Uke 50-51 - Geofysisk institutt - Universitetet i Bergen

gfi.uib.no

Uke 50-51 - Geofysisk institutt - Universitetet i Bergen

Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke 50-51AktueltNy PhDGisle Nondal disputerte 17. desember for PhD-graden med avhandlingen: "AStudy of the High and Mid Latitude Biogeochemistry in the Atlantic Ocean: theinfluence of surface processes". Gisle var universitetsstipendiat ved Geofysiskinstitutt og forskningsprosjektet var gjennomført i samarbeid medNansensenteret hvor han hadde sitt arbeidssted.GFI gratulerer!CARBOSCHOOLS -FINALEProsjektet CarboSchools har hatt som mål å spreie kunnskap om klima, klimaendringar ogkarbonsyklus blant elevar og lærarar i den vidaregåande skulen. Den spede starten var i 2005etter initiativ frå EU-prosjekta CARBOOCEAN og CarboEurope. I 2008 vart CarboSchools eitsjølvstendig EU-prosjekt med eigne midlar og 9 partnarar i 7 land.Den norske delen av prosjektet, som har gått føre seg ved Geofysisk institutt ogBjerknessenteret, har i løpet av dei siste 5 åra hatt om lag 350 elevar med på tokt i fjordane rundtBergen, der vi mellom anna har målt temperatur, salt, oksygen og karbon, og rekna påhavstraumar og kor mykje CO2 fjordane tar opp frå lufta.Prosjektet er slutt til nyttår, og tirsdag 7. desember inviterte vi til sluttkonferanse derelevar presenterte ulike prosjektarbeid og Helge Drange og Tore Furevik drog i gong einklimadebatt. Ca 65 elevar, lærarar, rektorar og andre møtte opp, og elevane imponerte med flottepresentasjonar av alt frå gassopptak i havet til biologisk mangfald og arts-svartelister.Vi som har halde på med dette har hatt det veldig kjekt. Det har vore utfordrande menogså veldig inspirerande å jobbe så tett med vgs-elevar og lærarar, og vi anbefaler absolutt andreå engasjere seg i denne typen samarbeid.Ingunn Skjelvan og Eva FalckNorges framtid havet – Det Marine CosmosI ett år har arbeidet pågått med å forberede kabelbaserte havobservatorier i Norge, et prosjektsom har fått navnet COSMOS. Havobservatoriene vil være ryggmargen for en smart ogbærekraftig forvaltning av havet og maritime ressurser. Bak COSMOS står syvforskningsinstitusjoner, som i 2007 etablerte «Norwegian Ocean Observation Network»(NOON): Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo, Uni Research, Havforskningsinstituttet,2


Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke 50-51Christian Michelsen Research og SINTEF. Med på laget er også Statoil, NCE Subsea, NCEInstrumentation og Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan lese mer om COSMOS og NOON iAftenpostens bilag.FRA ADMINISTRASJONENVelferdsutvalget arrangerer juletrefesten den 8. januar 2011. Påmelding herFRA VERDEN OMKRING OSSData available from MyOcean*:Satellite and 3D-model data from he V1 Service (for stream 1 PCs) of MyOcean is now availablefor for free. You will, however, be asked to register as a user (but without any commitment). TheV1 version access is currently optimal through Mozilla Firefox. Go to http://www.myocean.eu/.*MyOcean is an European initiative that aims at providing a sustainable service for OceanMonitoring and Forecasting validated and commissioned by users. The MyOcean informationincludes observations, analysis, reanalysis and forecasts describing the physical state of theocean and its primary biogeochemical parameters. It also contributes to research on climate byproviding long time-series of reanalysed parameters. Bergen har fått 3 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og to av dem er innenforfiskeri og havbruk. Disse er:• Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Preprocessingtechnology. Vertsinstitusjon er Havforskningsinstituttet med NOFIMA ASsom FoU partner. Senteret skal bidra til økt verdiskaping gjennom et mer ansvarlig ogselektivt fiske. Doktorgradsstipendiatene vil være tilknyttet Universitetet i Bergen ogUniversitetet i Tromsø. Deltakende bedriftspartnere er Scantrol AS, Kongsberg MaritimAS / Simrad, Egersund Group AS, Nergård Havfiske AS, Norges Sildesalgslag og NorgesRåfisklag.• Salmon Louse Research Centre. Vertsinstitusjon er institutt for biologi ved UiB medsenterleder Frank Nilsen. Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping innenforhavbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorligsykdomsproblem. Senteret tar sikte på å bli det ledende senteret i verden for forskning pålakselus og lignende parasitter, blant annet ved å korte ned på tiden fra forskning ogutvikling til anvendbare produkter. Senteret har Norges Veterinærhøgskole ogHavforskningsinstituttet som forskningspartnere mens deltakende bedrifter er NovartisAnimal Health, EWOS Innovation AS, PatoGen Analyse AS, Marine Harvest ASA ogLerøy Seafood Group ASA.I alt har NFR bevilget over 500 millioner kroner til syv forskningssentre som skal styrke norsknæringslivs innovasjonsevne – samtidig som de møter samfunnsutfordringer. Les mer om de nyeSFI´ene på NFRs siderFra NFR• Klimaforskningen skal evalueres: Forskningsrådet har vedtatt hovedlinjene i mandatetfor en ny evaluering av klimaforskningen i Norge. Evalueringen skal gjennomføres iløpet av 2011. Det er 15 år siden sist. Det vil ikke bare bli en ekstern, men en rent3


Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke 50-51internasjonal evaluering. Dette er klart etter behandling i Divisjonsstyret for Storesatsinger. Evalueringspanelet vil bli oppnevnt tidlig på nyåret. Les mer• Flere kvinner til tops: Forskningsrådet setter i gang en større satsing for å økerekrutteringen av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse. Blant annet ønskerForskningsråd å ta i bruk stipendordninger til kvinnelige forskere etter postdoktorat.Satsingen vil gå over syv år, fra 2012 til 2018, med et oppstartbudsjett på 20 millionerkroner første år. Les mer (Besøk også web sidene til Ressursbank for likestilling iforskning ”Kjønnsbalanse i forskning”)Forelesninger, kurs og seminarMandagskollokvium 11:15-12:00, GFI ØstfløyenMandagskollokvium tar juleferie!Ønsker du å bidra med et foredrag til Mandagskollokvium, kontakt Christophe Bernard(christophe.bernard@gfi.uib.no), Anders Sirevaag (anders.sirevaag@gfi.uib.no) eller Mathias Trachsel(mathias.trachsel@uni.no)StudiesakerFrist for emnepåmelding er 13. januar. Studentweb åpner for registrering 13. desember. Frist forvurderingsmelding (eksamen) er 1. februar. Undervisningen starter normalt i uke 3. Merk at deter unntak for enkelte emner. Time- og eksamensplaner er nå publisert.Ph.d.-nyttRESCLIM General Assembly 2011, 28.mars 2011 – 01 aprilAll ResClim members, i.e. PhD candidates, supervisors and evaluation board are welcome to jointhe 2011 General Assembly on board the coastal steamer (Hurtigruta)!We will leave from Bergen Monday March 28 at 22.30 and arrive Tromsø Friday April 1 at14.30. We plan to do more of what we did on last years meeting, and add some of what yousuggested to focus more on. The final program will be announced later, but here is last yearsprogram: http://resclim.no/ContentItem.aspxci=251&e=tAll participating PhD candidates should bring a poster to the meeting and some of you will beasked to give a oral presentation of your project. The best poster and the best presentation will behonored with a Diploma.The boat trip will be organized by ResClim, but flight tickets to Bergen and from Tromsø shouldbe bought indiviually (ResClim will cover the costs). So if you want to spend extra time inBergen or Tromsø, this will be up to you. NB!! Registration is binding!! Cancellations will beaccepted only due to force majeure.Konferanser og møterEGO 2011 Workshop and Glider School, 14-18 March 2011, Gran Canaria, Spain. Organisers:Everyone's Gliding Observatories (EGO) Network and host Plataforma Oceanica de Canarias4


Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke 50-51(PLOCAN). Info herESSAS* Open Science Meeting 22-26 May 2011, Seattle, Washington. The theme of themeeting is: “Comparative studies of climate effects on polar and sub-polar ocean systems:progress in observation and prediction”. Marine scientists, economists and social scientistsinterested in high latitude marine systems and their response to climate change are urged toregister and submit abstracts for oral and poster presentations.Deadline abstract and early Registration 15 January*Ecosystem Studies of Sub-Arctic Seas (ESSAS) is an IMBER Regional Programme11th Conference on Polar Meteorology and Oceanography, 2-4 May 2011, Boston, MA.More info hereArctic Science Summit Week 2001, Seoul, Korea 27 March-1 April 2011. Abstract submissiondeadline for the Science Symposium has been extended until 15 January 2011. Pre-registration isnow possible at the ASSW 2011 website: www.assw2011.org.Drought Predictability and Prediction in a Changing Climate: Assessing CurrentKnowledge and Capabilities, User Requirements and Research Priorities, 2-4 March 2011,Barcelona, Spain. Visit the workshop´s web site***More announcements of international scientific meetings athttps://www.uib.no/gfi/en/resources/international-eventsNye publikasjonerKivimäe, C., R.G.J. Bellerby, A. Fransson, M. Reigstad, T. Johannessen. A carbon budget forthe Barents Sea. Deep-Sea Research I 57(2010) 11532-1542Ledige stillinger• 5 PhD openings on ocean acidification jointly at University Pierre et Marie Curie (Paris,France) and the University of Plymouth (UK). The work will be performed at the Laboratoired’Océanographie (Villefranche-sur-mer, France) and the Sir Alister Hardy Foundation forOcean Sciences (Plymouth, UK). Deadline Jan 15 2011• Executive officer Southern Ocean Observing Systems (SOOS), Inst for Marine and AntarcticStudies (IMAS), Tasmania, Australia*** Jobb vacancies abroad: Check GFI´s English web pages athttps://www.uib.no/gfi/en/resources/job-vacancies-internationalUtlysningerNye COST-aksjoner kunngjort: Muligheter for internasjonal nettverksbyggingCOST (European Cooperation in Science and Technology) har opprettet 30 nye såkalte"aksjoner". Disse representerer spennende muligheter for internasjonalt samarbeid for norskeforskere, innenfor en rekke fagfelt. Les mer*** Calls for funding are posted on GFI´s English web pages athttps://www.uib.no/gfi/en/resources/research-management/call-announcements5

More magazines by this user
Similar magazines