Bioenergi nr. 1 2013 pdf 3458.95 KB - Norsk Bioenergiforening

nobio.no

Bioenergi nr. 1 2013 pdf 3458.95 KB - Norsk Bioenergiforening

I tillegg gis støtte til en del annet som utredningog kompetanse – blant annet forstudiertil varmesalg og forprosjekter. Og til brenselproduksjon.Flisproduksjon i tilleggSammen med Bioenergiprogrammet gir IN ogsåstøtte over Flisproduksjonsprogrammet. Detskal bidra til å oppfylle regjeringsmålet på de14 TWh bioenergi fra landbruket innen 2020.Her gis 50% til kompetanse og utviklingstiltakog 25% i investeringssaker.Stort potensialeHalvorsen vil gjerne bruke mer penger. – I dagproduseres det altså 237,9 GWh. Potensialetfor nærvarme i landbruket ligger på 2500GWh (2,5 TWh). I fjor bygde vi ut30 GWh mot 40 GWh året før. Mendet avhenger av strømprisen og vinterkulda,påpeker han.– Utfordringen er å holde gårdsvarmenoppe. Landbruket har joikke tradisjonelt hatt spesielt godeordninger for kjøp av strøm, og vedå ta i bruk bioenergi er det enkeltå spare kostnader med rask innvirkningpå lommeboka. Raskereenn jordbruksavtalen der virkningenførst kommer året etter, smilerHalvorsen.Det er forøvrig fra departementet,men over jordbruksavtalen. støttemidlenetil Bioenergi-programmetkommer. Flisordningen støttesdirekte over statsbudsjettet. DenTema: Nærvarme ○○○årlige rammen fra departementet har stegetjevnt og trutt fra 15 millioner til 62 millionersiden 2003.Tom for midlerSelv om Halvorsen vil bruke mer penger måmarkedsføringen stå i stil med rammene.– I 2011 gikk vi jo tom for midler på høstenog fikk pepper for det. Da stoppet det opp fordifolk trodde det ikke var midler med inn i 2012heller. Med mer midler, ville sterkere markedsføringføre til flere anlegg, tror Halvorsen, somlikevel har forståelse for at det er flere om beinetover jordbruksavtalen og statsbudsjettet.– Men fra mitt ståsted synes få tiltak i landbruketå ha bedre inntjeningseffekt enn investeringi bioenergianlegg, avlutter han overbevisende.Nordic Baltic Bioenergy 201321. -22mai, Radisson Blu Scandinavia, OsloGjør deg klar for åretsviktigste bioenergibegivenheti Norge og Nord Europa!Norden og Baltikums største og viktigste bioenergikonferansearrangeres i år av Nobio. Arrangementeterstatter de norske Bioenergidagene og er årets storemulighet til å møte bransjen og utveksle oppdatertinformasjon innen bioenergisektoren.Velkommen til årets største bransjetreff!Program, påmelding og mer informasjon:www.bioenergy2013.noBioEnergi 01/13 7

More magazines by this user
Similar magazines