Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

natca.no

Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

NEPPE EPN: Detblir trolig amerikanskeUNDAF som skalutdanne norske flygeledereogså i 2013. Herfra EPN i Sverige.JESPER KROGH: Sjef for utdanning og trening.FOTO: TERJE DAHLSENG EIDEStatus:UtdanningFortsetter trolig hos UNDAF –med redusert kullstørrelse.FORNØYDSiden 2010 har norske flygelederelevergjennomført den institusjonelle delen avutdanningen ved UNDAF i USA. Så langt harskolen ferdigutdannet to kull, hvor henholdsvis12 og 36 elever startet, og det tredjeuteksamineres i løpet av forsommeren.Samarbeidet har ifølge sjef for utdanning ogtrening, Jesper Krogh, fungert svært bra.NFF blir ikke overrasket om Avinor ogsåneste år velger UNDAF, da ved å innløseopsjonen på 28 studieplasser for studiestarti 2013.Utdanner færre. De siste årene har kullstørrelsenblitt redusert fra 36 elever til 28,og fra 2013 kuttes antallet ytterlige til 24elever årlig. Dette er et resultat av ATM bemanningsoppdaterte behovs- og bemanningsprognose.Man tar utgangspunkt i enfaktaTall fra EPN-tiden3 Totall antall norske elever som begynte utdanning vedEPN: 1383 Antall elever som påbegynte OJT: 1243 Antall elever som bestod sertifisering: 923 Antall elever terminert Norge: 323 Prosentandel av elever som påbegynte EPN og til sluttble sertifisert som flygeleder: 66,67 prosentflygelederensuksessrate på 70 prosent, noe som vil tilsien nettotilførsel på 17 sertifiserte flygeledereper kull.– De siste årene har vi ligget på rundt 70prosent suksessrate, men går man litt lengertilbake så var vi nede på 60 prosent. Jegmener at med en ytterligere forbedret seleksjons-og rekrutteringsprosess, en kontinuerligutvikling av den institusjonelletreningen i tillegg til en mer optimal OJTfaseute på enhetene så burde det være fulltmulig å klare tall på 75-80 prosent suksessrate,sier Jesper Krogh og fortsetter:– 24 elever for meg er på mange måteret bedre tall enn 36. Det er viktig at vi klarerå følge opp de elevene vi har på en godmåte, samt at vi driver OJT på de enhetenesom er godt egnet til opplæring ut fra trafikkforhold,sammensetning av flygeledergruppen,tilgang på interesserte, motiverteog kvalifiserte instruktører og lignende.iPosisjon. Kostnadsbesparelsen ved denreduserte utdanningstakten realiseresgjennom iPosisjon-programmet «iPos02»,og verdien er estimert til 5,5 millionerkroner per år. Det som kan bli en utfordringer at Avinors bestillingsopsjon hos UNDAFer på 28 elever, mens de bare ønsker åbestille 24 opplæringsplasser når opsjoneneventuelt innløses 1. januar 2013.Jesper Krogh er dog optimistisk:– Prisen hos UNDAF er basert på etantall på 28 elever og ikke 24. Men UNDAFer meget fornøyd med vår tilstedeværelseog vil veldig gjerne at vi fortsetter å benyttedem, så jeg tror ikke de er interessert i åprise seg ut av markedet.Årets nøkkeltall. Ved søknadsfristens utløpden 15. april var det kommet inn 536 søknader,hvorav bare 300 søkere tilfredsstilte deformelle søknadskravene. Av disse var 40prosent kvinner; tidenes høyeste kvinneandel.Dessverre falt de fleste kvinnene fra iløpet av andre del av FEAST (First EuropeanAir Traffic Controller Selection Test).Bare åtte av de 51 som gikk videre tilintervju var kvinner, det vil si 16 prosent.– Eurocontrols analyser av FEAST-testenviser at «kjønnsdiskrimineringen» i testeneer svært lav sammenlignet med lignendetester for eksempelvis pilotutdanning. Mende sier videre at menn generelt scorer bedrepå romoppfatningstester, noe som utgjør enstor del av FEASTs testapparat. Men blant dekvinnene som kommer inn på studiet ersuksessraten like høy som hos menn, så forkvinnene er utfordringen å kommegjennom det første nåløyet FEAST utgjør,kommenterer Krogh.Møtes av psykolog. Avinor gjeninnførte ifjor bruken av psykolog på intervjudelen avopptaksprøvene. Dette ble ifølge Kroghgjort fordi man ønsker en styrket personlighetsvurderingav søkerne utover det de to28flygelederen 1 12

More magazines by this user
Similar magazines