– ta regnskapet selv - Mamut

mamut.com

– ta regnskapet selv - Mamut

t e s t e rR e g n s k a p s p r o g r a m m e rSpar penger ta regnskapet selvDet finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke påkonsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for dinvirksomhet, men de fleste av oss kommer heldigvis langt med de programmenesom vi har testet her. Prisene ligger fra under tusenlappen og opptil rundt 5 000 kroner.Mange småbedrifter og enkeltmannsforetakhar ikke egne personer som kunarbeider med økonomien i bedriften. De velgeri stedet å kjøpe denne tjenesten fra en eksternregnskapsfører. Ofte begrunner de denne løsningenmed at de ikke har nok kompetansetil å føre regnskapet selv, eller at de ønsker åfokusere på det de kan best og skaffe inntektertil virksomheten.Det er ingen heksekunst å føre regnskapetselv, og det er mange som er villige til åhjelpe deg i gang. Du kan gå på kurs, lese degtil kunnskapen, kjøpe bistand fra din tidligereregnskapsfører eller inngå en avtale om telefonsupportmed leverandøren av regnskapsprogrammetditt. De fleste leverandørene hartilbud som hjelper deg i gang, og det er ikkeså dyrt å bruke dem heller. Så fremt du ikkearbeider overtid hver dag, bør du kunnefinne tid til å sette deg ned med regnskapetet par ganger i måneden.Dagens programmer har mange funksjonersom gjør det enkelt å bokføre bilag. Innebyggethjelp vil ofte gi deg informasjon om detfeltet du befinner deg i, eller du kan slå opp forå finne f.eks. riktig konto, kunde, leverandøreller kode. En annen nyttig funksjon er bokføringsmaler.Disse kan du bruke for å automatiserebokføringen da de vil sørge for at riktigkonto benyttes. Du kan f.eks. ha egne bokføringsmalerfor telefonregninger og husleie slikat du slipper å huske hvilket kontonummerkostnadene skal bokføres på.Av THORE G. ANDRESENVed å føre regnskapet selv får du en myebedre innsikt i hvordan det står til med virksomhetendin. Du kan på et tidligere tidspunktjustere kostnadene hvis de ikke står i samsvarmed inntektene, eller øke investeringene hvisdet er nødvendig for å få bedriften til å gå endabedre.Vedlikehold er viktigDet koster ikke så mye å anskaffe programmenei denne testen, men det er som regel obligatoriskå tegne vedlikeholdsavtale. Dette erdu nesten avhengig av dersom du har avgiftspliktigomsetning. Det er ikke alltid like enkelt ådrive virksomhet når du ikke vet hvilke avgiftsreglerpolitikerne bestemmer seg for i morgen.Vedlikeholdsavtalen sørger for at programmetditt alltid kan oppdateres til en versjon somfølger de gjeldende reglene. Du vil som regelkunne laste ned oppdateringene via internett.Vedlikeholdsavtalen inkluderer ofte også brukerstøtteved regnskapstekniske spørsmål, mendu må kunne det grunnleggende selv. Fører duregnskap for en forening eller lignende utenavgiftspliktig virksomhet, kan du kanskje klaredeg lenge uten oppdateringer.Prøv før du kjøperDe fleste leverandørene i denne testen hardemo-versjoner av programmene sine. Detbetyr at du kan prøve dem i fred og ro før duforetar ditt eget valg. Trenger du hjelp i prøveperioden,kan du forsøke å kontakte leveran-66P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6


t e s t e r«Ved å føre regnskapet selv får du en mye bedreinnsikt i hvordan det står til med virksomheten din.»døren, men du har ingen brukerstøtteavtale åvise til. Du kan også rådspørre din eksisterenderegnskapsfører eller revisor hvis du trengerhjelp. Det kan være en god idé å spørre andrei din bransje hvilket program de har valgt oghvor fornøyde de er med programmet og brukerstøtten.Leverandørene kan i mange tilfeller tilby kurseller annen opplæring. Dette er en god måte åkomme i gang på da du ofte vil bli raskere produktivenn ved å prøve og feile på egen hånd.De som har inngående kjennskap til programmet,kan også enkelt vise deg alle snarveieneog hjelpemidlene du har tilgjengelig. Bokhandlerendin har også lærebøker som får deg i gangdersom du starter med blanke ark.Rettet mot vanlige folkDenne testen er rettet mot de som ikke arbeidermed regnskap på heltid. Vi har vurdert hvorlett det er å komme i gang med bokføringenuten å grave seg for dypt ned i dokumentasjonen.Programmene har sine egne løsningerpå hvordan bilagsregistreringen skal gjøres, ognoen har flere alternative registreringsmåter.Erfarne brukere har ofte kontoplanen i hodet,og de ønsker å utføre hele bilagsregistreringenved hjelp av tastaturet og et grensesnitt forhurtigregistrering. I begynnelsen er det dogfint å få hjelp av noen veivisere dersom du erusikker.Bilagene må organiseres i permer, og demå grupperes på hvilken avgiftsperiode detilhører. I tillegg bør de bør de sorterespå bilagstyper som utgående fakturaer,leverandørfakturaer, inn- og utbetalinger.Det er opp til den enkeltehvor mange kategorier bilagenebør deles i. Generelt kan man si atdersom regnskapet er veldig lite og oversiktlig,kan du klare deg med én kategori, menofte er det greit å dele inn i de tidligere nevntekategoriene. Hvis du bruker fakturamoduleni regnskapsprogrammet, vil utgående fakturaerautomatisk bli en egen bilagstype. Hverkategori får som regel sin egen bilagsnummerseriei programmet.2006 er det første året alle regnskapspliktigemå følge den nye bokføringsloven.Det innebærer bl.a. krav om nårbilagene skal være bokført. For de flesteavgiftspliktige, må regnskapet være bokførthver 2. måned i forbindelse med mvaoppgjøret.Det er gjort unntak for de somleverer årsoppgave og har mindre enn 300bilag i året. Disse trenger strengt tatt ikke å haregnskapet klart mer enn én gang pr. år, mensærlig god oversikt får du ikke hvis du venter sålenge.Vi har satt som krav at programmene ogsåskal kunne brukes til fakturering. Noen gangerer det mulig å kjøpe faktura- og regnskapsmodulenehver for seg, men prisen vi oppgirer for begge deler. Vi har sett på prosessen fraopprettelse av vare og kunde til genereringav ordre og faktura. Det er som regel ganskeSlik har vi testetn Selv forholdsvis enkle regnskapsprogrammerer det i praksisumulig å teste på en måte somfanger opp alle problemstillinger.Mange av programmene har etsvært omfattende utvalg av funksjoner,som det ville ta dagevis åprøve ut. Selv i et svært begrensetprogram, ville det bli alt for tidkrevendeå bokføre og foreta en årsavslutnigav et komplett regnskaptil testformål.Forfatteren har mange års erfaringfra regnskapsarbeid i småaksjeselskaper, enkeltmannsforetakog foreninger, samt fraprogramutvikling og sammenlignendetesting av programvare.Basert på vår faglige bakgrunn,har vi utført en grundig gjennomgangav alle programmer,med full installasjon og utprøvingav viktige funksjoner ogegenskaper.Underveis i arbeidet har vi lagtvekt på å vurdere programmenei forhold til de egenskapene vitror er viktigst nettopp for småvirksomheter som selv ønsker å taseg av regnskapet, men der denansvarlige ofte ikke har utdanningpå området. I hovedartikkelenbeskrives en del momenter vimener det er viktig å sjekke. Itabellen finner du dessuten enoversikt over karakterene våre (fra0 til 10) på de enkelte områdeneog hvordan vi har vektet dem. Herkan du selvfølgelig velge å vekteannerledes selv. Nytt i år er at vihar redusert vektleggingen avinnebygget hjelp og lagt til en nykategori for pris. Her har vi forsøktå gi vår vurdering av prisen påanskaffelse og vedlikehold basertpå funksjonaliteten til modulene vihar testet her.Utgangspunktet for vår testvar å se på programmer som tarseg av grunnleggende regnskapog faktura. Mange programmerhar også funksjoner som lønn,timeregistrering, kundeoppfølging,nettsted, nettbutikk ogannet, enten innebygd i programmeteller som tilleggsmuligheter.Slike moduler er ikke testet.Som vanlig har vi stilt kravom at programvaren leveres tiloss i full versjon og på sammemåte som til vanlige kunder. Alleprogrammene er testet på en PCmed 2 GHz Pentium 4 prosessorog 512 MB minne. Som operativsystembrukte vi Windows XPProfessional med Service Pack 2.Internettforbindelsen er 2 Mbit/sSDSL.P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6 67


t e s t e rR e g n s k a p s p r o g r a m m e renkelt å lage en faktura. Programmene hardog forskjellig tilleggsfunksjonalitet som f.eks.lagerstyring, mulighet for samlefaktura, purring,osv. Her må du selv tenke gjennom hvilkefunksjoner som er viktige for din bedrift. Hardu bare noen få kunder som du kjenner godt,trenger du kanskje ikke purremodul. Telefonenfungerer da ofte bedre hvis en faktura er ubetalt.Tradisjonell eller web-basertI år har vi hatt gleden av å teste to regnskapssystemersom kun tilbyr web-basert brukergrensesnitt:24SevenOffice og Lodo. 24SevenOfficehar vært på markedet noen år uten av vi hartestet det, mens Lodo ble lansert i vår, etter å havært under utvikling siden 2000. Det spesiellemed Lodo er at det er Open Source, dvs. at deter gratis for teknisk oppegående personer. Defleste vil nok likevel foretrekke å betale litt for åbenytte seg av Lodo-serveren til å kjøre regnskapetsitt. Noen av de andre leverandørene harogså ASP-løsninger for å kunne kjøre programvarensin via internett.Fordelen med med en web-basert eller ASPløsninger at all drifting av systemet overlatestil noen andre. Det vil si at du kan konsentreredeg om regnskapet og ikke tenke på om duhar husket å ta sikkerhetskopi eller ikke. Regnskapetditt blir også tilgjengelig overalt der duhar tilgang til internett. Hvis du bare ønsker åfakturere selv og overlate bokføringen til enekstern regnskapsfører, kan begge to aksessereprogrammet via internett. Du kan eventueltogså gi tilgang til revisoren din slik at hankan følge med underveis.Ulempene med en fjerndriftet løsning erkanskje ikke så farlige for mindre virksomheter.Det er alltid en fare for at uvedkommende skalfå tak i dataene dine, men du kan ha innbruddpå kontoret også. Hvis noen stjeler PCen din,har du likevel regnskapet inntakt dersom detligger på en tjenermaskin på internett. Du eravhengig av at internettoppkoblingen er i driftfor å få tak i dataene dine, og du er selvfølgeliglitt utsatt dersom leverandøren av regnskapstjenestenskal gå konkurs. Uansett tror vi fordelenemer enn veier opp for ulempene. Uansetthva du velger, er det viktig med gode rutinerfor sikkerhetskopiering.Noen av leverandørene tilbyr også kjøringav hele eller deler av applikasjonene sine viahåndholdte enheter som avanserte mobiltelefonereller terminaler. Dette kan være nyttigdersom du er mye på farten og har behov forå få tak i dataene som ligger lagret sentralt. Duvil f.eks. kunne skrive ut en faktura i bilen og gitil kunden før du forlater ham.Ditt valgI rammen «Vårt valg» på slutten av testenfinner du bokstavelig talt vårt valg. Vårtest kan bare gi deg en pekepinn om programmenessvake og sterke sider, men du må selvavgjøre hva som er viktig for din virksomhet.Mange av systemene inneholder funksjonalitetsom ligger langt utenfor rammene avdenne testen, men som kan være nettopp detdu trenger. Du bør også tenke på hvilke behovdu kan komme til å få i den nærmeste fremtiden,da det kan være tidkrevende og kostbart åbytte system senere.Du kan opprette forskjellige bilagsnummerserier som du kobler til forskjellige bilagsarter. Hverbilagsart kan inneholde en bokføringsregel som sørger for riktig valg av konti. Hvis du f.eks. haren bilagsart som heter «Mobiltelefon», kan du postere direkte på kostnadskontoen for telefoniog ha mobiltelefonileverandøren som motkonto.24SevenOfficeStart+Pris: Lisens pr. år: kr 1 788 (2 235 inkl. mva.)karakter6,6Pluss: Gjennomarbeidet web-løsning, mye funksjonalitet,bra bokføringsmaler, god integrasjonmot BBSMinus: Krever Internet Explorer, maks 500 bilagpr. år24SevenOffice Start+ leveres av 24SevenOfficeLtd, og består av moduler for regnskap,ordre/faktura, og CRM Light. Vi har sett på deto første modulene i denne testen. 24Seven-Office er en ny leverandør i vår test av regnskapsprogrammerog leverer kun web-baserteløsninger. Start+ er den enkleste av løsningeneselskapet tilbyr og har visse begrensninger somdet er viktig å være oppmerksom på: Maksimalt500 bilag per år, har ikke avdeling/prosjekt,kun én bruker med tilgang til regnskapssystemet.Dette gjør at programmet kun egnerseg for de minste selskapene. Det er dog muligå oppgradere til Premium når behovet melderseg (se egen omtale).Vi har sett på en demoversjon av systemet.Du logger deg inn med firmanavn og passord.Så må du velge bruker og skrive inn brukerenspassord. Under hovedmenyvalget «Firma»finner du en rekke innstillinger. Du kan oppretteforskjellige bilagsnummerserier som dukobler til forskjellige bilagsarter. Hver bilagsartkan inneholde en bokføringsregel som sørgerfor riktig valg av konti. Hvis du f.eks. har enbilagsart som heter «Mobiltelefon», kan dupostere direkte på kostnadskontoen for telefoniog ha mobiltelefonileverandøren sommotkonto.Dokumentasjonen finner du selvfølgelig ibrukergrensesnittet på internett. Den er byggetopp med en trestruktur på samme måte sommenyene i programmet. Det er lett å finne fremtil det man leter etter, men det er ingen direktekobling i de enkelte bildene. Du kan likevelha dokumentasjonen oppe i et eget nettleservinduslik at den er tilgjengelig for manuellesøk. Dokumentasjonen er omfattende ogburde dekke de fleste behov. Oppslag i feltenegjøres ved å trykk pil ned. Det er verdt å merkeseg at leverandørnummer er negative menskundenummer er positive. Det gjør det lett åskille der et firma er både kunde og leverandør.Ved søking på konto kan man skrive inn kontonavnet,evt. med et mellomrom eller minusforan for å søke i hhv. hovedboken, kundereller leverandører.Bokføringen benytter seg av bunt-prinsippet.Det vil si at du grupperer bilagene i bunterfør de bokføres. Så lenge bunten ikke er bokført,kan du endre på bilagene. Systemet har68P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6


t e s t e rogså en ganske fiks måte å periodisere kostnaderpå. Ved å angi første periode, antallperioder og en mellomregningskonto, vil detautomatisk bli generert posteringer i de riktigeperiodene.Brukergrensesnittet var ganske raskt åarbeide med over vår internettlinje. Det brukesflere forskjellige teknikker for å gi en så godbrukeropplevelse som mulig, bl.a. Ajax, JavaScript,ActiveX, m.m. Dette gjør dog at systemetkrever Internet Explorer for å fungere. Etter 20minutters inaktivitet fra vår side, fikk vi beskjedom at vi var logget ut. Denne meldingen vardog på engelsk. Vi fikk også beskjed om at vimåtte installere noen ActiveX komponenterunderveis.Rapportene er greie og oversiktlige. Spesieltliker vi drilldown-funksjonaliteten som gjør atdu kan dobbeltklikke på en konto i de spesfiserterapportene og få se alle posteringene somer gjort på denne kontoen. Det er også muligå eksportere rapportene til Excel for å arbeidevidere med dem der. De særnorske bokstaveneble dog litt merkelige i Excel-versjonen.Vi hadde heller ingen problemer med faktureringen.Du kan søke i vareregisteret ogdobbeltklikke eller trykke enter på en varefor å legge den til ordren. Du kan høyreklikkeog velge fjern eller trykke del på en linje for taden bort. Slettede linjer havner i søppelbøttennederst i bildet i tilfelle du skulle angre deg.Klikk, dra og slipp sørger for at linjen kommertilbake igjen. Du kan også endre rekkefølgenpå ordrelinjene ved å bruke musen til å dra ogslippe dem.Prisen på programmet er kr 149 pr. måned.På årsbasis blir dette en del, men du må huskepå at driftingen av programmet også er inkluderti denne prisen. Det er en CRM Lightmoduli Start+, og det er mulig å kjøpe Startpakkentil kr 99 per måned per bruker i tilleggdersom det er flere som skal arbeide med kundedatabasenog lage ordrer. Regnskap er kuntilgjengelig i Start+.24SevenOfficePremiumkarakter7,0Pris: Lisens pr. år: kr 6 000 (7 500 inkl. mva.) (valgfribrukerstøtte koster kr 500 pr. mnd.)Pluss: Gjennomarbeidet web-løsning, mye funksjonalitet,bra bokføringsmaler, god integrasjonmot BBSMinus: Krever Internet Explorer24SevenOffice Premium er storebroren tilStart+; se omtale over. I Premium er begrensningenei Start+ tatt bort, og du finner modulerfor regnskap, ordre/faktura, CRM, kommunikasjon,planlegger, filer/dokumenter, publisering,prosjekt og bestilling.Skrivebordet i 24Seven Premium. Du kan velge hva som skal vises ved å klikke på ikonene tilvenstre.I Premium finner du både selskap, avdelingog prosjekt i regnskapet, du kan føre bilag iutenlandsk valuta og du kan skanne inn bilagdirekte i regnskapssystemet. Dette gjøres vedat du først stempler bilagsnummer på bilagene,putter dem i skanneren og laster opp alle filenei regnskapssystemet. Programmet vil selv forsøkeå gjenkjenne bilagsnummeret, beløpet,kontonummer det skal betales til, kreditor,osv. Du kan få opp bilaget på skjermen ved åklikke på posteringen ved kjøring av rapporteretc. Dette er utrolig nyttig når du skal forsøkeå finne igjen bilag på et senere tidspunkt, f.eks.hvis revisor eller styret har noen spørsmål. Dethar også blitt plass til en budsjettmodul.24SevenOffice har en god integrasjon medBBS både når det gjelder direkte remittering(eGiro) og OCR-innbetalinger. Sistnevnte gårrett inn i systemet uten at du trenger å hentedem! De har også gode priser på bruk av denneintegrasjonen. I tillegg har de avtale med ErgoInkasso AS som gjør du at du enkelt kan oversendedårlige betalere med noen klikk fra purresystemet.Kontohjelpen i Agro hjelper deg med å finnehvilken konto du skal bokføre på.Premium er veldig omfattende og det kostervesentlig mer enn Start+. Hvis du kun er uteetter regnskap og faktura blir Premium uforholdsmessigdyr, men har du bruk for de andremodulene kan prisen forsvares. Har du flerebrukere som ikke har behov for å se på regnskapet,kan du gå til anskaffelse av rimeligereklienter avhengig av hvilken funksjonalitet detrenger.Agro ØkonomiPris: kr 3 100 (3 875 inkl. mva.)Vedlikehold pr. år: kr 900 (1 125 inkl. mva.)karakter7,3Pluss: God innebygget hjelp, ekstra funksjonalitetfor landbrukere, fint innføringshefteMinus: Litt kjedelig brukergrensesnittAgro Økonomi leveres av Agrodata as, ogbestår av moduler for regnskap, faktura, budsjett,lønn, skatt og landbruk. Vi har sett på deto første. Programmet er spesielt tilpasset landbruk,men det fungerer helt fint også for andrenæringer. CDen inneholder demoversjoner avde øvrige modulene. Agro arbeider for tidenmed å bytte fra versjon 5 til versjon 6, noe somvil være gjennomført i løpet av 6 måneder. Vihar testet versjon 5.96 og sett litt på den nyeversjon 6 som ikke er helt ferdig ennå.Det medfølger to kortfattede «Kom i gang»-hefter og oversikt over norsk standard kontoplan.Heftene gjør en god jobb med å hjelpedeg med installasjonen, oppsett og basis funksjonalitet.Spesielt likte vi oversikten over hurtigtastenesom gjør at du kan minimere musebruken.Installasjonen var problemfri og relativtP C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6 69


t e s t e rR e g n s k a p s p r o g r a m m e rrask. Ved installasjon av demoversjon dukkerdet også opp et vindu med tittelen «Øvingsoppgavefor demoversjon». Går du gjennomdenne kommer du raskt i gang med programmet.Programmet har et litt kjedelig brukergrensesnitt,men det er funksjonelt. Innleggingav kunder og leverandører var veldig enkelt.Bilagsregistreringen er oversiktlig og du kanangi en standard betalingskonto for å forenkleregistreringen. Det er bare å trykke på Enter forå bruke standard betalingskonto som motpost.Vi likte også godt den luftige og oversiktligebilagsjournalen. Her er det veldig enkelt å sehvordan mva blir postert på de enkelte bilagslinjene.Vi hadde heller ingen problemer med faktureringen.Programmet er oversiktlig og greitå bruke. F1 gir hjelp for det skjermbildet dubefinner deg i og F11 viser en hendig kalkulator.Det er også et program for å søke etterkontoen du skal postere på. Har du kjøpt enny traktor, skriver du inn traktor i søkefeltet, ogprogrammet viser alle konti som kan relaterestil traktor. Kontohjelpen ser ut til å ha forsvunneti versjon 6, men vi håper det bare er midlertidig.I versjon 6 er det forøvrig kommet en delkosmetiske endringer. I bilagsregistreringenser du nå alle detaljer om tidligere bilag utenå måtte hente dem opp. Forøvrig er brukenganske lik som i versjon 5. En nyhet er automatiskgenerering av betalingsbilag mot reskontro.Det fungerer ved at du registrerer eninngående faktura mot hovedboken og såangir leverandørnummer. Ved hjelp av et partastetrykk kan du nå få fullført posteringen avbilaget du holder på med samtidig som det blirgenerert et bilag med nytt bilagsnummer, forbetaling av fakturaen. Du trenger bare å registrereriktig betalingsdato dersom den avvikerfra det antall betalingsdager du har angitt ileverandørregisteret.Versjon 6 har en fornyet modul for rapportgenereringog utskrift. Det er blitt enklere å gåtil bestemte sider og navigere i rapportene. Dukan lagre dem i PDF-format eller eksporteretil Excel. Antall rapporter er økt, bl.a. har detdukket opp en som heter «Pliktig dokumentasjon».Her får du samlet de regnskapsrapportenedu trenger til revisor og årsoppgjøret i etdokument, slik at du slipper å glemme noe. Enny rapport for spesifikasjon av merverdiavgifter også med.Agro Internett kan du bruke for å slå opp iForetaksregisteret og kopiere opplysninger ogorganisasjonsnummer inn i registreringsbildetfor kunder og leverandører. Det er også muligå gjøre oppslag i grunnboken.Ajour OfficeKomplettkarakter7,9Pris: kr 995 (1 244 inkl. mva.) Vedlikehold pr. år: kr650 (812 inkl. mva.) Frivillig telefonsupport pr. år:kr 900 (1 125 inkl. mva.)Pluss: Meget god innebygget hjelpMinus: Kun støtte for Outlook som epost klientAjour Office Komplett leveres av Ajour Data,og består av moduler for regnskap, faktura,tilbud, ordre, varelager, CRM og elektroniskbetalingsformidling. Du får 30 dager fri telefonsupportfra mottak av programmet. Serviceavtalendekker fri support via epost, og dukan også sende spørsmål til e-tjenesten «Spørvår regnskapsfører» dersom du har noen regnskapstekniskespørsmål. Har du behov for klientversjonstiger prisen til kr 2 995, og en 2-bruker klientversjon koster hele 4 990. Enbruker-versjonengir mye for pengene. De øvrigemå vurderes nøyere avhengig av dine behov.Alle brukere av Ajour Office får gratis etableringav lønnsprogrammet Ajour Hogia Lønn,men det påløper kr 750 pr. år i vedlikehold.Installasjonen var enkel og ganske rask. Detdukket imidlertid opp hele 5 ikoner på skrivebordetvårt! Ved første gangs oppstart måtte vitaste inn lisensnummeret, og så var vi klare til ågå i gang.Den skriftlige dokumentasjonen består av etlite hefte på 77 sider som også kan skrives ut fraden medfølgende PDF-filen. Et veldig kortfattetskriv viser hvordan du kommer i gang. Deninnebygde hjelpen er meget god. Der fant vi endel tips om bokføring og konteringsproblematikk.Opprettelse av kunder og varer kan gjøresfra fakturabildet. Adressefeltet ser ut til å værefritekst, men hvis du trykker tabulator etter å haskrevet inn postnummeret, kommer poststedetautomatisk opp. Vareregisteret har mangeparametere som du kan ta i bruk når behovetmelder seg. Fakturaen kan du skrive ut på papireller sende som epost hvis du bruker Outlook.Hvis du ikke bruker Outlook, kan du skrive uttil en PDF-skriverdriver som Ajour har installertfor deg. Du kan velge mellom flere forskjelligeblanketter.Bilagsregistreringen er oversiktlig, og du kanvelge å bruke bokføringsmaler eller gjøre detmanuelt. Det er flere felter med informasjonsom er valgfrie å benytte. Prosjekt- og avdelingsregnskaper inkludert. Bilagene blir oppdaterti rapportene så snart de er lagret, mendet er mulig å endre på dem senere. Selv nårmva-oppgaven er levert, er det mulig å endreet bilag dersom man ignorerer advarselen somkommer! Dette er ikke så heldig, og kan medføreat du kan rote til regnskapet ditt dersomdu ikke er helt sikker på hva du gjør.De vanlige regnskapsrapportene er på plassi tillegg til kontantstrømsanalyse, nøkkeltall ognæringsoppgaven.Ajour Office Komplett er et omfattende programmed mange muligheter. Det tar litt tidå sette seg inn i systemet, men den ypperligeinnebygde hjelpen gjør arbeidet lettere. Det erNår du starter Ajour for første gang, får du tipsom hvordan du skal komme i gang.70P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6


t e s t e rfint å vite at mulighetene ligger der når tiden ermoden. Å kunne sende spørsmål til en profesjonellregnskapsfører er utrolig nyttig når maner nybegynner og ønsker å føre sitt eget regnskap.Prisen på den minste versjonen er veldigattraktiv.Ajour Online OfficePris: kr 995 (1 244 inkl. mva.) Vedlikeholdkarakter7,2pr. år: kr 650 (812 inkl. mva.) obligatorisk. Serverleieinkl. Microsoft lisenser pr. år: kr 3 480 (4 350inkl. mva.) (obligatorisk). Frivillig telefonsupportpr. år: kr 900 (1 125 inkl. mva.))Pluss: Meget god innebygget hjelpMinus: Kun støtte for Outlook som epost klientAjour Online Office er ASP-løsningen av AjourOffice Komplett. Dette betyr at programmetligger på en tjenermaskin hos leverandørenog du får tilgang via funksjonen «Tilgang tileksternt skrivebord» i Windows. Dermed hardu dataene dine tilgjengelige over alt der duhar tilgang til internett. I tillegg får du tilgang tilOutlook som du kan konfigurere til å koble segmot epost-tjeneren din.Vi har testet løsningen, og den fungerer heltfint. Ulempen er at du arbeider på et annetskrivebord enn du er vant til. Hvis du ønsker åkjøre programmer som du har lokalt på maskinendin, må du minimiere det eksterne skrivebordetførst. Her har web-baserte løsninger enfordel da de kjører på ditt eget skrivebord. Vi erheller ikke sikre på om det er verdt å betale kr3 480 ekstra pr. år for serverleie, drifting og enlisens på Outlook.daTaxTotaløkonomiStandardPris: kr 1 990 (2 487 inkl. mva.) Vedlikehold pr.år: kr 1 428 (1 785 inkl. mva.) (obligatorisk, inkl.brukerstøtte)Pluss: Rimelig, funksjonsrik, enkel å brukeMinus: Hjelpen ved bruk av F1 kunne vært littfyldigerekarakter8,1Statusbildet med arbeidsflyt for næringsregnskapet hos testvinneren daTax.daTax Totaløkonomi Standard leveres avMamut, og inkluderer det meste en selvstendignæringsdrivende trenger for å føre regnskap. Itillegg til regnskap og faktura, finner du ogsåbudsjett, årsoppgjør, reiseregning, inventarregisterosv. I tillegg får du eget nettsted medlagringsplass.daTax har vært testvinner de siste årene, ogMamut har nå sluppet versjon 7. Av nyheterkan vi nevne forbedret brukergrensesnitt medstatusbilder for arbeidsflyt som skal hjelpe brukerentil å forstå gangen i de ulike regnskapsoppgavene,grafisk statusinformasjon for å viseom en faktura er betalt, bedre Altinn-integrasjonog gjenbruk av næringsskjemaer i skattemodulen.Kontaktmodulen er forbedret og harnå full integrasjon mot Outlook. Det er ogsåmulig å lage ordrer/fakturaer direkte fra prosjekt-og avdelingsbildene. En mulighet sikkertmange håndtverkere vil like.Installeringen er rask og enkel, og etterregistrering av programmet, kan du se om deter kommet noen programoppdateringer somdu kan laste ned. Hvis du harfast oppkobling til internett,kan du bruke Mamut InformationDesk der du bl.a. fårtilgang til regnskapsartikler, skatterådog brukerstøtte. Du får ogsåelektronisk tilgang til både skattenøkkelen ognæringsnøkkelen fra Skattebetalerforeningen.Inngående balanse registreres direkte i kontoplanen,og du finner hele tre forskjelligemåter å registrere bilag: Fortegnsføring, Fra/Tilkonto eller Debet/Kredit (standard). Her bør defleste bli fornøyde. Kunder/leverandører opprettesved behov under bilagsregistreringen.Dokumentasjonen består av et 60-sidersintroduksjonshefte samt en trykket bok pånesten 300 sider. I tillegg ligger det flere brukerhåndbøkeri PDF-format i programmet, slikat du kan skrive ut eller søke som du selv vil.Ordreregistreringen går greit, og man kanskrive ut både ordrebekreftelse og lage fakturadirekte fra registreringsbildet. Dersom manvelger å lage en faktura, blir salget automatiskpostert i regnskapet.Programmet har flere Status-sider som girnøkkelopplysninger om virksomheten basertpå de bilagene som er ført. Her kan du heletiden følge med uten å måtte ta ut mange forskjelligerapporter. Programmet er perfekt forselvstendig næringsdrivende.Vi syntes programmet gikk mye tregere enni tidligere tester. En nærmere kontroll viste atNorman Virus Control arbeidet intenst hvergang vi trykket på et menyvalg. Da vi la tildaTax-katalogen i utelatelseslisten til Norman,ble hastigheten normal igjen.DuettØkonomisystemkarakter7,3Pris: kr 5 200 (6 500 inkl. mva.) Vedlikehold pr.år: kr 2 036 (2 545 inkl. mva.) (obligatorisk, inkl.brukerstøtte)Pluss: Fint starthefte, oversiktlig, enkelt å brukeMinus: Litt tidkrevende installasjon, litt høy prisDuett Økonomisystem leveres av Daldata As,og består av moduler for regnskap, faktura,P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6 71


t e s t e rR e g n s k a p s p r o g r a m m e rbudsjett og årsoppgjør. Det kan også leveresversjoner tilpasset landbruk. Dette er testensdyreste system i anskaffelse, mens prisen forvedlikeholdet er i samme klasse som en del avde andre.Systemet benytter seg av databasen MS SQLServer eller gratisversjonen MSDE, og dettemedfører at installasjonen tar litt lengre tidenn på mange av de andre systemene. I følgestartheftet må nettverksinstallasjon utføres avkvalifisert personell.Duett er et veldig oversiktlig og greit programå arbeide med. Trestrukturmenyen fungerergodt, og det er enkelt å opprette kunder,leverandører og varer. Vi likte veldig godt atde også har organisert kontoplanen i en trekstrukturbasert på Norsk Standard. Det gjør detenklere å se hvor i kontoplanen en konto hørerhjemme dersom man ikke har hele struktureni hodet. Bilag registreres med debet/kreditmetoden.Systemet har en del spesiell funksjonalitetsom import av ordregrunnlag og rapportgeneratorsom jobber mot SQL-databasen.Her er det mange muligheter for de somhar behov for dette.Oppgraderinger kan lastes nedfra internett. Der kan du ogsåbestille en demoversjon. Itillegg har de en webdemosom viserhvordan bilagsregistreringenfungerer i3Com TrådløsOfficeConnect ruterSikker og stabil trådløs ruter +integrert 4-ports svitsj. For delingav kun en bredbåndtilkoblingfor inntil 253 brukere.Kun kr595,-Duett har en oversiktlig kontoplan.programmet. Vi satte også pris på at det mestekan gjøres uten bruk av mus. Vi kunne doggodt tenke oss litt mer dokumentasjon som vikan skrive ut på papir. Det er greit nok å lese ihjelpefilen på skjermen, men det er greit å halitt papir å bla i uten å måtte bruke PCen.FirstOffice StartPris: kr 1 995 (2 494 inkl. mva.)Vedlikehold pr. år: kr 1 200 (1 500 inkl. mva.)(obligatorisk, inkl. brukerstøtte)karakter6,0Pluss: Rimelig, bra rapporter, støtte for Mac OS Xog LinuxMinus: Manglende integrert hjelpFirstOffice Start leveres av FirstOffice NorwayAS, et selskap i HansaWorld gruppen, ogprogrammet kan leveres for Windows,Mac OS X og Linux. Siste versjonkan lastes ned fra internett.Menybildet i Start-versjonener litt enklere enn i Professional-utgaven.Installasjonengår problemfritti løpet av ettminutt, ogvi må opprette en klient i programmet ved oppstart.FirstOffice kan benytte Skype til å ringeut med. Dette er jo gunstig hvis du har mangekunder i utlandet og vil kontakte dem direkte fraprogrammet.Brukerhåndbok i PDF-format er tilgjengeligefor nedlasting via internett. Den siste håndbokener på engelsk, men det bør dog være muligå komme i gang med den norske brukerhåndbokenogså, selv om den gjelder for versjon 3.6og programmet nå foreligger i versjon 5.1! Ettynt norskspråklig hefte på 18 sider skal hjelpedeg i gang. Dette fungerer bra. Den innebygdehjelpen er fraværende og viser bare en nettsidesom du må grave deg ned i. Den er dessuten påengelsk.Kunder og leverandører oppretter du undermenyvalget for kontakter, og du må huske påå angi om du vil ha en kunde eller leverandør.Artikkelregisteret har ikke mulighet for lagerstyring,og det er kun et gruppe-felt til statistikkbruk.Bokføringen er litt sær, og det tok litt tid åfinne ut av den. Leverandørfakturaer registreresunder et eget menyvalg, og betalingen avden samme leverandørfakturaen registreresunder et annet menyvalg. Det er også et egetmenyvalg for registrering av innbetalinger, oget fjerde menyvalg for registrering av bilag sombare går mellom hovedbokskonti. Det tar noklitt tid å bli vant til denne varianten, men detfungerer sikkert med litt øvelse. Kanskje er dettil og med litt enklere for en som aldri har værtborti bokføring tidligere.Fakturamodulen er enkel å bruke,og du kan opprette nye kunder ogvarer direkte fra registreringsbildet.Rapportene er ganskegode, og det er mulighetfor drill-down, dvs. at72P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6Varenr: 3CRWER200-75-ME


t e s t e rLodoPris: Serverleie pr. år: kr 2 400 (3 000 inkl.mva.) (obligatorisk, inkl. begrenset brukerstøtte)karakter5,3Pluss: Gratis kildekode, fungerer med de flestenettlesere og operativsystemerMinus: Noen tekniske feilmeldinger, trenger etbedre brukergrensesnittMenyen i FirstOffice Startman kan bore seg ned til detaljene som dannergrunnlaget for sumlinjene. Det er mulig å skriveut både til skjerm og skriver.Programmet blir litt bedre for hver gang vitester det, men det taper en del på manglendeinnebygget hjelp. Demoversjon er tilgjengeligfra hjemmesiden, og vi anbefaler at du prøverbilagsregistreringen for å se om du liker den førdu bestemmer deg.FirstOfficeProfessionalkarakter6,3Pris: kr 4 495 (5 619 inkl. mva.) Vedlikehold pr.år: kr 1 800 (2 250 inkl. mva.) (obligatorisk, inkl.brukerstøtte)Pluss: Bra rapporter, kundeoppfølging, støtte forMac OS X og LinuxMinus: Manglende integrert hjelpFirstOffice Professional er storebroren til FirstOfficeStart. Installasjonen er lik som i Startversjonen.Kunde, leverandør og varebildet harmye mer informasjon i denne versjonen. Det erogså støtte for varelager.Hvis du har mange kunder og sender utmange tilbud, kan dette programmet være noefor deg. Har du i tillegg kunder i utlandet somdu ringer ofte, kan det være kjekt å ha Skypeintegrasjoni programmet. Bokføringen er tilnærmetlik den du finner i Start-versjonen, sådu bør nesten laste ned demo-programmet ogprøve den selv.Brukerstøtten har blitt utvidet til å ogsåomfatte online chat. På hjemmesidene kan dufinne et par undervisningsvideoer, og dette ernoe de vil satse mer på i fremtiden. Den medfølgendeBegynnerguiden har økt til 27 siderfor å dekke den ekstra funksjonaliteten. I CRMmodulenhar du fått mulighet for å sende SMStil kundene dine. FirstOffice Professional kandriftes eksternt. Det må da installeres en egenklient på PCen som skal være arbeidsstasjon.Det er også mulig å kjøre klienten på «mobiltelefonene»Nokia Communicator eller E61, slikat du kan ta imot ordrer eller skrive ut fakturaernår du er hos kunden.Du finner et epost og konferansesystemder du kan sette opp et fullverdig intranett, ogkalender og gruppekalender for å holde ordenpå dine egne avtaler og se om de andre i bedriftener ledige for møter etc.Lodo er et web-basert regnskaps-, fakturerings-og lønnssystem som er utviklet av ArntTelhaug. Det spesielle med Lodo er at det erOpen Source og ble sluppet ut til massene tidligerei år. I praksis betyr det at du kan gjørehva du vil med kildekoden til systemet. Hvis duklarer å installere og drifte det selv, er det gratis.Systemet baserer seg på PHP5, MySQL 4.1 ogApache web-server. I denne testen har vi dogvalgt å forholde oss til at vi leier plass på Lodoserverenfor kr 200 pr. måned, slik at vi alltid ersikret siste versjon, et system som fungerer ogsikkerhetskopi i tilfelle noe skulle skje.For å bli Lodo-bruker må du registrere degpå www.lodo.no. Den første måneden er gratisslik at du kan prøve systemet. Etter at vi hadderegistrert oss, fikk vi en melding fra Arnts koneom at vi kunne begynne å bruke systemet. Vible tilbudt litt komme-i-gang hjelp per telefoneller via Skype. Vi fikk også tilbud å kjøpe ethalvdags kurs i Oslo.Arnt anbefaler at man kjører med 2 eller 3skjermer på klient-PCen. Da kan du f.eks. haLodos registreringsbilde på en skjerm, rapporterpå en annen og Excel på den tredje. LCDskjermer har blitt ganske rimelige, så det er etBilagskonfigurering i Lodo.P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6 73


t e s t e rR e g n s k a p s p r o g r a m m e r«Det er ingen heksekunst å føre regnskapet selv, ogdet er mange som er villige til å hjelpe deg i gang.»godt tips. I tillegg trenger man flere skjermkorti samme PC, og det kan jo være en tekniskutfordring, enten man kjører Windows ellerLinux. Web-baserte systemer har den fordelenat det er enkelt å dra de forskjellige vindueneeller applikasjonene rundt på forskjelligeskjermer. Tradisjonelle programmer har oftehatt alle vinduene sine inne i et hovedvindu.Du kan selvfølgelig dra hovedvinduet ut overflere skjermer, men følelsen blir ikke helt densamme.Også Lodo har brukerveiledningen på web.Ikke alle områder er ferdig dokumentert, og dastår det «Ta kontakt for veiledning». Det somikke er så bra, er at det er en del udokumentertefelter hvis funksjoner ikke er helt åpenbare. Deter ingen innebygget hjelp tilgjengelig for feltenei programmet. Vi kan håpe at dokumentasjonenblir bedre i fremtiden. På www.lodo.nofinner vi «Hovedprinsipper i regnskapsføring».Her kan du finne en veldig forenklet oversiktover hva bokføring går ut på og hvordan dukan bruke Lodo til dette.Brukergrensesnittet er enkelt, men ikke såveldig vakkert. Bilagene registreres ved å trykkepå knapper for de ulike bilagsartene, avhengigav om beløpene går inn eller ut. Selve bilagsregistreringener grei nok så lenge alle kontoene/Spesifikasjoner og karaktererProgram 24SevenOffice 24SevenOffice Agro Økonomi Ajour Ajour daTax Duett ØkonomisystemUtgave Start+ Premium Regnskap ogFakturaOffice Komplett Online Office TotaløkonomiStandardRegnskap ogfakturaPris 0 0 3 100 995 995 1 990 5 200 1 995Vedlikehold pr. år 1 788 6 000 900 650 4 130 1 428 2 036 1 200 obligatorisk? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja inkl. brukerstøtte? Nei Nei (6 000 pr. år) Ja Nei Nei Ja Ja JaLeverandør24SevenOfficeLtd24SevenOfficeLtdFirstOfficeAgrodata AS Ajour Data AS Ajour Data AS Mamut ASA Daldata AS First OfficeNorway ASTelefon 35 58 30 10 35 58 30 10 33 07 19 80 52 83 00 31 52 83 00 31 23 20 35 00 62 48 26 00 67 11 69 69Web 24sevenoffice.no 24sevenoffice.no agro.no ajour.no ajour.no mamut.no duett.info firstoffice.noKaraktererVektKomme i gang 10 9 9 8 8 8 9 6 7Brukervennlighet 20 8 8 8 8 7 9 9 5Funksjonsinnhold 20 5 9 7 8 8 9 7 6Fakturering 15 8 8 7 7 7 8 8 7Rapporter 10 7 7 8 8 8 7 9 8Dokumentasjon 10 7 7 5 6 6 7 5 8Innebygget hjelp 8 0 0 8 9 9 6 7 0Pris 7 7 2 7 10 3 7 5 6Sluttkarakter 100 6,6 7,0 7,3 7,9 7,2 8,1 7,3 6,0(Alle priser er ekskl. mva.)kundene/leverandørene er opprettet før dubegynner. Hvis du må opprette noe underveis,må dette gjøres i Oppsett-menyen. Du kan hadenne åpen i et annet vindu og utføre opprettelseneder. Når du kommer tilbake til bilagsregistreringsbildet,må du friske opp dette førden nye kontoen dukker opp i listen.Rapportmenyen er ganske uoversiktlig. Herburde det være mulig å gruppere menyene påtittel og heller åpne et nytt vindu for input avutvalgskriteriene for den valgte rapporten. Slikdet fungerer nå må man lete gjennom ganskemange linjer med tekst for å finne den rapportenman er ute etter. Rapportutvalget inneholderdet man trenger, i tillegg til noen knappermerket «Rapport 6/7/8/9/10» som ikke ser uttil å produsere noe som helst.Faktureringen var ingen umiddelbar suksess.Til slutt klarte vi å lage en faktura, men for åfå den ut i PDF-format, måtte vi kjøre en oppfriskningav Internet Explorer-vinduet etter atvi hadde fått opp PDF-URLen. Når vi prøvdemed Mozilla i stedet, fungerte dog alt som detskulle. Mva-oppgjørsrapporten ble ikke riktig,men Arnt sier at man må bruke Altinn til dette.Lodo har potensiale til å bli et bra system, mendet trenger mer testing, bedre dokumentasjonog et bedre brukergrensesnitt.Mamut Office StartPris: kr 1 890 (2 362 inkl. mva.)Vedlikehold pr. år: kr 1 188 (1 485 inkl. mva.)(obligatorisk, inkl. brukerstøtte)karakter7,8Pluss: Bra rapportgenerator, bra bilagsregistrering,mye funksjonalitetMinus: Purring burde vært med i Start-pakkenMamut Office Start leveres av Mamut, og hardet som trengs for å fakturere og føre regnskapi tillegg til moduler for kundeoppfølging,nettbutikk, osv. Serviceavtalen inkluderer egetnettsted. Mamut Office skiller seg fra daTaxved at den retter seg mot større bedrifter,som har større behov for kundeoppfølging,CRM. Vi har testet versjon 11 som ble sluppet imidten av august.Forskjellen mellom Start og Standard er idenne testens sammenheng, at Start manglerpurremodulen. Til gjengjeld er den kr 1 000rimeligere. Det er flere forskjeller, men dissekan du lese om på hjemmesidene til Mamut.De som har behov for purring bør derfor velgeStandard.Installasjonen er litt omfattende da det måopprettes både bruker og klient, samt sendesen registrering til Mamut. En nyutviklet veiviserloser deg gjennom dette, men det er mangespørsmål å ta stilling til. Du kan f.eks. velgeå bruke samme bilagsnummerserie for allebilagsarter. Når du har besvart alle spørsmålene,jobber programmet en liten stund med åklargjøre databasen for din klient.Start74P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6


t e s t e rtrenger i din egen bedrift.Mamut Office er glimrende for de som harmange kunder. Ordre/faktura- og regnskapsfunksjonalitetener god. Tilleggsfunksjonenefor tilbud og kundepleie gjør at programmetogså egner seg godt for prospektering og oppfølgingav avtaler m.m.Mamut OfficeStandardkarakter7,9Pris: 2 890 (3 612 inkl. mva.) Vedlikehold pr. år: 1908 (2 385 inkl. mva.) (obligatorisk, inkl. brukerstøtte)Pluss: Bra rapportgenerator, bra bilagsregistrering,mye funksjonalitet.Minus: Litt høy pris på vedlikeholdetI Mamut kan du registrere de ansattes kompetanse.Det følger med et opplæringsprogram på mets basisfunksjonalitet. I denne versjonenCD-ROM som går raskt gjennom basisfunksjonaliteteni systemet. To hefter får deg i gang: knappene som dekket hele skrivebordet er blitthar de forbedret brukergrensesnittet. De store«Kom i gang med Mamut!» og «Evaluering av erstattet med en brukervennlig meny på venstreside. Skrivebordet brukes nå i stedet til åMamut» som blant annet inneholder øvelser.Det er også tre omfattende brukerhåndbøker gi informasjon og vise arbeidsflyten. Det helevedlagt. Den innebygde hjelpen er grei. Vi kan konfigureres av brukeren slik at du enkelthadde ingen problemer med å registrere bilag kan få rask tilgang til den informasjonen som eretter å ha sett gjennom opplæringsprogrammet.I ansattregisteret har du fått mulighet til åviktig for deg.Opprettelse av kunder, varer og ordrer registrere kompetansen til den enkelte ansatte,samt generering av fakturaer, er veldig enkelt i hvilke kurs vedkommende har fått tilbud omMamut Office. Det hele er ganske intuitivt. Vi og hva som er fullført. Du kan søke på dennetror det vil gå raskt å sette seg inn i program-informasjonen for å finne kompetansen duFirstOffice Lodo Mamut Mamut Matrix Uni Økonomi Visma AvendoProfessional Office Start Office Standard Økonomisystem V3 Start Økonomi 404 495 0 1 890 2 890 1 490 890 2 9901 800 2 400 1 188 1 908 480 1380 / 828 1 800Ja Ja Ja Ja Nei Ja NeiJa Begrenset Ja Ja Ja Ja / Nei JaFirst OfficeNorway ASLodo Mamut ASA Mamut ASA Matrix Data Uni Micro AS Visma AvendoAS67 11 69 69 95 84 56 44 23 20 35 00 23 20 35 00 33 06 29 15 56 59 91 00 020 23firstoffice.no lodo.no mamut.no mamut.no matrix.no unimicro.no vismaavendo.no7 6 7 7 9 6 76 6 8 8 7 7 77 6 7 8 6 7 87 6 8 8 7 8 88 6 9 9 7 8 88 3 9 9 7 8 80 0 7 7 7 7 85 7 7 6 10 9 76,3 5,3 7,8 7,9 7,2 7,4 7,6Mamut Office Standard leveres av Mamut,og tilsvarer lillebroren Mamut Office Startmed diverse tillegg. Denne versjonen er tusenkroner dyrere og har høyere vedlikehold. Fordette får du bl.a. mulighet for purring, factoringog automatisk remittering. Verktøyenefor kundeoppfølging er også litt bedre, samtat du kan ha en større nettbutikk. Videre får dumer automatisering av aktiviteter og arbeidsflyt.Har du ikke bruk for alt dette, bør du velgeStart-versjonen i stedet.MatrixØkonomisystemkarakter7,2Pris: kr 1 490 (1 862 inkl. mva.) Vedlikehold pr. år:kr 450 (562 inkl. mva.) (frivillig, inkl. brukerstøtte)Pluss: Rask installasjon, lav pris, billig vedlikehold,brukervennligMinus: Begrenset funksjonalitetMatrix Økonomisystem leveres av MatrixData og består av moduler for regnskap ogfaktura. Prisen er rimelig både for anskaffelseog vedlikehold. For ytterligere en tusenlappkan systemet leveres i klientversjon. Dessutenfinnes det en tilleggsmodul for timeregnskap.Fakturadelen kan også leveres separat for kr890 + mva.Testens raskeste installasjon gikk unna pånoen sekunder! Det var problemfritt å finnefrem til menyvalgene for registrering av kunder,leverandører og varer. Det finnes flere forskjelligekontoplaner å velge mellom, avhengig avselskapstype.Dokumentasjonen består av en middels tykkbok som forklarer litt om regnskap og begreperfør den fortsetter med bruken av programmet.Matrix Data opplyser at dokumentasjonensnart vil foreligge som PDF-fil slik at det blirenklere å holde den oppdatert når ny funksjonalitetlegges inn i programmet. Den inne-P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6 75


t e s t e rR e g n s k a p s p r o g r a m m e rAGRO gruppenetsamarbeidmellom:AGRODATAAS-AGROMATICAS-LINDHOLTDATA-ALLINFOASAGRO ØkonomiRegnskapsprogram forsmå og mellomstorebedrifter.Komplett system medårsoppgjør, selvangivelseog elektronisk leveringtil ALTINNFull reskontro,99 avdelinger og99999 prosjekter istandardversjonen.Enkelt, kostnadseffektivt ogfleksibelt.Derfor har 328 regnskapskontorog vel 4000 enkeltbedriftervalgt oss somleverandør.NYHET!INTEGRASJON MOTGRUNNBOKA!FINN EIER AV EN GITTEIENDOM ELLEREIENDOMMENE TIL EN GITTPERSON!Åpningsbildet til Matrix viser regnskapsresultatet i bakgrunnen.PRIS:Regnskap fra kr. 1.500,-Faktura kr. 1.600,-Årlig brukeravgift:Regnskap fra kr. 500,-Faktura kr. 400,-Skatt kr. 500,-(+ mva)- vi reduserer dinekostnader !AGROdata VestHamna 206100 VoldaTlf.: 70 07 66 67Fax: 70 07 85 67e-post:vest@agro.noAGROdata ØstKopstadveien 33180 NykirkeTlf.: 33 07 19 80Fax: 33 07 80 03e-post:ost@agro.nowww.AGRO.noStatusbildet i Uni Økonomi V3 Startbygde hjelpen er tilfredsstillende, og skjermbildeneer intuitive og enkle å arbeide med.Du finner en oversikt over nye funksjoner ogrettelser på Hjelp-menyen. Det har blitt bedrestøtte for å sende dokumenter og meldingervia epost (virker fint med Thunderbird og sikkertOutlook også), det er gjort diverse endringerfor å tilfredsstille den nye bokføringslovenog det er foretatt små rettelser og justeringermange steder.Bilagsregistreringen er litt uvant da man måskrive inn hovedbokskontoen for kunder ellerleverandører (kan forkortes til K eller L) før mankan registrere reskontronummeret. Det blirdog fort en vane. Programmet støtter bruk avavdeling, men mangler prosjektregnskap.Faktureringen er enkel og grei. Rapporteneer tilfredsstillende, men ikke så vakre. Programmetegner seg godt for de som bare vil ha etrimelig regnskaps- og fakturaprogram som detgår raskt å komme i gang med.Uni Økonomi V3Startkarakter7,4Pris: kr 890 (1 113 inkl. mva.) Vedlikehold pr. år: kr1 380 / 828 (1 725 / 1 035 inkl. mva.) (obligatorisk,inkl. / ekskl. brukerstøtte)Pluss: Rimelig, rapportgenerator, funksjonalitet.Minus: Litt kronglete installasjonUni ØkonomiV3 Start leveres av Uni Micro AS,og inngår i en løsning som kan følge selskapetditt fra oppstart til børs. Vi har sett på modulenefor regnskap og faktura, men selskapethar moduler for blant annet lønn, eiendomsforvaltning,abonnementtjenester og butikkdata.Nettbutikk og remittering er blitt standard i V3Start f.o.m. juli. I tillegg finner du nyheter somavansert salgsanalyse, miljøavgiftsberegningog sanntids dataanalyse med Excel. Trengerdu mer funksjonalitet kan du installere en nylisensnøkkel.76P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6


t e s t e rR e g n s k a p s p r o g r a m m e r1. september ble prisen redusert fra kr 2 000til kr 890. Vedlikeholdsavtale med brukerstøtteer obligatorisk det første året, men kan endrestil kun vedlikeholdsavtale fra år to. Med denneprisreduksjonen blir V3 Start det testens rimeligsteprogramsom benytter seg av MicrosoftSQL Server eller MSDE. Den medfølgendedokumentasjonen forklarer grundig, men teknisk,om alt som må gjøres for å konfigureredatabasen din hvis du allerede har den installert.Da vi startet programmet for første gang, måttevi angi databasetilkobling og opprette en klient.Dette tok litt tid, men det er ikke meningen atdu skal gjøre det mer enn én gang. Start-versjonenhar støtte for to klienter. Som en følge avprisreduksjonen leveres det ikke trykte brukerveiledninger,men all dokumentasjonen liggerpå installasjons-CDen. Brukerstøtte kan utføresved at leverandøren kan fjernstyre kundens PC.Opprettelse av kunder og leverandører gikkgreit, og bildet for bilagsregistrering var raskt ogeffektivt å arbeide med. Det er mulig å registrerebilag på tre forskjellige måter: Debet/kredit,fortløpende og standard. Du kan også lageunderregnskaper ved å bruke 4 dimensjoner:prosjekt, avdeling, ansvar og område. Dette ernok mer enn de fleste småbedrifter trenger, menman kan jo bli stor en gang i fremtiden. Fakturarutinenhar en logisk oppbygging, og det eringen vanskeligheter med å lage tilbud, ordrerog fakturaer. Det er flere blanketter å velgemellom, og du kan lage dine egne.Det eksisterer ASP-løsninger for å kjøre systemeti dag, men i løpet av året vil det kommeen web-klient slik at selgere kan aksessere systemetfra veien, eller du kan ta med deg bilagspermenhjem og bokføre litt hvis været blirdårlig. Programmet har selvstendige vinduersom gjør at det egner seg godt for kjøring påmaskiner med flere skjermer.Vårt valgn I denne testen har vi lagt størstvekt på å undersøke egenskaper forgrunnleggende regnskap og faktura,brukervennnlighet og funksjonalitetsamt programmenes dokumentasjonog hjelp med tanke på nybegynnere.I tabellen finner du våre karaktererfor de viktigste områdene vi harsett på.Mens vi i andre sammenlignendetester ofte kan utpeke en tydeligvinner, er det vanskeligere når detgjelder regnskapsprogrammer.Det er store variasjoner i funksjonsinnhold,og svært forskjelligemåter å løse oppgavene på.Tilgjengelige tilleggsmoduler ogmulighetene for å vokse videre medløsningen spenner over et stortområde.Likevel kan vi gi et klart svar påhvilken løsning vi ville ha valgt hvis vidrev en liten virksomhet og ville føreregnskapet selv, uten bakgrunn somregnskapsfører:Som forrige gang vi testetregnskapsprogrammer, har vi værtinnom mange produkter medgode løsninger, og det er fortsattveldig jevnt. Likevel er det fortsattdaTax Totaløkonomi Standard somforsvarer posisjonen som Best i test.Programmet har høy funksjonalitet,gir mye for pengene og er sværtbrukervennlig.Ikke langt unna i samme kategori,vil vi nevne Ajour Office Komplettsom både er rimelig og har veldiggode hjelpefunksjoner samt AgroØkonomi og Matrix som er enkle,rimelige og effektive programmer.Blant de mer omfattendeprogrammene vil valget etter vårvurdering stå mellom Mamut OfficeFirmatermometeret viser temperaturen til bedriften i øyeblikket.Visma AvendoØkonomi 40karakter7,6Pris: kr 2 990 (3 737 inkl. mva.) Vedlikehold pr. år:kr 1 800 (2 250 inkl. mva.) (ikke obligatorisk, inkl.brukerstøtte)Pluss: Sjekkliste for å føre ditt eget regnskap, opplæringsfilmerMinus: Litt treg installasjonØkonomi 40 leveres av Visma Avendo AS, ogbestår av moduler for regnskap og faktura.Også dette programmet benytter SQL ServerStandard (Start hvis du ikke trengerpurring), Visma Avendo Økonomi40 og Uni Økonomi V3 Start. DuettØkonomisystem er også et veldigbra program, men havner rett bak deandre pga. den noe høyere prisen.FirstOffice er det eneste i testen somkjører på Mac og Linux.Av de web-baserte løsningeneviser det seg at 24SevenOffice Start+er et mye mer ferdig system ennLodo. Ulempen er begrensningen iStart+ på 500 bilag som taler til Lodosfordel. Vi føler også at web-grensesnitter bedre enn fjernstyring av enannen PC, og ser at flere planleggerslike løsninger fremover.Til slutt vil vi bare gjenta at det kanlønne seg å teste ut demoversjonenepå egen hånd og se på de funksjonenesom er viktigst for deg.som database, og MSDE blir derfor installertsammen med programmet. Databasen blirstartet hver gang operativsystemet startes, såden tar en del av minnet i maskinen din selv omdu ikke kjører regnskapsprogrammet. Du kanhøyreklikke på database-ikonet i oppgavelinjenfor å avslutte kjøringen hvis maskinen dinslipper opp for ressurser.Under installasjonen kan du skrive ut ensjekkliste over ting du må tenke gjennom førdu begynner å føre ditt eget regnskap. Det kanvære vel anvendt tid å gå gjennom denne listenfør du begynner. Selve installasjonen tar litt tid,men er smertefri.Du oppretter en regnskapsklient ved førstegangs oppstart av programmet. En veiviserhjelper deg gjennom prosessen med å velgestandardregistre. Den medfølgende dokumentasjonenbestår av en bok med harde permersom du kan lese på sengen, samt et «Kom igang»-hefte. Den innebygde hjelpen er god.Siden sist har Visma utviklet noen opplæringsfilmersom du får tilgang til via «Visma AvendoInfoline» når du logger deg inn i programmet.Visma har flere måter å registrere bilag påavhengig av hva du foretrekker. De har i dennye versjonen lagt inn oppdaterte rapporteriht. den nye bokføringsloven, nye aldersfordeltereskontrolister og gitt hele programmeten generell oppfriskning. Resultat har blitt bra.Du kan lage tilbud og sende til kundene førdu overfører tilbudet til ordre og faktura. Deter enkelt og raskt å opprette kunder og varer.Ordreregistreringen er selvforklarende og fakturaeneskriver du ut på et øyeblikk. Du harogså mulighet for å lage samlefakturaer.78P C W O R L D N O R G E N R . 1 0 - 2 0 0 6

More magazines by this user
Similar magazines