Bedre sikkerhet på campingplassen - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Bedre sikkerhet på campingplassen - Ringsaker kommune

Bedre sikkerhetcampingplassenEt felles ansvarFoto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.


Trygg og sikker campingHedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt igjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser som er utarbeidet avNorsk brannvernforening.Vi vil med denne brosjyren ønske at alle, både eiere, drivere og brukere avcampingplassen skal ha en trygg og sikker opplevelse når de oppholder seg der.Det kreves at eier, driver og bruker av campingplasser setter seg inn i eksisterendelovverk og veiledninger. Dette er et minstekrav, slik at alle i fellesskap kan hevebrannsikkerheten.Foto: MHBRForskriftene setter krav om minimum3 meter mellom campingenhetene.Brannvesenet anbefaler 4 meter eller mer.Lengre avstand mellom enhetene vil gibedre sikkerhet for rømming og slokking.Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.


Ord og uttrykk• En campingenhet er campingvogn med fortelt og/eller platting.Denne tilfredstiller normalt ikke kravet til å stå i mot brann i 30 minutter.Kravet til minsteavstand mellom campingvogner alene er minst 3 meter.Brannvesenet anbefaler 4 meter eller mer.• Når det gjelder «spikertelt», er dette et byggverk som er søknadspliktig iforhold til plan- og bygningsloven på lik linje med en hytte. Ta kontakt medbygningsavdelingen i din kommune for å få en orientering om regler ogprosedyrer.• Spikertelt regnes som en egen branncelle med tak og vegger slik atkonstruksjonen danner et tett rom. Den skal tilfredsstille EI 30-krav.Det vil si at konstruksjonen skal stå i mot en brann i 30 minutter. Så lengekravet til EI 30 ikke kan dokumenteres, krever plan- og bygningslovgivningenat det skal være minimum 8 meter mellom spikerteltene.• Campingbil defineres som vanlig campingvogn når den brukes til overnatting.Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.Spikertelt regnes som hytte. Dersom spikerteltet ikke har en dokumentasjon somtilfredsstiller lovverket, skal det være 8 meter mellom hver. Dersom dokumentasjonentilfredsstiller lovverket, må man rette seg etter reglene om avstand mellom campingenhetersom er minimum 3 meter. Brannvesenet anbefaler 4 meter eller mer.


SlokkeutstyrDet skal være slokkeutstyr i hvercampingenhet. Det anbefales minimum ettgodkjent slokkeutstyr.I tillegg skal det være tilstrekkelig medslokkeutstyr på campingplassen.Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.Røyk- & gassvarslereDet er påbudt med røykvarsler i hverenhet. Det anbefales også å bruke gassvarsler.Røyk- og gassvarslere må monteresut fra monteringsbeskrivelsen somskal følge hvert produkt. Husk å sjekkebatteriene og funksjonaliteten regelmessigpå varslerene.Foto: MHBRBruk av åpen varme ellerbruk av grillSkal det benyttes åpen varme, bør detvære tilrettelagt for dette med egne bålplasser.Denne anbefalingen gjelder forbålpanne, utepeis, grill og lignende, menikke for gassgriller.Ved bruk av engangsgriller må det tilretteleggesmed tanke på stabilitet og underlag.Brukte engangsgriller må kastes iegnede beholdere.Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.


Bruk av gassDet er ikke tillatt å ha beholdere medbrannfarlig gass inne i campingvogn ellerbobil. Disse skal kun oppbevares i avsattrom for slikt utstyr.I fortelt og spikertelt bør det maksimaltvære en 11 kg gassflaske knyttet til gassutstyret.Denne flasken må oppbevares iavsatt rom for slikt utstyr, når den ikke eri bruk.Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.Bruksanvisningen skal følges for detaktuelle produktet.Om eier oppbevarer og lagrer gass, mådette skje i henhold til forskrift utgitt avDirektoratet for samfunnssikkerhet ogberedskap (DSB).Foto: MHBRDenne slangen bør skiftes,sprekker og utløpt dato.Foto: MHBRNYTTIGE TIPS:• Flasker oppbevares stående, luftig og sikres mot velt.• Ved plassering i skap skal det være god lufting ved gulvnivå til det fri.• Gass skal ikke oppbevares på lave punkter som kjeller eller andre rom underterreng.• Husk å sjekke slanger og koblinger regelmessig. I tillegg anbefales det åutføre egenkontroll på utstyret før det tas i bruk.• Slanger anbefales skiftet med et intervall på mellom 2-3 åravhengig av bruk og omgivelser.• Trykkregulator skiftes etter maksimum 5 år.


Adkomstvei på campingplassenDet er viktig at det er ryddige og brede nok veier inne på campingplassområdet slik atutrykningskjøretøy lett kan komme til. Dette er også hensiktsmessig med tanke påsnørydding og lignende.Videre bør det være tilgang til alle vognene fra minst to kjørbare veier. Man måunngå å ha blindveier.ParkeringBil uten overnattingsmulighetkan plasseres i mellomrommetmellom campingenhetene.Campingvognene bør plasseresslik at de enkelt kan flyttes itilfelle brann eller av andreårsaker.Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.


AvfallshåndteringAvfall som inneholder brannfarlige materialerskal tømmes på anvist sted og i tilpassetbeholder som bør være merket medbrannfarlig avfall.Den skal være plassert trygt i forhold tilomgivelsene. Containere bør ha minimum8 meter til brennbar bygning, opplag ellerlignende ifølge Norsk brannvernforeningstemaveiledning for plassering avcontainere og avfallsbeholdere. Eier/driverbør undersøke med forsikringsselskap omegne krav på dette.Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen.Avfallsbeholdere og containere måplasseres i god avstand fra bygning, ogikke som i dette tilfellet. En brann icontainerne vil lett smitte over påbygningen.Elektriske opplegg og installasjonerMontering og forandringer i det elektriske anlegget, skal utføres av kvalifisertepersoner. Det bør foretas kontroll av det elektriske anlegget hvis det er lenge sidendette er utført. Det må brukes minst mulig skjøteledninger. Sjekk at ledningsnettet erriktig dimensjonert i forhold til belastningen. Pass på at ledninger og utstyr ergodkjent for den bruk det er tiltenkt. Se etter synlige skader og vær oppmerksom påtilkoblingspunktet ute ved campingenheten, da dette er spesielt utsatt for variertvær- og temperaturforhold.Råd til eier angående bruk av plassen og endring avoppstillingsplasserStår vognene for tett eller det er dårlig adkomst og lignende kan en omorganisering avhele plassen være til god hjelp. Da slipper man å flytte på en og en campingenhet, radeller lignende.For å sikre at gjester følger reglene kan eier og bruker fastlegge krav for hvordan enønsker at gjestene skal bruke campingplassen. Oppslag kan plasseres rundt påområdet, og/eller tas med i for eksempel en leiekontrakt.


Lykke til videre med brannsikkerhetenTil slutt ønsker Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen dere lykke tilmed arbeidet med å unngå brann på nettopp din campingplass.Skulle det være spørsmål så ta gjerne kontakt med ditt lokale brannvesen.Lovverket og forskrifter finnes på bl.a. www.lovdata.no, eller kan bestilles sammenmed veiledninger hos bl.a. Norsk brannvernforening.Denne brosjyren finnes på hjemmesiden til de tre brannvesen som har utarbeidet den.Ved øyeblikkelig hjelp ring:BRANN 110POLITI 112AMBULANSE 113www.mhbr.nowww.hedmarken-brannvesen.nowww.ringsaker.kommune.noElverum Trykk AS

More magazines by this user
Similar magazines