Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

natca.no

Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

AFIS på Røros?20. februar ble NFF kjent med atAvinor ønsker å endre tjenesteformfra flygekontroll- til flygeinformasjonstjenestepå Røroslufthavn.OMSTILLINGDette slo ned som en bombe lokalt, all dentid man senest uken før hadde fått skryt avdivisjonsdirektøren for jobben som utførespå lufthavnen.NFFs formann ble kontaktet av flysikringsdirektørKnut Skaar, som kunne informereom at nasjonale, regionale og lokalelufthavner (NRL) ikke hadde til hensikt åbestille flygekontrolltjeneste etter 1. januar2014. Kort tid etter ringte NFFs lokaltillitsvalgte,Ketil Bakke, med samme melding.Det viste seg at sjefflygeleder GudbrandRognes allerede fredagen før var blitt gjortkjent med beslutningen, men hadde lagtlokk på saken til over helga. Han vurdertedet dit hen at man ikke kommer med slikebeskjeder på fredager.NRL hadde visstnok over en lengreperiode vurdert tjenesteformen på Røros ogargumenterer med at det ikke er krav tilflygekontrolltjeneste, verken i lufthavnenskonsesjon eller som følge av trafikkmengdeog kompleksitet.Robert Gjønnes forteller at også NFFsentralt ble overrasket og reagerte megetsterkt på den interne prosessen i dennesaken.– Her har det vært total mangel på medvirkning,åpenhet og kommunikasjon, slikdet er lagt opp til i Hovedavtalen. NFF etterlysteallerede den påfølgende fredagen, 23.OVERRASKET: Hovedtillitsvalgt Ketil Bakke i arbeidsposisjoneni tårnet.FOTO: PRIVATfebruar, i brevs form, dokumentasjon somunderbygger NRLs vedtak, uten at det blebesvart, sier Gjønnes.Lokal skuffelse. Divisjonsdirektør NRLMargrethe Snekkerbakken var på et møte påRøros lufthavn torsdag 16. februar 2012. Iettertid har lokal tillitsvalgt fått informasjonom at Snekkerbakken der diskuterte endringav tjenesteform med lufthavnsjef ogskolesjef i den lokale flyskolen Rørosfly AS.Bakke traff tilfeldigvis Snekkerbakken igangen og inviterte henne opp i tårnet.– I løpet av det korte besøket i tårnetfremhevet og skrøt hun av arbeidsmiljøet påRøros lufthavn og ikke minst det gode samarbeidetmellom tårnet og lufthavnen (LHT).Akkurat dette gode samarbeidet brukte hunofte som et eksempel på hvordan det burdevære på andre lufthavner, kunne hunfortelle, sier Bakke.Han reagerer med undring og bekymringpå Snekkerbakken sin arbeidsmetodikk.– Hun må vite at hun ved å gjøre det pådenne måten bryter flere av arbeidslivetsspilleregler. Skal vi ikke kunne stole på en divisjonsdirektør?spør han.Det nylig starta tjenesteformprosjektet iNRL (se egen sak) gjør situasjonen endamerkeligere. Hvorfor skal man endre tjenesteformpå Røros ved siden av dette prosjektet,som omfavner tårnene på alle NRL sinelufthavner?NFFs lokale mann reagerer også på dethan oppfatter som tåkelegging opp moteier (Samferdselsdepartementet, SD). Snekkerbakkenpåstår skriftlig overfor SD at deter «betydelige besparelser» å hente ved åendre tjenesteform på Røros fra kontrollerttil ikke-kontrollert (AFIS). Utregningene somdokumenterer denne påstanden er ennåikke fremlagt for NFF.– Da kan man umulig ha tatt medAvinors omstillingspolicy og det faktum aten annen enhet må drifte Røros TMA med iberegningen, sier Bakke.Flyskolen. To måneder etter vårt brev bleNFF sentralt kalt inn til møte med NRL (sammenmed Flysikring/ATM). NRL fremførteher at siden det ikke er krav til flygekontrolltjenestepå Røros, ønsker man kun å betalefor AFIS. Flyskolen har krav til flygekontrolltjenestepå basen de opererer på gjennomsine godkjenninger. NRL mener videre atman subsidierer en aktør (flyskolen) fordiAvinor selv ikke har behov for flygekontrolltjeneste,noe som i tillegg kan være ulovlig«støtte». Som følge av dette har Avinor tilbudtflyskolen å opprettholde flygekontrolltjenesten,mot at merkostnaden bekostes avflyskolen.NFF er forundret over en slik tankegangsett i forhold til Avinors vedtekter, hvor detstår at det skal skje en samfinansieringmellom lønnsomme og ulønnsommeenheter.Avventer svar fra Samferdselsdepartementet– Vi har tatt denne saken oppmed den hensikt å få flyskolen tilå betale for den merkostnaden vihar med å tilfredsstille deresbehov for flygeledelse på Røros.Lufthavnen tilfredsstiller konsesjonskravenemed å tilby AFIS tilcharter og FOT-rutene. Målet forNRL er å redusere divisjonenskostnader, sier divisjonsdirektørMargrethe Snekkerbakken.Etter å ha fått klarsignal fra Samferdselsdepartementet(SD), tokAvinor opp saken med flyskolenpå Røros. De har igjen tatt sakenopp med departementet fra sittståsted — og departementet harnå saken til behandling.– Når departementet har ferdigbehandletsaken, skal vi gå i videredialog med flyskolen for åfinne ut hva de vil bestille. Førdette er avklart, er det vanskeligfor oss å være helt konkret overforflysikringsledelsen om vi gårover til AFIS eller hvor mye ATCtidflyskolen vil bestille, kommentererSnekkerbakken.– Vi vet av erfaring at AFIS er billigereenn ATC, selv om det erdrevet godt og billig på Røros.Det er gjort foreløpige beregningerav hva som er forskjellmellom drift av enheten medAFIS og ATC. I disse beregningeneer det også gjort vurderinger avdrift av Røros TMA fra annenenhet, sier hun.Divisjonsdirektøren har bedt departementetprioritere saken, slikat hun kan få avklart om Avinorkan gå videre med saken ellerikke.– Før svaret foreligger kommervi ikke videre i dialogen med flyskolen,beregninger eller bestillinger,fastslår hun.8flygelederen 1 12

More magazines by this user
Similar magazines