Berge Gerdt Larsen ABG Sundal Collier - StockTalk

stocktalk.no

Berge Gerdt Larsen ABG Sundal Collier - StockTalk

FINANSKver ASAdministrasjonsavtale1,7 millDNO InternationalASA1 mill 4,2 millIncreasedRecovery LtdHusleieIncreasedRecovery ASKonsulentavtale forBerge G. LarsenDove Energy Inc.Operatør for DNO-felt iJemen og Syria1,2 millHartlepoolUnitedSponsoravtale(avsluttet I 2006)nes har siden tatt Aker inn i varmen i SkagenVekst, men de Larsen-kontrollerteselskapene glimrer med sitt fravær. Detgjør de ikke i Holberg-fondene, hvismorselskap har Increased Oil Recoverypå eiersiden med 7,8 prosent avaksjene. Holberg har plassert DNO International-aksjeni Holberg Norge, Nordenog Global.Listen over transaksjoner mellom nærståendei DNO er lang, men kortere ennden har vært. Sponsoravtalen med HartlepoolUnited ble terminert i 2007.Administrerende direktør i DNO, HelgeEide, var på reise og var derfor ikketilgjengelig for kommentar.interessant å notere seg at det i Bournemouth,en båttur unna Independent OilfieldRentals Ltd. – som er Larsens selskapi skatteparadiset Jersey – finnesfem forvalterkontoer med til sammen6,8 prosent av aksjene. Den største enkeltbeholdningenav DNO aksjer befinnerseg bak forvalterkontoen til KAS DepositaryTrust Company i Nederland, som,uvisst av hvilken årsak, unnlot å flaggeat selskapet passerte fem prosents eierandeli september i år.Posten som styreformann er på valgi 2009. Det kan bli et spennende valgmellom de aksjonærene som er fornøydmed Larsens historiske innsats for selskapetog de som er lei av hans mangetransaksjoner mellom nærstående selskaperog frykter belastningen for selskapetved å ha en styreleder under etterforskningfor skatteunndragelse.Larsens norske eierselskaper har liteekstern gjeld, men Larsen Oil & Gastotalkapital var ved årsskiftet 90 prosentlånefinansiert, hovedsakelig fraIncreased Oil Recovery. Aksjeverdien erhalvert, og egenkapitalen er pr. dagsdato beregnet til rundt minus 200 millionerkroner.Den norske delen av Larsens nettverktrenger ikke å frykte konkurs, men harheller ingen stor finansiell fleksibilitettil å øke eierandeler i de utbombedeaksjene i porteføljen. Hva som befinnerseg av midler i utlandet er usikkert, menmuligheten for å kjøpe norske aksjermed utenlandske penger begrenses avskattevesenets nysgjerrighet og innsidereglenesom gir Larsens selskapermeldeplikt.En skulderlengdes avstand?Det går ikke automatikk i at god eierstyringgir gode resultater. Det er mangeeksempler på dyktige gründere som ikkeKAPITAL nr. 22/2008har vært lærebokeksempler på god eierstyring,men som med personlig driv ognærhet til virksomheten skaper storeverdier både for seg selv og andre.Fra et kommersielt perspektiv ser detlikevel pussig ut at DNO i 2006 sponsetLarsens engelske fotballklubb, HartlepoolUnited, med 1,2 millioner kroner.Det ser heller ikke pent ut at Larsen,som i 2007 fikk 205.000 kroner i styrehonorar,i tillegg fakturerer DNO for 4,2millioner kroner i konsulenthonorar viasitt selskap Increased Oil Recovery. Tilsammenligning tjente administrerendedirektør i DNO, Helge Eide, 3,7 millionerkroner i lønn og bonus.Listen over nærstående transaksjonerfortsetter med at Larsen-kontrollerte selskaperfakturerer DNO for 1,7 millionerkroner i administrasjonsavtale forkontoret i Bergen og en million kroneri husleie for kontoret i London. Det Larsen-kontrollerteselskapet Dove Energyer operatør på DNO-felt i Jemen ogSyria.Det var blant annet mangel på åpenhetrundt eierskapet til Dove Energysom i 2002 førte til bruddmellom daværende styreformanni DNO, JanM. Drange, og Larsen.Konflikten førte til atDrange ble avsatt pågeneralforsamlingen ogLarsen innvalgt som nystyreformann til storeprotester fra blant annetKristian Falnes i SkagenFondene. OverforDagens Næringslivutpekte porteføljeforvalterenda Larsen til en avto verstinger på OsloBørs (den andre verstingenvar Røkke). Fal-Petrolia DrillingMakten smuldrer bort?Larsen har også fått merke at det ikkelenger er like lett å trumfe igjennomtransaksjoner i DNO-systemet. Petrojackforeslo i desember 2008 at Det NorskeOljeselskap kunne overta oljeproduksjonsselskapetPetroprod mot oppgjør iaksjer som verdsatte Petroprod til merenn tre ganger kursen på Oslo Axess-listen.Det Norske Oljeselskap avfeide forslagetsom uinteressant. Larsens innflytelsei kraft av hans rolle som styreformanni DNO, som eier 36,7 prosent avaksjene i Det Norske Oljeselskap, erikke lenger tilstrekkelig.Innflytelsen i riggselskapene PetroliaDrilling, Petrojack og Petromena er fremdelesintakt. De tre riggselskapene haringen ansatte. All administrasjon, tekniskog operasjonell ledelse besørges avLarsens heleide selskap, Larsen Oil &Gas. Larsens høyre hånd i Norge, LarsMoldestad, er daglig leder for alle selskapene.Det var derfor ikke så vanskelig fordet Larsen-kontrollerte selskapet, IndependentOil & Resources (IOR), å bli3 mill ca. 24 millLarsen Oil &Gas ASAdministrasjonsavtale550 mill12 millLarsen Oil & GasLtdAdministrasjonsavtale ogteknisk (3 mill) &operasjonell ledelse av torigger (ca. 24 mill)Increased OilRecoverySalg av Petrojack-aksjeri februar 2007.Verdien har siden faltmed 475 mill. kronerIndependent OilField Rentals LtdSalg av boreutstyr17

More magazines by this user
Similar magazines