13.07.2015 Views

KildesorterinG - Fredrikstad kommune

KildesorterinG - Fredrikstad kommune

KildesorterinG - Fredrikstad kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

InnholdRenovasjonsordningen i Fredrikstad Side 3Glass- og metallemballasje Side 4Klær, sko, tekstiler Side 4Farlig avfall, EE-avfall Side 5Returkartonglotteriet Side 6Hjemmekompostering Side 6Grovavfallsaksjonen Side 6Renovasjonsgebyrer, selvbetjening Side 7Diverse nyttig informasjon Side 7Papirruter / adresseregister Side 8-14Returpunkter Side 15Tømmeplan papir 2011 Side 16KontaktinformasjonRegulering og teknisk drift - RenovasjonVirksomheten er ansvarlig for oppsamling, innsamling,transport og behandling av husholdningsavfallet.Postadresse: Fredrikstad kommuneRegulering og teknisk drift – RenovasjonPostboks 1405, 1602 FredrikstadBesøksadresse: Tomteveien 30, 1618 FredrikstadTelefon: 69 30 60 00E-post:teknisk@fredrikstad.kommune.noInternett: www.fredrikstad.kommune.noGjenvinningsstasjonen ved FREVAR KFVed gjenvinningsstasjonen på Øra kan husholdningene i Fredrikstad levere kildesortert grovavfall som trevirke,jern, metall, farlig avfall, EE-avfall, kvist- og hageavfall, anleggsmasser (stein, leca o.l), utrangerte møbler,madrasser, tepper, sykler m.m.Postadresse: FREVAR KFPostboks 1430, 1602 FredrikstadBesøksadresse: Habornveien 61,1630 Gamle FredrikstadTelefon: 69 35 73 00E-post:frevar@online.noInternett: www.frevar.noPriser for husholdninger 2011Bil uten tilhengerBil med tilhengergratiskr 150,- per lassBestår tilhengerlasset kun av EE-avfall og/ellerfarlig avfall er leveringen gratis.ÅpningstiderMandag, onsdag, fredag kl. 07 – 15Tirsdag, torsdag kl. 07 – 19Lørdag kl. 08 – 14Søn- og helligdagerstengtDistribusjon: Fredrikstad kommune. Opplag: 35000 Papir: 100 % resirkulert papir. Design og trykk: Cal Trykk 69 36 68 902:: Kildesorteringsguide


Renovasjonsordningen i FredrikstadFredrikstad kommune legger til rette for kildesortering av husholdningsavfallet. Å kildesortere betyr å sortereforskjellige avfallstyper hver for seg, for eksempel glass- og metallemballasje, papir, drikkekartong, farlig avfall,EE-avfall, klær og sko. Avfallet inneholder ressurser som kan gjenvinnes til nye produkter eller energi. Gjennomå produsere mindre avfall og ved å kildesortere avfallet ditt, bidrar du også til å redusere utslippet av klimagasser.Vi har både hente- og bringeordninger for husholdningsavfallet. Mer informasjon finner du i denne kildesorteringsguiden,som også inneholder tømmeplan for papir og annen informasjon om renovasjonstjenesten.Hentes ved husstandenRESTAVFALLRestavfall er det som blir igjen, etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan kildesorteres.Restavfallet legges i sammenknyttet pose og kastes i restavfallsbeholderen. Fuktig avfall, spisse, skarpeeller knuselige gjenstander skal være forsvarlig innpakket. Avkjølt aske, støvsugerposer og lignendemå pakkes godt inn slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.Restavfallet tømmes en gang i uken på fastsatt tømmedag. Beholderen trilles frem til veikant på tømmedag.Papir, papp, kartongAviser, ukeblader, reklame, brosjyrer, bøker med myke permer, papp, drikkekartong, emballasjekartongsom pizzaesker etc. Legges i papirbeholderen med blått lokk. Papirbeholderen tømmes tolv gangeri året i henhold til tømmeplan (se side 8-16). Beholderen trilles frem til veikant på tømmedag.Farlig avfall og EE-avfallFarlig avfall og småelektronikk legges i Miljøsparer’n (den røde boksen). Ved behov fortømming, kontakt Servicetorget, tlf. 69 30 60 00. Boksen tømmes i løpet av en uke.Ta også kontakt hvis du mangler Miljøsparer’n.Store borettslag har felles miljøskap hvor farlig avfall og småelektronikk kan låses inn.Miljøskapene tømmes regelmessig.For mer informasjon om farlig avfall og EE-avfall, se side 5.Grønn sekk – ”ekstrasekken”Opplever du av og til at restavfallsbeholderen blir for liten? Da er ”ekstrasekken” tingen for deg.Ekstrasekken koster kr 30,- og kjøpes ved Servicetorget i rådhuset og ved mange av byensbensinstasjoner (se oversikt på våre nettsider). Sekken skal ikke veie mer enn 20 kg og settesfrem sammen med restavfallsbeholderen på tømmedagen.Brun sekk – bevegelige helligdagerNår den ordinære tømmedagen for restavfallet kommer på en bevegelig helligdag, får husstandeneutdelt en brun sekk. Det gjelder i julen, påsken, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og i pinsen.Sekken skal ikke veie mer enn 20 kg og settes frem sammen med restavfallsbeholderen på enordinær tømmedag. Dersom du ikke har behov for sekken i forbindelse med helligdagen kandu bruke den ved en senere anledning.Når bevegelige helligdager kommer på samme ukedag to uker på rad, for eksempel 1. juledag og1. nyttårsdag, forskyves tømmingen til en annen ukedag den første uken. For den andre uken delesdet ut brun sekk. Slik unngår vi at restavfallet blir stående opptil tre uker før henting.Endring i tømmerutiner ved bevegelige helligdager kunngjøres i lokalavisene og på kommunens nettsider.Rød sekk – julepapirTil jul får husstandene utlevert en rød sekk til å samle julepapir og pakkebånd i. Sekken settes fremsammen med restavfallsbeholderen på en ordinær tømmedag. Ellers i året skal glanset gavepapir kastessammen med restavfallet. Julepapir og annet glanset gavepapir skal ikke kastes i papirbeholderen, fordipapiret ikke egner seg for gjenvinning til nytt papir.Kildesorteringsguide :: 3


ReturkartonglotterietSkyll, brett og stapp drikkekartonger og vinn pengepremieri Returkartonglotteriet. Alle kan delta – privatpersoner, musikkorps,kor, idrettslag, organisasjoner, skoler, barnehager etc.Drikkekartong er kartonger for melk, juice, fløte, drikkeyoghurt,sauser, puddinger og lignende.Slik gjør du:• Skyll, brett og stapp seks tomme drikkekartonger i en sjuende.Dette utgjør en ”kubbe”. Korker og lokk kan godt henge utenfor.• Skriv navn og telefonnummer til den du ønsker skal vinne på kubben.• Kubben legges i papirbeholderen med blått lokk.Hvert kvartal trekkes det på landsbasis 30 premier à 10.000 kronerog en premie à 100.000 kroner. I Fredrikstad har vi hatt mange vinnerede siste årene.Alle som leverer kartonger gjør en viktig klima- og miljøinnsats,fordi kartongene gjenvinnes til nye kartong- og papirprodukter.HjemmekomposteringMatrester og hageavfall kan komposteres tilnæringsrik jord. Dersom du disponerer en hagekan du inngå avtale med Fredrikstad kommuneom hjemmekompostering av matavfall/våtorganiskavfall. Hvis ønskelig kan flere familiergå sammen om en kompostbinge. Kriteriene forå delta i ordningen er å delta på et to timers gratiskurs i hjemmekompostering, og ha en godkjentbeholder som kan plasseres på et velegnet sted.Kurs i hjemmekompostering kunngjøresi lokalavisene og på kommunens nettsider.For påmelding og mer informasjon, kontaktServicetorget, tlf. 69 30 60 00.Dette oppnår du ved å hjemmekompostere:• 35 prosent reduksjon i renovasjonsgebyret• Tilbud om kjøp av kompostbinge tilsubsidiert pris• Reduksjon av restavfallet med 30 - 50 prosent• Gratis bark til bruk i kompostbingen• Gratis lån av kompostkvern• God gjødsel/jordforbedringsmiddel til hagen• Unngår illeluktende avfall i restavfallsbeholderenSom innbygger i Fredrikstad tilbys du en avNorges gunstigste hjemmekompostavtaler.GrovavfallsaksjonenNår våren kommer er tiden inne for å starte våroppryddingeni hus og hage. Da gjennomfører Fredrikstadkommune også sin årlige grovavfallsaksjon.Husholdningene i Fredrikstad får her muligheten tilå levere kildesortert grovavfall til mobile og betjentegjenvinningsstasjoner som etableres midlertidig fleresteder i kommunen.Det er begrenset plass ved de mobile gjenvinningsstasjonene.Avfallstyper som kan leveres:• Kvist- og hageavfall• Jern og metall• Plast• Glass- og metallemballasje• Papir, papp, kartong• Klær og sko til gjenbruk• Farlig avfall• EE-avfallUtfyllende informasjonom grovavfallsaksjonenkunngjøresi husstandsinformasjon,lokalaviseneog på kommunensnettsider når tiden foraksjonen nærmer seg.6:: Kildesorteringsguide


Kildesortering avplastemballasjeFredrikstad kommune innførerfra 01.09.2011 kildesorteringav plastemballasje fra husholdningenebasert på utdeling avplastsekker til eneboliger ogcontainere til større borettslag.Det vil komme egeninformasjon om dette.Måk og strøVinteren kan være en storutfordring for renovatøren.Avfallsbeholderne er tungeå dra frem, selv på tørt føre.Husk å måke og strø slik atrenovatøren ikke får problemermed å tømme beholderen din.Ny renovasjonsforskriftDet er vedtatt ny renovasjonsforskriftfor Fredrikstad kommunefra 01.01.2011. Du finner den påwww.fredrikstad.kommune.noeller kontakt Servicetorgeti rådhuset, tlf. 69 30 60 00.Klipp og beskjærKlipp og beskjær busker og trærsom hindrer renovasjonsbilen iå komme frem. Pass også på atdet ikke er annet i veien somhindrer adkomsten.GarasjesalgdagenHar du ting og tang du ikke trengerog vil ha solgt? Lag ditt egetgarasjesalg på den storegarasjesalgdagen søndag 28. august!Meld deg på innen 15. augustfor felles markedsføring til:garasjesalgdagen@fredrikstad.kommune.noSelvbetjeningFredrikstad kommune tilbyr innsyni kommunale gebyrer og tjenestersom renovasjon, vann og avløp, feierog eiendomsskatten. Du kan se forrigeog neste faktura, størrelsen på avfallsbeholderneog tømmedag for restavfallog papir.RenovasjonsgebyrerRenovasjonsgebyrene for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet.Dette er lovpålagt og betyr at renovasjonsgebyrenei sin helhet skal dekke kostnadene til renovasjonstjenesten.Du trenger PIN-koder fra MinID ellerBankID, og kan logge deg på viawww.fredrikstad.kommune.no(selvbetjening).Renovasjonsgebyret til den enkelte abonnent fastsettes etterabonnementstype og størrelse på restavfallsbeholder. Abonnentenekan inngå avtale med kommunen om å dele beholder med en ellerflere naboer.Abonnementstype/ størrelse Gebyrer 2011 ekskl. mva.80 liter 1391,-140 liter 1937,-240 liter 2679,-360 liter 4023,-600 liter 6699,-660 liter 7368,-Hjemmekompostering gir 35 prosent reduksjon i renovasjonsgebyret.Mer informasjon på side 6.Hytterenovasjon – felles beholder 621,-Hytterenovasjon – egen beholder 747,-(kun i spesielle tilfeller og etter søknad)Gebyr for bytte av beholder 190,-Ved spørsmål om bilder og mål på beholderne,se kommunens nettsider eller kontakt Servicetorget.Tilskudd tøybleierFredrikstad kommune gir etengangstilskudd på kr. 500,-per barn til familier som bidrar tilavfallsreduksjon ved kjøp av tøybleier.Ved bruk av tøybleier unngårvi i gjennomsnitt ett tonn avfall perbleiebarn. I tillegg spares miljøetfor utslipp knyttet til produksjonog transport av engangsbleier.Det er i dag mange fargerike ogpraktiske tøybleier å få kjøpt.Mer informasjon på nettet.Helsestasjonene i Fredrikstadkommune har også prøver påtøybleier som interesserte kanse på helsestasjonen.Kildesorteringsguide :: 7


DDalekroken rute 16Dalkleven rute 12Dammyr rute 34Dampskipsbrygga rute 39Damstredet rute 39Damveien rute 8Daniel Bildts gate rute 42Daniel Leegaards gate rute 38Danskeveien rute 30Deleveien rute 21Diamantveien rute 2Dikestien rute 21Dikeveien rute 21Djupekloveien rute 47Dr.Ellertsens vei rute 24Dr.Gregertsens vei rute 24Dr.Lorentzens vei rute 24Dr.Møllersvei rute 36Dr.Nilsens vei rute 24Dr.Opsands vei rute 37Dragerveien rute 25Dragonveien rute 37Dronningens gate rute 38Drøbaks vei rute 36Dueveien rute 13Dyrefaret rute 44Dyrødveien rute 16EE. H. Mørchs gate rute 40Ebbesens gate rute 43Eddas vei rute 12Edvard Eriksens gate rute 43Einar Røds gate rute 32Einerbærveien rute 44Ekebergveien rute 2Ekelundveien rute 28Eketoppen rute 28Ekornstien rute 44Ekveien rute 14Elgveien rute 44Elias Kræmmers gate 1-8 rute 38Elias Kræmmers gate 9, 13,15 rute 39Elinborgveien rute 16Elindveien 4 - 29 rute 20Elindveien 30 - slutt rute 45Elingårdsveien rute 16Elling Ryans vei rute 3Elvenesveien rute 23Elverhøygata rute 43Elverksveien rute 3Elveslettveien rute 47Elvestien rute 35Elveveien rute 23Embetsveien rute 44Emblas vei rute 25Emil Holters vei rute 35Emil Mørchs vei rute 24Enerstien rute 10Engaveien rute 17Engeberget rute 47Engelsvikenveien 2 - 32 rute 18Engelsvikenveien 34 - slutt rute 17Enggata rute 43Enghaugen rute 47Enghaugsgata rute 38Enhuusveien rute 13Eplestien rute 43Erik Madsens vei rute 40Evenrødveien rute 45Eventyrveien rute 33Evjekaia rute 39Evjestien rute 21Evjeveien rute 37Eyvind Alnæs vei rute 33FFagerheimveien rute 54Fagerliveien rute 32Falcheveien rute 37Falchåsveien rute 32Faratangen rute 6Farmanns gate rute 39Fastingsvei rute 12Fauns vei rute 25Femdal rute 11Femdalsund rute 11Ferjebakken rute 11Ferjestedsveien rute 38Festningsveien rute 9Filerveien rute 8Finn Hovs gate rute 40Fiolveien rute 20Fiskerveien rute 2Fjeldberg rute 40Fjeldberglia rute 40Fjeldstadgata rute 43Fjellbuveien rute 21Fjellestranda rute 16Fjellryggveien rute 12Fjellstien rute 37Fjellveien 2 - 32 rute 12Fjellveien 33 - slutt rute 9Flintveien rute 13Floaveien rute 40Flåtavikfaret rute 17Flåtavikveien rute 17Fogtsgate rute 49Foremans vei rute 28Formann Hansens vei rute 3Forsetlundveien rute 14Fortveien rute 13Fossekallveien rute 21Fossumveien rute 30Fotenveien rute 47Framveien rute 54Fredenlund rute 37Fredriks vei rute 22Fregattveien rute 9Fremskridt rute 31Freskoveien rute 31Fridtjof Nansens vei rute 33Friggs vei rute 25Frithjofs vei rute 25Fru Ingers gate rute 42Frydenberggata rute 40Frydenbergstien rute 30Frøyas gate rute 39Fuglenebbveien rute 51Fugleveien rute 4Fuglevik Indre rute 8Fuglevik Li rute 8Fuglevik Platå rute 8Furubakken rute 4Furuholtveien rute 30Furukollen rute 4Furulyveien rute 13Furumoveien rute 32Furutoppen rute 4Furuveien rute 4Futerødveien rute 13Fyrveien rute 41Færgeportgaten rute 42GGaltungveien rute 43Gamle Beddingvei rute 12Gamle Kirkevei 1 - 47 rute 33Gamle Kirkevei 49 - slutt rute 37Gamle Rødsvei rute 6Gamle Skjæløyvei rute 18Gamle Slevikvei rute 47Gamle Ålevei 2 rute 14Gamle Ålevei 1, 3 - slutt rute 5Gamleveien rute 35Gansrød rute 41Garnveien rute 2Gartnerveien rute 37Gaupefaret rute 10Gaustadveien rute 17Geddes gate rute 42Gelertsens gate rute 40General Ohmes vei rute 42Georg Løkkebergs vei rute 35Gerds vei rute 26Gimleveien rute 50Gjardars vei rute 22Gjenveien rute 54Gjerløwsveien rute 5Gjermundsens vei rute 37Gjonesvei rute 12Gjøaveien rute 43Gjølbergveien rute 14Glacisgata rute 38Glemmengata rute 39Glimmerveien rute 1Glomboveien 1 - 23 rute 9Glomboveien18 A, 20, 22, 24 - sluttrute 13Glommens gate rute 40Glomveien rute 23Gluppehavna rute 26Gluppeveien rute 26Gluppeåsen rute 26Goenveien rute 11Granittveien rute 41Granliveien rute 4Granås rute 29Grensen rute 24Gressvik allé rute 3Gressvik Torg rute 3Gressvikfloa rute 3Gressvikveien rute 3Gretlandsveien rute 20Grevlingstien rute 44Grimstadveien 1 - 9, 36 - slutt rute 52Grimstadveien 20 - 27 rute 51Grindalgata rute 24Gros vei rute 26Grundvikveien rute 17Kildesorteringsguide :: 9


Gruners gate rute 42Grønli allé rute 33Grønliveien rute 32Grågåssvingen rute 9Grågåsveien rute 9Grårudveien rute 43Gudeberg allé rute 41Gudevoldveien rute 41Guldbergveien rute 35Gullskårveien rute 23Gunbjørgs vei rute 22Gundrosens vei rute 37Gunhilds vei rute 26Gunnar Nilsens gate rute 39Gunnelandet rute 3Gunnesvei rute 24Guttormsvei rute 22Gydas vei rute 26Gyteskjær rute 9HH O Torgersens vei rute 13H.Evjes vei rute 4Habekkveien rute 3Hageveien rute 23Haldenveien 3 - 76 rute 2Haldenveien 94, 96 rute 52Haldenveien 90 - slutt rute 46Halvdan Svartes vei rute 1Halvors vei rute 21Halvorsrødveien 1 - 85 rute 48Halvorsrødveien 90 - slutt rute 16Hammerveien rute 33Hannestadveien rute 37Hannibalveien rute 35Hans Andersensvei rute 13Hans Eriksens vei rute 3Hans Jacob Nilsens gate rute 38Hans Nilsen Hauges vei rute 21Hans Petters vei rute 1Harald Haarfagres gate rute 38Harald Jensens vei rute 28Haredalveien rute 14Harestien rute 44Hasledalen rute 16Haslerudveien rute 7Hasselveien rute 23Hassingveien rute 33Hattesvingen rute 22Hatteveien rute 22Haugefjellveien rute 4Haugeløkka rute 21Haugerudveien rute 32Haugetangveien rute 3Haugetunveien rute 22Haugeveien rute 4Haugstenveien rute 41Havnaveien rute 52Havnehagen rute 17Havnåsveien rute 3Heibergs gate rute 42Heieveien rute 52Heigård allé rute 23Heiloveien rute 23Heimdals gate rute 39Helgeberget rute 25Helges vei rute 3110:: KildesorteringsguideHelleristveien rute 20Hellerveien rute 10Helleskilfjellet rute 47Helneveien rute 1Henrik Ibsens vei rute 33Henrik Jamissens vei rute 35Herlof Steens gate rute 41Herregårdsveien rute 52Hertug Skules vei rute 1Hestehagen rute 45Hesteskoen rute 1Hjalmar Bjørges vei rute 35Hjalmar Johnsensvei rute 10Hjortestien rute 44Hjulmakerveien rute 44Hjørnerødgata rute 40Hogde rute 45Holbergs vei rute 32Hollendergata rute 39Holme rute 11Holmegata rute 40Holmelia rute 11Holmsdalen rute 51Holteåsen rute 10Hovslagerveien rute 44Hroars vei rute 22Hubrosvingen rute 44Hugins vei rute 25Hulderstien rute 51Humleveien rute 32Humlevika rute 51Hunnbakken 1 - 59 rute 52Hunnbakken 60, 62 rute 51Hurrødstien rute 7Hurrødåsen rute 7Husebyveien rute 19Husebyveien 110, 112, 114 rute 14Husløsmarka rute 18Husløsveien rute 18Husmorveien rute 39Husvikveien rute 52Huth Platå rute 12Huths gate rute 40Høddalen rute 26Høiendal rute 33Høiendalkroken rute 33Høvleriveien rute 24Høydalsveien rute 20Høyfjellveien rute 33Høyumveien rute 14Høyåslia rute 49Høyåsveien rute 49Haakenjordet rute 21Haakons gate rute 38Håndverkerveien rute 49IIdavollen rute 46Idrettsveien rute 36Ila allé rute 31Ilaveien rute 31Ilebakken rute 9Industriveien rute 26Ingjulsrødveien rute 45JJ.Julsensgate rute 49J.N.Jacobsens gate rute 38Jacob Buvigs plass rute 12Jadaberget rute 17Jadeveien rute 2Jaktveien rute 13Jasminveien rute 37Jegerveien rute 9Jens Langs gate rute 42Jens Meinichs gate rute 42Jernbanegata rute 38Jerpeveien rute 21Johan Fr.Schous vei rute 41Johan Hansen vei rute 13Johan Korens gate rute 41Johan L.Johannesens gate rute 43Johan Selmer Karlsens vei rute 3Johnsehaven rute 18Johnseveien rute 18Johs Bergersens vei rute 24Johs.Olsens vei rute 36Johs Øbys vei rute 1Jorunbuen rute 28Joruns vei rute 28Jorunstien rute 28Josefsbakken rute 36Jotneveien rute 46Julius Jacobsens vei rute 3Julsedalen rute 17Jørgen Moes vei rute 32KK.G.Meldahls vei rute 12Kai Møllers vei rute 41Kalleraveien rute 11Kallerødskogen rute 15Kallerødveien rute 15Kamillekroken rute 6Kanalveien rute 12Kanelveien rute 6Kapellstien rute 35Kapellveien rute 35Kapperstien rute 3Kapteinveien rute 8Kardemommekroken rute 6Karivoldveien rute 32Karjolveien rute 44Karstensens vei rute 36Kasaveien rute 11Kasernegaten rute 42Kasperklova rute 48Katrineborg rute 41Ketils vei rute 22Kilbergsgaten rute 49Kileløkka rute 52Kilevoldbuen rute 37Kilevoldveien rute 54Kinogaten rute 24Kirkebrygga rute 39Kirkebyveien rute 4Kirkegaten rute 42Kirkestien rute 21Kirkeveien rute 21Kiærsvei rute 13Kjenneveien rute 16Kjerreveien rute 11Kjevelsrødveien rute 45Kjærrebuen rute 15Kjærrelia rute 15


Kjølberggaten 1 - 45 rute 24Kjølberggaten 40 - slutt rute 25Kjølstadveien rute 49Kleva rute 5Klokkerstuveien rute 41Kloppafjellet rute 51Kloppastien rute 51Klyverveien rute 25Kløverveien rute 43Kniplefjellet rute 30Knipleveien rute 30Knollen rute 41Kolbergveien rute 14Konditorveien rute 36Kong Sverres vei rute 1Kongens gate rute 38Kongleveien rute 23Kongsbergveien rute 14Konvallstien rute 50Konvallveien rute 50Korallveien rute 2Koretveien rute 15Kornenga rute 43Korvettveien rute 9Kr.H.Dahles vei rute 3Krabberødsvingen rute 45Krabberødveien rute 45Kreftings vei rute 29Kreklingveien rute 33Krepsens vei rute 22Kreutzgate rute 49Krikenveien rute 36Kringsjå rute 32Krokusveien rute 54Krokveien rute 50Kronprinsens gate rute 39Krosnes allé rute 7Krosneslund rute 7Krosnesveien rute 7Krossveien rute 27Kruttveien rute 41Krydderveien rute 6Kråkerøyveien 2 - 94 rute 12Kråkerøyveien 130 - slutt rute 11Kråketorpveien rute 18Kulåsveien rute 35Kundertgaten rute 24Kureveien rute 53Kvartsveien rute 2Kvernhusveien rute 45Kvikselveien rute 2LL.Halvorsens vei rute 54Labråten rute 26Laguneveien rute 54Lahellemoveien rute 34Lammers gate rute 42Langeteigveien rute 47Langgårdsveien rute 47Langøyfaret rute 9Langøykroken rute 9Langøyveien 9, 9 A rute 13Langøyveien 11 A - slutt rute 9Langøyåsen rute 9Lars Amundsens vei rute 34Lars Nilsens vei rute 37Laurbæråsen rute 6Lauritz Johnsens vei rute 36Lavendelåsen rute 6Leiegata rute 36Lenafjellet rute 3Lensmannsfjellet rute 48Lerkeveien rute 7Lervik allé rute 18Lervikbakken rute 18Lervikveien rute 18Lervikvenna rute 18Levvelveien rute 17Liastien rute 3Liaveien 21 - 46 rute 30Liaveien 48 - slutt rute 27Liaåsen rute 27Libakken rute 12Liljeveien rute 20Lilleborgeveien rute 50Lillebyveien rute 41Lillegaard rute 37Lillengveien rute 16Lindstadveien rute 48Lineveien rute 2Linneaveien rute 33Lisleby allé rute 32Lislebystranda rute 37Lislebyveien rute 35Litles gate rute 43Liveien rute 9Lodsgaten rute 42Lomveien rute 9Losfjellet rute 11Losjeskogen rute 6Losjeveien rute 34Lundebuen rute 11Lundestadtoppen rute 30Lundheim allé rute 43Lundheimstien rute 43Lundheimveien rute 43Lundveien rute 13Lunteveien rute 41Lurgaten rute 24Luteriveien rute 22Lyarkollveien rute 51Lykkeberg rute 39Lyngstien rute 10Lystadveien rute 49Lærer Slangs gate rute 35Løentorget rute 24Løenveien rute 24Løkkaveien rute 51Løkkegata rute 38Løkkeveien rute 3Løvli Terrasse rute 1Løvliveien rute 1Løypeveien rute 13MMads Haraldsøns gate rute 42Mads W.Stangs gate rute 40Magnus Blindes vei rute 1Magnus gate rute 38Maltveien rute 32Manstad allé rute 19Manstadfaret rute 19Manstadkroken rute 19Manstadåsen rute 19Mariusbakken rute 18Markveien rute 43Marmorveien rute 32Marnetveien rute 47Meieribakken rute 49Meiseveien rute 21Mellegårdsveien rute 48Mellemløkka rute 54Meltzers gate rute 41Merkurveien rute 30Mettes vei rute 8Midtåsen rute 4Mikkelsbærveien rute 44Mikkelsens vei rute 17Mimers vei rute 46Mindre-Alvs vei rute 12Mineberget rute 41Mineveien rute 9Misjonsveien rute 35Moloveien rute 18Molteberg rute 53Moltebergveien 1 - 37 rute 54Moltebergveien 42 - slutt rute 53Molvigkaia rute 39Moreneveien rute 31Mortenenga rute 17Moselia rute 20Moserabben rute 23Mosseveien 3 - 63 rute 40Mosseveien 111 - slutt rute 14Mossikrødveien rute 14Mossins gate rute 41Moumgaten rute 50Movigs gate rute 42Mulvads gate rute 40Munins vei rute 25Muskatkroken rute 6Myragata rute 40Myrastien rute 29Myratoppen rute 29Myrsnipeveien rute 23Myrvollveien rute 16Myråsen rute 6Myråssletta rute 6Myråsveien rute 21Mærrapannaveien rute 16Møklegårdslia rute 47Møklegårdsløkka rute 47Mølleroddveien rute 13Mølleveien rute 27Måkekollen rute 9Måkeveien rute 9Månestien rute 1Mårstien rute 44NN.Jul Andersens vei rute 3Nabbetorpveien 2 - 39 rute 41Nabbetorpveien 45 - slutt rute 43Nannasvei rute 46Narntegata rute 43Nattlysveien rute 6Nebbaveien rute 51Nedre Almgrensvei rute 4Nedre Bommen rute 10Nedre Dagali rute 5Kildesorteringsguide :: 11


Nedre Glomvei rute 23Nedre Tomtegate rute 24Nedre Ålevei rute 5Nellikbuen rute 36Nesveien rute 23Nikolaigata rute 34Nilsebakken rute 35Nissefaret rute 51Njårdsvei rute 46Noatunveien rute 46Nordheimsveien rute 37Nordliveien rute 12Nordre Fageråsvei rute 3Nordre Galoppen rute 3Nordre Kongsvei1 - 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94rute 25Nordre Kongsvei83, 85, 87, 89 , 91, 93, 96 - 110rute 46Nordre Rekvin rute 11Nordre Skrellen rute 27Nordre Toppen rute 45Nordre Tunnellgate rute 30Nordre Veum rute 45Nordåsen rute 9Normanns vei rute 13Notveien rute 2Nyborgsvingen rute 9Nyborgveien rute 9Nybyggerveien rute 49Nygaardsgata rute 39Nypeveien rute 10Næssgata rute 20Nøklebystranda rute 37Nøklebyveien rute 37Nøkledypveien rute 12Nørbechs vei rute 29OO.A.Hauges vei rute 3O.Andersens vei rute 24O.J.Moums vei rute 49O.P.Pettersens gate rute 39Odins gate rute 39Oksrødkilen rute 47Oksvikveien rute 6Olav Kyrres vei rute 1Olav Torpbuen rute 50Olavesåsen rute 13Oldenborgveien rute 41Ole Hansens vei rute 36Ombergveien rute 21Onsøy Stasjon rute 14Onsøyveien rute 26Onyxtunet rute 2Opalveien rute 2Oredalsbuen rute 29Oredalsstien rute 29Oredalsveien rute 29Oredalsåsen rute 29Oremoveien rute 53Orions vei rute 22Orkideveien rute 36Orreveien rute 21Oscar Pettersensvei rute 9Oscar Schies vei rute 41Oslogata rute 40Otte Rømers gate rute 4212:: KildesorteringsguideOvalen rute 24Ove Ramms gate rute 38PP.A.Gloslis vei rute 25P.L.Kolstads vei rute 50P.O.Pedersen vei rute 12Pancoveien rute 14Pans vei rute 25Paprikakroken rute 6Parkstien rute 7Parkveien rute 7Parsellveien rute 43Paul Holmsens vei rute 28Peer Gynts vei rute 33Pepperkroken rute 6Per Kvibergs vei rute 25Per Sivles vei rute 32Perlemorveien rute 2Persillesletta rute 6Persvei rute 24Peter Waages gate rute 35Pettersand rute 26Pettersandåsen rute 26Phønix gate rute 39Pilkveien rute 52Pilveien rute 13Pinnerødveien rute 37Platået rute 4Porsmyrveien rute 51Poul Rønns gate rute 43Prambyggerveien rute 3Prestegårdsveien rute 12Prestelandet rute 41Presteveien rute 32Professor Schublers vei rute 41Prost Nossens vei rute 37Prætorius gate rute 40Putten rute 11Påleklova rute 48Pålløkka rute 50Påskefjellveien rute 50Paaskestien rute 10RRabben rute 49Ramsjøveien rute 20Randulveien rute 25Rasmusveien rute 34Raumagata rute 43Ravneveien rute 21Redaktør Urdahls gate rute 35Refsahlstubben rute 52Refsahlveien rute 52Rehbinders gate rute 42Reinroseveien rute 20Rektor Westerns gate rute 35Rektor Østbyes gate rute 35Rekustadveien rute 22Repslagerveien rute 28Revbakken rute 11Riddervoldsgate rute 39Ridehusgata rute 38Riishellinga rute 27Riisløkka rute 27Rikkasvei rute 49Rikulfsvei rute 22Ringstadbakken rute 20Ringstadhavna rute 20Ringstadveien rute 8Ringstadåsen rute 20Ringstien rute 21Ringveien rute 49Ringåsveien rute 29Roald Amundsens vei 1 - 91 rute 25Roald Amundsens vei99 - 177rute 49Roald Amundsens vei172, 174, 176, 178 - sluttrute 50Rognebærstien rute 44Rognveien rute 49Rolf Wickstrøms gate rute 42Rolvsøyveien 123 - 137 rute 37Rolvsøyveien 222 - slutt rute 23Rommeveien rute 24Roppestadlia rute 52Roppestadveien rute 52Rosebuen rute 36Rosenlund rute 33Roseveien rute 43Rostadnesveien rute 22Rostadveien rute 22Rugdeveien rute 13Runeveien rute 1Ruuds vei rute 3Ryenveien rute 34Rypeveien rute 21Rytterveien rute 44Rødfaret rute 5Rødhetteveien rute 8Rødsbråtan 4 - 63, 85 rute 19Rødsbråtan 79 rute 17Rødsdalen rute 5Rødslia rute 6Rødsmyrveien rute 13Rødsveien rute 12Rødvollen rute 5Rødåsen rute 5Rønningveien rute 23Rørvik rute 11Rørvikveien rute 48Røslyngveien rute 20Røtne rute 15Røyskattveien rute 44Raa Høyfjell rute 33Rå Terrasse rute 20Råbekksvingen rute 33Rådalsholtet rute 33Rådalsveien rute 33Raadhusgaten rute 42Rådmann Karlsens vei rute 41Rådyrveien rute 44Råkollveien 2 - 31 rute 20Råkollveien 36, 40 rute 33Råkollveien 60 - slutt rute 23SS Bangorsvei rute 49Sadelveien rute 44Safranstien rute 6Sagbruksveien rute 40Saggata rute 43Sagmesterveien rute 12Saltnes Øst rute 15Saltneslia rute 15


Saltnesstranda rute 15Saltnesveien rute 15Saltnesåsen rute 15Saltstien rute 6Samvirkeveien rute 21Sandbukta rute 18Sandbæklia rute 28Sandbækveien rute 29Sandem rute 24Sandklova rute 11Sandloveien rute 23Sandveien rute 28Sanengveien rute 36Sarasgate rute 50Sareptakroken rute 48Sareptaveien rute 48Sarpsborgveien 4 - 168 rute 43Sarpsborgveien315, 317, 319rute 24Sarpsborgveien 410 A - 747 rute 50Sarpsborgveien897, 903, 907, 909, 913rute 54Sarpsborgveien 815 - slutt rute 53Saxegårdsveien rute 21Seierstensgata rute 40Sellebakkgata rute 24Sembs gate rute 30Sentrumsveien rute 21Seppoveien 2 - 57 rute 20Seppoveien 60 - slutt rute 45Seutveien rute 40Severin Hurrøds vei rute 7Siewers vei rute 30Sigerstadveien rute 42Sigrid Undsets vei rute 32Sildreveien rute 20Sindings gate rute 43Sjømannsgata rute 39Skansen rute 35Skiferveien rute 32Skippergaten rute 42Skiveien rute 8Skjelinveien rute 53Skjellumveien rute 48Skjellveien rute 32Skjoldveien rute 13Skjæløyveien rute 18Skjærvikenveien rute 46Skogbrynet rute 45Skogfaret rute 4Skogløkken rute 33Skogstien rute 29Skogstrandveien 2 - 95 rute 45Skogstrandveien 98 - slutt rute 14Skogveien 1 - 33 rute 8Skogveien 34 - slutt rute 13Skolebakken rute 17Skolegata rute 38Skomakerveien rute 13Skonnertveien rute 50Skovbøleveien rute 33Skovly rute 18Skrellenveien rute 27Skrenten rute 1Skuteveien rute 13Skytterveien rute 34Skåra Vest rute 19Skåragårdsveien rute 19Skåralia rute 19Skåraskrenten rute 19Skåraveien rute 19Skåraåsen rute 19Sledeveien rute 44Sleggeveien rute 41Sleipnerveien rute 46Slensvikveien rute 16Sletteveien rute 36Slettevoldveien rute 37Slevik allé rute 48Slevik Platå rute 48Slevikkroken rute 47Slevikstranda rute 47Slåpeveien rute 10Smalgangen rute 40Smaragdveien rute 2Smaugsveien rute 17Smedens Gård rute 31Smedens vei rute 31Smedjegaten rute 42Smedskaret rute 8Smertuveien rute 12Smiebakken rute 12Smørblomstveien rute 21Småskauen rute 21Snarveien rute 35Snorresvei rute 12Snørn rute 49Sofus Sørensens vei rute 10Solbergbakken rute 8Solbuktaveien rute 47Solengveien rute 21Solheimrabben rute 25Solheimsveien rute 31Solhjulet rute 10Soliveien 2 - 194 rute 22Soliveien 200 - slutt rute 20Solkollen rute 4Sollysveien rute 21Solvangveien rute 37Solveien rute 4Solvikveien rute 4Solåsbakken rute 10Solåsen rute 10Sommerroveien rute 41Sorgenfrigata rute 43Speiderveien rute 34Sperlingveien rute 25Spinellveien rute 2Sponheimsåsen rute 29Sponheimveien rute 29Sportsveien rute 34Sprinkelveien rute 14Spydveien rute 46Spørcks gate rute 42St.Croix gate 1 - 15 rute 35St.Croix gate 8, 10, 12 rute 34St.Croix gate 19 - slutt rute 39St.Josephs gate rute 38St.Olavs gate rute 39Stabburveien rute 33Stadion rute 40Stallveien rute 44Stangebyeveien 1 - 14 rute 3Stangebyeveien 13 - slutt rute 4Stangerholmveien rute 18Stasjonsveien rute 36Steffens vei rute 39Steinliveien rute 20Steinrøysa rute 25Stenbekkveien rute 50Stenbruddveien rute 32Stenbukta rute 11Stenebråten rute 17Stenemarka rute 17Stenhammerveien rute 34Stensvikveien rute 47Stenveien rute 49Stenverpet rute 11Stillausveien rute 48Stillovs vei rute 35Storemyrveien rute 15Storesandvik rute 17Storgata rute 39Storhaugveien rute 13Stortorvet rute 39Storveien rute 7Strandbakken rute 7Strandbråten rute 45Strands vei rute 32Strandveien rute 21Stræbsomhet rute 27Strømsvei rute 50Strålsundveien rute 11Stubben rute 32Sturødveien rute 6Styrmannsveien rute 8Sundlia rute 9Sundløkkaveien rute 54Sundsbakken rute 14Sundsveien rute 21Svaneveien rute 21Svenskeberget rute 8Sverdveien rute 46Sverres gate rute 38Svingen rute 12Syenittveien rute 32Syrinveien rute 43Sæthers vei rute 36Søgårdskogen rute 15Sølands vei rute 36Sølvstien rute 1Søndre Fageråsvei rute 3Søndre Frydenbergvei rute 40Søndre Holme rute 11Søndre Kongsvei rute 1Søndre Myråsen rute 6Søndre Rekvin rute 11Søndre Rødsvei rute 6Søndre Skrellen rute 27Søndre Toppen rute 45Sønnavindveien rute 25Sønningveien rute 15Søren Klæboes vei rute 32Søren Langes vei rute 27Søren Wieses vei rute 34Sørgarden rute 15Sørliveien rute 12Kildesorteringsguide :: 13


TTangen rute 11Tapperiveien rute 32Teglverksveien rute 40Tenaljegata rute 42Terasseveien rute 24Terneveien rute 9Th.C.Henriksens gate rute 40Th.Thomassens vei rute 27Theodor Josefsens vei rute 4Theodor Kollers vei rute 41Thorbjørnrødveien rute 14Thorkildsens vei rute 50Thorslundveien rute 41Thorsøveien rute 52Ths.W.Schwartz gate rute 38Timianfaret rute 6Tingstedveien rute 46Tiurveien rute 21Toftebergveien rute 54Toldbodbrygga rute 38Toldbodgaten rute 42Toms vei rute 8Tomteveien rute 37Topasveien rute 2Tordenskiolds gate rute 39Tore Segelckes vei rute 35Toresmyr rute 51Toresvei rute 51Torpebergveien rute 50Torpebråten rute 14Torpedalsveien rute 36Torpegata rute 50Torpelia rute 14Torpåsen Terrasse rute 49Tors gate rute 39Torsnesveien 2 - 52 rute 41Torsnesveien 53 - slutt rute 51Torvgaten rute 42Traneveien rute 23Trangsmyr rute 51Traraberget rute 31Trarastien rute 31Traraveien rute 31Travløkka rute 26Treskjærveien rute 9Trinebakken rute 8Trippeveien rute 37Trolldalen rute 11Trollhettaveien rute 41Trollstien rute 29Trondalsveien rute 5Trosvik Torv rute 40Trosvikgata rute 40Trosvikhavna rute 30Trosviksnippen rute 40Trosvikstranda rute 40Trosviktoppen rute 30Trykkeriveien rute 24Trålveien rute 2Tuesgate rute 49Turngata rute 39Turveien rute 41Tverrveien rute 24Tyrihansveien rute 1Tyrihjellveien rute 114:: KildesorteringsguideTyrilia rute 1Tyristien rute 10Tyttebærsvingen rute 44Tyttebærtangen rute 11Tøihusgaten rute 42Tømmerhella rute 11Tørkopp rute 13UUgleveien rute 44Ulvedalen rute 13Ulvedalsåsen rute 10Underhaugsgata rute 39Unnebergveien rute 27Uraniaveien rute 30Urteveien rute 6Utfarten rute 31Utsikten rute 35VVabakken rute 51Valgards vei rute 22Valhalls gate rute 39Valkyriegata rute 30Vallefaret rute 33Vallestrandveien rute 19Valleveien rute 21Valmueveien rute 54Vardeveien 1 - 53 rute 54Vardeveien 55 - slutt rute 53Vaterlandsveien rute 42Vebergveien rute 54Veelsmyra rute 51Veelstoppen rute 51Veidebakken rute 10Veidegrenda rute 10Vennelystveien rute 12Verksgata rute 43Verkstedveien rute 12Vesten Vestre rute 50Vestengaten rute 50Vestlia rute 3Vestre Frydenbergvei rute 30Vestre Nesskogen rute 22Veum allé rute 45Veumlia rute 45Veumveien 20 - 74 rute 28Veumveien 85 - slutt rute 45Victors vei rute 25Vierveien rute 10Viggo Hansteens gate rute 42Vikanekroken rute 48Vikanetoppen rute 48Vikaneveien 4 - 53 rute 5Vikaneveien 60 - 216 rute 47Vikaneveien 226 - 576 rute 48Vikaneveien 499, 546, 548,549, 551, 571, 575, 580, 582, 584rute 16Vikerfjellet rute 6Vikerhavna rute 6Vikerkilen rute 6Vikerveien rute 6Vikingveien rute 46Villaveien rute 21Vingerbakken rute 36Vinjes vei rute 32Vinkelveien rute 3Vognmannsveien rute 9Voldgaten rute 42Voldportgaten rute 42Volleberglia rute 5Vollebergsvingen rute 5Vollebergveien rute 5Vollebergåsen rute 5Vraktangen rute 11Vælergata rute 49WW.Blakstads gate rute 42Waldemar Agers vei rute 3Welhavens gate rute 38Wennersberg rute 11Werenskiolds gate rute 40Wergelands vei rute 33Wielsgaards vei rute 43Wilbergjordet rute 33Wittenberg rute 36YYmersvei rute 46Ytterstadveien rute 16ZZoarbakken rute 36ØØdegårdsveien rute 11Øraveien rute 42Ørebekk allé rute 4Ørebekkbråten rute 5Ørebekkveien rute 4Ørmenbakken rute 14Ørmenveien rute 14Ørmenåsen rute 14Østbakken rute 22Østensens vei rute 36Østgårdveien rute 35Østheimveien rute 41Østhellinga rute 49Østkilen rute 3Østre Frydenbergvei rute 30Østre Vallevei rute 23Øvre Dagali rute 5Øvre Tomtegate rute 24Øyaveien rute 18Øyenkilkroken rute 47Øyenkilveien rute 47Øyvind Sørensens gate rute 31ÅÅbyggeveien rute 43Åledalsveien rute 7Ålekroken rute 5Ålestrandveien rute 3Årfuglveien rute 13Årliveien rute 36Årumfjella rute 54Årumveien rute 54Åsbakken rute 54Åsebråtveien rute 31Åsenveien rute 16Aaserudveien rute 5Åsgårdbakken rute 12Åsgårdveien rute 12Åsheimenga rute 16Åslia rute 1Åsveien rute 32Aas-Wangs vei rute 28


GRØNNPOSERØDPOSEBLÅPOSEReturpunkterGULPOSEGULPOSEOMRÅDEVRENGTHANDLE-POSEBRUNPOSEGlass- ogmetallemballasjeKlær, sko,tekstiler1 Begby Senter Borge X X2 Borge ungdomsskole Borge X X3 Vulk-Service, Løenveien 3, Sellebakk Borge X XBLÅPOSEGULPOSEGRØNN 4 COOP RØD Prix, BLÅ Torp GUL GUL VRENGT BRUNBorge X XPOSE POSE POSE POSE POSE HANDLE- POSE5 Skjærviken, ved grendehuset POSEBorge X X6 COOP Marked, Veel Torsnes Borge X X7 Uno X, Årum Borge X X8 Barkedalskogen / Blåveisåsen Kråkerøy X X9 Kjøkøy Kråkerøy X XGUL VRENGT BRUN10POSEP-plass HANDLE- bak POSE Kråkerøy Bilistsenter (Shell) Kråkerøy X X11POSEKIWI Kråkerøyhallen Kråkerøy X X12 Bunnpris, Ødegårdsveien Kråkerøy X X13 Oddvars Servicesenter (Shell) Kråkerøy X14 Svenskeberget, ved snuplass Kråkerøy X X15 Veidebakken snuplass Kråkerøy X X16 KIWI Elingårdkilen Onsøy X X17 Engelsviken p-plass Onsøy X X18 Meny Ørebekk Onsøy X X19 Fredrikstad golfbane, Husebyskogen Onsøy X20 Vestre Vikane Onsøy X21 Krydderveien, Oksviken Onsøy X X22 Manstad, ved Gaustad ungdomsskole Onsøy X X23 COOP Mega, Gressvik Onsøy X X24 KIWI Møklegård Onsøy X X25 Søndre Fageråsvei, Ålekilene Onsøy X X26 RIMI Ørebekk Onsøy X X27 Saltnesveien, Kjærre Onsøy X X28 Slevik, ved ballplass Onsøy X X29 Viker, ved p-plass (Vikers torg) Onsøy X X30 Elinveien / Soliveien Rolvsøy X X31 Råkollveien / Hatteveien Rolvsøy X X32 Østfoldhallen nord Rolvsøy X X33 Dikeveien 2 Rolvsøy X34 Vallefaret Rolvsøy X XReturpunkteneFredrikstad kommuneopplever dessverre ofteproblemer med forsøplingved returpunktene. Vedreturpunktene kan mankun levere de avfallstyperdet er etablert returordningfor, det vil si glassogmetallemballasje, samtklær, sko og tekstiler. Viber brukerne om å benyttereturpunktene i tråd medhensikten.Mer informasjon på side 4.Nei takk!Ildfast glass som peisglass og ildfaste former,keramikk og porselen kan ikke gjenvinnes. Slikeprodukter har en høyere smelte temperatur. Nårdisse havner i returpunktene ødelegges råvaren,og gjenvinningen kan i verste fall stoppe. Kastderfor slike produkter sammen med ditt restavfall.35 Biblioteket Sentrum X X36 Torvbyen ved Damstredet Sentrum X X37 Fjeldberg båthavn, Mosseveien Sentrum X X38 REMA 1000, Evjekaia Sentrum X39 REMA 1000, Hassingen Sentrum X X40 MAXBO Rybom, under bybroen Sentrum X X41 Nygaardsplassen Sentrum X X42 Lisleby allè, ved Sentralidrettsanlegget Sentrum X X43 RIMI, Christianslund allè Sentrum X44 KIWI Frydenberg Sentrum X45 Enggata, ved Nabbetorp skole Østsiden X X46 Lundheim, Åbyggeveien Østsiden X X47 Østre gravlund p-plass / Kongstenhallen Østsiden X XKan ikke gjenvinnes:Keramikk, porselen ogsteintøy (som ildfasteformer og servise)Krystall, vindusglassog speilPeisglassVisste du at: Gjenvinning av emballasjeglass ødeleggeshvis kun et lite skår ildfast glass blander seg medett tonn gjenvinnbart emballasjeglass.Kildesorteringsguide :: 15


Tømmeplan papir 2011Min rute er:Din rute finner du i adresseregisteretTømmingRute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 03-jan 31-jan 28-feb 28-mar 02-mai 01-jun 04-jul 01-aug 05-sep 03-okt 31-okt 28-nov2 04-jan 01-feb 01-mar 29-mar 03-mai 06-jun 05-jul 02-aug 06-sep 04-okt 01-nov 29-nov3 13-jan 10-feb 10-mar 07-apr 12-mai 16-jun 14-jul 11-aug 15-sep 13-okt 10-nov 08-des4 14-jan 11-feb 11-mar 08-apr 13-mai 17-jun 15-jul 12-aug 16-sep 14-okt 11-nov 09-des5 17-jan 14-feb 14-mar 11-apr 18-mai 20-jun 18-jul 15-aug 19-sep 17-okt 14-nov 12-des6 18-jan 15-feb 15-mar 12-apr 19-mai 21-jun 19-jul 16-aug 20-sep 18-okt 15-nov 13-des7 19-jan 16-feb 16-mar 13-apr 20-mai 22-jun 20-jul 17-aug 21-sep 19-okt 16-nov 14-des8 20-jan 17-feb 17-mar 14-apr 23-mai 23-jun 21-jul 18-aug 22-sep 20-okt 17-nov 15-des9 21-jan 18-feb 18-mar 15-apr 24-mai 24-jun 22-jul 19-aug 23-sep 21-okt 18-nov 16-des10 24-jan 21-feb 21-mar 18-apr 25-mai 27-jun 25-jul 22-aug 26-sep 24-okt 21-nov 19-des11 25-jan 22-feb 22-mar 26-apr 26-mai 28-jun 26-jul 23-aug 27-sep 25-okt 22-nov 20-des12 26-jan 23-feb 23-mar 27-apr 27-mai 29-jun 27-jul 24-aug 28-sep 26-okt 23-nov 21-des13 27-jan 24-feb 24-mar 28-apr 30-mai 30-jun 28-jul 25-aug 29-sep 27-okt 24-nov 22-des14 05-jan 02-feb 02-mar 30-mar 04-mai 07-jun 06-jul 03-aug 07-sep 05-okt 02-nov 30-nov15 06-jan 03-feb 03-mar 31-mar 05-mai 08-jun 07-jul 04-aug 08-sep 06-okt 03-nov 01-des16 07-jan 04-feb 04-mar 01-apr 06-mai 09-jun 08-jul 05-aug 09-sep 07-okt 04-nov 02-des17 10-jan 07-feb 07-mar 04-apr 09-mai 10-jun 11-jul 08-aug 12-sep 10-okt 07-nov 05-des18 11-jan 08-feb 08-mar 05-apr 10-mai 14-jun 12-jul 09-aug 13-sep 11-okt 08-nov 06-des19 12-jan 09-feb 09-mar 06-apr 11-mai 15-jun 13-jul 10-aug 14-sep 12-okt 09-nov 07-des20 14-jan 11-feb 11-mar 08-apr 13-mai 17-jun 15-jul 12-aug 16-sep 14-okt 11-nov 09-des21 17-jan 14-feb 14-mar 11-apr 18-mai 20-jun 18-jul 15-aug 19-sep 17-okt 14-nov 12-des22 18-jan 15-feb 15-mar 12-apr 19-mai 21-jun 19-jul 16-aug 20-sep 18-okt 15-nov 13-des23 19-jan 16-feb 16-mar 13-apr 20-mai 22-jun 20-jul 17-aug 21-sep 19-okt 16-nov 14-des24 05-jan 02-feb 02-mar 30-mar 04-mai 07-jun 06-jul 03-aug 07-sep 05-okt 02-nov 30-nov25 06-jan 03-feb 03-mar 31-mar 05-mai 08-jun 07-jul 04-aug 08-sep 06-okt 03-nov 01-des26 03-jan 31-jan 28-feb 28-mar 02-mai 01-jun 04-jul 01-aug 05-sep 03-okt 31-okt 28-nov27 04-jan 01-feb 01-mar 29-mar 03-mai 06-jun 05-jul 02-aug 06-sep 04-okt 01-nov 29-nov28 05-jan 02-feb 02-mar 30-mar 04-mai 07-jun 06-jul 03-aug 07-sep 05-okt 02-nov 30-nov29 06-jan 03-feb 03-mar 31-mar 05-mai 08-jun 07-jul 04-aug 08-sep 06-okt 03-nov 01-des30 07-jan 04-feb 04-mar 01-apr 06-mai 09-jun 08-jul 05-aug 09-sep 07-okt 04-nov 02-des31 10-jan 07-feb 07-mar 04-apr 09-mai 10-jun 11-jul 08-aug 12-sep 10-okt 07-nov 05-des32 11-jan 08-feb 08-mar 05-apr 10-mai 14-jun 12-jul 09-aug 13-sep 11-okt 08-nov 06-des33 12-jan 09-feb 09-mar 06-apr 11-mai 15-jun 13-jul 10-aug 14-sep 12-okt 09-nov 07-des34 13-jan 10-feb 10-mar 07-apr 12-mai 16-jun 14-jul 11-aug 15-sep 13-okt 10-nov 08-des35 14-jan 11-feb 11-mar 08-apr 13-mai 17-jun 15-jul 12-aug 16-sep 14-okt 11-nov 09-des36 17-jan 14-feb 14-mar 11-apr 18-mai 20-jun 18-jul 15-aug 19-sep 17-okt 14-nov 12-des37 18-jan 15-feb 15-mar 12-apr 19-mai 21-jun 19-jul 16-aug 20-sep 18-okt 15-nov 13-des38 19-jan 16-feb 16-mar 13-apr 20-mai 22-jun 20-jul 17-aug 21-sep 19-okt 16-nov 14-des39 20-jan 17-feb 17-mar 14-apr 23-mai 23-jun 21-jul 18-aug 22-sep 20-okt 17-nov 15-des40 21-jan 18-feb 18-mar 15-apr 24-mai 24-jun 22-jul 19-aug 23-sep 21-okt 18-nov 16-des41 24-jan 21-feb 21-mar 18-apr 25-mai 27-jun 25-jul 22-aug 26-sep 24-okt 21-nov 19-des42 25-jan 22-feb 22-mar 26-apr 26-mai 28-jun 26-jul 23-aug 27-sep 25-okt 22-nov 20-des43 26-jan 23-feb 23-mar 27-apr 27-mai 29-jun 27-jul 24-aug 28-sep 26-okt 23-nov 21-des44 27-jan 24-feb 24-mar 28-apr 30-mai 30-jun 28-jul 25-aug 29-sep 27-okt 24-nov 22-des45 28-jan 25-feb 25-mar 29-apr 31-mai 01-jul 29-jul 26-aug 30-sep 28-okt 25-nov 23-des46 28-jan 25-feb 25-mar 29-apr 31-mai 01-jul 29-jul 26-aug 30-sep 28-okt 25-nov 23-des47 03-jan 31-jan 28-feb 28-mar 02-mai 01-jun 04-jul 01-aug 05-sep 03-okt 31-okt 28-nov48 04-jan 01-feb 01-mar 29-mar 03-mai 06-jun 05-jul 02-aug 06-sep 04-okt 01-nov 29-nov49 07-jan 04-feb 04-mar 01-apr 06-mai 09-jun 08-jul 05-aug 09-sep 07-okt 04-nov 02-des50 10-jan 07-feb 07-mar 04-apr 09-mai 10-jun 11-jul 08-aug 12-sep 10-okt 07-nov 05-des51 11-jan 08-feb 08-mar 05-apr 10-mai 14-jun 12-jul 09-aug 13-sep 11-okt 08-nov 06-des52 12-jan 09-feb 09-mar 06-apr 11-mai 15-jun 13-jul 10-aug 14-sep 12-okt 09-nov 07-des53 13-jan 10-feb 10-mar 07-apr 12-mai 16-jun 14-jul 11-aug 15-sep 13-okt 10-nov 08-des54 13-jan 10-feb 10-mar 07-apr 12-mai 16-jun 14-jul 11-aug 15-sep 13-okt 10-nov 08-des

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!