Årsrapport 2008 - Røde Kors

rodekors.no

Årsrapport 2008 - Røde Kors

2008ÅrsrapportFoto: Tone TveitRøde Kors Telemark


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kHjelp oss å hjelpe!Kjernen i Røde Kors-arbeidet er frivilligheten og den lokaleinnsatsen, forankringen i lokale behov og vilje til innsats.Lokal kunnskap til sitt nærmiljø er en viktig ressurs. Mangesteder i Telemark er lokalt Røde Kors med å skape de møteplassenesom eksisterer utenom jobb og skole. Det er enegenverdi når folk gjør en innsats for fellesskapet og forandre. Det at mennesker gir av tiden sin og engasjementetsitt til andre eller en sak de brenner for er viktig for helesamfunnet. Den hjelpen som en røde korser gir til et annetmenneske, kan være avgjørende og det viktigste i livet fordenne personen.For å unngå at de lokale ildsjelene sliter seg ut er det viktigat vi får flere medlemmer. Med nye medlemmer og nyeimpulser, vil Røde Kors-arbeidet utvikle seg. Medlem kan envære, selv om en ikke ser seg i stand til å gi all verdens tidpå frivillig arbeid i og for Røde Kors. Ved å gi litt av sin tidtil frivillig arbeid, får en tilbake mange opplevelser og godemøter. Støttemedlemmene utgjør også en viktig gruppe i vårorganisasjon. Ved å betale kontingent støtter mange vårtarbeid økonomisk og moralsk.2008 har vært et aktivt Røde Kors år i Telemark. Denne årsberetningenomhandler bare en del av alle årets aktiviteter.På vegne av alle som styrer i Røde Kors, retter jeg en stor takktil alle våre frivillige og til de som støtter vårt arbeid. Detvarme engasjementet utgjør en forskjell for mange menneskerog vitner om ekte samfunnsansvar. Hjertelig takk!Tone Sissel Kise - styrelederDistriktsstyret 2008Distriktsleder:Tone Sissel KiseNestleder:Gøran SimonsenUngdomsrepresentant:Are SigurdsenOmsorgsutvalget:Kirsti TørbakkenUtvalg for internasjonalt arbeid: Gisle BroUtvalg for redning og beredskap: Thor ØyeTelemark Røde Kors distriktskontorDaglig leder:Gisle KavliAss.daglig leder:Eli C. DucrosAdm. leder:Line Wright LiaTelemark Røde KorsKvernhuset, Kverndalsgt. 7Postboks 361 Sentrum3701 SkienTlf: 35 90 55 00 Fax: 35 90 55 01E-post: dk.telemark@redcross.noInternett: www.rodekors.no/telemarkGrafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien2


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kSkuespillerMorten Jostad,her i Henry Dunantsskikkelse, var i 2008 medTelemark Røde Kors tilSolferino for å formidleRøde Kors budskapet.”En må gripes for å begripe”I Henry Dunants fotspor24. juni 2009 er det 150 år siden ”Slaget ved Solferino”.I 1859 braket over 100 000 soldater fra Frankrike ogSardinia sammen med like mange soldater fra Østerrikepå jordene mellom Milano og Verona i Nord-Italia. NapoleonIII av Frankrike vant slaget, men resultatet var nær40 000 døde, savnede og skadde. De skadde lå fullstediguten tilsyn strødd utover jordene. De gikk en ublid skjebnei møte.En liten sveitser fra Genève ved navn Henry Dunant haddereist langt for å møte den franske keiseren. Som næringsdrivendehadde han som mål å få fransk finansiering tilnoen store landbruksprosjekter i Nord-Afrika. Vel frammeved slagmarken ble han forferdet av synet av skaddesoldater. Dunant glemte sitt opprinnelige ærend og startetå verve lokalbefolkningen til sanitetstjenester for å lindrede skadde soldatenes piner.De vervede var de første frivillige innen sanitet og de førsteRøde Kors- frivillige. Vel tilbake i Genève stiftet HenryDunant Røde Kors. Selv gikk han en trist skjebne i møte.”Det hele startet i Solferino”Gisle Kavli i Telemark Røde Kors har på mange måter gjenfunnetHenry Dunant og de verdier som vår organisasjoner tuftet på. I løpet av 2008 var det mange fra TelemarkRøde Kors som i organiserte turer reiste til Solferino ogfikk et solid innblikk i hva dette stedet betyr for Røde Korslokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. ”En må gripesfor å begripe” er en gjennomgående tese for de som reisertil Solferino. Det ble i 2008 laget en arbeidsgruppe for godtilrettelegging av reiser til Solferino i Nord-Italia. Reiseninkluderer kunstneriske innslag for å få fram de tanker,utfordringer og mål vår grunnlegger hadde for snart 150år siden.3


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kRøde Kors Ungdom ønsker å bidra til at ungdom tar et aktivt valg i forhold til sin seksuelle helse.Sex så det svirRøde Kors Ungdom er vår ungdomsorganisasjon som skalbidra til økt fokus på og engasjement rundt ungdomsspørsmåli Norge og internasjonalt. Røde Kors ungdom iTelemark er også med på å sette humanitære spørsmål pådagsorden. I Nome sto internasjonalt arbeid i fokus i 2008.11 ungdommer herfra fikk påfyll av farger, varme og ekteengasjement da de i vinterferien besøkte Telemark RødeKors sin vennskapsforening Fajikunda Røde Kors i Gambia.De fikk et sterkt møte med det vår søsterforening i Gambiaog opplevde hvordan Røde Kors engasjementet utøvesmed mangelfulle ressurser.I Skien og Porsgrunn har ungdomsgruppene slått segsammen for å stå sterkere når fanesakene markeres. Nordmenner verdensmestere i ubeskyttet sex. Derfor får flereog flere klamydia og HIV. Røde Kors ungdom i Grenlandønsker å bidra til at ungdom tar et aktivt valg i forholdtil sin seksuelle helse. Gjennom hele 2008 var de sværtaktive på stands og forskjellige arrangement knyttet tildette temaet. På verdens Aids dag 1. desember viste desolidaritet med verdens HIV-positive og aidssyke.Gvarv Røde Kors, Kragerø Røde Kors og Hjartdal Røde Korshar også aktive ungdomsgrupper.6


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kAud Margareth Vøllestad er initiativtaker til leksehjelp i Drangedal Røde Kors og er selv en ivrig leksehjelper.Lærdom som våpenPå Røde Kors huset i Drangedal bøyes det i norske ogengelske verb, det legges til og trekkes fra i matteoppgaveneog det er opprettet ordensregler. Det lokale RødeKors stiller ikke bare huset sitt til disposisjon hver mandagslik at unge flyktninger får hjelp til leksene, men de bidrarogså til sosiale tiltak for brukerne av leksehjelpen.I Telemark gir Røde Kors leksehjelp til norske barn og unge,unge flyktninger og voksne flyktninger. Det er opprettet12 leksehjelpsgrupper som har høyst forskjellig karakter. IGjerpen og i Lunde er leksehjelpen et tilbud til alle barn inærmiljøet, mens i Drangedal er leksehjelpen primært ettilbud til unge flyktninger. Felles for alle steder er at leksehjelperneer frivillige og at selve leksehjelpen er frivillig.Leksehjelpen skal bidra til at alle elever får mulighet til åta den utdannelsen de vil, og dermed få praktisere et yrkesom er i samsvar med den enkeltes interesse og evner,uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Leksehjelpener også en kombinasjon av faglig hjelp og sosialt samvær.Røde Kors leksehjelp har i 2008 vært et tilbud i Seljord, Bø,Sauherad, Notodden, Rjukan, Nome, Drangedal og Skien.8


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kBesøkstjenesten til Nissedal Røde Kors Hjelpekorps er klar til å ta steget inn i enda flere hjem.Foto: Geir Ufs, geir.ufs@vtb.noRinger på dører!Vi vil gjerne besøke flere! I 1999 startet Nissedal Røde Korshjelpekorps med besøkstjeneste. Aktiviteten kom i gangfordi en både trodde og visste at det var en del personer ikommunen som var ensomme. I dag har det lokale hjelpekorpsetni aktive besøksvenner som alle har gjennomførtkurs og skrevet under på taushetsplikt, for det som blirsnakket om skal være mellom brukeren og besøksvennen.Laila Setane er en av de aktive besøksvennene i Nissedal.Etter at hun ble enke, har hun selv fått mye tilbake ved åsnakke med folk som har lyst på besøk. Laila Setane sierhun har hatt god tid til å vere besøksvenn. I løpet av defem årene hun har vært aktiv, har hun besøkt tre brukere.I alle tilfellene har de passet godt saman.Besøkstjenesten er for alle som ønsker det, ikke bare forde eldre. I tillegg til å snakke sammen, kan partene ta enkjøretur eller stikke innom et arrangement som brukerenkanskje ikke har lyst til å reise på alene.- Vi skal være en venn, poengterer Setane med et smil.Over hele Telemark møter besøksvenner fra Røde Korshver dag mennesker som føler seg isolert og ensomme. Defrivilliges innsats bidrar positivt til en bedret helse for desom får besøk for forsking viser at sosial nettverksbyggingfremmer folkehelsen.Aktive Røde Kors besøksvenner møter vi i dag i Kragerø,Bamble, Porsgrunn, Gjerpen, Skien, Drangedal, Nissedal,Nome, Bø, Notodden og på Rjukan.9


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kRøde Kors sprer kunnskapom førstehjelp!Den første hjelp!Røde Kors-bevegelsens fremste mål er å hindre og lindremenneskelig lidelse. ”Lær å hjelpe” var mottoet for denesten 1500 mennesker som deltok på førstehjelpskurs iregi av Røde Kors i Telemark i 2008.Livreddende førstehjelp er grunnpilaren i vårt frivilligearbeid og har vært det siden slaget ved Solferino i 1859.De fleste Røde Kors lokalforeningene i Telemark tilbyrkortere kurs i førstehjelp for bedrifter, kommuner ogandre organisasjoner. ”30- timers kurs” er obligatorisk forde som ønsker å bli aktive innen blant annet hjelpekorps.Dette kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.For allerede aktive Røde Kors hjelpekorpsere kreves deten re-godkjenning hvert tredje år. Dette for å vedlikeholdeog løpende oppdatere førstehjelpskunnskap. RødeKors oppfordrer alle til å lære seg livreddende førstehjelp.Sanitetstjeneste og det å kunne hjelpe skadede menneskermed grunnleggende førstehjelp og omsorg, er avgjørendekunnskap den dagen vi trenger å redde liv.12


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kForeldreløse barn, barn som lever med hiv/aids, barn som kommer fra voldelige hjem – alle blomstrer opp på Røde Kors leir.Fra Telemark til Sør-AfrikaHjelpe for å lære! Det å dele på kunnskap og erfaringer liggertil grunn i samarbeidsavtalen som i 2008 ble inngåttmellom Telemark Røde Kors og Mangaung Røde Kors i SørAfrika. Målet med samarbeidet er å utveksle mennesker,ideer og aktiviteter til glede for organisasjoner og de ulikenettverk Røde Kors er knyttet til. Et internasjonalt distriktssamarbeidforstås som et langsiktig samarbeid mellomet Røde Kors distriktsledd i Norge og et Røde Kors/RødeHalvmåneledd i et annet land. Samarbeidet skal være tilgjensidig nytte og bidra til å styrke og utvikle de involvertedistrikt slik at de kan nå prioriterte målgrupper med sineaktiviteter og sitt arbeid.Mangaung Røde Kors har hovedsete i byen Bloemfontein.De har store utfordringer knyttet til Hiv/aids, foreldreløsebarn og andre sårbare grupper. En delegasjon fra Sør-Afrika besøkte Telemark i 2008 og ble imponert over hvade så av Røde Kors aktiviteter her. Styreleder OlebogengThemba tror at samarbeidet med Telemark Røde Kors vilgi store muligheter for gevinst og ønsker at Telemark RødeKors kan hjelpe de med å bygge en velfungerende og sterkorganisasjon. Og når telemarkinger på tampen av 2008besøkte Sør-Afrika, var det bare begynnelsen på en langreise for et samarbeid som vil gi læring og kompetansebegge veier.13


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kUt på tur. I Midt-Telemark har samarbeid med Lunde Jeger og Fisk vært et viktig element i nettverksbyggingen for noen av våredeltakere i dette området.Bidrar til økt livskvalitetRøde Kors Nettverksarbeid legger til rette for at folk taransvar for egen utvikling innefor et sosialt fellesskap.Høsten 2004 startet Telemark Røde Kors opp med et nettverksguideprosjektfor å bidra til økt livskvalitet for tidligererusavhengige, psykisk syke og innsatte etter soning ogderes barn. Prosjektperioden varte ut 2007 og i periodenhar over 280 deltakere og nesten 80 ulike frivillige værtmed i prosjektet i større eller mindre grad. Resultatenefra prosjektperioden har vært så gode at dette prosjektethar gått over i en driftsfase i 2008. Nettverksarbeid finnesi følgende kommuner; Skien, Porsgrunn, Nome, Sauherad,Bø og Notodden.Gjennom å bruke frivillige som ”døråpnere” eller ”guider”i individuelt tilrettelagte aktiviteter og fellesaktiviteter,får deltakerne hjelp til å unngå sosial isolasjon. Røde Korsnettverksarbeid bidrar til å øke deltakernes sosiale kompetanseog oppbygging av nye, rus- og kriminalitetsfrie,sosiale nettverk.Mange deltakere har fått et nytt eller bedre sosialt nettverk.Flere er blitt frivillige og viktige ressurspersoner iRøde Kors, både innenfor nettverksarbeidet og på andreområder i organisasjonen.Brukermedvirkning er viktig og kan forstås ved at brukerenhar ansvar for både seg selv og fellesskapet og skal delta iplanlegging og gjennomføring av aktivitetene. Oppgavener å aktivisere – ikke passivt ”hjelpe”.14


År s r a p p o r t 2008Rø d e Ko r s Te l e m a r kDatakurs for seniorer på Bø Frivilligsentral.”Gir du din hånd – knytterfriviligsentralen bånd”Røde Kors driver flere frivillighetssentraler, og får mangepositive tilbakemeldinger på det. Bø Frivilligsentral ble tilfor åtte år siden. Bø Røde Kors tok kontakt med Bø kommuneog i løpet av et år var Bø Frivilligsentral et faktum.Frivilligsentralen har vært trygt forankret i Bø Røde Korsgjennom disse årene. Bø Røde Kors er også eier av BøFrivilligsentral, men Bø kommune eier bygget.Bø Frivilligsentral har rukket å bli en viktig aktør i kulturogorganisasjonslivet i bygda.Det er verdt å trekke fram den innsatsen frivillige ungegjør for de eldre i bygda. Tilbudet ”Datakurs for seniorer”har blitt en stor suksess for Frivilligsentralen. Her lærereldre å bruke PC, betale regninger over nett og ikke minst åholde kontakt med familie og venner på en ny måte.Bø Frivilligsentral er et godt verktøy for å møte Bøbygdasskiftende behov innen frivillig sektor.Etter to års målrettet arbeid klarte Seljord Røde Kors,Seljord kommune og andre lokale organisasjoner i kommuneni 2008 å få Kulturdepartementet med på å oppretteSeljord Frivilligsentral.En frivilligsentral i Seljord er siste tilskudd i en bygd ogkommune som allerede er helt i teten på landsbasis nårdet gjelder frivillig innsats. Daglig leder ble ansatt høsten2008 og har kontorplass på Granvin, men Frivilligsentralenvil benytte seg av lokaliteter rundt omkring i kommunen.Seljord Frivilligsentral er formet over samme lest som deni Bø, med Seljord Røde Kors som eier.15


Fly med VildandenLokale løsninger for lokale behovSkien – Bergen fra 635,-Skien – Stavanger fra 635,-Skien – Stockholm fra 665,-For booking:www.vildanden.notlf 35 59 94 00 ellerkontakt ditt reisebyrå.geiteryggen:kafe åpen hver dag!grAtiS parkering hverdag hele året.BBL BO-SERVICE AS er et håndverk/vaktmesterfirma som tilbyr tjenesterfor privatpersoner og borettslag/sameierKontakt oss – vi kan utføre det meste!BBL BO-SERVICE ASLeirvollen 27, 3736 SkienTlf. 47 80 30 80 / 41 45 99 90post@bo-service.no www.bo-service.no

More magazines by this user
Similar magazines