NHH 2021: Blant Europas beste

nhh.no

NHH 2021: Blant Europas beste

Sosial kapital”Først og fremst må det liggje tillit i organisasjonen og iavdelingane. Folk må stole på kvarandre og ha interesse av åstøtte kvarandre. Det er slik at ytinga til den enkelte eravhengig av den kollektive ytinga. Er det låg grad av tillit iorganisasjonen, kan det gå på helsa laus fordi samhandlingafungerer dårleg. Harald Engesæthverksemda, blir ein i mindre grad stilteinsam overfor problemstillingar einikkje meistrar. Det gir organisasjoneneit stort fortrinn og er positivt for denenkelte medarbeidaren, meinerEngesæth.– Er det mogleg å seie noko generelt omkorvidt leiarar er flinke til å sjå om deter faktorar i verksemda som fører tilsjukmeldingar og langtidsfråvær?– Eg trur at leiarar ofte opplever ei langrekkje enkelttilfelle av medarbeidararsom slit. Den eine har vondt i ryggen,den neste har vondt i hovudet. Det kanvere krevjande å lyfte seg ut avenkeltsaker og sjå mønster ogbakanforliggjande årsaker.Mange leiarar er i produksjonensamtidig som dei er leiarar, så dei stårmidt oppi det. Skal ein komme i forkantog jobbe med medarbeidarane simeistring og utvikling, krevst det bådemetodikk og involverande prosessar.Mange verksemder manglarkompetanse og støttefunksjonar til dettearbeidet. Leiarane må handtere detåleine i tillegg til alt det andre somhastar og er viktig. Då kjem ein fortbakpå.Det store jobbfråværet i Noreg kan vereeit signal om at delar av arbeidslivetoverser eller ikkje har kapasitet til åjobbe med utvikling, meiner AFFkonsulenten.Bedriftene konsentrererseg om å handtere problem somoppstår, og tek grep for seint, nårtilsette allereie har utvikla symptom påhelseplager.– Ein må bli flinkare til å sjå på denpotensielle sosiale kapitalen tilbedriftene og dei ressursane som ligg isjølve organisasjonen. Kva for normerog nettverk finst det? Fungerersamarbeidet på jobben, og har duBowling AloneDa den amerikanske forfatteren Robert David Putnami 2000 kom ut med boka Bowling Alone: The Collapseand Revival of American Community, vakte hanallmenn debatt om begrepet sosial kapital. Boka erbasert på en artikkel som ble publisert i 1995.Svekkelsen av sosial kapital, slik Putnam bruker det omdet amerikanske samfunn, knyttet til sosialt samvær,frivillig arbeid, deltakelse i organisasjonsliv og politiskoppslutning, kan ikke direkte overføres til det norske.Her hjemme har vi et aktivt organisasjonsliv, spesieltmøtes folk som likner på hverandre. Det er høy grad avbonding, som Putman ordlegger seg, men ikke så myebridging. Vi møtes ikke på tvers av klasse og etnisktilhørighet.n r. 3 - 2 0 1 0 N H H B u l l e t i n 7

More magazines by this user
Similar magazines