13.07.2015 Views

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3Indholdsfortegnelse1.0 Indledning....................................................................................................51.1 Forslag til målsætninger.........................................................................62.0 Eksisterende vejnet og trafik................................................................72.1 Forslag til hastighedsgrænser..............................................................82.2 Skoleveje......................................................................................................103 Sammenhæng mellem fart og uheld.................................................113.1 Uheldsanalyse............................................................................................123.2 Nøgletal for uheldssituationer.............................................................144 Indsatsområder.........................................................................................154.1 Høj fart.........................................................................................................164.2 Spiritusuheld..............................................................................................174.3 Manglende sele.........................................................................................184.4 Cyklister.......................................................................................................194.5 Unge bilister...............................................................................................205 Sorte pletter og grå strækninger.......................................................215.1 Uheldsbelastede kryds og strækninger...........................................235.2 Oversigt over løsningsforslag og konsekvenser...........................256 Handleplan.................................................................................................266.1 Vejnet - tilpasning...................................................................................266.2 Stinet.............................................................................................................266.3 Skoleveje......................................................................................................277 Bilag: Projektoversigt.............................................................................28


4PERSONSKADER PR. 10.000 INDBYGGERE PR. ÅR PÅ KOMMUNEVEJENEfig. 1


51.0 IndledningDet går godt med trafiksikkerheden i FredensborgKommune, og med en målrettet indsats kan detblive endnu bedre. Der er samlet sket 4 personskaderi trafikken pr 10.000 indbyggere, hvilket er lavereend de fleste kommuner på Sjælland.(se fig. 1)Ifølge Færdselssikkerhedskommissionens nyestemålsætninger er hver ulykke én for meget, og de harderfor fremsat følgende målsætning i 2007:”Antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne oglettere tilskadekomne i trafikken skal reduceresmed 40 % frem mod 2012 med udgangspunkt iniveauet for 2005”.Fredensborg Kommune har arbejdet for at overholdedenne målsætning og ønsker at forlængeindsatsen, så antallet af dræbte og personskaderreduceres yderligere frem mod 2015. Målsætningener da, at antallet af dræbte og tilskadekomnei trafikken samlet set skal være reduceretmed knap 60 % i 2015 i forhold til 2007.For at forsætte den positive udvikling og reduceremængden af personskader med yderligere 20%frem mod 2015, har Rambøll udarbejdet en trafiksikkerhedsplanfor Fredensborg Kommune, så derkan gennemføres en målrettet indsats for en ambitiøsforbedring af trafiksikkerheden i kommunen.Trafiksikkerhedsplanen analyserer uheld i FredensborgKommune i perioden 2007-2011 ud fra enkortlægning af uheldsmønstre og sorte pletter.Med baggrund i analysen giver trafiksikkerhedsplanenforslag til målsætninger, løsningsforslag tilde mest uheldsbelastede steder, en vurdering af desamfundsøkonomiske effekter og en handlingsplanfor at gennemføre forbedringer af vejnettet.Handlingsplanen er udarbejdet ud fra en vurderingaf, hvilke løsninger, der ud fra de økonomiskerammer vil have have den største effekt i forholdtil Fredensborg Kommunes målsætninger om øgettrafiksikkerhed.4 PERSONSKADER PR. 10.000 INDBYGGERHVER ULYKKE ER ÉN FOR MEGET


61.1 Forslag til målsætningerByrådet har vedtaget en trafiksikkerhedspolitik forFredensborg Kommune med en målsætning om atnedbringe antallet af færdselsuheld betydeligt, såFærdselssikkerhedskommissionens målsætning kanfølges. Fredensborg Kommune ønsker at skærpeindsatsen, så antallet af dræbte og tilskadekomnei trafikken er reduceret med knap 60 % i 2015 iforhold til 2007.Færdselssikkerhedskommissionen har udpeget følgendefem indsatsområder, der samlet kan bidragetil at sikre, at den nationale målsætning nås:• Høj fart• Spiritusuheld• Manglende sele• Cyklister• Unge bilisterAnalysen peger på, at Fredensborg Kommune skal gøreen indsats inden for alle områder, med særligt fokuspå de unge bilister og farten på vejene i kommunen.Fredensborg Kommune følger generelt Færdselssikkerhedskommissionensmålsætning om reduktion afpersonskader i trafikken, bortset fra ulykker relateret tilunge bilister og fart. Personskader på personer udensele, cyklister og på involverede i spiritusuheld er tilgengæld lavere end målsætningen.Samfundsøkonomisk gevinstDer er en betydelig samfundsøkonomisk gevinst ved atøge trafiksikkerheden. De samfundsøkonomiske enhedspriserfor sparede uheld er:Personskadeuheld: 4,9 mio. kr. pr. uheldMaterielskadeuheld: 0,7 mio. kr. pr. uheldGennemsnit Fredensborg Kommune: 1,8 mio. kr. pr. uheldEn forbedret udformning af 6 af de mest uheldsbelastedelokaliteter vil koste ca. 10 mio. kr. og vurderes atmedføre en uheldsreduktion på 38 % og en samfundsmæssigbesparelse på knap 30 mio. kr. over 5 år.NY MÅLSÆTNING:60 % REDUKTION AF UHELD I 2015


72.0 Eksisterende vejnet og trafikVejklassificeringen udtrykker vejenes funktion:Åbent land (inkl. landsbyer)Motorveje og motortrafikveje (80-110) er gennemfartsvejemed høj standard, som kun forløber i åbentland (sorte).Gennemfartsveje (50-80) afvikler gennemkørendetrafik. De har stor fremkommelighed for biltrafikkenog et højt sikkerhedsniveau for alle trafikantgrupper(røde).Fordelingsveje (40-80) er mindre, overordnedegennemfartsveje, som f.eks. forbinder lokalveje medgennemfartsveje. De har et højt sikkerhedsniveau foralle trafikantgrupper (orange).Lokalveje (30-60) betjener de mindre landsbyer ogbebyggelser (grå).ByTrafikveje (50-60) afvikler gennemkørende trafik. Dehar stor fremkommelighed for biltrafikken og et højtsikkerhedsniveau for alle trafikantgrupper (røde).Primær lokalvej (40-50) forbinder lokalområder medgennemfartsveje. De har et højt sikkerhedsniveau foralle trafikantgrupper (orange).Sekundær lokalvej (30-50) betjener mindre byområder(grå).


82.1 Forslag til hastighedsgrænserPå baggrund af analysen af fartrelaterede uheld,anbefales der generelt lavere hastighedsgrænser iåbent land og på vejene gennem landsbyerne.På de fleste veje i åbent land gælder i dag Færdselslovensfartgrænse på 80 km/t. Det vurderes atvære for høj en hastighed på de små landeveje.Her virker det naturligt at køre med lavere hastighedend fartgrænsen, på grund af vejenes smalletværsnit, vejenes kurvede forløb og vejenes stigninger.Trafikken er derfor overladt til at køre efterforholdene, hvilket øger risikoen for uheld. Det børdesuden overvejes at sætte den tilladte hastighedned til 30-40 km/t i landsbyerne, da en hastighedpå 50 km/t ofte er for høj.Det foreslås at de nye fartgrænser suppleres medkampagner, der gør bilisterne bevidste om fartensbetydning for uheld i trafikken.


Forslag til hastighedsgrænseri Fredensborg Kommune9


2.2 Skoleveje10En del af vejnettet betjener kommunensskoler, hvilket stiller særlige krav tilhastighederne og vejenes udformning.Cykel- og fodgængertrafikkentil/fra skolerne afvikles imidlertidovervejende uden problemer pga.kommunens separate stisystemer.Kortet viser skolerne og de veje, somprimært betjener dem.


3.0 Sammenhæng mellem fart og uheld11Hastighed er en markant faktor i forhold til trafikuheld. Laverehastighed vil normalt give færre uheld og mindre alvorligepersonskader. En tommelfingerregel siger, at antallet af uheldreduceres i 3. potens af forholdet mellem før/efter hastighederne. Det betyder at en reduktion fra 60 til 50 km/t medføreret fald i antallet af uheld på godt 40 %.Hastighedsreduktion på udsatte steder er en vigtig faktor ifht.uheldsbekæmpelse, og vil især være effektive i kombinationmed andre tiltag.Nedgang i uheld5040DødsulykkerPersonskadeulykker30Vejdirektoratet har kortlagt årsagerne til alle 231dødsulykker i Danmark i 2010 . Det har vist sig, at forhøj fart er den hyppigste årsag til dødsulykker. 44% af dødsulykkerne var således fartrelaterede, forditrafikanterne enten overskred fartgrænserne ellerkørte for hurtigt i forhold til omstændighederne. Derer en stor andel af unge mænd blandt de dræbte.Manglende opmærksomhed var en næsten lige såhyppig ulykkesårsag. Herefter fulgte træthed og alkoholindtagelse.201005 10 15Hastighedsreduktioni %Lavere hastighed medfører færre personskadeuheld.


3.1 Uheldsanalyse12Dette afsnit vil analysere uheldssituationeni Fredensborg Kommune ud fra hyppigeuheldssituationer og Færdselssikkerhedskommissionenfem indsatsområder:• Høj fart• Spiritusuheld• Manglende sele• Cyklister• Unge bilisterDEFINITION PÅ TRAFIKUHELDTrafikuheld defineres enten som kollision medøvrige trafikanter, faste genstande ol. eller hændelser,hvor en trafikant forulykker alene og kommervæk fra vejbanen (eneuheld).Oftest er der flere årsager til et trafikuheld, og deter kombinationen af flere omstændigheder, der fåret trafikuheld til at ske. Uheldsårsager kan grupperesi følgende kategorier:Vejen (geometri, afmærkning)Køretøjet (teknik, manøvredygtighed)Adfærden (hastighed, reaktionsevne)


184.3 Manglende seleDer er registreret 12 personskader på personer uden sele.I Fredensborg Kommune falder antallet af personskadedetrafikanter uden sele, så dette indsatsområde bidrager til, atmålsætningen kan overholdes.


194.4 CyklisterDer er registreret 16 personskadede cyklister.2/3 af alle cyklistuheld er sket i byen.I Fredensborg Kommune falder antallet af personskadedecyklister, så dette indsatsområde bidragertil, at målsætningen kan overholdes.


204.5 Unge bilisterDer er sket 69 uheld, hvor en af trafikanternehar været ung bilist mellem 18-24 år. Detsvarer til i alt 21 % af alle uheld i kommunen.Der er registreret 12 personskader i uheld,hvor en af trafikanterne har været bilistmellem 18-24 år.I Fredensborg Kommune er der ikke et faldi personskader blandt unge. Indsatsen ifht.unge bilister skal derfor skærpes, hvis detteindsatsområde skal bidrage til, at målsætningenoverholdes. Kampagner rettet modmålgruppen, kan være en effektiv supplerendeindsats.


5.0 Sorte pletter og grå strækninger21De sorte pletter er de5 mest uheldsbelastedekryds og de 5mest uheldsbelastedestrækninger


22UdpegningskriterierI udpegningen af sorte pletter er følgende kriterieranvendt, for at lokaliteten kan betegnes somsærligt uheldsbelastet;Kryds: Mindst 4 uheld kan relateres direkte tilkrydset. Der udpeges 5 kryds.Strækninger: Unormalt høj koncentration af uheldpå en delstrækning, hvoraf ingen af uheldeneer i et kryds, der er udpeget som sortplet. Derudpeges 5 strækningerUdpegede uheldsbelastede lokaliteter i Fredensborg Kommune.


235.1 Uheldsbelastede kryds og strækningerKrydsHørsholmvej/FredensborgvejHørsholmvej/KellerisvejHørsholmvej/NordvejKongevejen/VejenbrødvejHumlebækvej/BenediktevejStrækningPersonskadeuheldMaterielskadeuheldEkstrauheldTotaluheldSignalForventetuheld pr.år (APberegnet)1Faktiskuheld pr.år0 12 0 12 Ja 1,2 2,41 5 0 6 Nej 0,1-0,2 2 1,21 2 1 4 Nej 0,1 0,80 5 1 6 Nej 0,2 1,20 4 1 5 Nej 0,1 1,0PersonskadeuheldMaterielskadeuheldEkstrauheldTotaluheldLængde(km)/Trafik(ÅDTForventetuheld pr.km pr. år(AP-beregnet)Faktiskuheld pr.km pr. årHolmegårdsvej 3 5 4 12 2,2/4000 0,2 1,1Ny Strandvej -HumlebækKongevejen -FredensborgHørsholmvej v.Dageløkke7 9 3 19 2,5/7000 0,8 1,52 2 2 6 1,0/6700 0,7 1,22 5 3 8 0,7/5900 0,3 2,4


24Kryds:Hørsholmvej/FredensborgvejUHELD: 12PERSONSKADER: 0FORVENTET UHELD PR. ÅR: 1,2FAKTISK UHELD PR. ÅR: 2,4


255.2 Oversigt over løsningsforslag og konsekvenserLokalitetUheld(5 år)Kryds:Hørsholmvej/Fredensborgvej 12Kryds:Hørsholmvej/KellerisvejKryds:Hørsholmvej/NordvejKryds:Kongevejen/VejenbrødvejKryds:Humlebækvej/BenediktevejStrækning:HolmegårdsvejStrækning:Ny StrandvejStrækning:KongevejenStrækning:Hørsholmvej6465LøsningsforslagAnlægsøkonomi(kr.)Skønnetuheldsreduktion(%)Første-årsforrentningGenmarkering 75.000 1 21Grønne pile (avanceret) 450.000 17 60Bundet venstresving(Hørsholmvej)Fuldt stop, helle og hastighedsnedsættelse(%)2.800.000 50 28200.000 20 >150Tavleændring 20.000 2 >150Hastighedsnedsættelse ogny tavle60.000 7 100Kanaliseringer 1.500.000 30 25Vejlukning m.m. 2.000.000 50 35Genmarkering 50.000 5 70Belysning 200.000 10 35ITS-tiltag 600.000 15 18Observation - - -12 Strækningsanalyse - - -19 Strækningsanalyse - - -6 2 ekstra “Din fart” 200.000 10 1008Hastighedsnedsættelse 30.000 5 45Kanalisering m.m. 1.500.000 50 90


6.0 Forslag til handleplan26Handleplanen for Fredensborg Kommune indeholderforslag til indsatser på vejnettet, stinettet ogskolevejene til bekæmpelse af uheld.Der er udarbejdet forslag til forbedret udformningfor 6 lokaliteter, som er uheldsbelastede. På listenover sorte pletter er der desuden tre lokaliteter, somforeslås nærmere undersøgt:Strandvejen og Holmegårdsvej, hvor der igangsættesen detaljeret strækningsanalyser, som vilmedføre flere forslag til forbedret udformning.Krydset Humlebækvej/Benediktevej, hvor uheldsudviklingenobserveres.Foruden de sorte pletter er der udpeget 20 lokaliteter,hvor der har vist sig særlige uheldskoncentrationer,der samlet over 5-årsperioden har medført64 uheld. De er nærmere behandlet i uheldsanalysenmed en kort beskrivelse af uheldene og evt. uheldsforslag.Der er ikke udarbejdet økonomiske overslag.I forslag til hastighedsplan foreslås generelt laverehastighedsgrænser i åbent land og på vejenegennem landsbyerne. Generelt foreslås en hastighedpå 60 km/t på de små landeveje, hvor der i dag somregel kan køres 80 km/t, og 30-40 km/t gennemlandsbyerne. Dette er allerede tilfældet i flere landsbyeri dag.Der foreslås desuden, at der bliver iværksat kampagner, der skalgøre bilisterne bevidste om fartens betydning for antal færdselsuheld.Hastighedsdæmpningen vil bestå af skiltning og supplerendefartdæmpende foranstaltninger i landsbyerne.Lokalitet Løsning Skønnetuheldsreduktion(5 år)6.1 Vej- og stinettetDer skal derudover afsættes midler til at gennemføre:• Saneringer af Strandvejen og Holmegårdsvej, når strækningsanalyserneer gennemført.• Ombygning af krydset Humlebækvej/Benediktevej.• Ombygninger af nogle af de særlige 20 uheldskoncentrationer.• Fartdæmpende foranstaltninger til 60 km/t i åbent land og30-40 km/t gennem landsbyerne.Anlægsudgift(kr.)Hørsholmvej/Fredensborgvej Bundet venstresving 6 2.800.000Hørsholmvej/KellerisvejFuldt stop, helle og hastighedsnedsættelse1 200.000Hørsholmvej/Nordvej Kanaliseringer 1 2.500.000Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej Vejlukning 3 2.000.000Kongevejen 2 ”din fart” 1 200.000Hørsholmvej Kanalisering 4 1.500.000I alt 16 9.200.000


276.2 StinettetDer er ikke registreret et væsentligt antal uheld påstinettet. Det skyldes, at den overvejende del afkommunens vej- og stinet er differentieret, hvorvedden lette trafik afvikles adskilt fra og ude af niveau medbiltrafikken.Det vil komme på tale med forslag til løsninger forcyklister og fodgængere på Strandvejen, efter at strækningsanalysener gennemført.Det vil desuden komme på tale at gennemføre niveaufrikrydsninger mellem den øst-vest gående ho-vedstisyd for Fredensborgvej og de to mulige fremtidigeadgangsveje til Humlebæk Syd, forlængelserne afBogårdsvej og Boserupvej, jf. kommunens politik om etfortsat differentieret vej- og stinet.Ændringen af skoledistrikterne er gældende eftersommerferien i 2011. Rambøll har skitseret 2 forslag :Proces om trafiksikkerhed strækkende sig over det et år,der involverer elever, skole, forældre, politi, de nærmestebeboere etc.Nye bump i tilfarter til rundkørsel, tidsstyrede VHT (40km/t) på Humlebæk Strandvej, hastigheds-dæmpendevejbump på Gl. Strandvej og evt. Torpenvej, ny stiforbindelsei nordsiden af boldbanen inkl. et krydsningspunkt påHumlebæk Strandvej i niveau. Justering af afmærkningenpå p-arealet mellem hallen og skolen (og evt. en hævetflade på tværs.6.3 SkolevejeDe væsentligste tiltag omkring skolevejene skyldesindførelse af de nye skoledistrikter ved Humlebækskole og Baunebjerg skole, hvorefter de yngste eleverfra 0. – 5. klasse skal gå på Humlebæk skole, mens allede ældre elever fra 6. - 10. klasse skal gå på Baunebjergskole.


200.000----7.0 BILAG: Projektoversigt28Rundkørslen Holmegårdsvej /Egedalsvej 2 Tydeliggørelse af midterhelle -Rungsted Strandvej i Mikkelborg 5 Uheldsanalyse -Lokalitet Uheld2007-11Vej- og stinettet, sorte pletterLøsning Anlægsudgift(kr.)Hørsholmvej v. Dageløkke 8 Kanalisering 1.500.000Kongevejen – Fredensborg 6 2 ”din fart” 200.000Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej 6 Vejlukning 2.000.000Hørsholmvej/Nordvej 4 Kanaliseringer 2.500.000Hørsholmvej/Fredensborgvej 12 Bundet venstresving 2.800.000Hørsholmvej/Kellerisvej 6 Fuldt stop, helle og hastighedsnedsættelseNy Strandvej mellem Lave Skov ogkommunegrænsen19 Strækningsanalyse 160.000Benediktevej 4 Opfølgning. -Endrupvej syd for Jonstrup 3 Hastighedsnedsættelse. -Humlebækvej/Benediktevej 5 Observation -Holmegårdsvej 12 Strækningsanalyse 140.000Fredensborg midtby ved Jernbanegade 5 Analyse af påkørsel af faste genstandog holdende køretøjer.Vej- og stinettet, 20 lokaliteter medsærlig uheldskoncentrationHumlebækvej mellem Benediktevej ogFredensborgvej3 Uheldsanalyse -Vej- og stinettet, åbent landÅbent land og landsbyerne - Nye hastighedstavler og supplerendeforanstaltninger i landsbyerneStinet-Strandvejen Jf. ovenfor Løsninger for cyklister er indeholdt istrækningsanalysen.SkolevejeBogårdsvej og Boserupvej - Niveaufri krydsninger mellem østvestgående hovedsti syd forFredensborgvej ifm. Humlebæk syd.--Humlebæk skole og Baunegårdsskolen - Proces om trafiksikkerhed -Humlebæk skole og Baunegårdsskolen - Fartdæmpende foranstaltninger -Møllevej ved ungdomscentret 2 Analyse af cyklisternes forhold. -Usserød Kongevej /Christianshusvej 3 Hastighedsnedsættelse ved udformningaf kryds og op-stramning afvigepligtsforhold.P-areal Nivåcentret 4 Opstramning af vigepligts-forhold -Niverød Kongevej /Nivåvej 3 Uheldsanalyse -Rundkørslen på Nordvej 2 Hastighedsnedsættelse -Rundkørsel på Fredensborgvej 2 Hastighedsnedsættelse -Fredensborgvej vest 4 Opfølgning -Humlebæk Strandvej i Tibberup 5 Uheldsanalyse -Fredensborg Kongevej vest for TSA7 3 Hastighedsnedsættelse -Isterødvejen ved Gunderød 4 Hastighedsnedsættelse -Avderødvej i Avderød 3 Hastighedsnedsættelse -Humlebækvej/Langstrupvej 2 Hastighedsnedsættelse -Nivåvej/Islandshøjvej 3 Uheldsanalyse mhp. bl.a. at reducereantal vigepligtsuheld.Gl. Strandvej/Nivåvej 3 Hastighedsnedsættelse ved udformningaf kryds.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !