Menighetsblad - Mediamannen

mediamannen.no

Menighetsblad - Mediamannen

M enighetsbladfor Søndre LandNr. 1 – Mars 2008 – 68. årgangLiv Anne Rød Larsen vigslet tildiakon søndag 24. februarAv innholdet:God Påske!Konsert med Sondre Bratlandog Annbjørg LienDa Randsfjorden varviktigste veienKonfirmantene deltar ifasteaksjonen


2Det gjelder bare å få øye på dem...I fjor påske var jeg prest i Trysil. En ting overrasket meg; dengudstjenesten som var desidert best besøkt var gudstjenestenLangfredag. Langfredag er fra gammelt av en sørgedag. Dendagen i kirkeåret hvor vi følger Jesus i hans lidelse og død.Det er en dag som er preget av alvor og ettertanke. Noesom selvfølgelig satte sitt preg på gudstjenesten. I tekstene,i salmene, i musikken, i lysene som ble tent. En sa detslik etterpå «det er godt at det finnes steder som tar livetsskyggesider på alvor.»Nå skal jeg vokte meg for å overtolke det gode oppmøte,men noen refleksjoner kan man jo gjøre seg. Kanskje handletdet noe om at langfredag forteller at Gud er en Gud somvet hva lidelse er, og som mer enn noe annet vil være dermennesker har det vondt. Og at mennesker trenger å høreog erfare akkurat det? Handlet det også om at vi i Norge harmer tradisjon for å dvele ved lidelse enn ved oppstandelse?Jeg vet ikke. Gir vi sorgen og det tyngende mer plass enngleden og friheten?Vi kjenner fortellingen om hva som skjedde med Jesusden gangen han var et menneske og ble korsfestet. I sinlidelse og fortvilelse roper han til slutt ut; ”min Gud, minGud hvorfor har du forlatt meg?” Det kunne ikke bli verre.Selv de som sto han nærmest hadde sviktet han. Han varhelt alene og kjente seg også forlatt av Gud. Og for en litenstund så det unektelig slik ut. Men vi som lever i dag ogkjenner hele historien, vet at slik var det ikke.Påskefortellingens viktigste budskap til oss er atdødskreftene, som langfredag forteller om, ikke er desterkeste. For det finnes krefter som har mer kraft i seg;oppstandelseskreftene. De som reiste Jesus opp igjen fra dedøde. Og det er krefter som også virker i livet sjøl. Det erde som virker når kulda slipper taket og våren kommer, nårkornet spirer grønt ned mot Randsfjordens blå bredder, nårbarnekoret synger av full hals, når uvenner blir venner , nårgod musikk siger inn i sansene, når noen er glad i hverandre,når mennesker tross alvorlig sykdom holder livsmotet oppe.Oppstandelseskreftene finnes overalt, det gjelder bare å fåøye på dem.Under første verdens krig, ble forfatteren Selma Lagerløframmet av tungsinn og skrivesperre. Når krigen var sluttskrev hun romanen Bannlyst, en bok om dødens krefter oglivets krefter. Og hovedspørsmålet var: Innretter vi oss somom døden er hellig, eller finnes det noe annet å bygge på?Selma Lagerløf skriver: «Døden har fått en større makt ennnoen gang… Han tar vold og grusomhet i sin tjeneste….Han slipper løs forbrytelsen og usedligheten. Det finnesikke den ugjerning han ikke lar skje på jorden, og det serikke ut som det er noen slutt på hans herrevelde.» Og såfortsetter hun «og nå, mens vi lever under dødens hardetyranni begynner vi å spørre oss: Finnes det virkelig ikkenoe her på jorden som er mektig nok til å ta opp kampenmot døden?» Og Selma Lagerløf svarer i samme åndedrag:»Og på jorden, det vet vi, finnes det bare en eneste en som vilstå døden imot og som er hans stadige og trofaste fiende, ogdet er livet selv.»Det finnes mange flotte påskesalmer, en av dem er «Livetvant dets navn er Jesus.» Jeg tenker slik som tekstforfatterenav salmen; at livet selv er Gud, hovedpulsen i tilværelsensom aldri slutter å slå. Oppstandelseskraften som reiser oppder mennesker ligger nede. Som gjør at vi midt i livene våre,uansett hvordan vi har det, får ta imot et nytt håp. Det girgrunn til å feire påske.Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja.Han var død, men se han lever. Halleluja.Dødens porter åpner han. Halleluja.Viser vei til livets land. HallelujaGitte BergstuenFra drøm til virkelighet!Kirkens Nødhjelp har sin årlige FasteaksjonTirsdag 11. mars.Våre konfirmanter deltar aktivt!Ta vel i mot våre bøssebærere!Og gi en gave!Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


Konsertbegivenheter i april3Gospelkonsert med «Kordial»Sondre Bratland og Annbjørg LienSøndag 13. april kl 18 blir det gospelkonsert og fullt trøkk i Hov kirke.Koret «Kordial» fra Hadeland kommer for første gang til vår kommune.Navnet Kordial betyr «med hjertet», og de legger vekt på å nåfram til tilhørernes hjerter. Koret synger moderne afro-amerikanskgospel på et høyt nivå og har med seg dyktige solister og et velklingendeband når de kommer til Hov kirke denne søndagskvelden. Iløpet av de ti årene Kordial har eksistert, har de utgitt en CD og enCD-singel, og de har holdt en rekke konserter rundt om i landet.Arrangementet i Hov kirke inngår som en del av Kulturuka for Barnogunge. Selv om det blir en ungdommelig musikkstil i Hov kirke,skulle programmet egne seg for barn- og ungdom i alle aldere.Søndag 20. april kl 18. blir det en virkelig stor konsertbegivenhet iHov. Søndre Land kirkekor har fått med seg de dyktige musikerneSondre Bratland og Annbjørg Lien som begge ser fram til en gjenvisitti Hov kirke. De har begge besøkt kirken tidligere: Sondre Bratlandvar her med Iver Kleive for 8 år siden, og det er 6 år siden AnnbjørgLien gjestet kirken sammen med «Bukkene Bruse».Dette blir en konsert med vekt på folkemusikk, med en egen avdelingmed de to lyriske musikerne, og med et samarbeid med koretom såvel lokale som mer tradisjonelle norske folkemelodier.Teaterforestilling med KirkerotteneTirsdag 29.april kl 18 blir det et spennende program for de aller yngste.I løpet av mars måned vil alle 3-4-5 og 6-åringer i kommunenfå en gave fra Søndre Land menighet. Filmen «Kirkerottene» er enspennende DVD-film som sendes til de yngste i vår menighet. Filmener laget av Kristian Sandmark fra Gjøvik og er en ny og modernemåte å presentere kirkens budskap på. Kristian er prest ogarbeider i et trosopplæringsprosjekt på Gjøvik, med vekt på å lagefilm og medie-produkter til bruk i kirkene. I filmen følger vi Fredo ogVesle som er sparket fra et sirkus og tar seg inn i kirken. Ikke uventetskaper rottene flere utfordringer for organisten og katten hans.I forbindelse med prosjektet «Kirkerottene» er at det også laget en dukketeaterforestilling, der barna får et«levende gjensyn» med figurene i filmen. Marianne Steinsrud fra Gjøvik er en av skuespillerne som deltar iforestillingen. Søndre Land barnegospel vil også delta i forbindelse med denne spennende teaterforestillingeni Hov kirke.Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


4Kjøkkenet på HovliAlle vi som har besøkt kantina påHovli vet at der er det et førsteklasseskjøkken, og siden vi ville få litt merkunnskap om denne sektoren tok vien tur innom kontoret til kjøkkensjefen.«Her ser jeg to skarver» sa kjøkkensjefenpå Hovli, Svein Martin Nilsen da hanså bildet som ble tatt av han, så da er detkanskje på sin plass å presisere at kjøkkensjefener han med kokkelua !Dialekten røper at han har trådd sinebarnesko i Nord-Norge et sted, så hvavar mer naturlig enn å spørre hvor. «PåØrnes i Meløy kommune på Helgelandskysten»,var svaret på det spørsmålet.Nilsen har en allsidig yrkeserfaring.Han har vært til sjøs, både i utenriks- oginnenriksfart. Hadde jobben som purserom bord i Hurtigruta m/s Lofoten. Somkjøkkensjef på Villa hotell i Vågå, hvorhan ble kjent med Britt, som siden harstått ved hans side, både i gode og ondedager.Hvor lenge har du vært kjøkkensjefher på Hovli ?«Fra kl sju den 17.juli 1972, og da komjeg fra jobben som assisterende kjøkkensjefpå Tåsen sentralkjøkken i Oslo.»Når tid åpner kantina ?Den er åpen fra kl 07.00 til kl.15.30. Middagen serveres fra kl. 12.00til 15.00 hele uka igjennom, er svaret.Men av og til hender det jo at enkelteretter er utsolgt hvis en kommer likefør stengetid.«På søndager er det spesielt mangesom kjøper seg middag, og han fortellerat flere av gjestene avtaler å møtesi kantina.» «Det er blitt et sosialt fellesskapå samles rundt middagsbordether».Men for den som ikke for egen maskinkan komme, blir mat kjørt ut til desom har avtale.Nilsen forteller at allerede i 1974begynte de å selge mat til hjemmeboendeeldre. Kjøkkenet på Hovli var detførste i landet til å kjøre ut mat til demsom hadde behov for det, forteller han«Det var bare Frelsesarmeens suppekjøkkensom var ute før oss», sier hanmed et glimt i øyet.I en tid der vi leser om at mange alders-og sykehjem setter middagsproduksjonenut på anbud er det bare åhåpe at så ikke skjer her.Men det er ikke bare produksjon avdagens mat som foregår på kjøkkenet.Stolt forteller Nilsen at på loftet hengerdet en mengde elgpølser til modning.Dette «pølsearbeidet» foregår på dugnad,og «pølsesjefen» er Steinar Sørhagen.Pølsa de lager er basert på dengamle oppskriften som Steinar laget daden nå nedlagte Sørhagen butikken iFall hadde eget pølsemakeri.På spørsmål om påskemenyen varbestemt, svarte han at de hadde menyenklar for hele året.Når vi komponerer den, er detviktig at den næringsmessig skal værei balanse. På hver porsjon som kjøresut, står det på merkelappen hva dagensmeny er, og hva den næringsmessiginneholder. En kan få tilsendt menylistefor hver måned.Menyen for påskeuka:16.mars (Palmesøndag)Oksesteik m/grønnsaker.Karamellpudding17.mars: Pølsegryte. Nypesuppe18.mars: Fiskekaker m/kål og gulrotstuing.Purreløksuppe19.mars:Lever i fløtesaus m/brekkbønner.Semulepudding20.mars (Skjærtorsdag)Kokt laks m/grønnsaker. Sviskegrøt.21.mars ( Langfredag)Oksekjøttgryte. Kompott22.mars (Påskeaften)Stekt kylling. Frisk frukt23.mars (1.påskedag)Kokt kveite m/gulrøtter. AspargessuppeEn kan velge mellom tre porsjonsstørrelser,og alle pensjonister får 50%reduksjon på oppsatt pris.Vi takker for at Nilsen tok seg tid tilå snakke med menighetsbladet, og tilde som velger å spise en bedre middagi påska sier viBon apetit!OrønSenioruniversitetet.Senioruniversitetet , eller pensjonistuniversitetet som det het tidligere, har et variert og rikholdig programfor vårhalvåret 2008. Møter og ekskursjoner for resten av semesteret:Torsdag 6.mars, kl. 11-14: Kommunestyresalen i Hov,Tidligere konsernsjef i RA Bjarne Gravdahl holder foredrag omTEKNOLOGIUTVIKLING –en drivkraft i den globale endringsprosess.Torsdag 3.april, kl. 18-20: Dokka ungdomsskole, auditorietPresident i Norges Røde Kors Thorvald Stoltenberg. (Samarbeid med Røde Kors)I tillegg til disse møtedagene blir det arrangert tur/ekskursjoner til følgende steder:TYSKLAND utenfor AUTOBAHN. (21.-30.april )VALDRES – Kunstnernes dal (Søndag 8.juni )DEN NORSKE OPERA (September 2008 (dato ikke fastlagt))For detaljert program og påmelding , ta kontakt med: Folkeuniversitetet tf.: 61 11 62 10, dokka@fu.noMedlemmer av Senioruniversitetet i Land har gratis inngang på alle møter i Senioruniversitetet i Gjøvik.Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


Da Randsfjorden var viktigste veienGjennomfartsveien på Vestsidamellom Jevnaker og Dokka stoførst ferdig høsten 1936. Før dentid var Randsfjorden den viktigstetrafikkåren til omverdenen forvestfjerdingene, og det kunne by påproblemer. Slik som i denne historiender Kristen Knudsen (91) fra Ringeliaforteller om hvordan det gikk til dahan skulle hente jordmorhjelp tilAskvig i februar for 72 år siden.Anne Hoff BackeKristen Knudsen ser ettertenksomt utover den ennå ikke islagte Randsfjordender han kikker ut av utsiktsvinduet sitt påavlastingsleiligheten på Hovli.- Isen kan ennå legge seg. Men det er klart,da blir det itte rare isen å gå eller kjøre på.Som vestfjerdinger flest, skjønner han segpå is, Kristen Knudsen. I mai blir han 92 år,og oppvokst som han er ved fjordkanten påAker like ved Søndre Askvig, lærte han segtidlig når isen var gåendes og når den ikkevar det. Hukommelsen og fortellerevnener det ingenting i veien med, og snart tarhan oss tilbake til ei tid da Randsfjordenvar Vestsidas viktigste trafikkåre.Gjennomfartsveien på Vestsida mellomJevnaker og Dokka kom først høsten 1936,så før den tid måtte Randsfjorden forseresfor å få kontakt med omverdenen.Som den dagen i begynnelsen av februarfor 72 år siden da 19-åringen KristenKnudsen var gardskar på Nordre Askvig.Det var 2. februar, og husbondsfolkog gardsfolk på garden var samlet tilsøndagsmiddag i spisestua slik skikken var.Kona på garden, Rønnaug, var gravid iniende måned, og begynte å bli dårlig.Det ble etter hvert klart for alle at hertrengtes det en jordmor. Men telefoneni Hov var søndagsstengt og isen varikke kjørbar med hest. Så ble det til atunggutten Kristen skulle ta skiene fatt overisen til Holmen for å få tak i jordmoraderfra. På skulderen bar han med seg skisom jordmora skulle bruke. KjøpmannPedersen i Fall kunne ikke hjelpe, menvisste at Oskar Hagen hadde besøk dennehelga av en kar med bil. Bilmannen hetHelge Vassenden var klar til å hjelpe, ogkjørte Kristen til jordmora frøken Ødegårdi Hov. Men tilbake over den usikre isen,var det ikke mulig å få med seg frøkenØdegård. Hun forlangte bilskyss via denmer sikre isen i Flubergsundet, og sjåførenHelge Vassenden var villig til å kjørevidere.Dette var siste vinteren det ble brukt snøplogmed hest på Vestsida, og snøbrøytinga varmer beregnet til sledeføre enn bilkjøring.Allerede på Vilbergsjordet satte bilenseg fast i snødrivene. Opp Ligardsbakkamåtte de igjen ut å skyve, og ved Engelienbar bilen av veien og ut i grøfta der denble sittende bommende fast. I Engelienstilte de med hesteskyss for jordmora,og telefondamene Kristine og Marie vedsentralen i Sarastuen fikk formidlet beskjedtil Askvig at nå var jordmorskyssen endeligpå vei. Fra Nordgarn Askvig kjørte OlaAskvig ut i all hast for å møte jordmora, ogved Voldheim møttes de to hesteskyssenehver fra sin side.«Det ble etter hvert klart for alle at her trengtesdet en jordmor. Men telefonen i Hov varsøndagsstengt og isen var ikke kjørbar med hest.»Det hører med til historien at fødselenforløp uten dramatikk. Gudbrand Askvig,nå føderådsmann på Nordre Askvig, komtil verden ved 11-tida om kvelden, totimer etter at jordmora var kommet tilgards. Hadde han ventet ytterligere entime, hadde han fått samme fødselsdagsom faren.På Askvig var nok lettelsen stor over at althadde gått bra denne gang. Seks år tidligere5da datteren Marit ble født i april, dro farog sønn Per og Georg Viken over vårisenmed spark for å hente jordmorhjelp. Dekom for nær elveoset i Holmen og gikkgjennom isen. Faren Per druknet, mensGeorg ble berget av Martin Vold somhadde sett det hele fra land.Høsten 1936 ble hele den gjennomgåendeveitraseen på Vestsida fra Jevnaker til Dokkainnviet, og en ny tid kunne begynne.Avhengigheten av å bruke Randsfjordenble gradvis borte etter hvert somprivatbilismen økte. Men fortsatt er detslik i Søndre Land at det er vestfjerdingensom best skjønner seg på is.Kristen Knudsen begynte som gardsguttpå Søndre Askvig som 14-åring. Farenarbeidet på garden i 40 år, hvorav 30 årsom selvstendig gardsbestyrer. Men Kristenflyttet etter hvert over til Nordre Askvigder han var i 22 år før han reiste ut og tokseg anleggsarbeid hosFuruholmen. I 25 årvar han med på storeutbygginger, blantannet Postgirobyggeti Oslo før han pensjonerte seg etter 60 åri arbeidslivet. Han giftet seg i 1939 medMargot, og de fikk barna Sissel, Håkon,Vesla og Kari. Han og kona hadde en godpensjonisttid med flere utenlandsreiser førhun døde i 2002. Helsa og humøret og ikkeminst hukommelsen har Kristen Knudsenennå i behold, men vinterstid er han gladfor å få et avlastningstilbud på Hovli. Dermøter han så mange koselige mennesker.Levende hukommelse:Kristen Knudsen (92) fra Ringelia har mange historier å fortelle fra et langt liv. Som dengangen han skulle hente jordmor da Gudbrand Askvig på Nordre Askvig ble født for 73år siden.Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


6Kirken i Søndre Land-en presentasjon av arbeidet• 5 kirker og kirkegårder.• 3 menigheter/sogn• 3 menighetsråd med til sammen• 22 valgte representanter• 10 fast ansatte medarbeidere• 5361 medlemmerAv Søndre Lands 5877 innbyggere( Pr. 31.12. 07 ) er 5361 medlem iDen Norske kirke. Det betyr at ganskenøyaktig 90 % av befolkningen ermedlemmer i landets største trossamfunn.( Etter en opprydning i kirkensmedlemsregister skal disse tallene nåvære riktige.) Medlem i kirken blir engjennom dåpen.OrganiseringMange sliter med å få tak i organisasjonsmodellenfor den norske kirke.Det skyldes at den lokale kirke er organiserti to forskjellige strukturer. Deter to organisasjonslinjer:1: Den ene linjen er det vi kan kallerådsstrukturen:Her er menighetsrådene det demokratiskvalgte «grunnfjellet» i kirken.Fellesrådet er det felles koordinerendeorgan for de tre menighetsrådene iSøndre Land prestegjeld. (2 representanterfra hvert menighetsråd sitter ifellesrådet.) Fellesrådet tar seg av sakerav økonomisk, praktisk og materiellart.(driften av kirkebyggene og kirkegårdenemm.) De ansetter medarbeidereog har arbeidsgiveransvar forkirkeverge, kirketjenere, organister,menighetssekretær og diakon. Menighetsrådenesoppgave er først å fremst«å nære og styrke det kristne arbeidet imenigheten». Mens fellesrådet tar segav rammene, er menighetsrådene meropptatt av det aktive menighetsarbeidetog den åndelige siden. Men deter selvfølgelig vanskelig å skille de toforskjellige rådenes arbeidsoppgaver.Mens kirkevergen er den som administrerefellesrådets arbeid, er menighetssekretærensoppgave først og fremst åvære menighetsrådenes administrativeleder, i tillegg til å ta seg av kirkebokføringog også bistå med annen administrativhjelp for prestene. I vår lillekommune vil det i praksis bli et nærtsamarbeid der vi hjelper hverandremed de forskjellige oppgaver. Leder ifellesrådet er Iver Øksne, mens lederi Skute menighetsråd er Torgeir Søfferud,i Søndre Land Anders Kleven ogi Fluberg er Elsa Karin Brenden nyligvalgt som leder.2: Den andre linjen er det som fra tidligereble kalt «embetsstrukturen».De to prestene er nemlig ansatt av Hamarbispedømme i Hadeland og Landprosti, med Søndre Land som tjenesteområde.Prost og biskop er prestenesoverordnede, med Hamar bispedømmerådsom ansettelsesmyndighet.(Mange ønsker at også prestene kunneha vært lokalt ansatt av Fellesrådet.)Fra januar 2007 er de fleste prester iNorge blitt sogneprester. I prestegjeldder det er flere sogn ( slik som hos oss,med våre tre sogn ), har hvert sogn fåttsin (sogne)prest. Prestene sitter somfast medlem i de sogn de har som tjenestested.For oss i Søndre Land betyrdet at Gitte Bergstuen er fast medlem iFluberg og Skute menighetsråd, mensØystein Wang sitter i Søndre Landmenighetsråd. Her har de vanlig stemmerettpå linje med de andre medlemmene.Bispedømmet peker også ut enav prestene til å sitte i Fellesrådet. Fordenne perioden er det sognepresten iFluberg og Skute som sitter der.AktiviteterKirken er et selvstendig rettssubjekti juridisk forstand og driver en selvstendigvirksomhet. Men det er kommunensom har ansvar for å gi kirkenøkonomisk forsvarlige rammer å arbeideut fra.Det er de (av biskopen) forordnedegudstjenester og de kirkelige handlingersom dåp, konfirmasjon (inkl.konfirmantundervisning),vigsel oggravferd som danner grunnlag for deøkonomiske rammer som kommunenbidrar med.For 2007 ble det i Søndre Landgjennomført 110 gudstjenester ivåre 5 kirker, med et snitt på ca 70deltagere pr gudstjeneste. Det var84 gravferder og 20 vigsler. 43 barnble døpt, det var 5 utmeldinger frakirken og 1 innmelding. 57 konfirmanterdeltok i konfirmasjonsforberedelseneog i konfirmasjonshandlingen.I tillegg har prestene og diakonenansvar for de ukentlige andaktene påHovli og ellers besøksoppgaver, dåpssamtaler,sørgesamtaler og annensjelesorg. Det er et godt samarbeidmed skolene i kommunen og 5.klassetrinnetfår en Bibel/Nytestamenteav menigheten og vi har årlige skolegudstjenestertil jul, påske og 17. mai.4-åringer får Barnas kirkebok, ellers erSøndre Land barnegospel og SøndreLand kirkekor også aktiviteter menighetenorganiserer. Likevel skulle vi ønskeat vi hadde flere ressurser når detgjelder barne- og ungdomsarbeidet. Vihar søkt trosopplæringsmidler i 2007,men fikk ingen økonomisk støtte tildette arbeidet. Mange frivillige i vårmenighet legger ned et stort og viktigarbeid. Likevel merker vi at frivillighetskulturener på vikende front også idet kirkelige arbeid. Kristne foreningerog organisasjoner sliter med å få ledereog rekruttere medlemmer. Denne situasjonmå kirken forholde seg til. Vihar store utfordringer når det gjelderå fornye den kirkelige virksomhet ogskape levende menigheter som dagenskirkemedlemmer kan oppleve somrelevante og meningsfulle. For å klaredette trenger kirken hjelp av alle sinemedlemmer i våre tre sogn!Øystein WangMenighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


8HovmisjonsforeningDet norske misjonsselskap harlagt sitt områdestevne til Hovlørdag 26.april. Misjonsforeningenog Søndre Land menighetsråd ervertskap og arrangementet finnersted på Hovland.Påskeidyll i Halmerast. Foto: Øyvind SporildVi får besøk av Arnfinn Bjørgenog Kåre Skagestad. Skagestad errepresentant for region Hedmarkog Oppland i landstyret for NMS.Han er sokneprest i Vang vedHamar, og har vært misjonær iKamerun. Her følger programmetfor lørdagen.Har du problemermed å få endene tilå møtes?- Gjør rimeligeinnkjøp hos dinlokale kjøpmanndu også!PROGRAM:Kl. 11.30 Registrering.Kaffe og rundstykkerKl. 12.00 Åpning.Andakt v/Øystein WangEn kort orientering om kommunenvår.Musikalske innslag.Tydelig skiltingKl. 12.30 Årsmøtemed årsmøtesaker.Orientering om «Misjonsselskap»høsten 2008.Kl. 14.30 MiddagKl. 15.30 Misjonsfest.Taler: Kåre SkagestadMusikalske innslag.Kaffe og kaker. KollektPåmeldingsfrist: 18.april tilIngebjørg Stenerud, HovBetaling kr. 100 for middagen.Overskuddet går til misjonen.Skiltet står for Fall. Denne gangen også i en enda merkonkret betydning...Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


Min påskesalmeVi har spurtTrygveKleppenhvilkenpåskesalmehan settermest prispå. Svaretkom ganskeså spontant,det må bli«Jesus lever, graven brast».Jesus lever, graven brast!Han stod opp med guddoms velde.Trøsten står som klippen fast:At hans død og blod skal gjelde.Lynet blinker, jorden bever,Graven brast og Jesus lever!Jeg har vunnet, Jesus vant,Døden oppslukt er til seier.Jesus mørkets fyrste bandt,Jeg den kjøpte frihet eier.Åpen har jeg himlen funnet,Jesus vant , og jeg har vunnet!(Norsk salmebok, nr. 179)«Jeg synes denne salmen gir meg såmye, sier Trygve.- - Derfor synes jegden topper de fine påskesalmene vi har.Han nevner også «Å salige stund utenlike», av Johan Halmrast. (nr. 189) somen påskesalme han liker godtOrønPensjonistforeningenSøndre Land pensjonistforening avholdt sittårsmøte i kommunestyresalen på Rådhusettirsdag den 19. februar, og mange hadde møttfram. Olaug Lihagen var dirigent og ledetårsmøtet gjennom de forskjellige sakene på engod og sikker måte. Et nytt styre ble valgt. Johs.Bergaust takket av som leder og ønsket ikkegjenvalg. Ella Røyseng ble enstemmig valgt tilny leder i pensjonistforeningen. Det nye styretbestår videre av: Adriane Hjelmevold ( nestleder) Helge Lundgaard (sekretær.), Ingrid Bekkelienog Berit Gjerdet. Vararepresentanter er KjellOlberg og Hans Snipstad. Vi ønsker Ella og detnye styret lykke til med det viktige arbeidetsom ligger foran !9Johs. Bergaust overlater ”lederklubba” til den nye lederen,Ella Røyseng.På oppfordring fra Pensjonistforeningen opplyser vi:Kantina på rådhuset er åpen for servering påhverdager fra kl. 09.00 - 13.00.Velkommen! KulturkontoretMenighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


10Diakonvigsling i Søndre Land. - En stor dag!Søndag den 24.februar ble diakoneni Søndre Land Liv Anne Rød Larsenvigslet av Biskop Solveig Fiske. Detble en høytidlig og innholdsrik dagsom startet med gudstjeneste i Flubergkirke. Søndre Land kirkekor ogsaksofonist Audun Solum var med åløfte gudstjenesten med sine musikalskebidrag – og det hele begynte medEgil Hovlands komposisjon «dette erdagen som Herren har gjort!» Foran iinngangsprosesjonen gikk konfirmantHåvard Trøen med korset etterfulgtav diakon Liv Anne, KonfirmantOla Moen Fretheim tekstlesere ogforbedere Elsa Karin Brenden, RoyKarrestad og Nina Døschler, presteneØystein Wang og Gitte Bergstuen,diakonikonsulent Bjørn Vilberg og tilslutt biskop Solveig.Etter innledning med tekstlesningav Liv Annes ektefelle Dag MagneStaurheim holdt diakonen selv dagenspreken. På sin engasjerte måte utfordrethun oss til å ta et oppgjør med vår tidssyke selvbilder .Hun understreket atdet er i forholdet til Gud, skaperverket, oss selv og vår neste at vi ser hvem vier. Det vi har fått er gitt oss av Gud,derfor er vi tiggere og derfor har vi ikkenoe å rose oss av. Hun minnet oss på atvi alle er svake og sårbare, det er ingensom alltid er den sterke, derfor lever vimennesker i en gjensidig avhengighetav hverandre.Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007Under vigslingen holdt Biskopenen varm og personlig tale til diakonen.Hun ga uttrykk for takknemlighetog trygghet i forhold det arbeidet LivAnne utfører før hun påla henne ogfortsette i tjenesten i samsvar medbibelen og med vår kirkes bekjennelse.Liv Anne svarte på dette ved å avleggeløfte og bekrefte det ved å gi biskopenet håndtrykk Dette ble etterfulgt avforbønn for Liv Anne og tjenestenhennes:Barmhjertige Gud, himmelske far,du har ved din Sønn Jesus Kristus sagtat høsten er stor, men arbeiderne få, ogat vi skal be deg, høstens Herre, sendeut arbeidere for å høste inn din grøde.Hør da vår bønn for henne som i dagblir vigslet til diakontjeneste. Styrkhenne i troen og dyktiggjør henne tilden gjerning som blir henne betrodd.Send henne din ånd med tjenestensgaver, så hun kan bli en rett arbeider idin høst. Gi henne å utføre sin tjenestemed frimodighet og troskap og i alleting vise seg som en god forvalter overdin mangfoldige nåde.Vær med henne i motgang ogprøvelser, og gjør henne tålmodigog ydmyk av hjertet, så din kraft måkjennes i hennes svakhet. Gi at hennesgjerning må bære frukt etter din vilje.Og når arbeidsdagen er til ende, lahenne komme inn til gleden hos degog få del i arven med alle de hellige.I den siste delenav gudstjenestenfeiret vi nattverd.Kirkekoret sang«Se solens skjønnelys å prakt» på enmelodi fra Torpa,akkompagnert avsin egen dirigentGerd MyklebustWang på piano ogAudun Solum påsaksofon. Mensnattverdskøen gikksakte fremover vardet fint å få med segden vakre musikken,etter hvert også fra organist GudbrandTandberg. Gudstjenesten ble avsluttetmed at biskopen lyste velsignelsenog kirkekoret sang en velsignelse AvJohn Rutter. Etter utgangsprosesjonenhadde den nyvigslede diakonen sinfulle hyre med å hilse på alle som villegratulere henne, folk fra Søndre Land,familie, kollegaer og venner. Ikkeminst Liv Annes foreldre som kom heltfra Haugesund og som måtte vente tonetter på fjellet på grunn av dårlig vær!Etter gudstjenesten invitertefellesrådet til feiring på Bjørnen. Ognesten hundre stykker hadde funnetveien dit.Sogneprest Øystein Wangledet sammenkomsten og spilte tilallsangen. Det ble servert smørbrød ,kaffe og kaker og det ble tid til å pratesammen. Den nyvigslede diakonenfikk mange hilsener og gaver ; frakommunen, diakonikonsulenteni bispedømmet, diakonforbundet,diakoniutvalget i Søndre Land,kollegaer, menighetene, fellesrådet ogikke minst fra en stolt far.Til slutt takketLiv Anne alle for en uforglemmelig dagog for støtte som mange på forskjelligvis har gitt henne. Hun presenterteogså diakoniutvalget for oss. Utvalgetbestår av Louise Lomsdalen, SynnøveHaugstadsveen,Sigrid Aas, BirgitSingstad og Nils Snipstad.Som både biskop og flere av talernepå kirkekaffen sa; gratulere til SøndreLand, dere er heldig som har fått en sådyktig diakon! Ja, det er vi og vi håpervi får beholde deg lenge, Liv Anne!Gitte BergstuenRedaksjonskomité:Thor Johannes Wang (layout)Synnøve HaugstadsveenØyvind SporildPer LomsdalenOddmund RønningBirgit SingstadØystein WangStoff til neste nummer måvære levert innen 10. feb.


11KonfirmanterHov kirkeSøndag 25. mai kl. 11Andersen, Thomas EngelundBerget, HildeBratlie, OlaByfuglien, Ken FjeldbergEngelund, Vegard HagenEriksen, RemiGranum, SimenGræsdahl, Kristian LarsenHeimdahl, MartinHeimlund, AndréHoel, Øystein Christoffer DalbyJürs, Trine ElisabethKleven, Oda MarieKlevengen, Jan MartinKnudsen, Steffen SveumKristiansen, Sara VeronikaLarsen, Magnus EngerMosether, MartinNyhus, Sindre EdvardsenRudsengen, Elisabeth CarlotteRøste, CamillaSkaugrud, SaraSkjellerud, MarenSkjellerud, StineSkoglund, DavidStorskogen, Anne MarteStrandvik, Linda BeateTvinnereim, Vidar JohansenVenås, Edvard TveitVesterås, Kjersti OlaugSkute kirkeSøndag 25. mai kl. 11Bergseng, VibekeBjørgo, SyverDahlstrøm, Sondre PettersenOlsen, Ann Jeanette SætherSleperud, Kristoffer HarbuFluberg kirke1. juni kl. 11Andreassen, ØrjanBredesen, AlexanderDalen, Kine SvendsenEtnestad, Håvard TrøenFretheim, Ola MoenGunderstuen, Nina SynnøveHaukedalen, Kim AndréHolmgren, Eskil HagebergNordengen, CorneliaOpkvitne, Astrid Elisabeth FallingenSolhalug, Stein RogerSolum, VictoriaØdegårdstuen, HenrietteØverstad, GøranEnger kirke1. juni kl. 11Hesla, Håkon SkaugLøvlihaugen, ØyvindNordheim, Mårten SagbakkenLandåsbygda kapellSøndag 8. juniBergseng, JoakimBergseng, VegardBrenden, ErikEngen, Cecilie SkinnerudHänsch, Elin RøstadSandberg, Mette RognstadODNES NORMISJONOdnes Normisjon har slått seg sammen med Dokka og omegn.Her er programmet for våren:Mandag 24.mars Storsamling i Gjøvik bedehus.Tirsdag 25.mars Bedehusbasaren på DokkaTorsdag 27.mars Nordsinni menighetshus kl. 19.00. Taler Arne WoldTorsdag 10.april Dokka bedehus kl. 19.00 Taler Thor LindstadLørdag 19.april Regionårsmøte i ValdresOnsdag 23.april Vi besøker Skogheim Normisjon i SnertingdalTorsdag 8.mai Odnes (Singstad) kl. 19.00. Taler Aslaug LeirdalTorsdag 24.mai Nordsinni menighetshus kl. 19.00. Taler Mari og Arnt GrimsbøTorsdag 5.juni Dokka bedehus kl. 19.00. Taler Arne WoldOnsdag 11.juni Stortreff på SkogstadTorsdag 19.juni Nordsinni menighetshus kl. 19.00Taleer Knut EllefsrudSlekters gangHov og EngerDøpte:Axel Georg DimbladHermine Hanshus EdvardsenHans Rønning LarsenHedda Finstuen GrimeDaniel VeivågDøde:Klara VoldJan Petter Larsen (settes ned påVestre Gravlund)Aud Therese EriksenAstrid HagenMagnhild MidtengEmma HaaveJorunn KleppenSkuteDøde:Bjørn HellerudFlubergDøpte:Oline Forberg KeulIngrid Johanne HagenErik MikkelstuenVigde:Hege Meringdal ogMarcus Christian BullDøde:Ola SkoglundSolveig Marie BratterudTora HellerudMalta Reinholt ØstergårdIdun VåtsveenMagne FredriksenBjørn Melvin ElvesveenOskar MartinsenMenighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


12Drapene i Søndre LandPå den andre siden av Randsfjorden –bare et par kilometer fra huset der jegbor – er to mennesker blitt drept. Deter grusom å tenke på at dette skjeddei mitt nærmiljø. Søndre Land er ettertrykkeligsatt på kartet med storeoverskrifter i landets største aviser. Itillegg har det dukket opp ulovligehasj-plantasjer også i vårt nærmiljø, ogSøndre Land har fått omtale også i denforbindelse. Mange har vel som meg,fått spørsmål fra venner og kjente medbosted andre steder i landet: «Hva erdet som skjer oppe hos dere?»Jeg kjenner et behov for å distanseremeg fra det hele: «Ja, men jeg kjenneregentlig ikke så godt til det. – Deter noen innflyttere som lever ganskeisolert. – De drepte kommer ikke frakommunen vår og begravelsene skjer etannet sted... Det har egentlig ikke såmye med oss å gjøre. Dette er ikke representativtfor oss her i Søndre Land,vi er ikke slik...»Jeg ser over fjorden igjen. Sollysetbegynner å bre seg over Veståsen oglyse opp de store skogområdene påVestsida. Så vakkert det er! Der liggerVoldheim, snart badet i sol. Detvar der drapene skjedde. Et faktum viikke kommer forbi samme hvor mye viønsker å distansere oss fra det hele. Vistår alle i en relasjon til de drepte – tilde som bodde der – og til de som måha begått handlingene. Hvis vi barehar kjørt forbi stedet, så er det det vihar gjort. Hvis vi ikke har hilst på ellerbesøkt eller tatt kontakt, står vi likeveli et forhold til de som bodde der.De var våre naboer, de bodde i grendavår, de bodde i menigheten vår, i vårkommune. Det er faktisk nødvendig åbevisstgjøre oss dette. Ta det på alvorat dette er mennesker som kom i vårvei. «Ta dere vel av innflytterne,» stårdet i Bibelen. Kanskje kunne vi hagjort noe som hadde forhindret at detskjedde? Kunne noen av oss ha klart åetablere en positiv kontakt? Noen harkanskje også forsøkt å gjøre det. Forandre av oss er det for seint nå. Detblir etterpåklokskap å tenke slik. Menlikevel kan vi fortsatt spørre: «Er detnoe vi kan gjøre nå? Kan vi hjelpe tilmed noe i denne vanskelige situasjonen?Hva med framtidige muligheter?Hvordan tar vi imot de som flytter inni kommunen vår? Har vi en form for«velkomstpakke» som gjør at framtidigeinnflyttere kan føle seg velkommenog inkludert i nærmiljøet? Kan vibli flinkere til å bygge relasjoner, skapegode nettverk? Hvordan er vi egentligsom naboer, venner?»«Ingen har noe med et annet menneskeå gjøre, uten at han også holdernoe av hans liv i sin hånd.» Et sitat avdansken Knut Løgstrup som jeg synesuttrykker dette på en god måte. Sommennesker er vi overlatt til hverandreshender.Når det kommer til stykket ligner vimennesker veldig på hverandre. Vi harevner til å gjøre mye godt, men ogsåmye vondt. Ofte sårer vi våre nærmeste.Det kan være små og tilsynelatendesmå marginer som gjør noen av oss tildrapsmenn og andre til vel ansette samfunnsborgere.«Ondskapens akse» befinnerseg ikke noe annet sted enn innei oss selv, i hvert enkelt menneske.Jo, det var i vårt nærmiljø at drapeneskjedde. Det angår oss, det berører oss;som enkeltmennesker og naboer, somlag og foreninger, som menighet ogkommune. Drapene i vår kommuneutfordrer oss som fellesskap til å tenkeog handle!Øystein Wang«Fra drøm tilKrig og terror stjeler menneskersdrømmer. Sammen kan vi ta drømmenetilbake. Bli med på fasteaksjonen11. mars 2008!Som engasjerte enkeltmennesker ogmenigheter i Norge kan vi bidra til å tadrømmene tilbake - enten det er drømmenom skolegang, drømmen om åikke være redd, eller drømmen om åkunne leve i et fritt land.Hver gang en av ungene mine går utdøren, stopper hjertet mitt av redsel.Og det begynner ikke å slå igjen før dekommer hjem igjen, forteller ZahrahIaftah, mor og bosatt i Bagdad i Irak.Hun har allerede mistet en sønn ikrigen. Han kom i veien for en skuddvekslingda han gikk på gata. En annenav hennes sønner, Karrar, har ikke mulighettil å gå på skolen, men er med ogforsørger familien som gatefeier. Kanskjeen av de farligste jobbene i en avverdens farligste byer.Zahrah er bare en av millioner menneskersom lever i skyggen av krig ogterror verden over. Mennesker somdrømmer om å kunne være trygge.Mennesker som håper det en gang kanbli fred så de kan få tilgang til helt ordinærerettigheter som skolegang, helsetilbudog sikkerhet.Krig og konflikt fører til fattigdomog hindrer utviklingen av et samfunn.Kamp om ressurser kan skape grobunnfor nye konflikter. Dersom vi vil skapevarig fred og trygghet, må fattigdommenbekjempes.Derfor vil Kirkens Nødhjelp gjennomfasteaksjonen i 2008 rette fokusmot mennesker i skyggen av krig ogterror. Gjennom en felles dugnad skalmenigheter, lokalsamfunn, unge ogMenighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


virkelighet»Betraktningerfra butråppa13av Hans LudvigFredheimNoen av konfirmantene i ferd med å gjennomføre enav oppgavenevoksne over hele Norge være med å gjøre drømmer til virkelighet.Kirkens Nødhjelp jobber både for å skape fred og medå bedre levekårene til dem som bor i områder rammet avkrig, terror og konflikt. Ditt bidrag til fasteaksjonen er derforviktig og vesentlig. Er du med?Konfirmantene i Søndre Land skal være med som bøssebærereunder årets aksjon.Tirsdag 20. februar var de samlet til informasjonssamlingpå Hovland.Changemakers er navnet på Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjonog denne kvelden fikk vi besøk av treflotte unge ettåringer. De hadde laget et fint opplegg ogengasjerte konfirmantene gjennom filmsnutter og informasjon.Forskjellige aktiviteter fikk konfirmantene til å tenkei gjennom vårt forbruk og våre verdivalg. De tre hadde selvvært på besøk i Kenya og i Østen og presenterte inntrykkfra sine opplevelser.I vinter fækk je en tømmerhøgger tell å ta en tjau (20) storegrantrer i ner-jordet. Da tenkte je på ’n far som gikk bort enjanuardag før åtte år sea. Han vart jevngammal med en del tade største grantrea. Sjøl hadd ’n vinterærbe i skoga og høggtømmer i over 40 år.VinterhøgstEt minne om ’n far.Et minne i granskog og bar.Seint på høsten spørte du:Håkken er den nestesom er blinke, tru?Nå har tømmerhøgger’n kommi,han som legger store trer i bakken,han som høster og som sår.Vante hender kan de rætte taka,motorsaga gnæger, lagar djupe sagaskår.Den store granastår ei stønn og svagarsom så mange du har fællt,greiner vifter siste hælsing,siste hælsing ifrå ’n far,før du dætterdætterdeiser tongtmæn lander mjukti snø som møter bar.Tom blir plassender du var,tom og rar.De unge fra Changemaker kommuniserte godt medkonfirmanteneFasteaksjonen er en viktig del av konfirmantundervisningeni Søndre Land der konfirmantene får mulighet ågjøre noe konkret for å hjelpe mennesker rundt i verdensom har det vanskelig.Nesten 80 ringeri den store stammenviser år med liv som var,år med sorger, slit og glede.I et sus frå de som står attmed et spørsmål uta svar,nå må are stå og undresslik som du:Håkken er den nestesom er blinke, tru?Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


14Gjør som Pastor Wang, - ta vare på legemet hos:-TRENINGAwww.treninga.notlf:61123077SNEKKERHAUGEN I LANDÅSBYGDANordlysterapi og massasje. Kurs og terapi.Lørdagsseminarer med spennende temaer å velge i:– Kreativ kommunikasjon– Massasje til hjemmebruk– Pust og selvutvikling– Finn rom til egen kreativitet o.a.Meld din interesse.Tlf. 61 12 68 55 - 950 65 838 www.snekkerhaugen.no Sigrun BalavoineGodt vi har hverandre!Coop HovSentrumsveien 6,2860 HovTlf: 61 12 99 50Åpent 9 – 20 (18)Joker LandåsbygdaTlf: 61 12 68 22Bergfossenterethar over19 butikker dukan handle i.Gjør handelen lokalt!Møteplassen på Dokka!Malia HovHus og Hjem Hov ASTlf: 61 12 22 90Åpent: Man-Fre 9-17Lør 9-14GjølbergBondlitorget - 2870 DokkaTlf: 61 11 19 52 – Fax: 61 11 06 69- Bøker- Papir- Leker- Musikk- FilmAdvokatKn u t Er l in g Ny h e i mMedlem av den norske advokatforeningHunnsveien 5 Tlf: 61 18 04 162821 Gjøvik Faks: 61 18 05 84El-forsyning ogEl-installasjonTlf: 61 11 27 00 Dokkawww.vokks.noStatoil Service HovTlf: 61 12 22 10Åpent til 22.00 – BilvaskSøndre LandTlf: 03 000Åpningstid: 9 - 15.30 (9 - 15)Telefon 61 12 31 48 - 2860 HOVAr o m a t e r a p e u t Ri t a Ne ra ke rSentrumsveien 2, 2860 HovTimebestilling:Mobilnr: 957 99 321Mandager kl. 09-10 treffes jeg på tlf: 61 12 27 33Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


152829 ODNES - NorwayTlf. 61 12 97 00 - Fax 61 12 97 01Din lokale tømmerkjøperVi utfører leieskur - kort ventetidLand Begravelsesbyrå†Innehaver Norvald ÅbøOrdner alt ved begravelser og kremasjoner- Gravmonumenter, skrifthugging,- Blomster og kranser, båredekorasjonerOgså utenfor distriktet Døgnvakt: 61 12 60 17Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd 2864 FallDokka BegravelsesbyråNordre Land, Søndre Land og Etnedal – eller hvor det måtte være bruk for oss.Ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.Kranser, blomster og båredekorasjoner (eget blomsterbinderi).Gravmonumenter Skrifthugging61 11 20 00Elin, Endre og Grethe Rustaden952 36 954 - 992 92 696 - 992 25 239Tri ngelSko – Glass – ParfymeGrettegutua 1, 2860 HovTlf: 61 12 25 10Døgnvakt2870 DokkaHovBEKA A / S2863 OdnesTlf: 61 12 60 00 - Fax 61 12 63 60•Kafeteria•Selskapslokaler•Catering•OvernattingNye Hus og Hjem A/SSchee MøbelsenterJevnakerveien 16, PB 64, 2882 DokkaTlf: 61 11 00 07, Fax: 61 11 01 02DokkaLandaasen RehabiliteringssenterLandåsvegen 7472861 LandåsbygdaSentralbord: 61 12 40 00Åge VikenAnleggsgartner2864 FallTlf: 61 12 81 67Do k k a Bi l s a l gJevnakerveien 4, 2870 DokkaTlf: 61 11 17 00E-post: post@dokka-bilsalg.noDin Suzuki-forhandler!Vi forhandler også BK-hengeren!Hov SolstudioSentrumsveien 18,2860 HovTlf: 61 12 72 70/ 911 89 255SØNES A/SGu l l – Sø l v – Ga v e rBondlidtorget - Tlf: 61 11 22 162870 DokkaRema 1000 HovHovsbakken 2, 2860 HovTlf: 61 12 20 12bare lave priser på varer du kjennerMenighetsblad for Søndre Land – Julen 2007


16Søndre LandprestegjeldMenighetskontoret Oppistua, 2860 HovTlf. 61 12 66 70 - Fax 61 12 66 71Sogneprest Gitte Bergstuentlf. 61 12 66 77E-post: gitte.bergstuen@sondre-land.kommune.noSogneprest Øystein Wang,tlf 61 12 66 73, E-mail: wango@online.noDiakon Liv Anne Rød LarsenTlf. 61 12 66 75, E-mail: liv.anne.rod.larsen@sondre-land.kommune.noKirkeverge Gerd Margot Michaelsen,tlf. 61 12 66 74Kontortid: Hver dag 09.00-14.00Menighetssekretær Arnhild Hagenborgtlf. 61 12 66 70Organist Gudbrand Tandberg,tlf. 61 12 66 76Mobil 980 13 117Organist/korleder (deltidsstilling):Gerd Myklebust Wang, 61 12 66 76Kirketjener i Fluberg og Landåsbygda:Øistein Sveum, tlf. 61 12 54 00treffes best kl. 11.00-11.30Kirketjener i Hov og Enger:Steinar Hagen, tlf. 61 12 20 43,Kirketjener i Skute:Ole Andreas Bredviken, tlf. 61 12 70 09Fellesrådet: Iver Øksne, leder2860 Hov, tlf. 61 12 71 55Fluberg menighetsrådElsa Karin Brenden, lederSøndre Land menighetsrådAnders Kleven, leder.Skute menighetsrådTorgeir Søfferud, lederPRISER FOR UTLEIE AV HOVLAND:inkl. vask kr. 500,- Uten vask kr. 400,For kjøkken og peisestuene inkl.vask kr. 250,-Uten vask kr. 200,For kjøkken og kaffestue inkl. vask kr. 250, -Utenvask kr. 200,-Kontakt Bjørg Solum, tlf: 61 12 23 74.GUDSTJENESTERPalmesøndag 16. marsLandåsbygda kapell kl. 11Gitte BergstuenSkjærtorsdag 20. marsFluberg kirke kl. 11, Gitte BergstuenHovli kl. 17, Wang, Rød LarsenHov kirke kl. 19, Wang, Rød LarsenLangfredag 21. marsHov kirke kl. 11, Øystein WangSøndag 23. mars PåskedagFluberg kirke kl. 11 Gitte BergstuenSkute kirke kl. 13 Gitte BergstuenHov kirke kl. 11, Øystein WangEnger kirke kl. 13, Øystein WangSøndag 30. mars 1. s. e. påskeHov kirke kl. 11, Familiegudstjeneste,Øystein Wang BarnegospelSøndag 6. april 2. s. e. påskeLandåsbygda kapell kl. 11, GitteBergstuenSøndag 13. april. 3. s. e. påskeFluberg kirke kl. 11, Øystein WangSøndag 20. april. 4. s. e. påskeHov kirke kl. 11, Gitte BergstuenSøndag 27. april. 5. s. e. påskeEnger kirke kl. 11, Øystein WangSkute kirke kl. 18, KonfirmantsamtaleGitte BergstuenTirsdag 1. maiFluberg kirke kl. 11 Øystein WangSøndag 4. mai.6. s. e. påskeHov kirke kl. 18, KonfirmantasamtaleØystein WangLandåsbygda kapell kl. 18,Konfirmantsamtale Gitte BergstuenSøndag 11. mai PinsedagHov kirke kl. 11, Gitte Bergstuen2. Pinsedag 12. maiFluberg kirke kl. 19, KofirmantsamtaleGitte BergstuenLørdag 17. maiHov kirke kl. 09, Øystein WangFluberg kirke, Gitte BergstuenLandåsbygda kapell kl. 11,GitteBergstuenEnger kirke kl. 11, Øystein WangSkute kirke kl. 12.30, Gitte BergstuenSøndag 25. mai 2. s. E. PinseHov kirke kl. 11,Konfirmasjonsgudstjeneste,Øystein WangSkute kl. 11,KonfirmasjonsgudstjenesteGitte BergstuenSøndag 1. juni 3. s. e. PinseEnger kirke kl. 11,KonfirmasjonsgudstjenesteØystein WangFluberg kirke kl. 11KonfirmasjonsgudstjenesteGitte BergstuenSøndag 8. juni 4. s. e. pinseLandåsbygda kapell kl. 11,KonfirmasjonsgudstjenesteGitte BergstuenSøndag 15. juni. 5. s. e. pinseHov kirke kl. 11, Friluftsgudstjeneste,Øystein WangSøndag 22. juni 6. s. e. pinseFriluftsgudstjeneste (Bjørnen)Gitte BergstuenKlipp herBetalingsinformasjonBetalt avKvitteringInnbetalt til konto 2075 08 21163BeløpFrivillig kontingent for 2008, kr. 100,-Gi gjerne en gave i tillegg.(bruker du nettbank, kan du gjerne skrive«Abonnenment 2008» i meldingsfeltet)GIROUnderskrift ved gireringBetalt tilBetalerens kontonummerBetalingsfristBlankettnummerMenighetsbladet for Søndre LandOppistua2860 HovBelastkontoKvitteringtilbakeKundeidentifikasjon (KID)KronerSe fredagsannonser Ørei OA T il for konto evt. endringer.B lankettnummerH250 00 < 0 > 2075 08 21163 < 6256051370 >Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

More magazines by this user
Similar magazines