13.07.2015 Views

Ny Giv og tilpassa opplæring v - Troms fylkeskommune

Ny Giv og tilpassa opplæring v - Troms fylkeskommune

Ny Giv og tilpassa opplæring v - Troms fylkeskommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

tromsfylke.noTilpasset opplæringSkolenshandlingsromTroms fylkeskommune12.09.2012Tore ArnesenProsjektlederOppfølgingsprosjektet, Ny GIV


tromsfylke.no


tromsfylke.noFlere skal fullføre!Citat af Søren Kierkegaard:Dansk filosof, cand. theol. og magister1813 -1855”At hjælpe er at forstå.Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske modet bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor hanbefinder sig og begynde lige der.”


tromsfylke.noMål for læring og fellesskap• Skape motivasjon og forebygge vanskergjennom gode læringsmiljøer• Møte mangfoldet av elevers forutsetningerog evner gjennom tilpasset opplæringKilde: Kunnskapsdepartementet


tromsfylke.noKompetansegivendeRett til videregåendeopplæring kursSpesialundervisningTidlig formidlingGjennomføring iVideregåendeProsjekt til fordypningopplæringTilpassetSkolenshandlingsromopplæringOpplæringskontrakter ibedriftPraksisnær• Grunnkompetanse• Lærekandidatordningenopplæring• PraksisbrevordningenTilpasset opplæring• Prosjekt til fordypning• Tidlig formidling• Kompetansegivende Yrkesretting av kurs• Praksisnær opplæringfellesfag• Yrkesretting av fellesfag• IntensivopplæringOpplæringsløp i denvideregåendeIntensivopplæring


tromsfylke.noTilpasset opplæring• Opplæringslovens § 1-3 sier at opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner ogforutsetninger.• Dette er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen – også innenforopplæring i bedrift.• Begrepet tilpasset opplæring er ikke entydig definert. Mer er et politisk prinsippenn et faglig begrep. Det er dermed ulike tolkninger av hva dette skal bety ipraksis.• Kjernen i prinsippet er at opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte eleven,lærlingen eller lærekandidaten og legges til rette på en slik måte at de får ettilfredsstillende utbytte av opplæringen.Kilde: UDIR


tromsfylke.noTilpasset opplæring forts.St.meld nr 16 (2006 – 2007) konkretiserer prinsippet om tilpasset opplæring slik:• kjennetegnes av variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff og arbeidsmåterog i organiseringen av og intensiteten i opplæringen• innebærer høy bevissthet i valg av virkemidler med sikte på å fremme denenkelte og fellesskapets læring• læreren må bruke elevenes ulike forutsetninger, sammensetning av elevgruppenog hele læringsmiljøet som ressurser i læringen• opplæringen skal ikke bare tilpasses faget og lærestoffet, men også eleven - dvsdennes alder og utviklingsnivå – «alle skal møte utfordringer de kan strekke segmot og som de kan mestre – enten på egen hånd eller sammen med andre»Kilde: UDIR


tromsfylke.noTilpasset opplæring• Generelt• Alle elevene har krav på en opplæring som er tilpasset denenkeltes evner og forutsetninger. (Opplæringsloven § 1-3) færrest mulig på spesialundervisning• Viktige momenter i Tilpasset opplæring• VurderingskriterierMå være gjennomgått og forstått• ForventingerLa elevene forstå at man har forventninger til dem• TilbakemeldingerKontinuerlig, konkrete og forståelige


tromsfylke.no• Bolkevis undervisningFør start av et tema kjøres en intensivbolkmed det viktigste og grunnleggende innenfor tema.• KonkretiseringØk bruken av konkretiseringsmateriale. Viktig for eleveneå få anledning til å bruke flere måter å tilegne segkunnskap på.• Ulike oppgavenivåHa tilgjengelig oppgaver på ulike nivå slik at eleveruansett kompetansenivå får prøvd seg• PlanleggingViktig med nøye planlagt undervisning – kanskje allerviktigst jo svakere elevene er.• «Impuls»Tør å la diskusjoner og aktiviteter foregå lengre ennplanlagt når du ser at dette er «lærerikt»


tromsfylke.no• Variasjon i undervisningsogarbeidsmetodeneTeorigjennomgang, oppgaver, gruppearbeid, praktiskarbeid, framlegg, lag oppgaver til medelver, ulik bruk avIKT, korte elevpresentasjoner, lag film, ta bilder…• Varier vurderingsformene• Elevmedvirkning«Fronter-tester», hjemmearbeid, prøver, midtveistest,muntlig framlegg, kombinasjonsprøver. Tilby muntligspesielt til de svakeste i større grad. Samme arbeidvurderes i to fag.La elevene få være med og bestemme der det ernaturlig og hensiktsmessig• YrkesrettingViktig å se sammenheng på tvers av fag. Fåfellesfagene inn på «verkstedene»


tromsfylke.noHvilke Ny GIV tiltak kan sees påsom tilpasset opplæring?• Intensivopplæring• Lesing, skriving og regning• FYR (Fellesfag, Yrkesretting, Relevans)• Tidlig formidling - PTF• Praksisnær opplæringstilbud• Kompetansegivende kurs


tromsfylke.noFellesfag, Yrkesretting og RelevansYrkesrettingRelevansI praksis vil yrkesretting bety å senoen av kompetansemålene ifellesfagene i sammenheng medkompetansemålene iprogramfagene,og på grunnlag av dette innrettelærestoff og arbeidsmåter inn motyrkesfagene.Dette vil også innebære åsamarbeide på tvers av fag omutvikling av de grunnleggendeferdigheter.Relevans av undervisning oglæring i et fellesfag på yrkesfagligutdanningsprogram omfatter det åbenytte fagstoff, læringsmetoder,læringsarenaer og fagterminologii undervisningen som harrelevans for den enkelteyrkesutøvelse.Lånt fra FYR-prosjektet i Troms


1. Kompetansemål- Finn relevante mål somgår igjen i 2-3 fagtromsfylke.no8. Erfaringsoverføringtil andre team/grupper/ lærere/ tema2. Tema- Velg tema- Undervisningsforløp7. Lærerens refleksjonog evaluering avsamarbeidet ogelevenesmåloppnåelseYrkesretting/fagsamarbeid3. Formuler oppgave- Bruk kompetansemålene- Utarbeid/brukvurderingskriterier- Elevmedvirkning- Arbeidsmetoder- Vurderingsformer6. Oppfølging avelevenfor å fremme viderelæring medutgangspunkt i pkt 55. Underveisvurdering- Bruk vurderingskriterieneved- Underveisvurdering- Tilbakemeldinger- Elevens egenvurdering- Vurdering- Vurdering4. Bruk avvurderingskriterier- Gjennomgang avoppgaven ogvurderingskriterienesammen med eleveneLaget av Berit Skog, Tromsø Maritime skole


tromsfylke.noTidlig formidling til læreplassSom tilpasset opplæring


tromsfylke.no


tromsfylke.noHva menes med at skolene har ansvar for tidlig formidling?• Skolene har ansvar for• aktiv bruk av PTF som formidlingsverktøy og følge «Retningslinjer for PTF»både på Vg1 og Vg2• Opplæring i bedrift• Samhandle med opplæringskontor/bedrift i utarbeidelse av lokalelæreplaner• Individuell bruk av PTF som tilpasse opplæring• å arrangere møteplass mellom elever, foreldre, Opplæringskontorer, bedrifter,lærere og både på Vg1 og Vg2• aktiv og tidlig kartlegging og oppfølging av elever som kan være vanskelig åformidler til læreplass• Spesielt fokus på de som har stryk eller ikke vurdering i fag• å følge opp elevene på Vg2 som skal søke formidling• Må søke både på Vigo og til aktuell bedrift (søknad og CV)• Informasjonsmøter, elever, foreldre, Opplæringskontor, Tromsfylkeskommune• Som en del av undervisningen, eks. programfag, norsk og samfunnsfag


tromsfylke.noProsjekt til fordypning• Opplæring i bedrift• Lage praktisk opplæringsarenainne på skolen• Læreplanmål fra Vg3• Som motivasjon• Som frafallsforebygging


tromsfylke.noProsjekt til fordypningFaget skal gi eleven mulighet til å:• få prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefaginnen relevant utdanningsprogram• få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåtersom karakteriserer de ulike yrkene innenutdanningsprogrammene• fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3nivå.• ta relevante fellesfag fra Vg3 og programfag frastudiespesialiserende utdanningsprogram


tromsfylke.noProsjekt til fordypningHar unike muligheter til å skape godelæringsarenaer der elevene får prøve ut sineinteresser, utvikle refleksjon rundt egetutdannings- og yrkesvalg og få informasjonom utdanning og yrker som er relevant forhver enkelt elev.Prosjekt til fordypning er derfor også et viktigredskap for å øke gjennomføringen ivideregående opplæring og som et verktøy itilpasset opplæring.


tromsfylke.noProsjekt til fordypning• Prosjekt til fordypning skal gi elever mulighet til fordypning i ønsket lærefag ellermulighet for bredere kompetanse innenfor valgt utdanningsprogram på Vg1 ogvalgt programområde på Vg2 slik at læringsresultatet etter fullført opplæring blir isamsvar med fagenes kompetanseplattformer.• Tilbudet skal gi bedre tilpasset opplæring ut fra elevenes forutsetninger, evner oginteresser og gi elevene kompetanse til å foreta utdanningsvalg og motivasjon til ågjennomføre opplæringen.• Prosjekt til fordypning gjør det mulig å tilpasse opplæringen i tråd med behovet forkompetanse i det lokale næringslivet, innenfor rammene av fagetskompetanseplattform og læreplanene. Virksomheter i privat og offentlig sektor kani samarbeid med skolen lage opplæringsplaner med bakgrunn i aktuellelæreplaner på ulike nivå for tilpasning til ønsket kompetanse.


tromsfylke.noPraksisnær opplæringNytt opplæringstilbud i Troms


tromsfylke.noHvorfor Praksisnær opplæring• Forhindre frafall og styrke de elevene som ikketakler VGS• Få bedre uttelling av tilpasset innsats rundtelevene• Prøve ut andre typer læringsarenaer for denneelevgruppen og dermed økt mestringsopplevelsefor disse• Utvikle en vei inn i videregående opplæring for desom har vært utenfor skole og arbeid ett år ellermer


tromsfylke.noVideregående opplæring• Skolen har ansvaret!• Men opplæringsarena kan like gjerne værebedrift som skole. En kombinasjon er vanlig.


tromsfylke.noPraksisnær opplæringEt opplæringstilbud for ungdom der størst muligdel av opplæringen foregår gjennom praktiskarbeid i bedrift.Mål: Grunn-/Fullkompetanse


tromsfylke.noTilbudets 3 faserTrinn 1AvklaringGrunnskoleellerVg1Trinn 2OpplæringSkole og bedriftTrinn 3OpplæringBedrift og skoleGrunnkompetanseFullkompetanse1-2 mnd 2-8 mnd 3(4) år


tromsfylke.noOm tilbudet• Tilbudet går ut på å lære faget gjennom praktisk arbeid ibedrift.• I tillegg kan eleven få tilbud om kompetansegivende kurs ognoe opplæring i de grunnleggende ferdighetene lesing,skriving, regning og bruk av digitale verktøy.• Det skal lages en kompetanseplan for hele opplæringsløpet.Denne skal inneholde kompetansemål som fører til en planlagtgrunnkompetanse innenfor lærefaget. Grunnkompetansen skalnormalt nås i løpet av 3 år, eventuelt 4 år dersom deler avopplæringen gjennomføres i bedrift.• Det vil være mulig å gjøre omvalg til et ordinærtopplæringsløp.


tromsfylke.noTilbudet 3 faserTrinn 1 - Avklaringsfase 1-2 mndSkolen har ansvar for avklaringsfasen.• Karriereveiledning og motivasjonsarbeid:• Sette opp CV• Kartlegge arbeidsmarkedet• Mulighetsorientering• Finne mulig arbeidspraksisHvilken grunnkompetanse skal oppnås?• Lage en individuell kompetanseplan ut fra valgt sluttkompetanse.


tromsfylke.noTilbudet 3 faserTrinn 2 - Opplæring skole/bedriftI denne fasen har skolen ansvar for opplæringen. Opplæringen børså langt som mulig skje i samarbeid med bedriften.• Skolen tilbyr i denne fasen:• Opplæring i grunnleggende ferdigheter• Opplæring innenfor programfag• Kompetansegivende kurs• Sosial treningBedrift tilbyr i denne fasen:• Arbeidspraksis


tromsfylke.noTilbudet 3 faserTrinn 3 - Opplæring bedrift/skoleI denne fasen har bedriften ansvar for opplæringen. Opplæringenkan skje i samarbeid med skolen.Kontraktfestet opplæring er innholdet i denne fasen. Kontrakten kanvære:• Opplæringskontrakt som lærekandidat – inneholder utvalgteopplæringsmål fra et lærefag og kompetansebevis som mål.• Praksisbrev (opplæring i to år).• Lærekontrakt - full opplæring i bedrift i fire år med fag-/svennebrev som mål.


tromsfylke.noViktige fellesopplysninger:• Tilbudet kan søkes både med frist 1. februar og 1. mars.• Alle som søker dette tilbudet, må sette dette som første ønske avtre valgte utdanningsprogram.• Tilbudet kan tilbys som et tiltak for ungdom i aldersgruppen 16-19år som er registrert hos Oppfølgingstjenesteneller hos NAV• Tilbudet kan også benyttes som et alternativ til elever som avulike grunner ønsker å avbryte videregående opplæring.• De som søker eller blir tilbudt dette til tilbudet må kunnesamhandle i arbeidslivet uten betydelige tilleggsressurser.


tromsfylke.noGrad av tilpassingLæringsarena som virkemiddelElevens mestringFYR(Fellesfag, Yrkesretting,Relevans)TeoretiskPraksisnærOpplæringsarena


tromsfylke.noGrad av tilpassingLæringsarena som virkemiddelElevens mestringFYRPTF(Fellesfag, Yrkesretting,Prosjekt til fordypningRelevans)TeoretiskPraksisnærOpplæringsarena


tromsfylke.noGrad av tilpassingLæringsarena som virkemiddelElevens mestringFYRPTF Praksisnær(Fellesfag, Yrkesretting,Prosjekt til fordypning opplæringRelevans)TeoretiskPraksisnærOpplæringsarena


tromsfylke.noGrad av tilpassingLæringsarena som virkemiddelElevens mestringFYRPTF Praksisnær(Fellesfag, Yrkesretting,ProsjektTilpasset PTFtil fordypningopplæring opplæringRelevans) Prosjekt til fordypningTeoretiskPraksisnærOpplæringsarena


tromsfylke.noKompetansegivende kursVerktøy i tilpasset opplæring


tromsfylke.noMålgruppe• Elever i videregående opplæring som kan ha nytte av dissekursene om en del av formidling til lære og som har læreplanmålinnenfor noen av disse temaene. Gjelder både Vg1, Vg2 og Vg3og bør knyttes opp mot prosjekt til fordypning (PTF)• Ungdom som venter på lærlingplass for å kunne fullføre sinvideregående opplæring. Disse ungdommene skal være registrerthos Oppfølgingstjenesten i Troms eller hos NAV.• Deltakere fra næringslivet, forbeholdt bedrifter som tilbyrlærlingeplass innenfor de yrkene som krever slike kurs.• Registrerte a-søkere hos NAV hvis disse kursene er relevant for åfå arbeid


tromsfylke.noTyper kursAktualitetsområd for kursetKurs Land OffshoreStillaskurs X XTilkomstteknikk X XStropp- og anhuker / riggingkurs X XEX-opplæringXVarmtarbeid X XKran X XLiftkurs X XTruckXVHF X XLivbåtfører X XFørstehjelp X XISO-tegning X XHMS vernekurs X XFarlig gods X XSikkerhetskurs (Nivå 1&2)XEpoxykursXHjertestarter X XKalde omgivelser X XKurspakke Helse og Sosialfag (1)X[1]Sammensatte kurspakker innen helsestell både praktiske og teoretiskeF.eks.:Praktisk- Tann- og munnstell- Førstehjelp- Hygiene i institusjon oghjemmetjeneste- Forflytning- Bruk av små og storehjelpemidler- Måltid og mating- Stell av stomier- Sengereing med og utenpasient- Blodtrykks- og pulsmåling- Blodsukkermåling- Kateterisering og stell avpermanent urinkateterTeoretiske- Innføring i Helsepersonellloven- Innføring iPasientrettighetsloven- Taushetsplikt- Demensomsorg- Taleforstyrrelser og afasi


tromsfylke.noHvordan vil disse kursene virke mot frafall i vgo?• Som et verktøy i PTF• Brukes i Vg2 som alternativ til opplæring i bedrift• ”Smakebit” på Vg1 som yrkesrealisering• Som et motiverende element i forhold til praksisnært opplæringsløp• Både for bedrift og elev• Gir mestring og kan brukes som praktisk tilpassing• Få mer ”næringslivstroverdighet” inn i skolen• Brukes til å undervise i kompetansemål i programfag• Bruke i PTF – Delt løsning teori (vgs) – praksis (bedrift) eks Kran• Styrke elever ut mot lærlingekontrakt• Tiltak for ungdom som ikke har lærlingeplass, alternativ til vg3 i skole• Løfte Vg2 elever som er vanskelige å formidle• Lage formidlingsarena skole – næringsliv• Tiltak for arbeidsledig ungdom registrert i NAV og OT


•Kartlegging•Individuelle planer•Utplassering i bedrift•Intensivopplæring•Aktiv formidling til lære•Bruker 1. halvår i 10 trinntil kartlegging•10% av de lavestpresterende elevene• Intensivopplæring i• Lesing• Skriving• Regningtromsfylke.no• Oppfølging av de som har strykeller IV•Individuelle planer•Vurdering for opprykk• Intensivopplæring• Tidlig formidling•PTF•Kompetansegivende kurs• Oppfølging av de som har strykeller IV•Individuelle planer•Vurdering for opprykk• Intensivopplæring• Tidlig formidling•PTF•Kompetansegivende kurs• Tidlig formidling•PTF•Kompetansegivendekurs• Kartlegging• Intensivopplæring2. TerminVg2 Lære1. TerminVg22. TerminVg12. Termin10. trinnTilpassetopplæring1. TerminVg1• Intensivopplæring i• Lesing• Skriving• Regning• Sommercampus•Ny GIV elevene fraungdomstrinnet•Utvidet gruppe etterkartlegging•Utvidet gruppe fra 1.februarsøkere•Praksisnær opplæring•Oppfølging av de som har stryk eller IV•Individuelle planer•Vurdering for opprykk•Intensivopplæring•PTF•Sommerskole•Sommercampus•Praksisnær opplæring•Oppfølging av de somhar stryk eller IV•Individuelle planer•Vurdering for opprykk•Intensivopplæring•PTF•Praksisnær opplæring• Intensivopplæring i•Lesing•Skriving•Regning• Praksisnær opplæring• PTF• Intensivopplæring i• Lesing• Skriving• Regning• Praksisnær opplæring• Prosjekt til fordypning(PTF)


tromsfylke.noNy GIV Tilpasset opplæringGrad av måloppnåelseHMNy GIVTilpasset opplæringAlle læreplanmål tilgjengeligLav presterende elevNy GIVMMLM2. Termin 10. trinn 1. termin Vg1 2. termin Vg2


tromsfylke.noMitt søk etter bilder tiltilpasset opplæring fant jegblant annet:Sal som ikke er riktigtilpasset kan forårsakelåsninger.Kanskje er det mange eleverder ute som føler seg somhesten:Utilpasset opplæring somforårsaker låsningerDårlig tilpasset sko kanvære årsak til låsninger

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!