Instrukcja obsługi - Jula

jula.se

Instrukcja obsługi - Jula

Bruksanvisning för skotork 350 WBruksanvisning for skotørker 350 WInstrukcja obsługi suszarki do butów 350 WUser Instructions for Shoe Dryer 350 W941-016SVNOPLENBruksanvisning i originalBruksanvisning i originalInstrukcja obsługi w oryginaleOperating instructions in original06.05.2011 © Jula AB


SVENSKASVENSKASÄKERHETSANVISNINGARLäs bruksanvisningen noggrant innan användning!Anslut endast produkten till 230 V ~ 50 Hz.Täck aldrig över produkten med tvätt eller annat.Varmluftsutblåset får inte blockeras.Sladden får inte vidröra produkten under torkning.VIKTIG! Använd inte produkten i närheten av badkar, duschar, handfat eller pooler. Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor. Om den på något sätt kommit i kontakt medvatten ska stickproppen genast dras ut. Stäng alltid av produkten och dra ut stickproppen efter användning och före rengöring. Barn inser oftast inte riskerna med elektriska apparater. Låt dem inte använda produkten utanvederbörlig övervakning. Rör inte produkten under torkning – den blir varm. Använd inte produkten om den eller sladden är skadad. Lämna in den för reparation hos engodkänd specialist. Torken är endast avsedd för inomhusanvändning. Främmande föremål får inte föras in i någon ventilations- eller utblåsöppning eftersom det kanorsaka elolycksfall eller brand alternativt skada torken. Se till att inga andra apparater är anslutna till samma krets som torken eftersom det kan orsakaöverbelastning. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller fårinstruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.MärkspänningEffektTEKNISKA DATABESKRIVNING230 V ~ 50 Hz350 W1. Galler2. Tidsvred3. Lampa4. Slang5. Väggmonteringsfäste6. Väggfäste7. Expanderplugg8. Skruv2


SVENSKAILLUSTRATIONER65 cmFig. 1 Fig. 2Fig. 3 Fig. 4HANDHAVANDEInstallationsanvisningar1. Kontrollera höjd och placering för installationen (se fig. 1).2. Fäst väggfästet med två skruvar (se fig. 2).3. Passa in väggmonteringsfästet i hålet i väggfästet (se fig. 3). Obs! Placera monteringsfästet så attpilen pekar uppåt.4. Häng upp torken genom att passa in skruvarna i hålen i väggfästet (se fig. 4).3


SVENSKAAnvändning1. Ställ tidsinställningsvredet på OFF (av) och anslutstickproppen till ett uttag med 230 V ~ 50 Hz.2. Placera slangarna i de stövlar eller skor som ska torkas.3. Starta skotorken genom att vrida tidsinställningsvredet tillON (på).4. Vrid vredet till önskad tid, torken startar ochkontrollampan lyser.5. När tidsinställningsvredet gått tillbaka till OFF (av) stängstorken av. Vrid tidsinställningsvredet igen om ytterligaretorkning krävs.6. Kontrollampan lyser så länge torken är igång.ONVARNING!Låt inte torken vara igång för länge eftersom det kan leda till att ömtåligt material i skor och stövlar torkarut. Det är bättre att torka skorna i 2 kortare omgångar.ÖverhettningsskyddEn skyddsanordning stänger automatiskt av värmen vid överhettning. Följ anvisningarna nedan omöverhettningsskyddet har stängt av värmen.1. Stäng av produkten (dra ut sladden).2. Ta bort orsaken till överhettningen (t.ex. hinder för luftcirkulationen, ludd osv.).3. Låt produkten svalna några minuter.4. Starta sedan produkten igen.RengöringKontrollera produkten med jämna mellanrum. Dra ut sladden och kontrollera om det finns damm eller luddpå insidan. Rengör produktens utsida med en fuktig trasa och dammsug gallren vid behov.Garantin gäller inte i följande fallOm anvisningarna ovan inte har följts.Om produkten inte har underhållits korrekt, om våld har använts eller om den har skadats på någotannat sätt.Om produkten har reparerats, modifierats eller förändrats på något sätt av icke-godkänd person.Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuellaproblem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.Jula AB, Box 363, 532 24 SKARAwww.jula.se4


NORSKNORSKLes bruksanvisningen nøye før bruk!SIKKERHETSANVISNINGERKoble apparatet til 230 V ~ 50 Hz.Ikke dekk til apparatet med klær eller andre ting.Varmluftstrømmen må ikke blokkeres.Ledningen må ikke komme i kontakt med apparatet når det er i bruk.OBS! Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusjer, vaskeservanter eller svømmebasseng. Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker. Trekk ut støpselet umiddelbart hvis apparatet harvært i kontakt med vann. Slå alltid av apparatet og trekk ut støpselet etter bruk og før rengjøring. Barn er ofte ikke klar over farene ved å håndtere et elektrisk apparat. Ikke tillat barn å brukeapparatet uten tilsyn. Ikke ta på apparatet mens det er i bruk - det blir varmt. Ikke bruk apparatet hvis selve apparatet eller ledningen er skadet. Lever det til reparasjon ved etautorisert verksted. Apparatet er bare beregnet for innendørs bruk. Ikke stikk eller la fremmedlegemer komme inn i ventilasjons- eller avtrekksåpningen, da dette kanforårsake elektrisk støt eller brann, eller ødelegge apparatet. Kontroller at andre apparater ikke er koblet til den samme strømkretsen, da dette kan medføreoverbelastning. Dette apparatet er ikke tiltenk bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne ellerfysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvisde får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Hold barn under oppsyn for å sikre at ikke de leker med apparatet.MerkespenningEffektTEKNISKE DATABESKRIVELSE230 V ~ 50 Hz350 W1. Gitter2. Timerbryter3. Lampe4. Slange5. Brakett for veggmontering6. Veggplate7. Ekspansjonsplugg8. Skrue5


NORSKILLUSTRASJONER65 cmFig. 1 Fig. 2Fig. 3 Fig. 4BRUKInstallasjonsanvisning1. Vær oppmerksom på høyde og plassering ved installasjon (figur 1).2. Fest veggplaten med de to skruene (figur 2).3. Sett veggbraketten inn i hullet til veggplaten (figur 3). Merk: Braketten skal plasseres slik at pilensom viser “Top”, peker opp.4. Sett bolten inn i hullet i veggplaten (figur 4).6


NORSKBruk1. Sett timerbryteren på “OFF” (AV), og koble støpselet til2. 230 V ~ 50 Hz.3. Plasser slangene i støvlene eller skoene som skaltørkes.4. Sett timerbryteren på “ON” (PÅ), og skotørkeren er klar tilbruk.5. Vri timeren til ønsket tid - skotørkeren starter ogkontrollampen lyser.6. Skotørkeren slår seg av når timeren er tilbake på “OFF”(AV). Det er bare å vri på timeren igjen hvis skoenetrenger å tørkes mer.7. Kontrollampen er tent så lenge skotørkeren er i drift.ONADVARSEL!For å unngå at ømtålig materiale i sko eller støvler skal tørke ut, bør du ikke la sko- og støveltørkeren gåfor lenge. Det er bedre å tørke skoene i to kortere perioder.OveropphetingsvernVed varmeakkumulering vil et overopphetingsvern slå av varmen automatisk. Gjør følgende hvisoveropphetingsvernet blir aktivert:1. Slå av apparatet (trekk ut støpselet).2. Eliminer årsaken til overopphetingen (f.eks. at luftinntaket er blokkert av støv e.l. og hindrerluftsirkulasjon.)3. La apparatet avkjøles i noen minutter.4. Slå på apparatet igjen.RengjøringKontroller apparatet med jevne mellomrom. Trekk ut støpselet og se etter om det har samlet seg støveller lo på innsiden. Rengjør om nødvendig utsiden av apparatet med en fuktig klut, og bruk støvsuger pågitteret oppe og foran.Garantien gjelder ikkeHvis punktene ovenfor ikke er fulgt.Hvis apparatet ikke er skikkelig vedlikeholdt, hvis det har blitt håndtert med makt eller blitt skadetpå annen måte.Hvis apparatet har blitt reparert eller modifisert av en person som ikke er autorisert.Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOGwww.jula.no7


POLSKIPOLSKIZASADY BEZPIECZEŃSTWAPrzed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!Podłączaj urządzenie wyłącznie do prądu 230 V ~ 50 Hz.Nigdy nie zakrywaj urządzenia wypraną bielizną itp.Wydmuchu ciepłego powietrza nie należy blokować.Kabel nie może stykać się z urządzeniem podczas suszenia.WAŻNE! Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki czy basenu. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Jeśli w jakiś sposób zetknęło sięz wodą, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka po użyciu i przed czyszczeniem. Dzieci najczęściej nie rozumieją ryzyka związanego z użyciem urządzeń elektrycznych. Nie pozwólim używać urządzenia bez właściwego nadzoru. Nie dotykaj urządzenia podczas suszenia – nagrzewa się. Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono niesprawne lub ma uszkodzony kabel. Zleć naprawęupoważnionemu specjaliście. Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy wprowadzać obcych przedmiotów do otworu wentylacyjnego ani otworu wydmuchupowietrza, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia suszarki. Upewnij się, czy żadne inne urządzenia nie są podłączone do tego samego obwodu co suszarka,gdyż mogłoby to spowodować przeciążenie. Urządzenia nie wolno używać osobom (w tym dzieciom) niepełnosprawnym lub nieumiejącym sięnim posługiwać bez nadzoru osoby trzeciej lub bez instrukcji obsługi urządzenia, przekazanychprzez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo tych osób. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem i nie bawić się urządzeniem.Napięcie znamionoweMocDANE TECHNICZNEOPIS230 V ~ 50 Hz350 W1. Kratka2. Pokrętło regulacji czasu3. Dioda4. Wąż5. Zaczep do montażu ściennego6. Uchwyt ścienny7. Kołek rozporowy8. Wkręt8


POLSKIRYSUNKI65 cmRys. 1 Rys. 2Instrukcja montażuRys. 3 Rys. 4OBSŁUGA1. Sprawdź wysokość i miejsce montażu (zobacz rys. 1).2. Przymocuj uchwyt ścienny za pomocą dwóch wkrętów (zobacz rys. 2).3. Dopasuj zaczep do montażu ściennego do otworu w uchwycie ściennym (zobacz rys. 3). Uwaga!Umieść zaczep do montażu ściennego tak, by strzałka skierowana była w górę.4. Zawieś suszarkę, wkręcając wkręty w otwory uchwytu ściennego (zobacz rys. 4).9


POLSKISposób użycia1. Ustaw pokrętło regulacji czasu na OFF (wył) i podłączwtyczkę do gniazdka o napięciu 230 V ~ 50 Hz.2. Umieść węże w butach przeznaczonych do suszenia.3. Uruchom suszarkę, ustawiając pokrętło regulacji czasuna ON (wł).4. Ustaw pokrętłem wybrany czas, suszarka zacznie pracę,a dioda kontrolna zapali się.5. Gdy pokrętło regulacji czasu wróci do pozycji OFF (wył),suszarka wyłączy się. Jeśli wymagane jest dodatkowesuszenie, przekręć ponownie pokrętło.6. Dioda kontrolna świeci w trakcie pracy suszarki.ONOSTRZEŻENIE!Nie dopuszczaj do zbyt długiej pracy urządzenia, gdyż może to spowodować zeschnięcie delikatnychmateriałów w butach. Lepiej jest suszyć buty w 2 krótszych turach.Ochrona przed przegrzaniemSystem zabezpieczający automatycznie wyłącza ciepło w razie przegrzania. Postępuj według poniższychwskazówek, jeśli zabezpieczenie odłączyło ciepło.1. Wyłącz urządzenie (wyjmij wtyczkę z gniazdka).2. Usuń przyczynę przegrzania (np. blokadę w obiegu powietrza, kłaczki itd.).3. Odczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie.4. Następnie uruchom je ponownie.CzyszczenieWykonuj przeglądy urządzenia w regularnych odstępach czasu. Wyjmij kabel i sprawdź, czy wewnątrzurządzenia nie ma kurzu lub meszku. Czyść obudowę wilgotną szmatką i w razie potrzeby odkurzajkratkę.Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkachJeśli nie przestrzegano instrukcji.Jeśli urządzenie nie było właściwie konserwowane, jeżeli zostało uszkodzone na skutek działaniasiły lub w jakikolwiek inny sposób.Jeśli urządzenie było naprawiane, modyfikowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane przeznieuprawnioną do tego osobę.Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razieewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:801 600 500.Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polskawww.jula.pl10


ENGLISHENGLISHSAFETY INSTRUCTIONSRead these instructions carefully before use!Only connect the product to 230 V ~ 50 Hz.Never cover the product with laundry or other objects.The hot exhaust vent must not be blocked.The power cord must not be in contact with the product during drying.IMPORTANT! Do not use the product near bath tubs, showers, wash basins or swimming pools. Never immerse the product in water or any other liquids. If it comes into contact with water, pull outthe plug immediately. Always turn off and unplug the product after use and before cleaning. Children often do not realise the dangers of electrical appliances. Do not let them use the productwithout proper supervision. Do not touch the product during drying – it gets hot. Do not use the product if it and/or the power cord are damaged. Take it to an approved servicecentre for repair. The dryer is designed for indoor use only. Do not poke objects into the ventilation or exhaust openings. This could cause electric shock, fireor damage to the dryer. Make sure no other appliances are connected to the same circuit as this could cause overload. The appliance is not intended for use by people (including children) with various disabilities, or bypeople who have no knowledge of how the appliance is used, unless they are supervised orreceive instructions concerning its use from someone responsible for their safety. Children must be supervised to make sure they do not play with this product.Rated voltageOutputTECHNICAL DATADESCRIPTION230 V ~ 50 Hz350W1. Grilles2. Time switch3. Lamp4. Hose5. Wall mount bracket6. Wall bracket7. Expander plug8. Screw11


ENGLISHILLUSTRATIONS65 cmFig. 1 Fig. 2Installation instructionsFig. 3 Fig. 4OPERATION1. Check the height and location of the installation (fig. 1).2. Attach the wall bracket with two screws (fig. 2).3. Align the wall mount bracket with the hole in the wall bracket (fig. 3). Note: Place the bracket withthe arrow pointing up.4. Mount the dryer by aligning the screws with the holes in the wall bracket (fig. 4).12


ENGLISHUse1. Set the timer switch to OFF and connect the plug to asocket with 230 V ~ 50 Hz.2. Place the hoses in the damp boots or shoes.3. Start the dryer by turning the timer switch to ON.4. Turn the switch to the time required. The dryer starts andthe status lamp comes on.5. The dryer turns off when the time setting switch hasreturned to OFF. To continue drying the shoes, turn theswitch again.6. The lamp will be on while the dryer is running.ONWARNING!Do not leave the dryer running for a long time as this could dry out delicate materials in shoes and boots.It is better to dry your shoes in two short rounds.Overheat protectionA safety device automatically shuts off the heat if it overheats. Follow these steps if overheating hasturned off the heat.1. Turn the dryer off (unplug it).2. Remove the cause of overheating (such as obstruction to the flow of air, lint, etc.).3. Allow it to cool for a few minutes.4. Now start the dryer again.CleaningCheck the dryer at regular intervals. Unplug and check for dust or lint on the inside. Clean the surfacewith a damp cloth and vacuum the grilles if necessary.The guarantee does not apply in the following casesIf the instructions above have not been observed.If the product has not been properly maintained, if force has been used or if it is damaged in anyother way.If the product is repaired, modified or changed in any way by a non-authorised person.Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,please contact our service department.www.jula.com13

More magazines by this user
Similar magazines