Bruksanvisninger, Brukerhåndbok jks_2500_no - Melbye

melbye.com

Bruksanvisninger, Brukerhåndbok jks_2500_no - Melbye

Dee må du vite om brukerhåndbokenl din JKS-kabelvogn:All informasjon og alle bilder i denne brukerhåndboken er basert påsiste lgjengelige produktopplysninger på trykkedspunktet. Vi forbeholder ossregheten l å uøre forandringer i utgivlesen uten å melde ifra om dee påforhånd.Din JKS-forhandler kjenner vognen din best og er villig l å hjelpe degmed alle spørsmål som måe dukke opp. Det lønner seg å vende seg l forhandlerenmed servicesaker også eer at garanen er utgå.Vi vil takke for at du valgte et JKS-produkt. Vi vil også i framdengjøre vårt beste for at våre produkter skal være behagelige å bruke og at vår servicesvarerl dine krav.FOR Å GARANTERE DIN TILFREDSHET BØR DU KUN BRUKEORIGINALEJKS-DELER PÅ VOGNEN DIN.I brukerhåndboken får du informasjon om vognens egenskaper og hvordan de kanutnyes.ADVARSLER og PÅMINNELSER advarer om situasjoner som kan føre lpersonskader eller skader på apparatet.- 2 -


2. Teknisk beskrivelse2.1. Tekniske dataJKS 2500 -kabelvognBruksområder med basisversonen:-Transport av tromler l anleggsområdet-Spoling av kabler fra trommel-Strekking/skiing av ledninger/kabler-Mm.Tekniske data:- Totalvekt ............................................................................................ 2700 kg- Bæreevne ......................................................................................... ~2000 kg- Maksimal trommel Ø ........................................................................2400mm- Maksimal hasghet ved kjøring ........................................................80 km/h- Dekk ................................................................................................185 R14C- 5 -


3. Sikkerhetsinstruksjoner3.1. GenereltNår vognen brukes skal det kun være en person med opplæring i bruk av maskineni vognens rekkevidde. Fare-området er på 5 meter.-Bruk alld passende arbeidsklær samt hjelm, vernehansker, verneskoog annet nødvendig personlig verneutstyr.-Kontroller alld vognens funksjonelle stand før du starter arbeidet.Sikkerhet er ikke bare å eerfølge advarsler. Du må hele denprøve å oppdage mulige risikofaktorer når du arbeider med maskinen.3.2. Før brukLær å kjenne maskinen og vær deg dens begrensninger bevisst. Lesbrukerhåndboken før du starter opp maskinen. Begynn arbeidet med maskinenførst når du er sikker på at du mestrer bruken av den fullstendig. Ikke start opparbeidet før du har forsikret deg om sikkerheten for deg selv og alle som befinnerseg i nærheten.Før du starter opp motoren må du kontrollere at den har lstrekkeligdrivstoff og olje og at maskinen er smurt og all service er uørt.3.3. Sikker brukPrøv aldri å løe eller transportere tromler som overskrider vognenskapasitet (ta hensyn l vognens bæreevne). JKS 2500 -vognens bæreevne er ~2100kg.Forsikre deg før transport om at alle splinter, bolter og andre låsemekanismer erstengt. Slik sikrer du at trommelen holder seg på plass.Kontroller at koblingene passer sammen når du kobler vognen l bilen.Koble kun vognen l godkjente lhengerfester, og følg produsentens /myndighetenes el.l instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser. Sørg alld for atltakene i punkt 5.1. uøres før bruk.ADVARSEL!Forsikre deg alld før bruk om at vognen er i full funksjonell stand. Bruk vognenkun når den er i full funksjonell stand!- 7 -


ADVARSEL!Ikke bruk sekkakge, slie eller for vide klær. Klærne kan see seg fast i roterendedeler eller styreinstrumentene og forårsake ulykker. Bruk rikg verneutstyr somhjelm, vernesko, vernebriller, hørselvern, arbeidshansker osv. som bestemmelseneom arbeidsvern lsier.ADVARSEL!Før transport av vognen må man kontrollere at koblingen er grundig gjennomført.Kontroller også at vognens sikkerhetswire er koblet l bilen.3.4. KommunikasjonForsikre deg om at alle som befinner seg i nærheten vet hva du skal gjøre.Uvitenhet og dårlig kommunikasjon kan forårsake ulykker. Hvis du arbeidersammen med andre må du forsikre deg om at de forstår alle tegn og befalinger dubruker. Kontroller før du starter maskinen at de andre er i sikker avstand fra fareområdet.3.5. Sikker parkering/lagringPå anleggsområdet / ved oppbevaring skal vognen alld parkeres på et fri stedhvor den ikke er i veien for andre brukere av området/veien (ta hensyn l lover,anleggets og lokalområdets bestemmelser).ADVARSEL!Forsikre deg om at vognen holder seg på plass ved parkering i skrå terreng. Brukom nødvendig hjulkiler.- 8 -


4. Vedlikehold4.1. GenereltEn maskin som er rikg vedlikeholdt og brukt er trygt, funksjonssikkert og holderlenge. JKS-Products betjener deg i alle spørsmål angående vognens teknikk, brukog vedlikehold - også eer garanden. Husk at garanen på vognen din kun ergyldig når det brukt originale JKS-deler ved service.Parker vognen på et fla, hardt underlag før vedlikehold. Merk at det kan væretrykk i vognens hydraulikksystem eer at motoren er stanset. Hvis du løsnerhydraulikkens deler må du forsikre deg om at oljen er lstrekkelig avkjølt. Varmolje kan forårsake brannskader. Åpne koblingene forsikg slik at det ikke strømmervarm olje ut.4.2. Hydraulikkens sikkerhetØdelagte hydraulikkslanger og -komponenter kan forårsake alvorligeulykker.Uør regelmessig utvending kontroll av følgende komponenter:- Slanger og koblinger- Oljebeholder, pumpe og filter- Venler- Motor- SylindereFølg med følgende ng på vognen:- Den ytre overflaten på slie eller utvidede slanger- Løsnede eller ødelagte koblinger- Vridde eller ødelagte delerADVARSEL!Lekkasjer av hydraulikkolje kan trenge seg inn under huden og forårsake alvorligeskader. En liten lekkasje kan være usynlig. Undersøk aldri lekkasjer medhendene, men bruk f.eks. en bit papp eller papir. Oppsøk umiddelbart lege hvishydraulikkolje kommer i kontakt med huden. Oljen kanforårsake koldbrann elleralvorlige allergiske reaksjoner.- 9 -


VIKTIG!Stans alld motoren under fylling av drivstoff. Unngå søl av drivstoff.4.3. Dee bør kontrolleres ved service- Kontroller at maskinen er avkjølt før du uører vedlikehold av motoren,eksosanlegget, oljekjøleren eller hydraulikken.- Ikke røyk under fylling av drivstoff eller i nærheten av baeriet(*! Unngåat gnist eller åpen ild kommer i nærheten av drivstoanken eller baeriet.Spesielt under lading kan baeriet slippe ut brannfarlige gasser somkan forårsake brannfare.- Unngå alld kortslutninger og gnisng når du behandler baeriet, løsnealld først kabelen fra minuspolen og koble alld først kabelen lplusspolen.4.4. Kontroller alld før bruk av vognen- Tidligere oppdagede feil/mangler er reparert.- Slitasje og skader på monteringsdeler og feste.- Mulige oljelekkasjer.- Tilstrekkelig høyt nivå på motor- /hydraulikkolje og drivstoff.- Rikg stand og lutrykk på dekkene.- Bremsenes funksjon- Koblingsenhetenes stand- Lysenes funksjon*) baeriet er ekstrautstyr og følger med modeller med elektrisk start.- 10 -


4.5. KabelvognVIKTIG!Ved vedlikehold av akslinger, påløp (inkl. påløpsbrems, håndbrems, kulekobling/dragøye samt ramme-konstruksjon), vinsj og støehjul må produsentensinstruksjoner følges.JKS-Products Ltd forbeholder seg reghetene l endringer også når det gjelderkomponentene nevnt foran. Produsenten er ansvarlig for uørte endringer.Vedlikehold:Kontroller alld ved bruk:- Hjulboltenes stramhet- Dekkenes lutrykk; 2,5 kp/cm2- Pinnenenes, splintenes og boltenes feste og standSmør annen hver uke:- Trommelbukkens hylser for hengslene- Trommelakselens lager- Wirehjulene (vogn med vinsj)- PåløpskoblingenMerk deg alld ved bruk av vognen:- Vognens generelle stand- Dekkenes stand- Sveisinger- Festebrakeer- LysanleggProdusenten eller produsentens representant hjelper deg gjerne med service ogveiledning.- 11 -


4.6. Klistremerker og skilt- Sørg for at alle klistremerker og skilt på vognen er rene oglesbare. Rengjør om nødvendig klistremerkene med såpe og vann.- Ski klistremerkene ut med nye hvis de er ødelagte. Nye klistremerker fåsdirekte fra produsenten.- Hvis du skier ut komponenter med et klistremerke, må du sørge for atdet nyemerket plasseres på samme sted også på den nye komponenten.Nye listremerker skal alld plasseres på et rent og tørt underlag og dereervarmes opp med en varmlusblåser.4.7. HydraulikkaggregatetVedlikehold:Gjør deg kjent med HONDA-motorens bruker- og vedlikeholdsveiledningKontroller alld ved bruk:-Hydraulikkslangenes og -koblingenes stand-Hydraulikkvenlenes funksjon og stand-Hydraulikkoljens nivåUør følgende vedlikeholdsltak min. to ganger i året:-Ski hydraulikkolje (kontroller at oljens kvalitet passer l forholdene)-Ski filterVær oppmerksom på eventuelle oljelekkasjer og finn ut årsaken l disseumiddelbart!4.8. TrommelmotorenVedlikehold:Kontroller alld ved bruk:- Boltenes stramhet- Koblingenes og slangenes stand- Hydraulikkmotorens stand- Lagrenes stand- Låsemekanismer- Tannhjulenes og kjedenes standSmør annen hver uke:- Lagerne l trommeldrivakselenVed bruk må man alld merke seg eventuelle feil, og utbedringsltak av disse måuøres umiddelbart!- 12 -


4.9. HydraulikkoljekjølerFor å sikre oljekjølerens feilfrie funksjon må følgende ng kontrolleresregelmessig:Kontroller at:- det ikke høres overflødige lyder fra oljekjøleren- oljekjøleren er skikkelig på plass (ingen løse skruer)- varmevekselen er ren – smuss i varmevekselen svekker avkjølingsevnen- det ikke er ødelagte deler i oljekjøleren, ski ut alle ødelagte deler- oljekjøleren ikke lekkerRengjøring:- Ved rengjøring av oljekjøleren f.eks. med vann måmotorens strømledning tas ut.Merk deg DC-motrens vernestandarder.- Varmevekslerens luehull kan rengjøres ved hjelp avtrykklu.- Ved behov kan oljekjøleren også rengjøresmed høytrykksvasker og feløsende middel(se bilde). En varm oljeavkjøler må ikke vaskes!4.10. Andre hydrauliske funksjonerVedlikehold:Følgende punkter må alld kontrolleres ved bruk:- Sylindrene, slangene, koblingene og venlene l den hydraulisketrommelløingen- Sylinderen, slangene, koblingene og venlene l føringen av denhydrauliske drivakselenSmør annen hver uke:- Kuleleddene l den hydrauliske trommelløingens sylindre- Kuleleddene l den hydrauliske føringens sylindre- 13 -


5. Bruk av kabelvognenKontrolliste ved oppstart:- Les og forstå sikkerhetsinstruksjonene.- Kontroller dekkenes lutrykk og at hjulboltene er faste.- Kontroller at vognens reflekser er hele og på plass. Ski dem ut hvis deer ødelagte.- Kontroller om vognen har utslie og ødelagte deler. Reparer ellerski dem ved behov før du tar vognen i bruk.5.1. Kobling av vognen l og fra bilenFør vognen kobles l en bil må følgende ng kontrolleres- Myndighetens instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser om lhengere(lhengervekt, førerkort o.l.)- Koblingsanlegget passer sammen- Koblingsanleggets generelle stand (rengjør og smør ved behov)- 14 -


Kobling av påløpet l bilen:1) Plasser vognen bak kjøretøyet eller rygg kjøretøyet foran vognen, slik atkulekoblingen er ved bilens hengerfeste.2) Plasser kulekoblingen på hengerfestet: senk ved hjelp av støehjuletlhengerens krok nedover l den er nøyakg på nivå med hengerfestet.Åpne kulekoblingen ved å løe håndtaket kraig opp/framover ogsamdig frigjøre sperringshaken. Kulekoblingen plasseres åpenpå bilens kule og senkes ned med støehjulet (ved å sveive sveivenmed klokken) og dereer slippes håndtaket.Kulekoblingen går selv i låseslling på kulen. Kontroller alld atkoblingen er ordentlig på kulen.MERK!Undersøk alld at koblingen holder.- 15 -


3) Hev støehjulet ved å sveive sveiven, slik at det ikke berørerbakken. Kontroller at støehjulet låses helt oppe.4) Vognens sikkerhetswire festes l bilens eventuelle ringeller rundt hengerfestets kule. Sikkerhetswiren må alld festes,for den kobler vognens bremser på hvis vognen løsner fra bilen.5) Koble l lyskontakten og kontroller samdig lysenes funksjon og at de errene.Normalt varer led-lysene lenge og trenger ikke spesieltvedlikehold – bortse fra renhold.- 16 -


5.2. Løing av trommel med vinsjADVARSEL!Kontroller at vognens bæreevne er stor nok l trommelen som skal løes. Lø ikketromler som overgår vognens kapasitet. Overbelastning av vognen svekkerkjøreegenskapene, overbelaster bremsesystemet og svekker trafikksikkerheten.I llegg kan overbelastning skade akselen, dekkene og rammekonstruksjonen.Overbelasng ugyldiggjør også vognens garan.Kontroller følgende ng før løing av en trommel:- Trommelens størrelse og vekt overgår ikke vognens kapasitet.- Forsikre deg om at trommelen er i god stand, for det gjør løingensikker.- Om vinteren / i kalde forhold må du kontrollere at ikke trommelen har frystfast i bakken.1) Plasser kabelvognen foran trommelen og ern bommen(underkjøringshinderet).2) Fjern registreringsskiltet foran trommelstavet.- 18 -


3) Løsne låseboltene l støebena bak, senk støebena ned l omtrent 5cmfrabakken og lås dem. I mykt terreng kan man for eksempel brukeplankebiter under støebena.4) Løsne trommelakselens låsebolter 1.Løsne trommellåsekjeglene 2.Løsne låsekragene 3.Løsne de nederste boltene på trommelakselens bue2.3.1.5) Ta trommelakselen av vognen og skyv den gjennom trommelens hull.Plasser trommelen mest mulig i midten på akselen, se kjeglehylsene itrommelhullene og lås kjeglene med låsekragene.- 19 -


6) Kontroller rikg festepunkt for trommelakselens bue i tabellen fortrommelstørrelse og plasser buen i rikg høyde for trommelstørrelsen dubruker. Plasser buen slik at nummereringen på den loddree bommen erpå nivået l den øverste bolten på buen. Se kun boltene for de øverstebuene på plass.7) Åpne trommelbukkens låsemekanisme ved å løe håndtaket påtrommelbukkens kulekobling og sveive vinsjesveiven motklokken. Senk trommelbukken ned slik at trommelakselens buer er i passehøyde i forhold l trommelakselen.VIKTIG!Ikke stram kulen på trommelbukkens lås med verktøy. Kulen må kunne ”leve”,ellers fungerer ikke trommelbukkens lås som den skal!- 20 -


8) Skyv trommelen mellom de loddree bommene og plassertrommelakselens ender slik at de legger seg i trommelakselenes buer.Kontroller at trommelakslene helt sikkert går inn i trommelsporene.9) Sveiv vinsjesveiven med klokken, og trommelstavet snur seg iloddre slling.ADVARSEL!Klemfare! Pass på at ikke hånden eller foten din klemmes av trommelbukken.ADVARSEL!Forsikre deg om at ingen er i nærheten av en trommel som løes.10) Trommelbukken har en automask låsemekanisme som låser bukken nården senkes ned (i loddre slling). Forsikre deg om at bukken låser seg.11) Fest de nederste boltene på trommelakselens bue.12) Fest trommelakselens bolter13) Lø støebena opp og lås demKontroller at alle bolter og splinter er festet rikg.- 21 -


5.3. Hydraulisk løing av trommelKontroller følgende ng før løing av en trommel:- Trommelens størrelse og vekt overgår ikke vognens kapasitet.- Forsikre deg om at trommelen er i god stand, for det gjør løingensikker.- Ved frosorhold må du kontrollere at ikke trommelen har fryst fast ibakken.- Fjern registreringsskiltet slik at det ikke er i veien for det senkende ogløende trommelstavet.Hydraulisk løing av trommel1) Plasser vognen foran trommelen og ern bommen bak(underkjøringshinderet).2) Ta registreringsskiltet bort fra plassen foran trommelstavet.- 22 -


2) Løsne støebenas låsebolter (snu spaken oppover og dra bolten ut),senk støebena ned 5 cm fra bakken og lås dem. Brukf.eks. en plankebit under støebenet i mykt terreng.Hvis vognen har hydrauliske støeben, må du først startehydraulikkaggregatetog senke støebena ned ved å bruke støebenasstyrevenler.Hydrauliske støeben kan senkes helt ned l bakken.Bruk alld støeben, for de avlaster påløpskoblingen.3) Løsne trommelakselens låsebolter 1.Løsne trommellåsekjeglene 2.Løsne låsekragene 3.Løsne den nederste bolten på trommelakselens bue2.3.1.- 23 -


4) Ta trommelakselen av vognen og skyv den gjennom trommelens hull.Plasser trommelen midt på akselen, se kjeglehylsene i trommelhullene oglås kjeglene med låsekragene.5) Løsne trommelakselens buer fra trommelbukkens loddree bom.Velg rikg buehøyde for trommelstørrelsen du bruker i tabellen fortrommelstørrelser. Plasser trommelbuen på plass slik at den øverstelåsebolten er på rikg nummerverdi.Se kun låseboltene l de øverstetrommelbuene på plass.6) Gjør deg også kjent med bruks- og vedlikeholdsveiledningen forHONDA GX 390. Start hydraulikkaggregatets forbrenningsmotor eer punkt(4.5).7) Lø trommelbukkens låsespake og hold den oppe. Press samdigtrommelløingens styrespake le, og trommelbukken går opp og snur seg ibakerste slling. (Drei så mye at trommelsporenes åpninger på høyde medtrommelen). Slå av forbrenningsmotoren.- 24 -


VIKTIG!Ikke stram kulen på trommelbukkens lås med verktøy. Kulen må kunne ”leve”,ellers fungerer ikke trommelbukkens lås som den skal!ADVARSEL!Prøv ikke å vippe trommelbukken uten å først løe opp låsespaken.8) Skyv trommelen mellom de loddree bommene. Plasser trommelen slik attrommelakselen legger seg i sporene i buene.Forsikre deg om at trommelakselen går inn i trommelsporene.9) Start forbrenningsmotoren. Dra trommelløerens styrespake rolig mot degselv og trommelbukken går opp og låses på plass.10) Fest trommelakselens låsebolter. 1.1.- 25 -


ADVARSEL!Forsikre deg om at ingen er i umiddelbar nærhet av en trommel som løes.ADVARSEL!SE OPP for at ikke en hånd eller en fot blir klemt av trommelstavet eller dehydrauliske støebena (klemfare).11) Fest de nederste boltene på trommelakselens bue.12) Lø støebena opp og lås dem i øverste slling med låseboltene.Hvis vognen er utstyrt med hydrauliske støeben bak løes disse oppved å snu på styrespaken.Forsikre deg om at alle låsebolter og splinter samt trommelstavets låsekjeder errikg og nøyakg festet.- 26 -


5.4. Transport av trommelKontroller følgende ng før transport av trommel:- Myndighetens instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser om transport.- Låsebolter og splinter er skikkelig festet.- Koblingen av vognen er grundig uørt (se punkt 5.1)- Kontroller at trommelbukken er låst- Bremsenes funksjon- Lysenes funksjon- Forsikre deg om at dekkene er eer trafikkloven (vinter/sommer).Transport av trommel1) Frigjør håndbremsen2) Oversg ikke fartsgrensen for vognen/veien.3) Husk at vognens masse forlenger bremselengden.4) Ta hensyn l vognens bredde/lengde/høyde.MERK!Unødvendig rotasjon av trommelen under transporten kan forhindres ved å trykketrommeldrivakselens helgummihjul mot trommelflensene (vogner utstyrt medtrommeldrivaksel) eller ved å stramme den bremsende trommelakselens bremse(vogner utstyrt med bremsende trommeldrivaksel).- 27 -


5.5. Hydraulikkaggregat HP 13Se deg inn i bruker- og vedlikeholdsanvisningen for HONDA GX 390 før du starteropp motoren.Start1) Sll drivstoranen (1) i ON-slling.2) Sll choken (2) i STENGT-slling hvis motoren er kald.3) Sll bryteren l motorstrømmen (3) i ON-slling.4) Frigjør nødstans-knappen (hvis den er trykt ned)2.1.3.- 28 -


5) Fly gass-spaken (4) li l venstre.6) Dra i startsnoren (5). Slipp den sakte lbake.7) Når motoren blir varmere åpnes choken (6) gradvis.8) Reguler motorens turtall med gasspaken.4.6.5.Stansing av motoren1) Dra gasspaken (4) helt l høyre.2) Sll bryteren l motorstrømmen (3) i OFF-slling eller trykk pånødstans-knappen.3) Steng drivstoranen (1) ved å vri kranen helt l venstre.MERK!Kontroller at drivstoranen alld er stengt under transport!- 29 -


5.6. Trommelmotor HP 13Trommelmotoren brukes l spoling av ledninger på trommel eller trekking avledninger med nylon eller ståltau. Trommelrotasjon er mulig med kabeltromler,tautromler, splibare tromler osv. Rotasjonen skjer ved dreiing av rommelflensenemed helgummihjul.Tekniske data:- Trekkra ...........................................................................................n.0 - 8 kN- Trekkhasghet ............................................................................ 0 - 60 m/min- Hydraulikkens pumpekapasitet .........................................................20 l/min- Hydraulikkens maks. trykk ...................................................................175 barMERK!Forsikre deg før bruk om at ingen er i de roterende delenes umiddelbarenærhet.Bruk av trommelrotasjonen1) Reguler de bakre støebena i rikg høyde, omtrent 5 cm fra bakken.(se punkt 4.3.2)Hvis vognen har hydrauliske støeben, kan disse slippes helt ned.- 30 -


2) Plasser helgummihjulene mot trommelflensene. Disse reguleresved å løe hurglåsespaken og holde den oppe og samdig bevegehelgummihjulene sideveis. Kontroller at hjulet låser seg på plass.3) På trommelstørrelsestabellen kontrollerer man at trommelen er i rikghøyde.4) Start forbrenningsmotoren5) Skyv trommelmotorens helgummihjul mot trommelflensene ved å brukestyrevenlen l føringen av den hydrauliske drivakselen. Ikke trykkhelgummihjulene unødvendig hardt mot trommelflensene, bare slik atavtrykket på gummien er omtrent 10-15 mm.- 31 -


6) Med trommelmotorvenlen kan man velge trommelensrotasjonsretning og regulere rotasjonshasgheten. Man kan ogsåpåvirke rotasjonshasgheten ved å regulere forbrenningsmotorensomdreiningshasghet.Rotasjonsvenlen må brukes med rolige bevegelser.MERK!Ved å holde helgummihjulene mot trommelflensene kan man hindre attrommelen roterer unødvendig under transport.Styreenheten l trommelmotoren er i alle JKS-Products’ vogner bak, hvor manhar direkte og uhindret oversikt over kabelen som strekkes. Slik forbedressikkerheten i strekkesuasjonen vesentlig, for brukeren er bak vognen og hardirekte forbindelse med strekkeplassen. Det er leere å oppdage eventuelleproblemer i strekkingen bak vognen.MERK!Forsikre deg alld om at ingen befinner seg i nærheten av ledningene somstrekkes eller rundt stolpene.- 32 -


5.7 HydraulikkoljekjølerenOljekjølerens tekniske data:- Høyest llae staske arbeidstrykk 21 bar- Høyest llae dynamiske arbeidstrykk 14 bar- Høyest llae oljetemperatur 120 °C- Varmevekselens materiale: aluminium- Oljekjølerens ramme: stålVæskenes kompabilitet:- Mineralolje DIN 51524 med HL/HLP- Olje/vann-emulsjon CETOP RP 77H med HFA,HFB- Vannglykol CETOP RP 77H med HFCViens motor- hasghet ~3700 rmp- IP 68- brukstemperatur -20 °C - +80 °C- Strømforbruk ved 12 volt 6,5 AOljekjølerens bruk forutseer ikke ltak fra bru keren. Hydraulikkoljen sirkulerergjennom oljekjøleren, og slik virker oljekjøleren hele den. Når oljetemperaturensger lstrekkelig, kobler termostatet i llegg på en elektrisk vie. Sliksikres det at oljen forblir i rikg temperatur også i hardt bruk.- 33 -


5.8 Bremsende trommelaksel båndbremseKabelvognen kan utstyres med en bremsende trommelaksel med båndbremse.Ved hjelp av bremsen kan man begrense trommelens frie rotasjon.Bruk:- Tre trommelakslingen gjennom trommelen du skal bruke- Før trommelakselen monteres på vognen, tres båndbremsens krage påtrommelakselen.- Lø trommelen og akselen på vognen (se punkt 5.2 og 5.3)- Se bremsekragen på bremsetrommelen- Skyv bremsebolten i åpningen på bremsekragen og gjennom den loddreebommen og lås bolten på plass ved hjelp av splinten.- Bremsens kapasitet reguleres med reguleringsskruen.VIKTIG!Båndbremsen er svært effekv. Ikke reguler bremsen unødvendig stramt, for for storbremsekra ødelegger bremsen!MERK!Kragen l en ny båndbremse har nødvendigvis ikke oppnådd sin endelige fasong, ogdet kan kreve mere kreer enn normalt å få den på plass. Å løsne på reguleringsskruen forbremsekraen eller å erne den helt kan gjøre monteringen leere.- 34 -


5.9 Bruk av det dobbelte lysanleggetJKS Products’ kabelvogner har et dobbelt lysanlegg som er gjennomført vedhjelp av en separat transformator. Da led-lysenes strømforbruk er forholdsvislite, trenges det ikke noen stor transformator, men lysenes brukspenning kan lereguleres med en egen transformator som kan kobles l et lysuak.Bruk av det dobbelte lysanlegget:- Koble transformatoren l lysanlegget l bilens 7-punkters strømuak- Koble vognens lysuak l transformatoren- Kontroller lysenes funskjonBilde 5.9.1 Lysanleggets transformatorMERK!Kontroller alld før du drar ut i trafikken at lysuaket og transformatoren er ordentligpå plass. Kontroller også at alle lysene fungerer som de skal.- 35 -


6. ReservedelerVed å bruke originale JKS-reservedeler sikrer du at delene passer og fungerersammen med vognen din. I vårt utvalg finner du alle reservedelene l alle vognervi leverer.6.1 Understellets delerStøehjul ...............................................................................................Støehjulets låsebolt ............................................................................Støeben bak ........................................................................................Påløp ......................................................................................................Kulekobling .............................................................................................A.B.C.D.E.A.B.C.D.E.- 36 -


Aksling 1350kg ...................................................................................Dekk 185/70 R14 M+S ........................................................................F.G.F.G.- 37 -


6.2 Kabelvognens lysanleggNødstans-bryter .......................................................................................Blinkelys bak, 12V led ................................................................................Baklys-se, gult passifisert .......................................................................Kjøre-/bremselys, 12V led ........................................................................Refleks bak, trekant ..................................................................................Frontlys-se .............................................................................................Frontlys .....................................................................................................A.B.C.D.E.F.G.A.B.C.D.E.F.G.- 38 -


6.3. TrommelstavTrommelaksel ...........................................................................................Trommelakselens lager .............................................................................Trommelakselens bue ..............................................................................Trommelakselens låsebolt + splint ............................................................Låsebolt l trommelakselens bue ............................................................Trommelens låsekjegle .............................................................................Trommelens låsekrage .............................................................................A.B.C.D.E.F.G.G.F.A. B.C.E.D.- 39 -


6.4. Reservedeler l hydraulikkenFyllekork l hydraulikkolje ........................................................................Hydraulikkoljefilter ..................................................................................Eksosleder .................................................................................................Lufilter ....................................................................................................Oljenivå-/temperaturmåler ......................................................................Honda HP9 –forbrenningsmotor ..............................................................Vibrasjonsdempere ...................................................................................Snor + håndtak .........................................................................................A.B.C.D.E.F.G.H.A.B.C.D.E.G. F.H.- 40 -


Hydraulikkpumpe ....................................................................................Pumpens festeramme ............................................................................Grensebryter, motorens side ..................................................................Fjæringsgummi........................................................................................Grensebryter, pumpens side ..................................................................Roteringsvenl .......................................................................................Hydraulikkvenl ......................................................................................Hydralikkmotor RM100/RM125/RM160 .................................................F.G.H.I.J.K.L.M.F.H.J.I.G.K.L.M.- 41 -


6.5. Hydraulisk ekstrautstyrSylinder l hydraulisk trommelløing .................................................Hydraulikkoljekjøler, 12 V ....................................................................Trykkbegrenser .....................................................................................Sylinder l føring av hydraulisk trommelmotor....................................A.B.C.A.B.B.- 42 -


7. GaranbengelserGaranen starter den dagen produktet er levert for brukerens bruk. Produktetsgaran er gyldig i 12 mnd når det gjelder rammeverket. Frobrenningsmotorensog hydraulikkomponentenes garan er 6 mnd. Saker som gjelder garanen skalmeldes ifra om l produsenten eller produsentens representant umiddlebart eerat feilen er oppdaget (7 dager).I garanen inngår reparasjonskostnader for konstruksjons-, produksjons- ogråvarefeil samt skader som slike feil kan forårsake på selve produktet, som ermeldt ifra l et autorisert verksted,og som garansten godkjenner.I llegg inneholder garanen eventuelle skader som er påført produkteti forbindelse med reparasjon på et autorisert verksted. De nevnte feilene utbedresav et autorisert verksted ved å få produktet i funksjonell stand.Garanen opphører hvis det benyes annet enn originale reservedeler påproduktet. Garanen gjelder ikke skader som er forårsaket av produktets normaleslitasje, feil bruk eller ved utelatelse av vedlikehold.Da vi konnuerlig utvikler våre produkter, forbeholder vi oss regheten l åforandre på produktenes egenskaper og tekniske data uten å melde ifra om deepå forhånd.- 43 -


Notater:- 44 -


EC SAMSVARSERKLÆRINGJKS-Products LtdRehue 5, (PL 67)84100 YlivieskaFinlandErklærer herved at vognmodellenJKS 2500oppfyller maskindirekvets (direkv 2006/42/EC) og endringer i dee samtikratredende nasjonale lovbestemmelseneog i llegg følgende standarder (eller deler/punkter av disse):SFS-EN ISO 12100-1/A1, SFS-EN ISO 12100-2/A1 sekä ISO/TR14121-2:fiProdksjonsenhet:JKS-Products Ltd, Rehue 5, 84100 Ylivieska, FinlandYlivieska __ /__ /2013_____________________- 45 -


JKS Products LtdPL 67, Rehutie 584100 Ylivieskahttp://www.jks-pro.fiemail:info@jks-pro.fiEli Produkter ASGlesvær http://www.eliprodukter.no5381 Glesvær email: eivind.helland@eliprodukter.no- 46 -

More magazines by this user
Similar magazines