13.07.2015 Views

MINNEORD EGIL HOVLAND 15.februar 2013 ... - Den norske kirke

MINNEORD EGIL HOVLAND 15.februar 2013 ... - Den norske kirke

MINNEORD EGIL HOVLAND 15.februar 2013 ... - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Egil Hovland hadde stor energi med mange jern i ilden. Synnøve var både enmusikalsk rådgiver og skapte rommet Egil kunne utfolde sin musikalske vitalitetog energi i. Energien ble raust delt med mange, og var levende til stede ifamilien også. Det er mange minner om en pappa som var til stede hos barnasom lekekamerat og rådgiver, som forsyner av all slags sjømat og storemengder sopp. Hans musikalske lek med barnebarna rundt Løvejakten var ethøydepunkt i storfamiliesamlingene. Egil var en raus person som interesserteseg for alle, og inviterte mange inn i sitt liv og hjemmet sitt. Det var et åpenthjem der Synnøve tok imot Egils spontane bekjentskaper til musikk, måltid ogprat.For dere var Egil Hovland en mann og pappa, svigerfar og farfar og oldefar. Foross andre var Egil Hovland "en av de betydeligste, mest allsidige, mestproduktive og hyppigst fremførte komponister i nyere tid", for å sitere StoreNorske Leksikon. Nærmere 1000 verk er registrert hos Tono, og mange av dembrukes av musikere og alminnelige mennesker hver eneste uke over helelandet, og i mange andre land.Hovlands musikalske frodighet og spennvidde var svært stor med kvalitet i alleledd. Men hans glede over å være sammen med mennesker i alle aldre, ogsærlig barn, gjorde at han på en unik måte løftet nåtidig musikk ut avkomponistens egne noteark og ut til folk. Selv sa han: "Kløften mellomkomponisten og lyttere var blitt så stor at det ikke kunne fortsette....Jeg villegjerne få mennesker i tale, og musikk er mitt morsmål. Det ble klart for meg atjeg måtte snakke enklere, vennligere, gjerne mer romantisk".Så ble Egil Hovland - landets ledende organist, ledende person i Musica Sacra,sterkt inspirert av gregorianikk og mester Johan Sebastian Bach - den som2


åpnet kirkens dører slik at musikk fra mange tradisjoner fikk plass i rommet ogtusenvis av barn, ungdommer og voksne kunne snakke med ham og forstå ham.Den musikalske revolusjonen Den norske kirke har gjennomført i min levetid ogsom har skapt et unikt musikalsk uttrykk som svært mange kirker i vår del avverden lengter etter å oppleve, ville neppe vært mulig uten Egil Hovlandspersonlige innsats.Det må ha vært slik at hans rause, romslige og menneskevennlige personlighettvang fram et musikalsk mangfold i den kirken han ga sitt liv og sin skaperkrafttil. Han bidro selv med svært mye kvalitetsmusikk og fant bærekraftige tekster.Hans egen storhet forhindret ikke at han så andres storhet og potensiale, tvertom var han så stor som menneske og som musiker at han ga andre rom og såandres kvaliteter. Han åpnet kirken for oss som drev Forum Experimentale,stiftet Kirkelig Kulturverksted og bar med oss Ten Sing og Crossing-kulturen,alle dem som drev med korsang, kirkespill og instrumenter, han spilte for Dennordisk-katolske kirke og de som likte bedehusmusikk og Åge Samuelsen. Detkunne vel være vekslende kvalitet på det som kom. Men Egil Hovlands raushetholdt oss alle inne i kirken og gjorde det mulig for oss å leve i hans egen musikk,som etter 30 år og kontinuerlig bruk fortsatt gjør oss levende.Egil Hovland gjorde kirkerommet større slik at den spedeste barnestemme, denmest skolerte musiker, den sangglade menighet og alle liturger kan fyllerommet med språket han elsket: musikk.På vegne av Den norske kirke lyser jeg fred over Egil Hovlands minne.3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!