ref brukerutvalget 2013-09-13.pdf - Sunnaas.no

sunnaas.no

ref brukerutvalget 2013-09-13.pdf - Sunnaas.no

Sunnaas sykehus Side 3SaksnrBeskrivelseSak 40/2013 Sunnaas Rehabiliteringsregister – tematisk forsknings- og kvalitetsregister.- til orientering ved Jan Egil Nordvik.Sunnaas Rehabiliteringsregister ble etablert i desember 2012.Datainnsamlingen er samtykkebasert – ca ¾ av de spurte til nå har sagt ja.3 kilder til data:SelvrapporteringSpørreskjema - livskvalitet, psykisk helse, trettbarhet.Journaldata. Andre offentlige register (for eksempel NAV – innleggelse sykehus)Personvern, data sikres gjennom flere instanser – Datatilsynet, Forskningsserver SunHF,Personvernombudet Ullevål.Intensjon – bli bedre på å kunne måle hvordan det går, rettet mot helsefagpolitiskvirksomhet. Registeret kan brukes både til kvalitetssikring og forskningRegisteret fanger ikke opp resultat av en til en oppfølging.Konklusjon: - til oppfølging.Jan Egil inviteres igjen til neste BUmøte, 29.10.13Sak 41/2013 Innovasjon og forskning – BU i dialog med Sveinung TornåsSveinung informerte om idébanken, både på Sunnaas.no og Sunnaas intranett, derpasienter, pårørende, ansatte kan formidle idéer til forbedring og nyvinning.Flere av idéene blir til konkrete prosjekter, pr. i dag 19 og 4- 5 er underveis.Stikkord om følgende prosjekter:‣ Active on Wheels – god balanse mellom ernæring og aktivitet – basért påforskningsdata. Matthijs Wouda, fysioterapeut m.fl.‣ Utvikling av tilpasset trykkforbyggende kroppsnært tøy – redusere faren fortrykksårutvikling. Ingebjørg Irgens, lege m.fl.‣ Prosjekt mHelse, se sak 42/2013Arve I. Opheim, fagsjef fysioterapi m.fl. Sveinung er leder for prosjektetsreferansegruppe.‣ TG Goodwill‣ Blæresensor – prototyp sensor legges inn permanent. Thomas Glott, lege m.fl.‣ Påkledningsassistent – universal modell for alle med manglende armfunksjonKarstein Kristensen m.fl.Konklusjon:BU informerer om idébanken, Sunnaas.no på pasientallmøtene.Sak 42/2013 Prosjekt mHelse kombinert med Sosiale Medier- til orientering - bruk av mobil digital teknologi til helsefremmende aktiviseringSveinung Tornås informerte kort om prosjektet som del av innovasjon (sak 41/13), daArve I.Opheim ikke kunne møte. Se tidligere tilsendte saksdokumenter.Prosjektet ønsker en eller to brukerrepresentanter som kan være med å lagekravspesifikasjon og forankre relevansen hos pasientgruppen. I første omgang er dettenkt RMS og slag. Sveinung er leder av prosjektets referansegruppeKonklusjon:Thomas representerer BU i prosjektet. Meldes Sveinung og Arve ved BUsekretariat.


Sunnaas sykehus Side 4Oppfølging Sak 26/2013- til oppfølging Modul 2 - Modulbasert BrukerOpplæring (MBO)Programutkastet ble drøftet. Kort orientering om arrangementet.Aktuelt med revurdering av BU sitt mandat, da Helse Sør-Øst har utarbeidet ny veiledermed forslag om felles føringer og rammebetingelser for brukerutvalgene.Konklusjon:Modul 2 arrangeres torsdag 5. – fredag 6. desember 2013 på Quality Hotel Mastemyr.Programinnhold beholdes slik det nå er med noe justering av tid på bolkene dag 1 og 2.Videre planlegging og bookingavtale modul2 fortsetter ved BUSekretariat.Mandat følges opp som egen sak i ordinært BUmøte med det nye BU.Oppfølging Sak 32/2013- til behandling Handlingsplan (Års- / Målplan) for BU 2013Utarbeiding av handlingsplanen fortsetter. Hver enkelt fyller inn i planutkastet,tilsendt ved Dordi 28.08.13. Dette samkjøres ved Dordi, Anita, Thomas.Bruk Strategisk Plan BU 2013 – 2015 som grunnlagsdokument . Endelig handlingsplanvil være førende for utarbeiding av Budsjett BU-2014 (sak 45/13)Konklusjon:- til oppfølging BUmøte, 29.10.13. Handlingsplanen ferdigstilles i møtet.Utkast og Strategisk Plan - BU 2013 – 2015 følger vedlagt.Oppfølging Sak 36/2013- til behandling Samarbeid Tillitsvalgte (TV) og BUMulighet for å bruke TV som sparringspartnere i saker der det er aktuelt.Konklusjon:BU tar kontakt med TV etter behov. Saken avsluttet.Sak 43/2013- Oppfølging av årlig samling på Holmsbu, 02. – 03.05.13 med foretakets ledelse,tillitsvalgte, verneombud og BU representanterRune orienterer om status i arbeidsgruppe 3 med Tema: Hvordan skape lojalitet tilbeslutninger som er tatt. Gruppa har hatt ett møte i forkant av sommeren. Dokument erunder utarbeiding. Arbeidsgruppene har funksjonstid ut 2013.Sak 44/2013 Regional Re-Habiliteringskonferanse 21. – 22. oktober 2013Anita og Thomas deltar.RehabiliteringsUka 2013 SunHF – uke 43 – Lokalt arrangementNina orienterer.Erfaringer viser slunken deltakelse tidligere år med stor ressursinnsats. Utforming avårets program tar hensyn til disse erfaringene.Endelig program sendes BU.Nasjonal åpning – mandag 21. oktoberNina orientererSkape blest om Rehabilitering. Konseptbeskrivelse, markedsførings- ogimplementeringsplan og invitasjon sendes BU i etterkant av møtet.


Sunnaas sykehus Side 5Sak 45/2013 Økonomi - Budsjett- til orientering ved Nina og Ekrem Ligonja, økonomirådgiverForetakets økonomiske langtidsplan 2014 – 2017 er sendt Helse Sør-Øst RHF. Nåutarbeides hovedlinjene for budsjett 2014. Kommende regjeringsskifte kan gi endrederammer. Foretakets ledere med økonomi styringsansvar skal levere sine budsjettforslag.Foretaksledelsen fattet følgende vedtak i møte 25.06.13Vedtak:1. F.o.m. 2014 skal Brukerutvalget ha eget budsjett2. I forbindelse med Budsjett 2014 avklares stillingsandel for sekretær i Brukerutvalg3. FTL ber om at Brukerutvalget utarbeider aktivitetsplan og budsjett for 2. halvår.Aktivitetsplan/budsjett legges frem i FTL 27. augustBudsjett for Brukerutvalget 2013 oktober til desemberForslag ved Rune ble levert juli, til behandling i FTL 27.08.13BU utarbeider eget budsjett for 2014. Andre BU har også eget budsjett. Strammebudsjettrammer kan ramme brukermedvirkning. Bruk egen Strategisk plan,handlingsplan, aktivitetsplan med kursdeltakelse som førende dokumenter forbudsjettforslag 2014.Budsjett kan bidra til øket bevissthet rundt økonomi, aktivitet og prioritering.Konklusjon:Budsjett 2014 til oppfølging BUmøte 29.10.13 med Ekrem Ligonja.BU ber om oversikt over tidligere års eget forbruk. Settes av ½ time til denne saken.Sak 46/2013 Individuell Plan (IP) – informasjonsplikt / ansvar?- til behandling Pasienttilfredshetsundersøkelsen, pkt 7Koordinator - SpesialisthelsetjenestenTemaene aktualisert i Samarbeidsnettverksmøte 19.08.13 ved AnitaErfaring fra pasientallmøtene viser at det er relativt få som har hørt om IP.Informasjonsplikten gjelder generelt. Rett til å få utarbeidet IP gjelder alle som harbehov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven,spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven.I flg.samhandlingsreformen, meldes dato for utskrivelse fra opphold Sunnaas tilkoordinator i kommunen for å medvirke til nødvendig oppfølging.Forslag: BU representant informerer generelt om IP på pasientallmøtene.BU sjekker pkt 7 i pasienttilfredshetsundersøkelsen som omhandler IPKonklusjon:- til oppfølging BUmøte, 29.10.13Karstein lager utkast på informasjon til bruk i pasientallmøtene.Kritisk gjennomgang av pkt 7 i pasienttilfredshetsundersøkelsen.Kathi inviteres til møtet.Koordinator – enstemmig fra BU, behold betegnelsen.


Sunnaas sykehus Side 6EventueltVed DordiOppfølging av pasientklage HS, behandlet i tidligere BUmøte. Viktig å sikre at pasient og pårørendeopplever at de er blitt hørt (dialog - kommunikasjon).Dordi melder 25.09.13 ”… har snakket med klinikksjef. Vi regner nå saken som avklart”Rune takker for seg i BUFartstid i BU siden april 2007. Han har opplevd denne tiden i BU som spennende i møte med mangeforskjellige mennesker og lært utrolig mye om brukermedvirkning.Han er stolt av omtalen BU-SunHF får av Helse Sør-Øst RHF, som best fungerende BU i regionen.Ta vare på det! Lykke til videre!Neste møte: 29. oktober 2013 – NB ny starttid kl 12:15 p.g.a. booking av rom

More magazines by this user
Similar magazines