Kulturmiljöutredning Ödmården - Bergvik Skog informerar om vindkraft

vindkraft.bergvikskog.se

Kulturmiljöutredning Ödmården - Bergvik Skog informerar om vindkraft

InnehållSammanfattning ............................................................................................................ viBakgrund och syfte ....................................................................................................... 1Genomförande ................................................................................................................ 1Metod ........................................................................................................................................... 1Material ....................................................................................................................................... 2Utredningsområde .................................................................................................................. 3Områdesbeskrivning .................................................................................................... 4Tidigare antikvarisk verksamhet ............................................................................ 5Kulturmiljöanalys .......................................................................................................... 6Kulturhistoriska lämningar ................................................................................................ 6Järnframställning ................................................................................................. 8Stenåldersboplatser ............................................................................................ 8Arkeologiska fynd och fyndsamlingar ............................................................................ 9Ortnamn ................................................................................................................................... 31Historisk markanvändning .............................................................................................. 31Bebyggelse och byggnadsminnen ................................................................................. 32Kyrkomiljöer .......................................................................................................................... 32Riksintressen och kulturreservat .................................................................................. 32Övriga kulturvärden............................................................................................................ 34Utredningsområdets karaktär ............................................................................... 34Sårbara kulturvärden ................................................................................................ 35Höga kulturvärden............................................................................................................... 35Låga kulturvärden ............................................................................................................... 37Kulturmiljöpåverkan ................................................................................................. 39Påverkan på lämningar och kulturmiljöer i utredningsområdet ..................... 39Påverkan på kulturvärden i vindparkens övriga influensområde ................... 39Konsekvensbedömning ............................................................................................ 40Åtgärdsförslag .............................................................................................................. 40Referenser ..................................................................................................................... 45Bilaga 1. Administrativa och tekniska uppgifter ............................................ 51Bilaga 2. Fotoförteckning ......................................................................................... 53Bilaga 3. Översiktskarta ........................................................................................... 55Bilaga 4. Objekttabell ................................................................................................ 59Bilaga 5. Påsiktsbilder ............................................................................................. 137

More magazines by this user
Similar magazines