Download pdf - APO Danmark

apo.danmark.dk

Download pdf - APO Danmark

Omstændighederved ordination aflægemidleri almen praksisRoskilde Amt2003Svarrapport14 lægerl1


Omstændigheder ved ordination aflægemidler– Roskilde Amt 2003Denne rapport viser de vigtigste resultater fra et projekt om omstændighederneved ordination af lægemidler i almen praksis i Roskilde Amt.Ideen til projektet opstod i foråret 2002 under indtryk af de voldsomt stigendesygesikringsudgifter til medicin.Vi ville i første omgang undersøge om vi kunne påvirke medicinudgifterne vedat gennemføre en audit efter APO-metoden i udvalgte lægepraksis, idet fokus isåvel registrering som opfølgningsaktiviteter skulle lægges på de økonomiskeaspekter.Imidlertid blev det økonomiske aspekt i projektet overhalet af en række andreinitiativer i Roskilde Amt, idet der mellem de praktiserende læger og amtet blevindgået en større aftale på hele lægemiddelområdet. Omdrejningspunktet idenne aftale er detaljerede tilbagemeldinger til de enkelte praksis omordinationsniveauet på fem udvalgte lægemiddelgrupper.Fokus i aktuelle projekt blev derfor mere en kortlægning af arbejdsgangene iforbindelse med udskrivelse af medicin, herunder specielt personalets rolle –uden at det økonomiske aspekt helt gik tabt.Projektgruppen har bestået af lægefaglig vicedirektør Lars O Henriksen oglægemiddelkonsulent Kirsten Schæfer, Sundhedsforvaltningen, Roskilde Amt,Anders Munck, APO og praktiserende læge Jens Damsgaard, Hvalsø.Der blev i alt udsendt skriftlig invitation til 35 praktiserende læger i solopraksis.De inviterede blev udvalgt af lægemiddelkonsulenten ud fra hendes kendskabtil lægernes placering med hensyn til de udgifter deres ordinationerforårsagede. Målet var at invitere lige mange ”dyre” og ”billige” læger.Af de 35 læger tilmeldte 16 sig og 14 gennemførte registreringen, der fandtsted i 5 arbejdsdage fra den 18. august 2003. Der blev registreret både hossekretær og læge. Sekretæren udfyldte første halvdel af skemaet for hverenkelt ordination, og lægen færdigudfyldte ved dagens slutning. Sekretærenskulle hver dag inkludere alle ordinationer til de første 10 patienter, der ringedeefter klokken 9 vedrørende en recept. Dagens skema blev påført det samledeantal henvendelser om recepter den pågældende dag. Lægen registrerede pået andet auditskema alle ordinationer, hvor personalet ikke medvirkede, hvadenten ordinationerne foregik ved konsultation eller i telefonen.Patienterne blev involveret i projektet på følgende måde:Sekretæren sendte hver dag et spørgeskema til de patienter, hun havderegistreret på. Lægen medgav et spørgeskema til de patienter, der fik recept ikonsultationen. Hver patient fik kun ét skema, uanset antal lægemidler pårecepten. Spørgeskemaerne blev returneret direkte fra patienten til APO.Resultaterne fra projektet skal diskuteres på et opfølgningsmøde den 19.januar 2004. Her vil kommende initiativer også blive drøftet.Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 2


Indholdsfortegnelse:SideSamlet resultat (lægeskema) 4Samlet resultat (fællesskema) 5Antal registreringer/patienter 6Resultater læge-/fællesskema 7Samlet resultat patientspørgeskema (konsultationer) 13Samlet resultat patientspørgeskema (efter sekretærkontakt) 14Resultater patientspørgeskemaer 15Krydstabeller audit/patientspørgeskema 18Variationsdiagrammer 20Auditskema 23Patientspørgeskema 25Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 3


SAMLET RESULTAT FOR 14 LÆGER - LÆGESKEMAORDINATIONIaltKONTAKTFORMIaltOMSTÆNDIGHEDERIaltPRISIaltHVEM INDLEDTE BEH.IaltINDIKATIONIaltBEGRUNDELSE FORPRÆP. VALGIaltFORVENTEDEMEDICINIaltLÆGEMIDDELGRUPPEIaltNy ordinationFornyelse ved fast beh.Fornyelse periodisk behUoplystKonsultationTKUoplystPlan for varighedPlan for kontrolÆndringer i dagIngen af disseUoplystPris drøftet med pt.Recept påført "Ej S"Billigste analoge valgtPris indgår ikke i valgUoplystI egen praksisI anden praksisLægevagtSygehusafdelingPraktiserende lægeVed ikkeUoplystSikkerNogenlunde sikkerTvivlsomUoplystFort. af ord. frasgh/spc.lgePt. overtaget fra andenlægeBilligtPatientønskeIngen af førnævnteUoplystJaNejVed ikkeUoplystBlodtryk/hjerteMave/tarmLipidsænkedeBevægeapparat/smerterPsykofarmakaAlt andetUoplystAntal Procent275 38,4%283 39,5%93 13,0%66 9,2%717 100,0%516 72,0%138 19,2%63 8,8%717 100,0%386 53,8%286 39,9%20 2,8%126 17,6%59 8,2%717 122,3%87 12,1%1 ,1%252 35,1%349 48,7%62 8,6%717 104,7%584 81,5%30 4,2%2 ,3%58 8,1%22 3,1%6 ,8%15 2,1%717 100,0%535 74,6%150 20,9%21 2,9%11 1,5%717 100,0%68 9,5%16 2,2%122 17,0%98 13,7%422 58,9%18 2,5%717 103,8%511 71,3%63 8,8%126 17,6%17 2,4%717 100,0%124 17,3%41 5,7%17 2,4%75 10,5%69 9,6%359 50,1%32 4,5%717 100,0%Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 4


SAMLET RESULTAT FOR 14 LÆGER - FÆLLESSKEMAORDINATIONIaltKENDSKAB TIL PT.IaltOMSTÆNDIGHEDERIaltPRISIaltHVEM INDLEDTE BEH.IaltINDIKATIONIaltBEGRUNDELSE FORPRÆP. VALGIaltFORVENTEDEMEDICINIaltLÆGEMIDDELGRUPPEIaltNy ordinationFornyelse ved fast beh.Fornyelse periodisk behUoplystGodtDårligtUoplystPlan for varighedPlan for kontrolÆndringer i dagIngen af disseUoplystPris drøftet med pt.Recept påført "Ej S"Billigste analoge valgtPris indgår ikke i valgUoplystI egen praksisI anden praksisLægevagtSygehusafdelingPraktiserende lægeVed ikkeUoplystSikkerNogenlunde sikkerTvivlsomUoplystFort. af ord. frasgh/spc.lgePt. overtaget fra andenlægeBilligtPatientønskeIngen af førnævnteUoplystJaNejVed ikkeUoplystBlodtryk/hjerteMave/tarmLipidsænkedeBevægeapparat/smerterPsykofarmakaAlt andetUoplystAntal Procent46 6,6%513 74,0%127 18,3%7 1,0%693 100,0%603 87,0%84 12,1%6 ,9%693 100,0%199 28,7%237 34,2%8 1,2%291 42,0%12 1,7%693 107,8%61 8,8%56 8,1%197 28,4%422 60,9%4 ,6%693 106,8%423 61,0%55 7,9%2 ,3%148 21,4%36 5,2%20 2,9%9 1,3%693 100,0%488 70,4%163 23,5%27 3,9%15 2,2%693 100,0%153 22,1%41 5,9%102 14,7%120 17,3%307 44,3%11 1,6%693 105,9%618 89,2%37 5,3%23 3,3%15 2,2%693 100,0%144 20,8%27 3,9%13 1,9%115 16,6%99 14,3%272 39,2%23 3,3%693 100,0%Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 5


Lægerne registrerede i alt 717 ordinationer ved 493 kontakter.Sekretærerne registrerede 693 telefoniske ordinationer til 459patienter. På de fem dage udskrev sekretærerne recepter til i alt 898personer, svarende til at der er registreret på 51% af de patienter, derhenvendte sig telefonisk. Der var stor variation fra praksis til praksis i,i hvilket omfang ordinationen foregik via sekretæren.1009080706050403020100Antal registreringerAntal registreringer8981 80716659 58585954555447 464849464342 424142393627 2628242 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskema100Antal patienterAntal patienter66503127163434 3431204510374832283720313550302733415134205002 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 6


Antal ordinationer pr. patient var stort set ens ved ordinationer viasekretæren og ordinationer direkte ved lægen. Nyordinationer foregikhyppigst direkte ved lægen.400350Antal patienter347327Antal ordinationer pr. patient300250200150100500102733520 17 155 5 1 1 1 1 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9antal ordinationer pr. patientLægeskemaerFællesskemaer80ProcentOrdination74604038,4 39,52006,6Ny ordinationFornyelse v. fastbeh.1318,3Fornyelseperiodisk beh.9,21UoplystLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 7


Sekretærens kendskab til patienterne var overvejende godt. Nårordinationerne foregik direkte hos lægen var det i ¾ af tilfældene iforbindelse med en konsultation10080ProcentSekretærens kendskab til patient8760402012,190Godt Dårligt UoplystKontaktform ved ordination direkte hos lægen80Procent7260402019,28,80Konsultation TK UoplystOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 8


Der forelå hyppigst plan for varighed og kontrol, når ordinationenforegik direkte hos lægen.Prisaspektet var ikke væsentligt forskelligt ved de to ordinationsformer,det bemærkes, at ”Ej S” aldrig blev påført ordinationer direkte hoslægen.60Procent53,8Omstændigheder4039,934,24228,72017,68,20Plan forvarighedPlan forkontrol2,81,2Ændringer idagIngen af disse1,7UoplystLægeskemaFællesskemaPris80Procent6048,760,64035,128,42012,18,8 8,18,60Pris drøftetmed pt.0,1Recept påført"Ej S"Billigsteanaloge valgtPris indgårikke i valg0,6UoplystLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 9


De fleste ordinationer var initieret i egen praksis. Sygehusinitieredeordinationer foregik hyppigst via sekretæren. Vurderingen afindikationens sikkerhed var ens ved de to ordinationsformer.1008060Procent81,561Hvem indledte behandlingen40200I egenpraksis4,27,9I andenpraksis0,30,3Lægevagt8,121,4Sygehusafdeling3,15,2Pr. spec.læge0,8 2,9 2,1 1,3Ved ikke UoplystLægeskemaFællesskemaIndikation80Procent74,670,460402020,923,502,9 3,91,5 2,2Sikker Nogenlunde sikker Tvivlsom UoplystLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 10


Fortsættelse af sygehusinitieret behandling blev hyppigt anført somsærlig begrundelse ved ordinationer via sekretæren, hvor forventningenom at få medicin også var større end ved ordination direkte ved lægen.Særlig begrundelse for aktuelle præparatvalg80Procent6058,944,3402009,522,1Forts. af ord.fra sgh/spclæge2,25,9Pt overtagetfra anden1714,717,313,7Billigt Patientønske Ingen afførnævnte2,51,6UoplystLægeskemaFællesskema100Procent89,2Forventede pt. at få medicin8071,3604020017,68,85,3 3,3 2,4 2,2Ja Nej Ved ikke UoplystLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 11


Hjerte/kar medicin, gigtmedicin og psykofarmaka synes hyppigere atblive ordineret via sekretæren end direkte hos lægen.Lægemiddelgruppe60Procent50,14039,220020,817,3Blodtryk/hjerte5,73,9Mave- /tarm2,41,916,614,310,5 9,6Bevægeapp./smerterLipidsænkendePsykofarmakaAlt andet4,53,3UoplystLægeskemaFællesskema80ProcentBilligste analoge valgt i forhold tillægemiddelgruppe70,66049,248,1402030,634,123,138,73334,823,228,726,128,121,70Blodtryk/hjerteMave- /tarmBevægeapp./smerterLipidsænkendePsykofarmakaAlt andetUoplystLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 12


PatientspørgeskemaLægerne registrerede i alt ved 493 kontakter. 346 af disse varkonsultationer ved hvilke der blev uddelt spørgeskemaer til patienterne.I alt 268 patienter returnerede spørgeskemaet svarende til 77%OMSTÆNDIGHEDER VED ORDINATION AF LÆGEMIDLERPATIENTSKEMA - LÆGESKEMAKønIaltØnske om bestemtpræp.IaltHavde du indflydelse påvalget af lægemiddelIaltHar du diskuteret prismed lægenIaltTror du, du fik detbilligste præparapIaltEr du evt. interesseret iet billigere præp.IaltForventede du før kons.at få med. for ditproblemIaltHvis ja, fik du så denmed. du forventedeIaltKvindeMandUoplystJaNejUoplystJaNejUoplystJaNejUoplystJaNejVed ikkeUoplystJaNejVed ikkeUoplystJaNejVed ikkeUoplystJaNejVed ikkeUoplystAntal Procent175 65,3%92 34,3%1 ,4%268 100,0%91 34,0%173 64,6%4 1,5%268 100,0%120 44,8%141 52,6%7 2,6%268 100,0%59 22,0%207 77,2%2 ,7%268 100,0%129 48,1%15 5,6%120 44,8%4 1,5%268 100,0%180 67,2%39 14,6%43 16,0%6 2,2%268 100,0%214 79,9%22 8,2%28 10,4%4 1,5%268 100,0%183 85,5%6 2,8%24 11,2%1 ,5%214 100,0%Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 13


PatientspørgeskemaSekretærerne registrerede på 459 patienter og udsendte spørgeskemaertil disse. 316 returnerede spørgeskemaet svarende til 69%OMSTÆNDIGHEDER VED ORDINATION AF LÆGEMIDLERPATIENTSKEMA - FÆLLESSKEMAKønIaltØnske om bestemtpræp.IaltHavde du indflydelse påvalget af lægemiddelIaltHar du diskuteret prismed lægenIaltTror du, du fik detbilligste præparapIaltEr du evt. interesseret iet billigere præp.IaltEr der aftalt kontrol afdin tilstandIaltEr der fastlagt envarighed afbehandlingenIaltKvindeMandUoplystJaNejUoplystJaNejUoplystJaNejUoplystJaNejVed ikkeUoplystJaNejVed ikkeUoplystJaNejVed ikkeUoplystJaNejVed ikkeUoplystAntal Procent200 63,3%116 36,7%0 ,0%316 100,0%212 67,1%104 32,9%0 ,0%316 100,0%168 53,2%140 44,3%8 2,5%316 100,0%58 18,4%254 80,4%4 1,3%316 100,0%136 43,0%32 10,1%144 45,6%4 1,3%316 100,0%188 59,5%71 22,5%52 16,5%5 1,6%316 100,0%177 56,0%124 39,2%10 3,2%5 1,6%316 100,0%121 38,3%174 55,1%17 5,4%4 1,3%316 100,0%Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 14


PatientspørgeskemaVed ordinationer via sekretæren havde patienterne hyppigere ønskeom bestemt præparat.Da var der også større indflydelse på præparatvalget end nårordinationen foregik direkte ved lægen.80Havde du ønske om et bestemt præparat?Procent6764,660403433200Ja Nej Uoplyst1,4Lægeskema (konsultation)Fællesskema (receptfornyelse)60ProcentHavde du indflydelse påvalget af lægemiddel?5352,644,844,440200Ja Nej Uoplyst2,62,5Lægeskema (konsultation)Fællesskema (receptfornyelse)Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 15


Patienterne angav ingen forskel mellem de to ordinationsformer m.h.t.hvor hyppigt der blev diskuteret pris eller tiltroen til at få det billigstepræparat.100ProcentHar du diskuteret pris med lægen?8077,280,360402002218,40,7 1,3Ja Nej UoplystLægeskema (konsultation)Fællesskema (receptfornyelse)60ProcentTro du, du fik det billigste præparat?48,143,244,845,7402009,85,61,5 1,3Ja Nej Ved ikke UoplystLægeskema (konsultation)Fællesskema (receptfornyelse)Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 16


Ca. 2/3 af patienterne ville gerne have det billigste præparat medsamme virkning, mindre end 20 procent ønskede ikke dette8060Procent67,2Er du evt. interesseret i et billigere præp. medsamme virkning59,7402022,214,6 1616,50Ja Nej Ved ikke Uoplyst2,21,6Lægeskema (konsultation)Fællesskema (receptfornyelse)60Procent55,9Er der aftalt kontrol af din tilstand?(Fællesskema - receptfornyelse)60Er der fastlagt en varighed af behandlingen?(Fællesskema - receptfornyelse)Procent55,24039,44038,1202003,21,6Ja Nej Ved ikke Uoplyst05,41,3Ja Nej Ved ikke UoplystOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 17


100Forventede du før kons. at få med. for dit prbl?(Lægeskema - konsultation)Procent100ProcentHvis ja, fik du den med. du forventede?(Lægeskema - konsultation)858079,980606040402008,210,41,5Ja Nej Ved ikke Uoplyst20011,22,80,5Ja Nej Ved ikke UoplystForventning til medicinLægenJaNejVed ikkeI altJa1331925177PatientenNej75618Ved ikke921122I alt1492642217Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 18


Plan om varighed af behandlingenLægenJaNejI altJa4176117PatientenNej40121161Ved ikke61016I alt87207294Plan for/aftalt kontrolLægenJaNejI altJa8488172PatientenNej1695111Ved ikke1910I alt101192293Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 19


VariationsdiagrammerPlan for varighed1008060Procent af registreringer78,759,355,664,990,55097,970,46652,490,9 89,483,976,64035,632,639,1352020,49,3 11,512,5 14,17,11318,415,202 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskemaPlan for kontrol100Procent af registreringer85,98073,876,360402006253,252,6 52,4 54,248,147,3 46,834,941,135,632,63716,7 18,526,926,222,115,312,511,1 12,212,532 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 20


Variationsdiagrammer60Procent af registreringerPris drøftet med pt.4035,241,439,720024,121,610,9 12,111,111,17,77,17,52,84,33,84,12,42,4 1,8 2,42 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskema100806040200Billigste analoge valgtProcent af registreringer10092,68764,358,551,8 53,747,545,141,742,934,536,737,226,819,515,2 15,312,512,89,3 9,510,98,63,72 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 21


VariationsdiagrammerProcent af registreringerPris indgår ikke i valg10092,990,584,6 84,787,587,689,185,287,28073,974,6604055,6 53,762,157,145,261,2 59,846,4 46,341,541,232,151,720019,63,72 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskemaProcent af registreringerRecept påført "Ej S"100806052,54020016,78,31,11,9 3,42 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16deltagernummerLægeskemaFællesskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 22


Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 23


Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 24


PatientspørgeskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidlerTil brug i konsultationenLæge nr./navn1. Fødselsdag d d mm åå2. Køn Kvinde/pige Mand/dreng3. Havde du ønske om et bestemt præparat? ja nej4. Havde du indflydelse på valget af lægemiddel? ja nej5. Har du diskuteret pris med lægen? ja nej6. Tror du, du fik det billigste præparat? ja nej ved ikke7. Er du eventuelt interesseret i et billigerepræparat med samme virkning? ja nej ved ikke8. Forventede du før konsultationen atfå medicin for dit problem? ja nej ved ikke9. Hvis ja,fik du så den slags medicin, du forventede? ja nej ved ikkeEfter udfyldelse bedes skemaet sendt til Syddansk Universitet i vedlagtesvarkuvert. Porto er betalt.Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 25


PatientspørgeskemaOmstændigheder ved ordination af lægemidlerTil brug ved receptfornyelseLæge nr./navn1. Fødselsdag d d mm åå2. Køn Kvinde/pige Mand/dreng3. Havde du ønske om et bestemt præparat? ja nej4. Havde du indflydelse på valget af lægemiddel? ja nej5. Har du diskuteret pris med lægen? ja nej6. Tror du, du fik det billigste præparat? ja nej ved ikke7. Er du eventuelt interesseret i et billigerepræparat med samme virkning? ja nej ved ikke8. Er der aftalt kontrol af din tilstand? ja nej ved ikke9. Er der fastlagt en varighed af behandlingen? ja nej ved ikkeEfter udfyldelse bedes skemaet sendt til Syddansk Universitet i vedlagtesvarkuvert. Porto er betalt.Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 26


Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis – Roskilde Amt 2003 Side 27

More magazines by this user
Similar magazines