Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

natca.no

Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

flygelederen1 12lederenTil infoRunway Free på Røros.SIDE 8-9OFFSHORE: Innfører ADS-B SIDE 12-16ATM-REGELVERK: Tydelig nok? SIDE 19NORGE: Endrer luftrommet SIDE 20-22FOTO: JULIUS JAHRE SÆTHREflygelederenNUMMER 1 JUNI 2012 • ÅRGANG 40Heri opptatt NFF-NyttAnsvarlig redaktør: Andreas Lien RøeRedaktør: Tor Hogne PaulsenLayout: Frode AntonsenTrykk: GrøsetInnlegg, tips og henvendelser vedrørendedistribusjon sendes til:Flygelederenv/Andreas Lien RøeØvre Vikane 16 • 5304 HetlevikE-post: flygelederen@me.com,andreas.lien.roe@avinor.noNORSK FLYGELEDERFORENINGNORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATIONNorsk FlygelederforeningNorwegian Air Traffic Controllers AssociationPb. 141, 1330 FornebuTelefon: 64 82 04 30Telefaks: 64 82 04 31E-post: office@natca.nowww.natca.noE-post: webmaster@natca.noPå sin plass med et varskuNFF er på vei inn i en tid som i stor gradkommer til å forme norske flygelederesarbeidsframtid. Eksempelvis er tjenesteformpå en rekke flyplasser oppe til vurderinggjennom et eget prosjekt, innsparingerforsøkes realisert gjennom iPosisjon,Konsept ACC/APP vurderer blant annetantallet fremtidige kontrollsentraler oginnflygingskontroller, samt at Flysikringsdivisjonenvurderes skilt ut som egetaksjeselskap.Det er særdeles viktig at både disse oglignende prosjekter gjennomføres på en slikmåte at den faktiske kapitalen i Avinor — deansatte — blir tatt på alvor og føler trygghetrundt, og eierskap til, beslutningene som tas.Vi skal ikke mange år tilbake i tid før den stikkmotsatte kulturen rådet i konsernet, og medbakgrunn i Avinors fremtreden i flere sakerden siste tiden er det på sin plass med etvarsku.Et eksempel på dette er «Røros-saken»som omtales i dette nummeret. NFF jobberkontinuerlig for at alle involverte parter skalforholde seg til eksisterende avtaler ogrammeverk, og ønsker å påpeke at det ikke erakseptabelt å hoppe bukk over disse i jaktenpå kortsiktig gevinst.I Danmark skjer det også interessante tingom dagen: Naviair har så langt i 2012 hatt enbetydelig trafikknedgang sammenlignet medhva som var budsjettert for 2012. Dette harført til to ting: Naviair har nærmest over nattaendt opp med et overskudd av flygeledere,samt at de må kompensere for tapte driftsinntekterved å kutte kostnader. Oppsigelseav flygeledere er lansert som et mulig virkemiddeli forbindelse med den foreståendekostnadseffektiviseringen, men dette er ennåikke endelig bestemt.Vi i NFF er veldig privilegerte som harengasjerte og dyktige tillitsvalgte både på detlokale og sentrale plan. Men den virkeligestyrken hos NFF ligger i alle medlemmenesom hver dag produserer på høyt nivå ute påenhetene. Oppfordringen til dere er denne:Les NFFs avtalesamling slik at du får satt deginn i hvilke lover, regler og andre rammevilkårdu som ansatt er underlagt og skal forholdedeg til. I en stadig mer kostnads- oginnsparingsfokusert hverdag er slik kunnskapsærdeles viktig, både for deg som enkeltmedlemog for NFF som forening.NFFs styreRobert GjønnesOlav AadalKathrine NeremBendik HeggelundTom-Snorre SkaretChristian BergeSverre Ivar ElsbakAslak TollefsenThomas Hauglandformann1. viseformann2. viseformannsekretærkasserer1. styremedlem2. styremedlem1. vararepresentant2. vararepresentantsumpen • Gary ClarkWebmaster: Anders ForsethRedaksjonen avsluttet 6. juni 2012ISSN 0804-0397 (Trykt utgave)ISSN 1504-906X (Elektronisk utgave)CARTOONS USED WITH PERMISSION. SEE MORE AT WWW.SWAMP.COM.AU

More magazines by this user
Similar magazines