Årsrapport 2008 - Sør-Norge Aluminium AS

soral.no

Årsrapport 2008 - Sør-Norge Aluminium AS

Hovedtall for SØRAL(i mill. NOK, hvis ikke annet er oppgitt)2004 2005 2006 2007 2008ResultatregnskapDriftsinntekter 2270 2193 3045 3295 3070Driftsresultat 313 404 616 574 472Resultat før skattekostnad 337 410 666 590 329Skattekostnad -95 -115 -186 -165 -92Årsresultat 242 295 480 425 237BalanseregnskapAnleggsmidler 965 901 808 809 861Omløpsmidler 870 994 1119 1041 1292Sum eiendeler 1835 1895 1927 1850 2153Egenkapital 1034 1029 959 1134 1372Langsiktig gjeld 186 141 81 22 28Kortsiktig gjeld 615 725 887 694 753Sum gjeld og egenkapital 1835 1895 1927 1850 2153LønnsomhetDriftsmargin (%) 13,8 18,4 20,2 17,4 15,4Fortjenestemargin (%) 14,9 18,7 21,9 17,9 10,7Egenkapitalrentabilitet (%) 23,9 28,6 48,3 40,6 18,9Kapitalens omløpshastighet 1,3 1,2 1,6 1,8 1,5LikviditetKontantstrøm 365 401 448 527 247Likviditetsgrad 1,4 1,4 1,3 1,5 1,7SoliditetEgenkapitalandel (%) 56,4 54,3 49,8 61,3 63,7PersonalAntall årsverk pr. 31.12 399 389 380 383 383ProduksjonProduksjon elektrolyse (tonn) 164 340 163 190 163 620 160 460 171 310Kapasitetsutnyttelse (%) 99,5 99,5 99,5 96,5 99,4Definisjoner:Driftsmargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Driftsresultat / Driftsinntekter) x 100Fortjenestemargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Resultat før skatter / Driftsinntekter) x 100Egenkapitalrentabilitet % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Årsresultat / Gj.snittlig egenkapital) x 100Kapitalens omløpshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . Driftsinntekter / Gj.snittlig totalkapitalKontantstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontantstrøm tilført fra årets virksomhetLikviditetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omløpsmidler / Kortsiktig gjeldEgenkapitalandel %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Egenkapital / Totalkapital) x 100SØRAL – vårt metall gjer verden lettare3


Gj.sn. dollarkurs3 mnd. LME i NOK pr. tonn LikestillingAv faste ansatte er i underkant av14% kvinner. Av totalt 27 personersom fikk fast ansettelse i 2008, vardet 6 kvinner. Vi har ca 150 ferieavløsereom sommeren. De sisteårene har ca 50% av disse værtkvinner. Det er ingen kvinner istyret.I.h.t. lønnsavtalene på SØRAL blirlikt arbeid likt lønnet uavhengig avkjønn.Ingen kjønnskvotering blir praktisert.OpplæringTimeforbruket til organisert opplæringvar 21 100 t (24 100). Itillegg kommer en omfattende opplæringi jobbsituasjonen i de ulikeprosessområdene.Opplæring innen Helse/Miljø/Sikkerhet er tillagt særlig vekt.Sertifisert opplæring og dokumentertsikkerhetsopplæring har værten stor del av dette. Men også fagopplæringenhar vært betydelig,særlig gjennom praksiskandidatordningen.Pr 31.12.2008 hadde vi 9 lærlingerunder kontrakt (13).Kurskostnadene var på ca kr 3,9mill. (4,5). I tillegg kommer lønnskostnader.Helse og sikkerhetSykefraværet var 5,82% i 2008(5,26). Det ble registrert totalt 10H2-skader (TRI). Av disse var det 4skader med fravær (2), hvorav 2på innleid mannskap. Av skaderuten fravær var det for egne ansatte2 med arbeidsbegrensningog 1 med medisinsk behandling.For innleid personell var det 1skade med arbeidsbegrensning og2 med medisinsk behandling.Styret er bekymret for skadeutviklingen,og det er gjennomført tiltaksom forventes å bedre resultatenefremover.Utslipp – Ytre miljøDet har vært jevn og god elektrolysedrifti 2008. Anodekvaliteten harvært stabil og god.Utslipp av fluorider til luft(F-utslipp) ble 0,41 kg F/tonn Al.Dette er godt under konsesjonsgrensenpå 0,50.For svoveldioksid ble utslippet1,46 kg SO2/tonn Al., som ogsåvar godt under konsesjonsgrensenpå 2,5. Utslipp av støv til luft ble0,81 kg støv/tonn Al. som var noehøyere enn for de seneste årene.Konsesjonskravet er 1,0 kgstøv/tonn Al. Aldrende og slitterenseanlegg (RA 1 og RA 2) gjørdet mer og mer krevende å holdelave utslippstall. Dette gjelderbåde utslipp til luft og til sjø.Det er heller ikke i 2008 mottattnaboklager som gjelder støy.Den gode og stabile elektrolysedriftenhar bidratt positivt på utslippeneav klimagasser (CO 2 -ekvivalenter).God kontroll med bluss oglavt netto anodeforbruk førte til atutslippet ble så lavt som 1,6 tonnCO 2 -ekv./tonn Al. Pr. i dag har ikkealuminiumsindustrien noen avtaleeller konsesjonskrav på utslipp avCO 2 -ekvivalenter.Energisparing oggjenvinningSØRAL har eget handlingsprogramfor ENØK. Prosjektet «Full potential»,som har vært under planleggingog vurdering i 2008, vil kunnebedre energieffektiviteten i elektrolyseprosessenfra 14,1 - til 13,5kWh/kg Al. produsert. Her liggeren årlig energibesparelse på ca.100 GWh. ENOVA har på dennebakgrunn gitt tilsagn om tilskudd tilprosjektet. Med bakgrunn i markedsforholdog forventet svak inntjeningi 2009, er det likevel ikkesannsynlig at prosjektet vil bli realiserti 2009. Det har også i 2008blitt arbeidet med å utnytte mer avintern spillvarme til oppvarming avbl.a. nytt bygg for RR-anlegg.Vi er smelta i samhandling5


80EGENKAPITALANDEL (%)2,0LIKVIDITETSGRAD450ÅRSVERK6056,454,349,861,363,71,51,41,41,31,51,7400350300399 389380 383 383401,0250200200,51501005002004 2005 2006 2007 20080,02004 2005 2006 2007200802004 2005 2006 2007 2008Arbeid på støypeovnane.8 SØRAL – vårt metall skapar framtida


ResultatregnskapNOTE 2008 2007DriftsinntekterSalg av metall 1,16 3 064 451 111 3 290 418 204Annen driftsinntekt 1 5 811 708 4 373 109Sum driftsinntekt 3 070 262 819 3 294 791 313DriftskostnaderBeholdningsendring ferdigvarer -4 945 380 6 448 681Beholdningsendring varer i arbeid -23 873 550 -6 749 838Varekostnad 1 946 296 776 2 012 204 114Lønnskostnad 2, 17 290 236 923 274 234 683Avskrivning 1, 8, 9 81 633 800 105 601 900Annen driftskostnad 2 308 480 686 329 330 120Sum driftskostnad 2 597 829 255 2 721 069 660DRIFTSRESULTAT 472 433 564 573 721 653Finansinntekter / Finanskostnader (-)Aksjeutbytte 1 109 931 3 530 970Renteinntekter 8 327 580 12 786 416Finanstap energi, netto 1, 15 -46 313 616 1 140 941Valutatap, netto 1, 15 -97 873 453 4 982 940Rente og andre finanskostnader -8 081 162 -6 412 792Sum finansinntekt / finanskostnad (-) -142 830 720 16 028 475ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 329 602 844 589 750 128SkattekostnadBetalbar skatt 1, 12 106 202 802 178 841 663Endring utsatt skatt 1, 12 -14 057 866 -14 462 536Sum skattekostnad 92 144 936 164 379 127ÅRSRESULTAT 237 457 908 425 371 001Disponering av årsresultatTil utbytte 0 100 000 000Til / Fra (-) annen egenkapital 237 457 908 325 371 001Sum disponering av årsresultat 237 457 908 425 371 001Vi byggjer ei framtid i samspel med miljø9


BalanseEIENDELER NOTE 31.12.08 31.12.07AnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 12 618 582 1 646 650Sum immaterielle eiendeler 618 582 1 646 650Varige driftsmidlerAnlegg under utførelse 9, 10 169 891 390 87 569 669Eiendommer 1, 9, 10, 13 155 470 944 155 470 944Bygninger 1, 8, 9, 10 241 751 800 249 007 700Maskiner, inventar 1, 8, 9, 10 241 235 300 267 041 200Sum varige driftsmidler 808 349 434 759 089 513Finansielle anleggsmidlerAksjer og andeler 1, 5 26 248 714 26 148 714Andre lån og fordringer 1, 6 25 689 870 21 959 581Sum finansielle anleggsmidler 51 938 584 48 108 295SUM ANLEGGSMIDLER 860 906 600 808 844 458OmløpsmidlerVarerVarelager - råvarer 1,7 231 736 473 209 003 017Varelager - halvfabr. og under tilvirkning 1,7 40 930 492 17 056 942Varelager - varer for videresalg 1,7 29 774 311 24 828 931Sum varer 302 441 276 250 888 890FordringerKundefordringer 1, 4 634 303 127 519 005 712Andre fordringer 4 70 714 092 101 569 704Sum fordringer 705 017 219 620 575 416InvesteringerAndre markedsbaserte finansielle instrument 691 000 16 659 000Sum investeringer 691 000 16 659 000Bankinnskudd, kontanter og lignendeBetalingsmidler 1, 3 283 663 950 153 505 508Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 283 663 950 153 505 508SUM OMLØPSMIDLER 1 291 813 445 1 041 628 814SUM EIENDELER 2 152 720 045 1 850 473 272Husnes, 31. desember 2008Jan Arve Haugan Harald Ødegaard Jean-Philippe Puig Knut Meel10 Ei bedrift – ein verden – eit metall


BalanseEGENKAPITAL OG GJELD NOTE 31.12.08 31.12.07EgenkapitalInnskutt egenkapitalAksjekapital 14 200 000 000 200 000 000Sum innskutt egenkapital 200 000 000 200 000 000Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 1 171 590 713 934 132 804Sum opptjent egenkapital 1 171 590 713 934 132 804SUM EGENKAPITAL 19 1 371 590 713 1 134 132 804GjeldAvsetninger til forpliktelserPensjonsforpliktelser 17 8 696 132 5 880 897Utsatt skatt 12 0 15 085 934Sum avsetninger til forpliktelser 8 696 132 20 966 831Annen langsiktig gjeldØvrig langsiktig gjeld 15 19 352 972 1 000 000Sum annen langsiktig gjeld 19 352 972 1 000 000Kortsiktig gjeldFørste års avdrag langsiktig gjeld 0 37 870 000Gjeld til kredittinstitusjoner 18 118 200 902Leverandørgjeld 1 275 756 803 292 265 175Betalbar skatt 106 202 802 178 386 579Skyldige offentlige avgifter 45 447 599 36 088 067Skyldig utbytte 0 100 000 000Annen kortsiktig gjeld 15 207 472 122 49 763 816Sum kortsiktig gjeld 753 080 228 694 373 637SUM GJELD 781 129 332 716 340 468SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 152 720 045 1 850 473 272Kausjonsansvar 11 1 206 210 1 266 197Amsterdam, 3. mars 2009Wolfgang Stiller Mario Trepanier Ove SjoØrjan NormannPer Øyvind SævartveitAdm.direktørSØRAL – kvalitet i alle ledd11


Kontantstrømanalyse(NOK 1000)Ref. 2008 2007Likvider tilført / brukt på virksomhetenTilført fra årets virksomhet 1) 304 947 516 510Endringer i lager, debitorer og kreditorer -183 358 52 038Endringer i andre tidsavgrensningsposter 125 739 -41 685Netto likviditetsendring fra virksomheten A) 247 328 526 863Likvider tilført / brukt på investeringerInvesteringer i varige driftsmidler -130 894 -93 988Salg av varige driftsmidler (salgssum) 87 0Endring i andre investeringer 12 138 -2 638Netto likviditetsendring fra investeringer B) -118 669 -96 626Likvider tilført / brukt på finansieringOpptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 136 554 0Reduksjon av gammel gjeld 2) -35 055 -50 262Utbetalt utbytte -100 000 -500 000Netto likviditetsendring fra finansiering C) 1 499 -550 262Netto endring i likvider gjennom året A + B + C 130 158 -120 025Likviditetsbeholdning 01.01 153 506 273 531Likviditetsbeholdning 31.12 283 664 153 5061) Dette tallet fremkommer slik:Ordinært resultat før skattekostnad 329 603 589 750Gevinst ved salg av anleggsmidler -87 0Ordinære avskrivninger 81 634 105 602Betalbar skatt -106 203 -178 842Tilført fra årets virksomhet 304 947 516 5102) Dette tallet fremkommer slik:Urealisert kurstap/Urealisert kursgevinst 0 -9 380Nedbetaling av gammel gjeld -35 055 -40 882Reduksjon av gammel gjeld -35 055 -50 262Ovnshall A.12 Samspel gjev ein fargerik kvardag


Arbeid på støypeovnane..SØRAL – vi smeltar for deg13


Notertil årsoppgjøret 20081. RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvarmed regnskapslovens bestemmelserog etter norske regnskapsstandarder.InntektsføringInntekter resultatføres når de eropptjent.ValutaSelskapet har både inntekter ogkostnader i valuta. Valutagevinst/-tap som følge av endring i valutakursfra transaksjonstidspunkt tiloppgjørstidspunkt bokføres somfinanspost. Pengeposter i utenlandskvaluta er bokført til balansedagenskurs.KundefordringerKundefordringer i balansen er bokførttil pålydende.BetalingsmidlerTrekk på kassekreditt som ikke kanmotregnes i bankinnskudd, er førtopp som kortsiktig gjeld.VarelagerLagrene av oksid og anoder er vurderttil den laveste av anskaffelseskostog virkelig verdi. De øvrigeråvarer er vurdert til veide innkjøpspriser.Beholdningen av varer undertilvirkning og ferdigvarer, er vurderttil laveste verdi av tilvirkningskostog virkelig verdi.Anleggsmidler /AvskrivningerAnleggsmidler hvor kostpris er aktiverti regnskapet, avskrives lineærtover den økonomiske levetid.AksjerDet er foretatt en vurdering av selskapetsbeholdning av aksjer.Samtlige aksjer er klassifisert somanleggsmidler. Er virkelig verdilavere enn kostpris, og verdifalletikke antas å være forbigående, eraksjene nedskrevet.Pensjonskostnaderog pensjonsmidler/-forpliktelserSelskapet finansierer sine pensjonsforpliktelseroverfor de ansattegjennom en kollektiv pensjonsforsikringsavtaleinngått med et forsikringsselskap.I tillegg har selskapetinngått avtalefestet pensjonsavtaler(AFP) med de ansatte somen del av avtaleverket mellom NHOog LO. Videre har selskapet inngåttpensjonsavtaler med tidligereansatte som finansieres over selskapetsdrift.Basert på forsikringstekniske prinsipperberegnes nåverdien avantatt fremtidige pensjonsytelser.Den beregnede påløpte forpliktelsensammenholdes med verdienpå innbetalte og oppsparte pensjonsmidler.Netto pensjonsmidler/-forpliktelser balanseføres somanleggsmiddel/langsiktig gjeld.I tillegg til ovennevnte balanseføressom langsiktig gjeld netto pensjonsforpliktelserknyttet til avtalefestetpensjonsforsikring, samtegne inngåtte pensjonsavtaler medtidligere ansatte.Skattekostnaderog utsatt skattSkattekostnaden er knyttet til detregnskapsmessige resultat ogbestår av to elementer:- Betalbar skatt iresultatregnskapet.- Utsatt skatt iresultatregnskapet.Utsatt skatt i resultatregnskapet erskatt beregnet på midlertidige forskjellermellom skattemessig ogregnskapsmessig resultat. Utsattskattefordel og utsatt skatt er førtnetto, som utsatt skattefordel ibalansen under anleggsmiddel.Finansielle derivaterFinansielle kraftkontrakter som erinngått for å sikre pris på deler avforventet fremtidig kraftforbruk,vurderes som sikringsinstrumenter,og balanseføres ikke. Resultateffektav sikringskontraktene resultatføresi samme periode som kraftkostnadenpåløper. Finansielle derivatersom ikke er sikringsinstrumenter,balanseføres til markedsverdi pr.balansedato. Realiserte og urealiserteverdi-endringer av kontrakteneresultatføres løpende.KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstillingen er utarbeidetetter den indirekte metode.2. Godtgjørelse og lønnGodtgjørelse (ordinær lønn) tilbedriftsforsamlingen i 2008 utgjordekr 14 000, og honorar til styretvar kr 346 000. Bedriften fikk i løpetav 2008 ny administrerende direktør.Ordinær lønn til avtroppendeadm. direktør i perioden januar tilaugust var kr 1 371 724, og innskuddi pensjonsordningkr 184 107. I tillegg bonus, i henholdtil avtale basert på oppnåddemål for 2007, på kr 236 260.Ordinær lønn til nåværende adm.direktør i perioden juni til desembervar kr 858 263. Det foreligger ingenavtale om godtgjørelse ved opphørav arbeidsforhold for adm. direktøreller styrets leder.Godtgjørelse til revisor, ekskl. mva,var kr 610 000 for lovbefalt revisjonav årsregnskapet og kr 54 000 forandre tjenester.3. BankinnskuddI posten betalingsmidler inngårbankinnskudd med kr 283 622 438,herav bundne skattetrekksmidlerkr 12 311 084 og andre bundnebetalingsmidler kr 270 895 924.14 Saman for aluminium


4. Kortsiktige fordringer (NOK 1000)31.12.08 31.12.07KundefordringerPålydende 634 303 519 006Avsetning til dekning av fremtidige tap 0 0Bokført verdi iflg. balansen 634 303 519 006Andre kortsiktige fordringerLån/forskudd til ansatte 174 173Forskuddsbetalte kostnader 70 540 101 397Bokført verdi iflg. balansen 70 714 101 5705. Aksjer og andelerAnleggsaksjerSelskapets navn Aksjekap. Totalt ant. Pålydende Antall % eier- Bokført verdi(1000) aksjer pr. aksje aksjer andel (NOK 1000)Aluchemie EUR 15 032 3 300 EUR 4 555 428 12.97 26 094Andre 155Sum anleggsaksjer 26 2496. Langsiktige fordringer (NOK 1000)31.12.08 31.12.07Lån til Aluchemie 21 891 20 752Lån til ansatte 143 208Netto pensjonsmidler 2 656 0Andre langsiktige fordringer 1 000 1 000Bokført verdi iflg. balansen 25 690 21 9607. VarelagerRåvarelageret (oksid og anoder) er skrevet ned med kr 13,0 mill. til laveste av anskaffelseskost ogvirkelig verdi. Beholdningen av varer under tilvirkning og ferdigvarer er bokført til tilvirkningskost.8. Varige driftsmidler og avskrivningerVarige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger.Planmessige avskrivninger foretas på lineær basis med følgende prosentsatser:- Maskiner, inventar o.l.: 5.0 – 30 prosent- Bygninger: 2.5 – 5 prosentSamhandling gir aluminium15


9. Spesifikasjon av anleggsaktiva (NOK 1000)Totale avskrivningerpr. 31.12.08Anskaff.kostnad Tilgang Avgang Avskrivn. Ordinære Ekstra- Bokført verdiInv.type pr. 01.01.08 2008 2008 2008 ordinære 31.12.08FOU-investeringer 13 069 0 0 0 0 13 069 0Maskiner, inv. o.l. 2 051 003 44 433 87 70 239 1 854 114 0 241 235Bygninger 505 103 4 139 0 11 395 267 490 0 241 752Miljøinvesteringer 227 523 0 0 0 0 227 523 0Anlegg under utfør. 87 570 82 321 0 0 0 0 169 891Grunnarealer 155 471 0 0 0 0 0 155 471SUM 3 039 739 130 893 87 81 634 2 121 604 240 592 808 349Ihht. til Regnskapsloven § 5-3 tredje ledd, har selskapet plikt til å undersøke om det foreligger et nedskrivingsbehovpå anleggsmidler, dersom det er endringer i løpet av regnskapsåret som kan indikere etslikt verdifall. På bakgrunn av den internasjonale finansuroen, med negative endringer i markedsmessigeog økonomiske rammebetingelser, har selskapet foretatt en slik vurdering pr. 31.12.08.Vurderingene bygger på en analyse av nåverdien av forventet fremtidige kontantstrømmer, der sensitiviteteni forutsetningene er tatt inn. Modellen er spesielt sensitiv for utviklingen på LME og USD.Pr. 31.12.08. foreligger det ikke behov for nedskriving av anleggsmidlene.10. Investeringer og avgang (NOK 1000)2004 2005 2006 2007 2008Anleggsaktiva Inv. Avg. Inv. Avg. Inv. Avg. Inv. Avg Inv. Avg.Mask., inv. o.l. 35 674 1 265 40 558 937 41 008 325 45 720 0 44 433 87Bygninger 933 431 8 827 0 662 0 2 925 0 4 139 0Anlegg under utf. 6 087 0 8 020 0 9 600 0 45 009 0 82 321 0Grunnarealer 498 0 1 134 0 129 0 334 0 0 0SUM 43 192 1 696 58 539 937 51 399 325 93 988 0 130 893 8711. Pantstillelser (NOK 1000)31.12.08 31.12.07Pantstillelse (kundefordringer) 600 000 0Kausjonsansvar 1 206 1 266Korrektbekledninger viktig.16 Rein aluminium av rein energi


12. SkattUtsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellomregnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesatspå 28%.Forskjeller hvor reversering påvirker skattepliktig inntekt:Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet henholdsvis øker ellerreduserer skattepliktig inntekt, utlignes når reversering antas å skje innenfor samme tidsintervall.Det er beregnet utsatt skatt på nettogrunnlaget.Forskjeller hvor reversering ikke påvirker skattepliktig inntekt eller faller utenfor intervall formulig utligning:Påvirker ikke reverseringen skattepliktig inntekt, kan den midlertidige forskjellen ikke inngå i grunnlagetfor utligning. Utsatt skatt på slike forskjeller er beregnet separat, og balanseført med øvrig utsatt skattunder langsiktig gjeld. Utsatt skattefordel i tilknytning til direkte pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdi,og balanseført under anleggsmidler.Midlertidige forskjeller (NOK 1000)31.12.08 31.12.07Positive Negative Positive Negativeforskjeller forskjeller forskjeller forskjellerGevinst- og tapskonto 797 996Varereserve råvarer 13 032 7 653Varereserve egenproduserte varer 6 747 5 172Varereserve innkjøpte varer 8 807 9 010Avskrivbare anleggsmidler 32 752 30 049Netto pensjonsmidler 2 657 0Urealisert gevinst valutalån 0 14 280Urealisert – valutaterminer 18 567 10 698Oppskriving av tomt 69 444 69 444Udekkede pensjonsforpliktelser 8 696 5 881SUM 79 645 81 854 100 590 52 593NETTO - 2 209 47 997Utsatt skatt(e) / fordel(-) (28%) - 619 13 439Årets grunnlag for betalbar skatt fremkommer som følger (NOK 1000):Regnskapsmessig resultat 329 603+ Ikke fradragsberettigede kostnader 1 317- Ikke skattepliktig inntekt 1 830+ Reduksjon midlertidige forskjeller 50 206= Skattepliktig resultat 379 296Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster (NOK 1000):Årets betalbare skatt (28 %) 106 203- Reduksjon utsatt skatt 14 058= Årets skattekostnad 92 145Kunnskap og samhandling gjev SØRAL styrke17


13. Regulering av verdi tomtTomteverdien ble oppskrevet i 1987 med kr 50 mill. til kr 55,6 mill. etter at takst var avholdt.Oppskrivningsbeløpet ble anvendt til fondsemisjon. Taksten på tomten ble satt til kr 100 mill.I forbindelse med innføring av utsatt skatt i regnskapet er tomteverdien oppregulert medkr 19 444 444. Oppreguleringsverdien tilsvarer verdien for utsatt skatt på det totale oppskrivnings-/oppreguleringsbeløp kr 69 444 444.14. AksjekapitalSelskapets aksjekapital, kr 200 000 000, er fordelt på 500 000 A-aksjer hver pålydende kr 200 og500 000 B-aksjer hver pålydende kr 200. B-aksjer kan overdras fritt, mens A-aksjer kan eies bare avnorske statsborgere/selskaper. Aksjene av klasse A og B har lik stemmerett. I alle avstemminger somfinner sted i selskapets generalforsamling, skal stemmeretten for aksjer av klasse A utøves av gruppensmedlemmer i fellesskap, slik at det standpunkt som inntas av flertallet av aksjonærer innenfor A-gruppen,anses vedtatt som gruppens kollektive standpunkt.Aksjonæroversikt :Alcan Holdings Switzerland Ltd. 50.0 %Hydro Aluminium as 49.9 %Andre norske aksjonærer (totalt 143) 0.1 %15. Andre markedsbaserte finansielle instrumenterBedriften har deler av sine fremtidige inntekter og kostnader i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakterer inngått for en del av denne kontantstrømmen. Disse kontraktene er vurdert til markedsverdi pr.31.12.08. Resterende løpetid for inngåtte kontrakter pr. 31.12.08 er fra 0 til 5 måneder.Underliggende Anskaff.kostn. Virkelig verdi Resultatført verdiverdii valuta i NOK i NOK endring i NOKValutaterminkontrakter - USD 36,0 mill 0 -9,6 mill -16,8 millValutaterminkontrakter - EUR 14,0 mill 0 -8,9 mill -12,4 millSUM 0 -18,5 mill -29,2 millPå bakgrunn av estimert redusert produksjonsvolum i 2009, har selskapet i løpet av 4. kvartal terminertinngåtte valutaterminkontrakter med løpetid i 1. kvartal 2009. Dette har resultert i et realisert tap påkr. 113,5 mill. Urealisert tap pr. 31.12.08 er balanseført i post «Annen kortsiktig gjeld».Selskapets oversikt over inngåtte finansielle energiderivater med resterende løpetid under 1 år:Resultatført ResultatførtAnskaff.kostn. Markedsverdi urealisert verdi- realisert verdiiNOK i NOK endring i NOK endring i NOKEnergiderivater 0 0 0 1,0 millI tillegg har selskapet inngått finansielle kontrakter for prissikring av forventet fremtidig strømforbruk,som ikke er balanseført til virkelig verdi. Markedsverdien på disse kontraktene pr. 31.12.08 er kr -194mill. Resterende løpetid på kontraktene er fra 0 til 5 år. Markedsverdi er beregnet som forskjellenmellom kontraktspris og balansedagens terminpriser, neddiskontert basert på balansedagens markedsrenter.På bakgrunn av markedstilpasninger og estimert redusert produksjonsvolum i 2009, har selskapet iløpet av 4. kvartal i 2008 solgt deler av tidligere inngåtte finansielle kraftkontrakter for fremtidig kraftforbruk.Tilbakesalget gav et realisert tap i 2008 på kr 47,3 mill. Det realiserte tapet er balanseført i posten«Annen kortsiktig gjeld» (forfaller innen 1 år) og «Øvrig langsiktig gjeld» (forfaller mer enn 1 år frem i tid).18 Grøn bolt for framtida


16. SalgsinntekterSalg av metall er salg til Rio Tinto Alcan og Hydro Aluminium. Metallet blir levert til pressverk innen Europa.17. Lønnskostnad (NOK 1000)Gjennomsnittlig antall årsverk i 2008 var 381.2008 2007Lønninger 206 931 197 307Arbeidsgiveravgift 36 527 33 957Netto pensjonskostnader 45 216 39 608Andre ytelser 1 563 3 363Sum 290 237 274 235Lønnskostnadene er i 2008 redusert med kr 720 000 gjennom tilskudd frå Skattefunn. Endelig vurderingog avgjørelse av tilskuddet vil bli foretatt av ligningsmyndighetene i forbindelse med ligningsbehandlingav selskapets selvangivelse.PensjonerSelskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har enpensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser.Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder.Tilnærmet samtlige pensjonsavtaler er finansiert gjennom en kollektiv forsikrings-ordning i et livsselskap.I tillegg til den kollektive pensjonsordningen er det inngått avtalefestet pensjonsordning med de ansattesamt lønns-/pensjonsforpliktelser med 53 tidligere ansatte som finansieres over selskapets drift.Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi.Selskapets netto pensjonsmidler(-)/-forpliktelser kan spesifiseres som følger (NOK 1000):31.12.08 31.12.07Opptjente forsikrede pensjonsrettigheter 541 000 469 446Opptjente ikke forsikrede pensjonsrettigheter 48 706 30 028Pensjonsmidler -411 117 -394 914Netto faktisk underfinansiering 178 689 104 560Arbeidsgiveravgift 25 195 14 743Uamortisert estimatavvik -197 844 -113 422Netto pensjonsmidler(-)/-forpliktelser 6 040 5 881Pensjonsmidlene kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter.Samspel smeltar SØRAL saman19


Netto pensjonsmidler/-forpliktelser er klassifisert som følger i balansen (NOK 1000):31.12.08 31.12.07Anleggsmidler, andre lån og fordringer 2 656 0Langsiktig gjeld, pensjonsforpliktelser 8 696 5 881Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn:31.12.08 31.12.07Diskonteringsrente 5,20 % 5,50 %Forventet avkastning på pensjonsmidler 5.70 % 5,70 %Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 3,75 %Forventet G-regulering 4,25 % 4,25 %Regulering av løpende pensjon 3,75 % / 4,25 % 3,75 % / 4,25 %Uttakstilbøyelighet AFP (62 - 67 år) 90 % / 33,33 % 90 % / 33,33 %Dødelighetstabell K2005 K2005De aktuarmessige beregningene er utført pr. 31.12.08.Inneværende års netto pensjonskostnader fremkommer på følgende måte (NOK 1000):Nåverdi av årets pensjonsopptjening 16 192Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 29 892Livselskapets administrasjonsomkostninger 3 010Avkastning på pensjonsmidlene - 22 922Amortisering 15 353Arbeidsgiveravgift 3 691Netto pensjonskostnader 45 21618. Gjeld til kredittinstitusjonerSelskapet hadde pr 31.12.2008 trekk på kassekreditten på kr. 118,2 mill. Total trekkrettighet på balansedagenvar kr. 133 mill.19. Endring egenkapital (NOK 1000)Aksjekapital Annen egenkapital SumEgenkapital pr. 31.12.2007 200 000 934 133 1 134 133Årsresultat for 2008 237 458 237 458Avsatt utbytte for 2008 0 0Egenkapital pr. 31.12.2008 200 000 1 171 591 1 371 59120. Hendelser etter balansedagenMed bakgrunn i det vesentlige prisfallet på aluminium og sviktende internasjonal etterspørsel, besluttetselskapets styre i februar 2009 å midlertidig stenge den ene av to elektrolysehaller. Nedstengningenmedfører at produksjonskapasiteten blir redusert med 50%. Med dagens prisbilde vil en reduksjon iproduksjonen og iverksatte kostnadskutt være med på å redusere selskapets forventede underskuddfor 2009. Produksjonstilpassningen medfører permitteringer for deler av arbeidsstokken. Basert på nedskrivningsvurderingeneav anleggsmidlene som ble gjennomført pr. 31.12.08. foreligger det ikke nedskrivningsbehovselv om produksjonsreduksjonen skulle vedvare de nærmeste 3 årene. Forutsatt atproduksjonen deretter blir gjenopptatt med full kapasitet og med aluminiumspriser som tilsvarer de langsiktigeprisforventningene.20 SØRAL – vårt metall gjer verden lettare


SØRAL – eit soleklart samspel21


22 Samspel og strøm skapar vår draum!


Bedriftsforsamlingens uttalelseI møte 24. mars 2009 har bedriftsforsamlingen gjennomgått resultatregnskapet ogbalansen for 2008.Bedriftsforsamlingen har ingen innvendinger til styrets forslag til regnskap ogoverskuddsanvendelse.Geir MikalsenBedriftsforsamlingens formannSkulpturen «Samspel» lyser opp ved innkjøringen til SØRAL.Vi er smelta i samhandling23


Sør-Norge Aluminium ASN-5460 HusnesTelefon: 53 47 50 00Telefax: 53 47 53 90Samspel og strøm skapar vår draum!Odda Trykkeri AS

More magazines by this user
Similar magazines