 003 474-001TrekretsblinkreléRetnings- og varselblinkrelé,24 V, 13-polet4DN 004 589-031Blinkrelé24 V, 2+1+1(8) x 21 W4DN 007 431-021Elektrisk/elektronikk59


Elektrisk/elektronikkSummer2 flatstifttilkoblinger, 6,3 mm med holder24 V 3SB 003 985-021Signalhorn B36Metallhus forsinket, membran sort,effektbehov: 72 W, lydnivå: 116 dB(A)24 V, 335 Hz 3BA 002 768-38224 V, 400 Hz 3BA 002 768-431med teflonpille til beskyttelse mot fuktighet24 V, 400 Hz 3BA 002 768-201Sterktonehorn DL50Metallhus sortlakkert, beskyttelsesgitter,effektbehov: 60 W, lydnivå: 114 dB(A)24 V, 310 Hz 3CA 004 811-02124 V, 380 Hz 3CA 004 811-031Trykkluftsfanfaretil kjøretøyer med trykkluftsbrems, hus av stabilt presstøpegods,sort lydtrakt av kunststoff,trykkluftsområde: 6–8,3 bar, effektbehov: 50 W,lydnivå: 118 dB(A), 24 V, 400 Hz,passer til 10 mm trykkluftsslange3PA 004 206-011Trykkluftsfanfaretil kjøretøy med trykkluftsbremser, med 2 forkrommede lydtrakter,trykkluftsområde: 4–8,5 bar,lydnivå: 118 dB(A), betjenes valgfritt med trekkventil(9XL 715 989-01), fotventil (9XL 715 990-001)ellerelektroventil (9XL 715 991-001), disse må bestilles separat,typegodkjenning E3 42 926 e3kompressor-toklang-fanfaresett Highway 24 V, 300/320 Hz3PB 005 411-00160


Elektrisk/elektronikkStikkontakt7-polet iht. ISO 1724, kunststoffutførelse,skruklemmer12 V 8JB 001 943-003Stikkontakt13-polet iht. ISO 11 446, kunststoffutførelse,skruklemmer,med gummihylse og gummipakning i lokket12 V 8JB 005 949-00112 V, med tåkebaklysutkobling 8JB 005 949-011Minikortadapterfra 7-polet stikkontakt (ISO 1724) på trekkvogntil 13-polet støpsel (ISO 11 446) på tilhenger12 V 8JA 008 981-001Stikkontakt2-polet iht. ISO 4165, med smekklokk,6,3 mm-flatstifttilkoblinger, belastning: maks. 16 A6 – 24 V 8JB 001 946-082Power-stikkontakt2-polet med lokk og spennhylse,passer til sigarett-tennerstøpsel,6,3 mm-flatstifttilkoblinger,Belastning: maks. 16 A6 – 24 V 8JB 008 023-001Elektrisk/elektronikk61


Elektrisk/elektronikkUniversalstøpsel2-polet med skrudd strekkavlastning og 8 A-sikring,passer til sigarettenner og standardstikkontakter (ISO 4165),skruklemme opptil 2,5 mm 26 – 24 V 8JA 007 589-001Støpsel2-polet iht. ISO 41656 – 24 V 8JA 002 262-001Omformer til tilhengerGjør at 12 V-tilhengere kan kobles til busser med 24 V driftsspenninguten å måtte bruke en separat laderegulator.Mulige monteringsmåter: ■ på trekk-kjøretøyet (12 V stikkontakt)■ på tilhengeren■ eller mellom de to kjøretøyeneMulige bruksområder:■ sykkeltilhenger■ skitilhenger■ bagasjetilhengerBehovet for å montere en ekstra tilhengerkontrollampe bortfaller,siden den realiseres over C2-kontrollen til det eksisterendeblinkreleet.Omformer til tilhenger, universeltmed enkel montering og kabellegging5DS 008 125-01162


Elektrisk/elektronikkLaderegulatorerPå noen kjøretøyer med en nettspenning på 24 V er det stadig nødvendigå redusere spenningen til 12 V for å kunne installere forskjellige apparatersom f.eks. radio.Hella tilbyr deg et utvalg av laderegulatorer til forskjellige belastninger:Kontinuerlig belastning 2 A, 4 A eller 8 A over det totale spennings- ogtemperaturområdet. Når du skal velge riktig spennings-reduksjonsapparat,legger du bare sammen strømforbruket til forbrukerne og så har duriktig effekt.Laderegulatorer 2 A8ES 006 658-001Laderegulatorer 4 A8ES 006 658-011Laderegulatorer 8 A8ES 006 658-021Tekniske detaljer:Inngangsspenning: 18 V – 30 VUtgangsspenning: 14 V +/- 3 %Utgangseffekt: 28 WDimensjoner: 100 x 97 x 27 mmTekniske detaljer:Inngangsspenning: 18 V – 30 VUtgangsspenning: 14 V +/- 3 %Utgangseffekt: 56 WDimensjoner: 125 x 65 x 125 mmTekniske detaljer:Inngangsspenning: 18 V – 30 VUtgangsspenning: 14 V +/- 3 %Utgangseffekt: 112 WDimensjoner: 250 x 65 x 125 mmHella laderegulatorerEn laderegulator regner ut spenningene til de to 12 V-batteriene.Hvis batteriet på godssiden har lavere spenning, sørger laderegulatorenfor en utjevningsstrøm.En lysdiode viser når regulatoren arbeider.Laderegulator „Plus“8ES 008 124-001Laderegulator8ES 008 123-001Tekniske detaljer:Nominell spenning: 24 VUtjevningsstrøm: 8 AInnkoblingsspenning: 27 VUtkoblingsdifferanse: 0,5 VDriftstemperatur: –25°C bis +65°CBeskyttet mot feil polaritet og kortslutningKapslingsklasse: IP 5K9KTekniske detaljer:Nominell spenning: 24 VUtjevningsstrøm: 5 AInnkoblingsspenning: 27 VUtkoblingsdifferanse: 0,5 VDriftstemperatur: –25 °C bis +65 °CBeskyttet mot feil polaritet og kortslutningKapslingsklasse: IP 5K9KElektrisk/elektronikk63


© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z2 999 725-934 SCH/11.07/0.5 Printed in GermanyImportør:Industriveien 26, 1481 HaganPostboks 44, 1483 SkyttaTlf. 67 06 60 00Fax 67 06 60 10e-mail: hellanor@hellanor.noInternet: www.hellanor.noIdeer forfremtidens biler

More magazines by this user
Similar magazines