Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte ...

friedrich.sophia43

Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte ...

Indhold:Indledning....................................................................................................... Side 4Oversigtskort.................................................................................................. Side 5Kortudsnit 1. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Århus Å....................... Side 6Kortudsnit 2. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Nordby i Viby.............. Side 8Kortudsnit 3. Anbefalede reguleringer. Areal ved Bøgeskovparken i Viby.. Side 10Kortudsnit 4. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Eldalen i Hasle............ Side 12Kortudsnit 5. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Vestereng.................... Side 14Kortudsnit 6. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Kaløvig Bådehavn....... Side 16Kortudsnit 7. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Egåen i Risskov........... Side 18Kortudsnit 8. Anbefalede reguleringer. Areal ved Viengevej i Vejlby............ Side 20Kortudsnit 9. Anbefalede reguleringer. Arealer i den grønne kile i Vejlby.... Side 22Kortudsnit 10. Anbefalede reguleringer. Arealer vest for Åby......................... Side 24Kortudsnit 11. Anbefalede reguleringer. Arealer syd for Lemming................. Side 26Kortudsnit 12. Anbefalede reguleringer. Arealer i Sletkilen............................. Side 28Kortudsnit 13. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Brabrandstien............... Side 30Kortudsnit 14. Anbefalede reguleringer. Arealer i Slkjoldhøjkilen................... Side 32Kortudsnit 15. Anbefalede reguleringer. Areal ved Rætebølvej...................... Side 34Kortudsnit 16. Anbefalede reguleringer. Arealer i Langdalkilen...................... Side 36Kortudsnit 17. Anbefalede reguleringer. Arealer vest for Lisbjerg................... Side 38Kortudsnit 18. Anbefalede reguleringer. Arealer sydøst for Lisbjerg............... Side 40Kortudsnit 19. Anbefalede reguleringer. Arealer syd for Lystrup..................... Side 42Kortudsnit 20. Anbefalede reguleringer. Arealer øst for Elsted landsby.......... Side 44Kortudsnit 21. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Skæring......................... Side 46Kortudsnit 22. Anbefalede reguleringer. Arealer nord for Beder...................... Side 48Kortudsnit 23. Anbefalede reguleringer. Areal ved Egelund i Malling.............. Side 50Kortudsnit 24. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Mårslet.......................... Side 52Kortudsnit 25. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Mariendal og Ajstrup Str. Side 54Kortudsnit 26. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Ajstrup Str. og Norsminde Side 56Kortudsnit 27. Anbefalede reguleringer. Areal ved Strandvejen...................... Side 58Kortudsnit 28. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Mejlby............................ Side 60Kortudsnit 29. Anbefalede reguleringer. Kankbøllearealerne.......................... Side 62Kortudsnit 30. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Skødstrup...................... Side 64Kortudsnit 31. Anbefalede reguleringer. Areal vest for Studstrup.................... Side 66Kortudsnit 32. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Trige.............................. Side 68Kortudsnit 33. Anbefalede reguleringer. Arealer i Hårup................................. Side 70Kortudsnit 34. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Solbjerg Sø.................... Side 72Kortudsnit 35. Anbefalede reguleringer. Areal i det sydlige Malling................. Side 74Kortudsnit 36. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Tranbjerg....................... Side 76Kortudsnit 37. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Brabrand....................... Side 78Kortudsnit 38. Anbefalede reguleringer. Arealer ved Bering............................ Side 80Anbefalede reguleringer i oversigt.................................................................... Side 823


IndledningDette katalog omhandler indstillingens anbefalinger område for område forde. Kataloget indeholder således anbefalinger vedrørende alle byzonearealer i ÅrhusKommune uden for de planlagte byområder og perspektivarealer.De omhandlede arealer er nummereret således, at arealer, der har kunnetsammensættes på et passende kortbilag, omtales samlet.Det er fundet hensigtsmæssigt, at kommuneplanen fremover skelner nøje mellemby- og landzone og sommerhusområder, således, at der efter tilbageførsel afoverflødige byzonearealer kun forekommer byzone inden for områder udlagt ellerudpeget til byudvikling. Derfor indeholder kataloget for hvert enkelt areal enten enanbefaling om tilbageførsel af arealet til landzone eller en justering af grænsen forden planlagte byudvikling.Anbefalingerne i kataloget omhandler overordnet kun de matrikulerede arealer, idetdet kun er sådanne arealer, der er kortlagt i forhold til arealstørrelser og ejerforhold.Herudover findes der en række umatrikulerede arealer i form af f.eks.kyststrækninger og veje som ikke fremgår af kortene, som også anbefales reguleret.Alle matrikulerede arealer vil derimod fremgå af kataloget.For hvert område er redegjort for ejerforhold, arealstørrelser, planlægning, herunderom eventuel ophævelse af gældende lokalplaner og byplanvedtægter. For hvertenkelt areal fremgår anbefaling om fremtidig zonestatus og eventuelt anbefalingervedrørende reguleringer af kommuneplanens grænser.For hvert enkelt område er angivet hvor meget areal, der anbefales tilbageført tillandzone fordelt på ejerforhold.


Kortudsnit 1.160109BO160203BO160208BO160110BL160101OF160111CE160206CE160207CE160419CE160307BL160401CE160402BO160411BO160414ER160405ER160418ER160305BO160306RE160324BO160308OFSøren Frichs Vej160412BO160403ER160410BO160404BO160415ER160416ER160407ER120005FBVestre Ringgade160309OF160413ER160417OF120115RE160326BO160318OF160406ER160420ER160317BO160421OF160409RE160316BO120004NA120006FB160313BO160422RE160320BL160408RE120101OF160315BO120107BO120103OF160001NA120104RE120003NA120007FB120116BO120105OF120416OF120113RE120106OF120118BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 1.Arealer langs Århus Å mellem ringgaden og ringvejen, dele af120003NA, 120006FB, 120007FB og 160001NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealerne omfatter en række mindre arealer, som delvist er kommunalt ejede,delvist ejet af DSB. Arealerne indgår alle i den grønne kile omkring Århus Å. Ingen afarealerne er lokalplanlagte.Det anses for ubetænkeligt, at 1,4 ha kommunalt ejet areal, som indgår i de tilstødendearealer til Brabrandstien tilbageføres til landzone.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:1,4 ha kommunalt ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Byzonearealerne langs åen og Brabrandstien ejes af DSB og anvendes fortsat tilbaneformål. Det anbefales derfor at de fastholdes i byzone. Det handler om 3arealer:1. Et nuværende baneareal på 0,6 ha beliggende indenfor delområde 120007FB.Arealet anbefales overført til det tilstødende delområde 120101OF, som er udlagt tilbaneformål.2. Et nuværende baneareal på 2,7 ha i delområde 160001NA, syd for kolonihaveområdetved Åby. Arealet anbefales indføjet i de tilstødende byområder, svarende tilbanearealet i forlængelsen mod vest.3. Et nuværende rangerareal på 1,7 ha i delområde 120006FB. Arealet anbefalesoverført til det tilstødende delområde 120101OF, som er udlagt til baneformål.7


Kortudsnit 2.120017FB120008FB120018OF120613RE120612RE120002NAMotorvejen120414REViby Ringvej120010FB120601BL120009FB120602BO120403ER120402BOLokalplan 83120604OF120603BL120607BO120408CE120609BO120606BO120605RE120608BO120703OF120702BO120407CE120701CE120705BO120505CE120706BO120708OF120704CE120801CE120707OF120709RE120511OF120903BO120711BO120712ER120803BO120802BO120512BO120710ERDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 3.230201BO230203BOLokalplan 83120606BO120010FB230301ER120706BO30305BO230302BOMotorvejenOrmslevvej120707OF120902OF120901BO120903BO120910BO120912OF120913BO120904BO120905CE120001JO120906BL120909BO120907OF120911ER120908ER121205ER121204OF121101ER121206ER121104ER121203OF121207ERDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 3.Del af 120010FB ved Bøgeskovparken.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealet er beliggende umiddelbart op til Skanderborgmotorvejen og er delvistomfattet af lokalplan nr. 83 (indrammet på kortet med blå streg), der udlæggerarealet til skov. Arealet er kommunalt ejet og delvist skovtilplantet.Det anbefales, at hele arealet tilbageføres til landzone.Lokalplan 83 anbefales opretholdt. Arealerne var allerede byzone, da lokalplanenblev vedtaget, og der er ikke med lokalplanen foretaget reguleringer af zoneforhold.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:1,9 ha, kommunalt ejet11


Kortudsnit 4.250801LB250803BO250003JO250006FB250802RE130002FB130105BO250305ERLokalplan 35130001FB130101OFByplanvedt. nr 6130602RE130003FBOktobervej130617BO130108BO130540ER130601ERViborgvej130603BO130610ER130109BO130541RE130501BO130611ER130113BO250510OF130612ERDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Privat ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Privat ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 4.Arealer ved Eldalen nordvest for Hasle130001FB, 130003FB og130602RE og del af 130002FB ved Eldalen nordvest for Hasle.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Delområde 130001FB vest for Rydevænget er kommunalt ejet og delvisskovtilplantet.Det centrale smalle stykke af delområde 130003FB og delområde 130602RE eromfattet af lokalplan 35 (indrammet på kortet med blå streg), der muliggør kolonihaveri området, hvilket senere er blevet opgivet. Arealet er i dag skovtilplantet. Arealeter langt overvejende kommunalt ejet.Den vestligste del af delområde 130003FB er omfattet af byplanvedtægt nr. 6(indrammet på kortet med blå streg) for Hasle Kommune, der udlægger et areal ud tilden daværende motorvejstracé til erhverv. Arealet er kommunalt ejet og skovtilplantet.Resten af delområde 130003FB er ligeledes skovtilplantet og langt overvejendekommunalt ejet.Samlet set indgår arealerne i grønne kiler, som det er hensigten at fastholde. Detanbefales således at lokalplan 35 ophæves indenfor de omhandlede delområder ogat Byplanvedtægt nr. 6 for Hasle ophæves for den del, der er beliggende indenfordelområde 130003FB.Dog er det lille areal i 130002FB mest naturligt at betragte som en afrunding afbyområdet. Byzonegrænsen skærer her en kommunalt ejet matrikel.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:32,0 ha, heraf 0,5 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Da kolonihaveudlægget er opgivet, anbefales det at delområde 130602RE overførestil delområde 130003FB.Endvidere anbefales det lille kommunalt ejede areal (godt 100 m 2 ) i 130002FBoverført til det tilstødende delområde 130115BO.13


Kortudsnit 5.260801OF260806OF140603ER140601OFOlof Palmes Allé250006FB140001FB130002FB140610RE140602RE140609RE130105BO130102OF140608RE140607OFLokalplan 460130101OF130107CE140606REPaludan-Müllers Vej140605OF140604BOHasle Ringvej130103BO140402BO140403BO130104BO140123ER140107BO130206BO140108BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 5.Arealer ved Vestereng. Del af 140001FB ved øst for Paludan-MüllersVej, del af 140001FB ved Vestereng vest for Olof Palmes Allé og del afdelområde 140609RE, Vestereng skydebane.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealerne er kommunalt ejet.En del af arealet ved Paludan-Müllers Vej er omfattet af lokalplan 460 (indrammet påkortet med blå streg), der udlægger arealet til idrætsformål, og der er idrætshal(Firmasport) og boldbaner på en del af arealet. Det tilstødende delområde140607OF er udlagt til offentlige formål i form af idræt. Ca. 1,8 ha af byzonearealeter ikke omfattet af lokalplanen og er ikke udset til at blive anvendt til idrætsformål.Arealet ved erhvervsområdet ved Olof Palmes Allé blev udtaget af det planlagtebyområde i forbindelse med Kommuneplan 2001.Skydebaneanlægget indgår i den grønne kile, og er ikke en anvendelse, der betingerbyzonestatus.Byzonearealerne uden for lokalplan 460 anbefales tilbageført til landzone. Lokalplan460 anbefales opretholdt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:3,9 ha, kommunalt ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Den del af byzonearealet, der er omfattet af lokalplan 460 (2,6 ha som omfatter bl.a.idrætshallen) anbefales sammenlagt med delområde 140607OF og ændret til140607RE, da anvendelsen er idrætsformål. Arealet anbefales fastholdt i byzone.15


Kortudsnit 6.390009JOLokalplan 119280805RE280804OF280013JO280811SOÅstrup Strandvej280812SOHans Olsens Vej280802RE280810SODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet areal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 6.Rekreative områder ved Kaløvig Bådehavn og Skæring Strand.280805RE og dele af 280804OF, 280013JO og 280802RE.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealerne omfatter dels privatejede arealer udlagt til strandenge i lokalplan119, nord og vest for Kaløvig Bådehavn, dels kommunalt ejede strandengsarealervest og syd for havnen også omfattet af lokalplan 119.Med henblik på at bevare arealernes strandengskarakter anbefales en tilbageførseltil landzone.Endvidere anbefales det kommunalt ejede areal, der udgør Mindelunden og som harzonestatus sommerhusområde tilbageført til landzone. Dette areal er ikkelokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:28,7 ha, heraf 15,4 ha privat ejet. Af det kommunalt ejede areal tilbageføres 9,5ha fra zonestatus sommerhusområde. De resterende 3,8 ha tilbageføres frabyzone.Justering af kommuneplanens rammeområder:Det anbefales, at den del af strandengsarealet, der er beliggende indenfor delområde280804OF overføres til delområde 280805RE, svarende til den faktiske anvendelse.Desuden anbefales bådoplagsarealerne i østsiden af delområde 280013JO ogmoleanlægget syd for lystbådehavnen i delområde 280802RE indføjet i delområde280804OF (lystbådehavnen). Endvidere anbefales en mindre justering af afgrænsningenmellem delområderne 280802SO og 280802RE, således at delområdegrænseni højere grad følger ejendomsskellet.17


Kortudsnit 7.Arealer ved Egåens krydsning med Grenåvej, dele af 150001NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealerne omfatter et kommunalt ejet areal på 0,6 ha og et privat ejet på 0,1ha.Størstedelen af det kommunalt ejede areal er omfattet af byplanvedtægt nr. 3(indrammet på kortet med blå streg) for Vejlby-Risskov Kommune, der udlæggerarealet til industri.Arealerne indgår i den grønne hovedstruktur og det anses for ubetænkeligt at tilbageføretil dem landzone. I sammenhæng hermed anbefales Byplanvedtægt nr. 3 forVejlby-Risskov Kommune ophævet for den del der tilbageføres.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,7 ha, heraf 0,1 ha privat ejet19


Kortudsnit 8.270005NA150813OF150001NA150509ERViengevej150707ER150706ER150508ER150702ER150709ER150811BO150805BO150507BO150704ERLystrupvej150701ER150505OF150710BO150504BO150501BO150308BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 8.Arealer nord for Viengevej ved Vejlby. Del af 150001NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealet er et delvist skovtilplantet kommunalt ejet areal, der grænser op tilEgådalen. Arealet indgår i naturområderne i Egådalen.Arealet er ikke lokalplanlagt.Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealet til landzone.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:2,9 ha, kommunalt ejet21


Kortudsnit 9.260211RE150901RE260201ERSkejby Nordlandsvej150002FB260202ER260208ER260203OF260204BL260103BL260705BLSkejbyvej260102ER150604BO150603BO260706BO150602OF260811ERDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 9.Arealer i den grønne kile mellem Skejby Industrikvarter og Vejlby. Del af150002FB i den grønne kile og dele af 150109RE og 260211RE, MollerupGolfbane.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Den grønne kile er et skovtilplantet, kommunalt ejet areal. Golfbaneanlægget vedMollerup er kommunalt ejet, men i modsætning til lignende anlæg delvist i byzone.Arealerne indgår i den grønne hovedstruktur.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Med arealernes planlægningsmæssige status, anses en tilbageførsel af arealerne tillandzone for ubetænkelig.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:54,9 ha, kommunalt ejet23


Kortudsnit 10.160112BO160104BO240413CE240414BOSilkeborgvej160102RE160103BO160302BL160303BL240609REÅby Ringvej240606BO160301BO240610BO160312RE240607BO240612BO240611OF160325BO240614BO160328RE160311BO240613BO160531ER240007FB160530RE160513ER160514ERLokalplan 522160522BO160001NA160523RE160521BO120612RE120008FBDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 10.Arealer vest for Åby ved den gamle motorvejstracé. Del af 160001NAved det tidligere Åby Vest rensningsanlæg, delområde 160530RE -haveforeningen Søvang, dele af 240007FB vest for haveforeningenSøvang ved Åby og arealer ved Brabrandstien vest for Søvang samtdele af 160312RE og 240609RE i den gamle motorvejstracé øst omBrabrand Sø syd for Silkeborgvej.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Rensningsanlæggets status er ved lokalplan 522 (indrammet på kortet med blåstreg) ændret til erhverv. En del af det tidligere rensningsanlægs grund blev overførttil naturområdet ved Brabrand Sø med erhvervstemaplanen i 1993. Arealet indgåridag ligesom haveforeningen Søvang og arealet vest herfor i den grønne hovedstrukturomkring Brabrand Sø. Arealet ved det tidligere rensningsanlæg er kommunaltejet ligesom arealet vest for haveforeningen Søvang. Størstedelen af haveforeningenSøvang er også kommunalt ejet, men der er enkelte privatejede lodderinden for området.Et mindre areal længere vest for Søvang er overvejende kommunalt ejet, og indgårligeledes i de grønne områder ved Brabrandstien.Arealerne i den gamle motorvejstracé er langt overvejende kommunalt ejede ogdelvist skovtilplantede arealer, der idag indgår i den grønne kile omkring Århus Ådal.Arealerne udgør væsentlige bynære grønne kiler og det anses for ubetænkeligt attilbageføre den langt overevejende del af arealerne til landzone.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:29,8 ha, heraf 1,8 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Et mindre areal på 0,3 ha nord for Åbygård, som tilhører boligforeningen anbefalesfastholdt i byzone og indføjet i delområde 160311BO. Arealet udgør adkomstarealernetil boligforeningsbebyggelsen.25


Kortudsnit 11.230002NAMotorvejen220008LB220015FBGenvejen220010JO220312BO220305BO220510ER220313BO220306BOBOO220301RE220303CE220307RE220310ER220314RE220501ER220302RE220304BO220308BO220410BO220311ER220401OFDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.220405OF220309BO220404BLKommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 11.Arealer syd for Lemming ved Hasselager. Del af 220010JO.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Kommunalt ejede arealer beliggende ved nye byudviklingsområder ved Hasselager,hvor den bymæssige afgrænsning blev foretaget i forbindelse med Kommuneplan2001. Arealerne kan have interesse for den senere byudvikling ved Hasselager.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0 haJustering af kommuneplanens rammeområder:Arealerne omfatter på 5,9 og ligger tæt på den nye Ydre Ring (Genvejen) og kaneventuelt indgå i en fremtidig bymæssig sammenhæng i forbindelse medvejanlægget.Arealerne har ikke landskabelig betydning. Ved en kommende disponering af arealetkan der blive tale om inddragelse af mindre, tilstødende arealer, for at skabe et mereregulært arealgrundlag for byudvikling. Arealerne anbefales således i første omgangsammenlagt med de tilstødende boligområder og fastholdt i byzone. Ved en seneredisponering af arealerne vil eventuelle restarealer kunne tilbageføres til landzone.27


Kortudsnit 12.220501ER220511ERMøllebakken220508BL120011FBSletvej121113ER121220502ER220012FB220506ER210511RE220503RELokalplan 308210008FB220507ER220509ER220004FBTilbageført påejers anmodningi 2003210107BO210105BO210106BO210104BO210103BO210007NA210108CE210611BO210302OF210301OF210304OF210305OFDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.210307BO210303REKommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 12.Arealer i Sletkilen ved Tranbjerg. Dele af 210007NA, 210008FB,220004FB og 220012FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Den grønne kile mellem Tranbjerg og Hasselager er overvejende kommunalt ejet.Størstedelen af arealet er omfattet af skovplanen og store dele er tilplantet medskov. Et mindre område er omfattet af lokalplan nr. 308 (indrammet på kortet medblå streg), som udlægger arealet til regnvandsbassin og skov. Et privatejet areal på20,5 ha er på ejers anmodning overført til landzone ved et særskilt kommuneplantillægi 2003 (markeret ved lodret skravering).Arealerne udgør væsentlige bynære grønne kiler og det anses for ubetænkeligt attilbageføre den langt overvejende del af arealerne til landzone.Arealet omfattet af lokalplan 308 blev ikke overført til byzone ved lokalplanen og denplanlagte anvendelse i kommuneplanen svarer til lokalplanens. Lokaplanen anbefalessåledes fastholdt for området.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:64,9 ha, heraf 2,0 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Et kommunalt ejet areal på 0,5 ha i delområde 220012FB rummer noget bymæssigbebyggelse og vil naturligt indgå i en randbebyggelse, hvor Sletvej møder Møllebakken.Dette areal anbefales tillagt det tilstødende erhvervsområde, delområde220506ER.29


Kortudsnit 13.240312BO240304BO240417BO240303BO240309RE240418BO240305BO240310BO240306BO240315OF240307BO240311BO 240317BO240411BO240308ER240410OF240319CE240320OFSilkeborgvej240218OF240604BO240321BO240601BO240605RE240006FB240603BOByplanvedt.nr. 4Brabrandstien240602OFByplanvedt.nr. 1240003NADe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 13.Arealer langs Brabrandstien nord for Brabrand Sø. Del af 240003NA vedBrabrandhallen, del af 240006FB nord for Brabrand Sø og del af240603BO.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealet ved Brabrandhallen er kommunalt ejet og omfattet af byplanvedtægt nr. 1 forBrabrand-Årslev Kommune (indrammet på kortet med blå streg), der udlæggerarealet til idrætsanlæg. Arealet er beliggende syd for Brabrandstien og indgår efterden gældende kommuneplan ikke i idrætsanlægget.Arealet vest for Brabrandhallen ved Brabrand Sø omfatter privatejede englodder itilknytning til Brabrandstien, mens et mindre areal i et boligområde øst for Brabrandhallenefter en tinglyst deklaration ikke kan bebygges eller i øvrigt tages i brug tilbymæssige formål. Arealet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4 for Brabrand-ÅrslevKommune (indrammet på kortet med blå streg), der udlægger arealet til boligformål imodstrid med deklarationen. Der er fra ejerside anmodet om en tilbageførsel tillandzone.Arealet ved Brabrandhallen og de private englodder vest for Brabrandhallen udgørvæsentlige bynære naturområder og det anses for ubetænkeligt at tilbageførearealerne til landzone.Da arealet i boligområdet vest Brabrandhallen ifølge en tinglyst deklaration ikke kanbebygges, anses en tilbageførsel til landzone for planlægningsmæssig ubetænkeligjf. planlovens § 45, stk. 2. Byplanvedtægterne 1 og 4 for anbefales ophævet for deomhandlede arealer.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:3,0 ha, heraf 1,2 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Grænsen for delområde 240603BO anbefales justeret til den anbefalede byzonegrænsejf arealanvendelsesmulighederne i den gældende deklaration.31


Kortudsnit 14.250505BOJernaldervej130541RE250506OF250507BO250510OF250508BO250509BO250001FBBOLokalplan 228240004FB240503OF130508RE240504ER240505BO240509EREdwin Rahrs Vej240005FB240417BO240401BO240402BO240416RE240418BO240405BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 14.Arealer i Skjoldhøjkilen. Dele af 240004FB og 250001FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Størstedelen af byzonearealet er kommunalt ejet og er omfattet af lokalplan 228(indrammet på kortet med blå streg), der udlægger området til rekreative formål.Lokalplanens område er sammenfaldende med kommuneplanens delområde240004FB.Lokalplanen omfatter desuden et mindre, privatejet areal, der anvendes til gartneri.Et mindre, kommunalt ejet areal er ikke omfattet af lokalplanen.Arealerne i lokalplan 228 var byzone ved lokalplanens vedtagelse. Af lokalplanenskortbilag fremgår, at størstedelen af arealet forventes tilbageført til landzone.Med arealernes status som del af Skjoldhøjkilen som et væsentlig element i kommuneplanensgrønne hovedstruktur, anses det for ubetænkeligt at den langt overvejdendedel af arealerne tilbageføres til landzone.Lokalplan 228 anbefales fastholdt for de omhandlede arealer.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:20,8 ha, heraf 1,2 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Et kommunalt ejet areal på 0,5 ha umiddelbart vest for Skjoldhøjkollegiet anvendestil klubformål og anbefales fastholdt til byzone. Kommuneplanen anbefales justeret iforhold hertil, således at arealet indføjes i det tilstødende delområde 240503OF.For delområde 240503OF anbefales rammerne justeret, så klubfaciliteter indgår i dekonkrete anvendelsesmuligheder. Rammebestemmelserne for området ser hereftersåledes ud:Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager.Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for delområdet under ét.Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål (skole, plejehjem, klubfaciliteter, børnehave, varmecentralog bypark). Området kan dog overgå, helt eller delvis, til andre offentlige formål, såfremt forudsætningernefor den eksisterende anvendelse ændrer sig, eller nye behov opstår.33


Kortudsnit 15.350013FBMotorvejen350002JO240005FB250001FBRætebølvejvej240002JORosbjergvej240701ERHerningmotorvejen240702ERDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 15.Areal ved Rætebølvej nord for Årslevarealerne. Del af 240005FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Restareal fra et større byzoneareal fra kommunesammenlægningstiden. Det øvrigeareal er tidligere overført til landzone. Arealet er omfattet af skovplanen.Arealet ligger langt væk fra byudviklingsområder og er ikke interessant for byudviklingenog anbefales således tilbageført til landzone.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:1,4 ha, privat ejet35


Kortudsnit 16.250403BO250404OF250001FB240109RELokalplan 67240108ER240101BOSintrupvej240107ER240102EREdwin Rahrs Vej240103ER240104RE240005FBLokalplan 310240208BO240201BO240304BO240303BO240309REDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 16.Arealer i Langdalkilen. Del af 250001FB vest for Sintrupvej, del af240005FB i Langdalkilen og del af 240104RE, Brabrand Haveforening.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealet vest for Sintrupvej er statsejet og for størstedelen omfattet af lokalplan nr. 67(indrammet på kortet med blå streg), som en rest af et større institutionsområde,som blev udlagt i forbindelse med lokalplanen. Størstedelen af arealet er i dagskovtilplantet. Arealet i Langdalkilen er privat ejet og omfattet af lokalplan 310(indrammet på kortet med blå streg), som udlægger arealet til grøn kile. Arealet varbyzone ved lokalplanens vedtagelse.Kolonihaveområdet i Langdalkilen er kommunalt ejet, og udgør en del af et størrekolonihaveområde som iøvrigt er i landzone.Arealerne indgår i grønne kiler, som er af væsentlig betydning for byområderne ogdet anses for ubetænkeligt, at tilbageføre arealerne til landzone. For kolonihaveområdetbetyder en tilbageførsel, at hele området bliver landzone.Det anbefales at lokalplan 67 ophæves, da lokalplanen idag er uaktuel, mens lokalplan310 anbefales fastholdt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:3,8 ha, heraf 2,2 ha statsejet og 0,1 ha privat ejet37


Kortudsnit 17.Lokalplan 3260004NAØlstedvej260501BL260302BL260303BL260305OF260306BO260304BL260311RE260310RELokalplan 3260514ER260011JORandersvej260602BL26Djurslandmotorvejen260010JO250005NA260013NADe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 17.Arealer ved Lisbjerg. Del af 260004NA syd for Affaldscenter Århus ogdele af 260602BL, 260010JO og 260013NA der afskæres i forbindelsemed Djurslandmotorvejen.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealet syd for affaldscentret blev i forbindelse med Kommuneplan 1998-96 indlemmeti naturområdet og indgik i den daværende skovrejsningsplan. Arealet er kommunaltejet og omfatter 9,5 ha. Området er omfattet af lokalplan nr. 3 (indrammet påkortet med blå streg). Langt størstedelen af arealet var allerede byzone i 1980, dalokalplanen blev vedtaget. En lille del blev overført til byzone. Den nordlige del afarealet, er i lokalplanen udlagt til grønt område. En del af arealet er skovtilplantet.Arealet indgår ikke i den kommende disponering af Lisbjergarealerne og en tilbageførseltil landzone anses derfor for ubetænkelig. Samtidig anbefales lokalplan nr. 3ophævet for området.Arealerne syd for Lisbjerg indgår i naturområderne langs Egå og vil blive afskæretfra Lisbjergs kommende byområder af den kommende Djurslandmotorvej modEgådalen. Størstedelen af arealerne er kommunalt ejet.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealerne til landzone.Den foreslåede afgrænsning af byzonen følger den kommende motorvej.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:33,7 ha, heraf 7,7 ha privat ejet og 0,9 ha ejet af amtetJustering af kommuneplanens rammeområder:Det anbefales, med henvisning til den anbefalede tilbageførsel af arealer langsDjurslandmotorvejen, at sydgrænsen for delområde 260602BL justeres, så denbliver sammenfaldende med byzonegrænsen.


Kortudsnit 18.Elevvej260315BO260011JO260008LB260004NADjurslandmotorvejenIndgår i kortudsnit 9260301OF260211RERandersvejByplanvedt. nr 10260201ER150901RE260207ERDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 18.Arealer ved Lisbjerg, øst for Randersvej. Dele af 260004NA og260008LB syd og øst for Lisbjergs nye byområder og del af 260004NAnord for Skejby Industrikvarter.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealerne sydøst for Lisbjerg, som er udpeget til perspektivarealer i kommuneplanengennemskæres til dels af den kommende Djurslandmotorvej. Arealerne er kommunaltejet og indgår i den grønne hovedstruktur. Der er vigtige naturinteresser iarealerne. Desuden indgår et mindre, delvist privatejet byzoneareal i landsbyen Terpi arealerne. Landsbyen iøvrigt er landzone.Arealerne er ikke lokalplanlagt.For arealerne sydøst for Lisbjerg anses en tilbageførsel til landzone ubetænkelig,arealernes naturværdier taget i betragtning.Arealet nord for Skejby Industrikvarter er et mindre, overvejende statsejet areal sydfor Egåen ved dennes krydsning med Randersvej. Arealet er omfattet af byplanvedtægtnr.10 for Århus-Skejby Kommune (indrammet på kortet med blå streg), derudlægger arealet til industri. Byplanvedtægten er byggeretsgivende for en del afarealet. Den ikke byggeretsgivende del af arealet anbefales tilbageført til landzone.Arealet indgår i naturområdet langs Egåen.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:44,7 ha, heraf 0,2 ha statsejet og 0,1 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Med henvisning til den anbefalede tilbageførsel af arealer langsDjurslandmotorvejen, anbefales det at sydgrænsen for delområde 260011JO justeres,så den bliver sammenfaldende med byzonegrænsen. Hermed er perspektivarealetsammenfaldende med afgrænsningen af motorvejen.Den byggeretsgivende del af det privatejede areal ved Skejby Industrikvarter omfattetaf byplanvedtægnt nr. 10 for Århus-Skejby Kommune anbefales tillagt erhvervsområdetmod syd, delområde 260207ER.41


Kortudsnit 19.270203BO270204CE270202BO270301RE270302OF270303BO270509ER270212BO270201BO270107BO270111BL270112CE270113BL270109BO270508BL270507ER270108BO270110BL270513CE270505BO270106RE270105BO270511BO270506ER270104BOSønderskovvej270114RE270102BO270504ER270103BL270101ERLystrupvej270001FB270501ER270503ERDjurslandmotorvejen270011FB270005NA270116REDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 19.Arealer syd for Lystrup. Dele af 270011FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealerne syd for Lystrup er overvejende kommunalt ejede arealer, der vilindgå i trafikanlægget ved Lystrup for Djurslandmotorvejen.For arealerne der omfattes af trafikanlægget og arealerne syd herfor, anses en tilbageførseltil landzone for ubetænkelig.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:7,1 ha, heraf 1,1 ha statsejet og 0,8 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Den nordligste del af to ejendomme i henholdsvis kommunalt (0,8 ha) og statseje(0,3 ha) er beliggende nord for Sønderskovvejs udmunding i Lystrupvej, hvor ankomstentil Lystrup fra Djurslandmotorvejen vil finde sted og vil være relevante atoverveje anvendt til byformål. Arealerne anbefales således tillagt det eksisterendeerhvervsområde 270101ER.43


Kortudsnit 20.370012NA270412BO270019NA270015FBLokalplan 490270313BL270314BO270411BOSønderskovvej270004NAElsted Byvej270312BL270410RE270311BO270310OF270407BO270211BO270406BO270210RE270309BO270307BO270308RE270413BO270404BO270209BO270306CELystrupvej270206BO270305OF270304OF270208BO270302OF270303BO270205OF270212BO270203BO270204CE270301REDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 20.Areal øst for Elsted landsby. Del af 270015FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Privatejet areal, der indgår i skovrejsningsområdet øst for Elsted landsby. For Elsteder der udarbejdet en bevarende lokalplan (nr. 490, som er indrammet på kortet medblå streg), der blandt andet sigter mod at bevare landsbyens fritliggende karakter.Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealerne til landzone.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,4 ha, privat ejet45


Kortudsnit 21.280515ER280607BO280601CE280617OF280514ER280616RE280606BO280504BO280505BO280609BL280603BO280510BLSkæring Havvej280612OF280508BL280704SO280516BO280705SOGrenåvej280511OF280502BO280501BO280203BO280209RE280513RESkæring Strandvej280204CE280208RE280201BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.280202BOKommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 21.Arealer ved Skæring. Dele af 280001JO og 280003FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealerne omfatter dels et kommunalt ejet areal som indgår i den åbne forbindelsemellem Grenåvej og bugten, dels et mindre matrikuleret vejareal i den grønnekile mellem sommerhusområderne og boligbebyggelserne ved Skæring Hedevej.Arealerne vurderes ikke at være interessante for byudviklingen.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,5 ha, kommunalt ejet ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:En mindre del af arealet ved Grenåvej anbefales af hensyn til afrundingen afbyområdet fastholdt i byzone og tillagt det tilstødende delområde 280508BL.47


Kortudsnit 22.Arealer nord for Beder. Dele af 310002NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealerne nord for Beder er restarealer overført til byzone i forbindelse medby- og landzonelovens ikrafttræden i 1969. Det kommunalt ejede areal ligger udenfor byafgrænsningen, mens det mindre, privatejede areal på 300 m 2 naturligt vilkunne indgå i byområdet. Det kommunalt ejede areal ved Beder anbefales tilbageførttil landzone.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,2 ha, kommunalt ejet.Justering af kommuneplanens rammeområder:Det lille privatejede areal fastholdes i byzone og tillægges det tilstødende delområde310101BO.49


Kortudsnit 23.Arealer ved idrætsanlægget Egelund i Malling. Del af 310001JO.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealet indgår i den grønne kile mellem Beder og Malling. Arealet er omfattet afbyplanvedtægt nr. 7 for Beder-Malling Kommune (indrammet på kortet med blåstreg), der ikke fastlægger bestemmelserne for vedtægtens område videre præcist.Med hensyn til anvendelse nævnes kun uspecificerede offentlige formål. Arealetindgår ikke i den fremtidige planlægning for idrætsområdet. Ca. halvdelen af arealetejes af Århus Kommune, resten er privatejet.Da arealet ikke er relevant for den fremtidige udbygning af idrætsområdet anbefalesdet tilbageført til landzone. Endvidere anbefales byplanvedtægten ophævet for detpågældende areal.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:7,5 ha, heraf 3,4 ha privat ejet51


Kortudsnit 24.Hørretvej320003NA320002JO320116BO320105BO320101BO320113BL320103OF320109ER320114BOObstrupvej320102BO320110BO320201OF320111BL320104CE320112OF320106OF320107BO320301CE320115BO320202OF320108CE320302CE320312OF320208BO320203RE320205BO320303RE320204BL320304BLJernbane320207BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.320206BO320311OF320305OF320306RE320307BOKommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 24.Arealer ved Mårslet. Dele af 320003NA ved Hørretvej nord for Mårsletog sydøst for Mårslet.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealerne er kommunalt ejet og indgår i den grønne hovedstruktur.Arealet nordøst for byområdet blev vurderet i forbindelse med udarbejdelsen afKommuneplan 2001. I den forbindelse blev det vurderet, at arealet af landskabeligehensyn ikke bør inddrages i byområdet. Arealet anbefales således tilbageført tillandzone.Arealet sydøst for Mårslet indgår i en udlagt vejtracé og anses ikke for udnytteligt tilbymæssige formål. Arealet anbefales således tilbageført til landzone.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:3,1 ha, kommunalt ejet53


Kortudsnit 25.Mariendal Strand310708SOLokalplan320310704SO310709RE310002NAByplanvedt. nr 6310710RE310712REAjstrup Strandvej310711RE310703SO310705SOAjstrup StrandDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 25.Strandarealer ved Ajstrup og Mariendal Strand. Dele af 310712RE.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Strandarealerne mellem sommerhusområderne og vandet langs hele kyststrækningener i byzone, fordi de efter byplanvedtægt nr. 6 for Beder-Malling Kommune fra1968 (indrammet på kortet med blå streg) var udlagt til offentligt område. Som følgeaf reglerne i by- og landzoneloven i 1969, blev arealerne efterfølgende byzone.En mindre del af strandarealet er omfattet af lokalplan 320 (indrammet på kortet medblå streg), og udlagt til offentligt rekreativt areal. Byzonearealerne omfatter delsstatsejede arealer, dels kommunalt ejede, dels mindre, privat ejede arealer og delsumatrikulerede strand- og vejarealer.Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre strandarealerne til landzone, herunderarealerne omfattet af lokalplan 320.Både byplanvedtægten og lokalplan 320 anbefales fastholdt for de omfattedearealer.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:13,7 ha, heraf 6,6 ha statsejet og 2,1 ha privat ejet55


Kortudsnit 26.310705SO310002NA310808SOAjstrup StrandvejByplanvedt. nr 6310806SO310813RENorsmindevej310807SOLokalplan 8310815OF310814RE310816OFDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 26.Strandarealer ved Ajstrup Strand og arealer ved Norsminde. Dele af310813RE og del af 310815OFTilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:De overvejdende statsejede strandarealer mellem sommerhusområderne og vandetlangs hele kyststrækningen er i byzone fordi de efter byplanvedtægt nr. 6 for Beder-Malling Kommune (indrammet på kortet med blå streg) fra 1968 var udlagt til offentligtområde. Som følge af reglerne i by- og landzoneloven i 1969, blev arealerneefterfølgende byzone.Størstedelen af delområde 310815OF indgår i strandarealet og er udlagt til bade- ogopholdsareal som følge af lokalplan nr. 8 (indrammet på kortet med blå streg). Lokalplanenfra 1978 ændrede ikke på den daværende byzonestatus.Strandarealerne mellem sommerhusområderne og vandet anbefales tilbageført tillandzone. Bade- og opholdsarealet i lokalplan nr. 8 anbefales ligeledes tilbageført tillandzone og desuden overført fra delområde 310815OF til delområde 310813RE.Den resterende del af delområde 310815OF anbefales fastholdt i byzone meduændrede kommuneplanbestemmelser.Både byplanvedtægten og lokalplan nr. 8 anbefales fastholdt for de omfattedearealer.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:12,9 ha, heraf 10,6 ha statsejet og 1,6 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:En række helårsboliger ved Norsmindevej i Norsminde i delområde 310813RE, 1,4ha, anbefales fastholdt i byzone og konverteret til boligformål i et nyt boligområde310801BO.For det nye boligområde 310801BO foreslås følgende rammebestemmelser:Generelle rammebestemmelser for anvendelsestypen åben lav boligbebyggelse.Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager.Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom.57


Kortudsnit 27.020507OF020506OFOF01BO110702BO110701OF050302ER050301ER110606OF110605BO110703BO110607OF110608OF110704OF110705RE110809OF110706BLStrandvejen110802RE110807BO110804RE110806RE110805REOddervej110808BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 27.Areal ved Strandvejen. Del af 110001NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Del af kyststrækningen ved Strandvejen syd for Tangkrogen. Kun 0,2 ha af arealet ermatrikuleret, kommunalt ejet. Resten er umatrikuleret. Arealerne indgår i den grønnehovedstruktur.På grund af arealets tilknytning til de omliggende byområder findes det mestnaturligt, at de fastholdes i byzone.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,0 haJustering af kommuneplanens rammeområder:Arealet anbefales sammen med de tilstødende umatrikulerede arealer indføjet idelområde 110705RE (Tangkrogen).59


Kortudsnit 28.370008JO370001JO370205BL370206BLKaløvej370202BO370204BL370208OF370010JO370207BL370201BO370007JO370203BOMejlbyvej370104BO370105BO370102BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 28.Arealer nord og vest for Mejlby. Dele af 370001JO.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealerne er privatejede. Arealet mellem Mejlby og Kaløvej indeholder ikke naturværdierog er formentlig interessant at fastholde i byzone for ejeren, ligesom det ikkekan udelukkes at der engang vil være potentiale for at udnytte arealet og de tilstødendelandzonearealer mellem byen og Kaløvej til f.eks. blandet bolig og erhverv.Arealet vest for Mejlby anses ligeledes for relevant at fastholde med henblik påmindre udvidelser af byområdet.Arealerne anbefales således fastholdt i byzone.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,0 haJustering af kommuneplanens rammeområder:Arealerne anbefales indføjet i de tilstødende delområder 370205BL og 370206BLmed anvendelse til blandet bolig og erhverv.61


Kortudsnit 29.380011NA390506BO390505BOSkødstrupvej380012NA380123BO380002JO400kW højspændingsledningJernbane380135BO380124BO380013NA380126BO380132BO380010JOKankbøllevej380134BO380001JO380114RE380104BO380129BODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 29.Arealer mellem Hjortshøj og Skødstrup (Kankbøllearealerne), 380002JOog dele af 380011NA, 380012NA og 380013NA samt areal ved Andelssamfundeti Hjortshøj, 380010JO.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Kankbøllearealerne som overvejende er kommunalt ejet, gennemskæres afhøjspændingsledninger fra Studstrupværket og udgør en zone, som anbefalesfriholdt for byudvikling mellem Hjortshøj og Skødstrup. Dele af arealerne er skovtilplanteteller omfattet af skovplanen.Kankbøllearealerne mellem Hjortshøj og Skødstrup indgår i den grønne hovedstrukturog medvirker til en fastholdelse af byerne som fritliggende bysamfund. Arealernevurderes på den baggrund uden interesse for byudviklingen og anbefales for denlangt overvejende del tilbageført til landzone.Arealet ved Andelssamfundet var foreslået udlagt som boligområde i forslag tilKommuneplan 2001, men udgik i konsekvens af reguleringerne af arealudlæggene,som følge af indsigelse fra Andelssamfundet. Arealet blev i stedet udlagt som“jordbrugsområde i tilknytning til produktionsfællesskab”. Arealet er langt overvejendekommunalt ejet.Arealerne i tilknytning til Andelssamfundet anbefales i konskeves af arealreguleringernei forbindelse med Kommuneplan 2001 tilbageført til landzone.Arealerne anbefales, bortset fra et par mindre private ejendomme og et banearealoverført til landzone.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:87,5 ha, heraf 0,8 ha statsejet og 0,9 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Et mindre privatejet areal anbefales ved reguleringer af delområdegrænser fastholdti byzone og et baneareal der danner den sydlige afgrænsning af 380010JO anbefalesoverført til de tilstødende boligområder mod syd og et par udstykkede parceller idet nordøstlige hjørne af 380011NA anbefales indføjet i det tilstødende 390505BO.63


Kortudsnit 30.390224BO390222BO390220OF390218OF390219BO390010NA390217BO390215BL390216BL390225BO390506BO390507CE390214OF390210BO390213BO390211BO390212OF390505BO390504ERJernbaneGrenåvej390503ERMotorvejen390009JO390501RELokalplan 21390502ER390007JODjurslandmotorvejenDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.390005LBKommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 30.Arealer ved Skødstrup. Dele af 390007JO og 390501RE vest forSkødstrup, og del af 390009JO ved Skødstrup øst for Grenåvej samt delaf 390009JO og 390502ER ved Skødstrup vest for Grenåvej.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealerne vest for Skødstrup er overvejende et kommunalt ejet skovområde(390501RE). Et mindre jordbrugsareal i byzone vest for skoven er også kommunaltejet. Arealerne er omfattet af lokalplan 21 (indrammet på kortet med blå streg).Langst størstedelen af arealerne vest for Skødstrup anses det for ubetænkeligt attilbageføre til landzone.Lokalplan 21 anbefales fastholdt for området, idet lokalplanens bestemmelser svarertil den aktuelle anvendelse.Arealet øst for Grenåvej er delvist privatejet og beliggende i den sydlige del afSkødstrup. Den sydlige del af arealet indgår i magelægsaftalerne i forbindelse medDjurslandmotorvejen. De nordlige dele af arealet i forlængelse af Skødstrup, i enpassende afstand fra motorvejen, er potentielt interessante for byudviklingen, mensresten anbefales tilbageført til landzone.Det lille privatejede areal vest for Grenåvej grænser op til det eksisterende erhvervsområdeved Skødstrup og indgår sammen med en smal strimmel af erhvervsområdeti anlægget af den kommende Djurslandmotorvej og anbefales tilbageført tillandzone.Den nordvestlige del af arealet øst for Grenåvej anbefales fastholdt i byzone ogtillagt det tilstødende boligområde 390211BO, resten af arealerne anbefales tilbageførttil landzone. Arealet vest for Grenåvej anbefales tillagt det tilstødende delområde390502ER.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:15,6 ha, heraf 2,0 ha privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Et mindre baneareal i 390501RE anbefales ved reguleringer af delområdegrænserfastholdt i byzone. Arealet anbefales tilføjet det tilstødende boligområde 390505BO.De nordlige del af arealerne øst for Grenåvej anbefales overført til det tilstødendeboligområde 390211BO.65


Kortudsnit 31.390002NAMotorvejen390308BO390010NA390309BO390307Lokalplan 647Ny Studstrupvej390305BO390304OF390009JOJernbane390303ER390005LBDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 31.Areal vest for Studstrup. Del af 390010NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Arealet blev, for at holde afstand fra bebyggelsen til det tilstødende skovområde,ikke medtaget i forbindelse med disponeringen af boligområdet i lokalplan 647(indrammet på kortet med blå streg).Arealet er kommunalt ejet.Det anses for ubetænkeligt, og i fuld overensstemmelse med intentionerne i lokalplanen,at arealet tilbageføres til landzone.Aralet er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:2,2 ha, kommunalt ejet67


Kortudsnit 32.360122ER360124BO360123RE360106CE360121BO360113RE360111BO360110BO360102CE360105OFBærmosevej360114BO360112RE360101CE360108BO360109ER360104OF360103OF360010FB360225BO360216OF360107BOTrige Centervej360215BOByplanvedt. nr 3Byplanvedt. nr 2360012JOHøgemosevej360217RE360360220ER360219ER360218ERByplanvedt. nr 2De fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 32.Arealer ved Trige. Dele af 360011JO øst og syd for Trige samt del af360010FB nord for Trige.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Byzonearealerne omfatter små restarealer som indgik i byzonen i forbindelse medkommunesammenlægningen i 1970. Størstedelen af arealerne er omfattet af entenbyplanvedtægt nr. 2 eller 3 for Trige Kommune (indrammet på kortet med blå streg).Arealet øst for Høgemosevej afskæres fra erhvervsområdet af Høgemosevej oganbefales tilbageført til landzone. Arealet nord for Bærmosevej afskæres fra boligområdetaf Bærmosevej og anbefales tilbageført til landzone.For de små byzonearealer syd for erhvervsområdet anbefales efter en vurdering afarealernes anvendelighed henholdsvis en afrunding, der indføjer det vestligste areali det tilstødende erhvervsområde 360219ER og en tilbagførsel af det østligste arealumiddelbart vest for Høgemosevej, syd for 360218ER til landzone.Byplanvedtægten anbefales fastholdt for arealerne.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,2 ha, privat ejetJustering af kommuneplanens rammeområder:Det privatejede areal umiddelbart syd for delområde 360219ER anbefales indføjet ierhvervsområdet.69


Kortudsnit 33.370104BO370105BO370102BO370001JO370113OFIndgår i perspektivareal370111CELP 398Risvangsvej370101BO370103BO370117LB370110BL370106BL370115LB370116LB370107BL370109BL370108BLMejlbyvejDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 33.Arealer i Hårup. Dele af 370115LB og 370117LB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Restarealer som indgik i byzonen i forbindelse med kommunesammenlægningen i1970.Arealerne, som er privat ejede, er senere blevet lokalplanlagt (lokalplan 398)(indrammet på kortet med blå streg), men de pågældende arealer er omfattet aflandzonelandsbybestemmelser og udgør dele af arealer, som iøvrigt er landzone.Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealerne til landzone, således at allelandsbyområderne i Hårup har landzonestatus.Om et byzoneareal vest for Hårup i 370001JO (markeret på kortet) kan det bemærkes,at det indgår i kommuneplanens perspektivarealer og derfor ikke indgår i denaktuelle indstilling.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,1 ha, privat ejet71


Kortudsnit 34.330023NAGammel Horsensvej330025FB330208BO330109ER330111BO330024JO330108ER330110BL330102BO330105BO330106BO330206BO330207BL330209OF330107OF330202BO330210OF330103BO330101BO330201BO330212CE330204BO330214CE330203BO330213BL330215BL330205BOØstergårdsvej330006LBDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 34.Arealer ved Solbjerg Sø. Dele af 330023JO og 330024NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Restarealer som indgik i byzonen i forbindelse med kommunesammenlægningen i1970.Arealerne er kommunalt ejede og anses for uden interesse for byudviklingen.Det anses for ubetænkeligt at tilbageføre arealerne til landzone.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,1 ha, kommunalt ejet73


Kortudsnit 35.310601ER310612BL310408OF310409OF310410BO310604ER310603CE310411BOOddervej310609BO310605BO310606BO310501CE310502BO310503BO310607BO310514BO310507BL310505OF310511BO310504BO310608BO310613BO310510BO310508RE310512BOBredgade310509BO310513BO310002NA310017OFDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 35.Areal ved jernbanen i det sydlige Malling. Del af 310002NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Restareal på 0,3 ha som indgik i byzonen i forbindelse med kommunesammenlægningeni 1970.Arealet er kommunalt ejet og udgør et grønt område mellem et boligområde(310509BO) og jernbanen og anses derfor for relevant at fastholde i byzone.Arealet er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,0 haJustering af kommuneplanens rammeområder:Det anbefales at indføje arealet i det tilstødende boligområde, delområde310509BO.75


Kortudsnit 36.210105BO210104BO210103BO210101BL210302OF210108CE210301OF210206OF210304OF210305OF210303RE210201OF210207BO210401BO210202CE210204RE210203OFLandevejen210205OF210402BO210404RE210306BO210310OF210211OF210208BO210210BO210209BO210405BO210406BTingskov Allé210215BO210005NA210214OF210009JODe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 36.Arealer nord og syd for Tranbjerg. Del af 210004NA og del 210005NA.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Det nordlige areal er et matrukuleret privat vejareal på knap 200 m 2 . Arealet grænserop til byområdet og anses ikke for relevant at tilbageføre det til landzone.Det sydlige areal er kommunalt ejet og udgør en vejmæssig afgrænsning af boligområdet210215BO, som blev udlagt i forbindelse med Kommuneplan 2001.I forbindelse med aktuel lokalplanlægning for 210215BO forberedes en justering afområdets østlige afgrænsning af hensyn til vejadgangen til området. Arealet anbefalessåledes foreløbig fastholdt i byzone indtil området østgrænse er fastlagt.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,0 haJustering af kommuneplanens rammeområder:Det nordlige areal anbefales indføjet i delområde 210101BL.Med hensyn til det sydlige areal anbefales det foreløbig at justere afgrænsningen af210215BO, så grænsen følger ydersiden af Trankær Mosevej. I forbindelse med etkommuneplantillæg, der følger lokalplanen vil det byzoneareal, der ikke medtages iboligområdet blive indstillet tilbageført til landzone.77


Kortudsnit 37.240208BOJernbanen240210BO240206OF240202ER240005FB240204BO240209ER240211ER240008LBSilkeborgvej240205BO240213BO240214BO240219OF240215OF240216BO240217BO240212BO240003NADe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 37.Arealer ved Brabrand. Dele af 240003NA og 240005FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Restarealer som indgik i byzonen i forbindelse med kommunesammenlægningen i1970.Arealerne indgår i den bebyggelsesmæssige struktur som matrikulerede vejarealereller afrundinger og anses således for relevante at fastholde i byzone. 0,1 ha erkommunalet ejet.Arealerne er ikke lokalplanlagt.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,0 haJustering af kommuneplanens rammeområder:Arealerne anbefales tillagt de tilstødende byområder.79


Kortudsnit 38.220011NA220106BO220101BL220104OF220107BOSvanlevvej220102OF220203BO220105CE220205BO220209BO220204BO220201BO220015FB220202BLByplanvedt. nr 5Hovedvejen220207ER220002NA220009LBDe fremhævede byzonearealer omfatter alenematrikulerede arealer. Umatrikulerede arealeri byzone uden for de planlagte byområder, detgælder f.eks. visse vejarealer, justeres såledesat byzonegrænsen er sammenfaldende med detplanlagte byområde.Kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der tilbageføres til landzone.Kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Ikke kommunalt ejet byzoneareal, der overføres til planlagt by.Nuværende byzonearealer i øvrigt.LandzoneZonestatus sommerhusområde.


Kortudsnit 38.Matrikulerede vejarealer vest for Bering ved Kolt. Dele af 220015FB.Tilbageførsel af uplanlagt byzoneareal til landzone:Privatejede matrikulerede vejarealer vest for Bering. Størstedelen af arealerne eromfattet af byplanvedtægt nr. 5 for Ormslev-Kolt Kommune (indrammet på kortetmed blå streg).Det anses for naturligt, at indføje de vejarealer, der grænser op til byområdet i detilstødende byområder. Kun den nordligste del ( ca. 200 m2 matrikuleret areal), derikke indgår i byafgrænsningen, anbefales tilbageført til landzone.Samlet matrikuleret areal, der anbefales tilbageført til landzone:0,0 ha, privat ejet (200 m 2 )Justering af kommuneplanens rammeområder:Det anbefales at Berings vestlige afgrænsning justeres så de tilstødende vejarealermedtages i 220202BL.Arealerne, der anbefales fastholdt i byzone, er sammenfaldende de af de omhandledearealer, der er omfattet af byplanvedtægt nr. 5 for Ormslev-Kolt Kommune.81


Anbefalede reguleringer i oversigt (i ha)Nr. Område Areal samlet Areal komm.ejetAreal ikkekomm. ejetAreal komm.ejet tilbageføresAreal ikkekomm. ejettilbageføresJusteres iforhold til KPgrænser1 Arealer ved Århus Å 6,4 1,4 5,0 1,4 5,02 Arealer ved Nordby i Viby 16,2 11,7 4,5 11,7 0,5 4,03 Areal ved Bøgeskovparken i Viby 1,9 1,9 1,9 0,04 Arealer ved Eldalen i Hasle 32,0 31,5 0,5 31,5 0,5 0,05 Arealer ved Vestereng 6,4 6,4 3,9 2,56 Arealer ved Kaløvig Bådehavn 1 29,5 13,6 15,9 13,3 15,4 0,87 Arealer ved Egåen i Risskov 0,7 0,6 0,1 0,6 0,1 0,08 Areal ved Viengevej i Vejlby 2,9 2,9 2,9 0,09 Arealer i den grønne kile i Vejlby 54,9 54,9 54,9 0,010 Arealer vest for Åby 30,1 28,0 2,1 28,0 1,8 0,311 Arealer syd for Lemming 5,9 5,9 5,912 Arealer i Sletkilen 65,4 63,4 2,0 62,9 2,0 0,513 Arealer ved Brabrandstien 3,0 1,8 1,2 1,8 1,2 0,014 Arealer i Skjoldhøjkilen 21,3 20,1 1,2 19,6 1,2 0,515 Areal ved Rætebølvej 1,4 1,4 1,4 0,016 Arealer i Langdalkilen 2 3,8 1,5 2,3 1,5 2,3 0,017 Arealer vest for Lisbjerg 33,7 25,1 8,6 25,1 8,6 0,018 Arealer sydøst for Lisbjerg 3 45,2 44,4 0,8 44,4 0,3 0,519 Arealer syd for Lystrup 4 8,2 6,0 2,2 5,2 1,9 1,120 Arealer øst for Elsted landsby 0,4 0,4 0,4 0,021 Arealer ved Skæring 0,5 0,5 0,5 0,022 Arealer nord for Beder 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,023 Areal ved Egelund i Malling 7,5 4,1 3,4 4,1 3,4 0,024 Arealer ved Mårslet 3,1 3,1 3,1 0,025 Arealer ved Mariendal og Ajstrup Str. 5 13,7 5,0 8,7 5,0 8,7 0,026 Arealer ved Ajstrup Str. og Norsminde 6 14,1 0,9 13,2 0,7 12,2 1,227 Areal ved Strandvejen 0,2 0,2 0,228 Arealer ved Mejlby 1,3 1,3 1,329 Kankbøllearealerne 7 88,1 85,8 2,3 85,8 1,7 0,630 Arealer ved Skødstrup 8 17,9 14,9 3,0 13,6 2,0 2,331 Areal vest for Studstrup 2,2 2,2 2,2 0,032 Arealer ved Trige 0,3 0,3 0,2 0,133 Arealer i Hårup 0,1 0,1 0,1 0,034 Arealer ved Solbjerg Sø 0,1 0,1 0,1 0,035 Areal i det sydlige Malling 0,3 0,3 0,336 Arealer ved Tranbjerg 0,1 0,1 0,137 Arealer ved Brabrand 0,2 0,1 0,1 0,238 Arealer ved Bering 0,3 0,3 0,3Sum 519,5 438,6 80,9 425,9 65,9 27,71 9,5 ha af de kommunalt ejede arealer tilbageføres fra zonestatus sommerhusområde.12,8 ha af de ikke kommunalt ejede arealer er indvundet areal i forbindelse med Studstrupværket.2 2,2 ha af de ikke kommunalt ejede arealer ejes af staten.3 0,2 ha af de ikke kommunalt ejede arealer ejes af staten.4 1,1 ha af de ikke kommunalt ejede arealer ejes af staten.5 6,6 ha af de ikke kommunalt ejede arealer ejes af staten.6 10,6 ha af de ikke kommunalt ejede arealer ejes af staten.7 0,8 ha af de ikke kommunalt ejede arealer ejes af staten.8 0,8 ha af de ikke kommunalt ejede arealer ejes af staten.83

More magazines by this user
Similar magazines