Årsberetning 2011.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2011.pdf - Ringsaker kommune

VO 30 - Undervisning8765432107,5 7,47,87,16,86,865,32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MålBåde VO 20 barnehager og VO 30 undervisning har en økning i sykefraværet fra 2010 til 2011. Flere avbarne hagene og skolene har i 2011 gjennomført undervisning i sykefraværsoppfølging for hele personalgruppen.Undervisningen er gjennomført i samarbeid med HMS-rådgivere, NAV og verneombud. Undervisningen tar forseg IA-funksjonsvurdering, oppfølgingsplan, rutiner i forhold til sykefraværsoppfølging, rettigheter og plikter foransatte som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt og tilretteleggingsmuligheter generelt og på denenkelte arbeidsplass. Enkelte skoler har i tillegg benyttet bedriftshelsetjenesten til kurs i psykososialtarbeidsmiljø.Sykefravær i VO 40 Pleie og omsorgVO 40 - Pleie og omsorg161412108642014,513,6 13,712,81312,31211,12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MålAlle enhetene i pleie og omsorg har gjennomført ulike tiltak med målsetting å få ned sykefraværet, som har gåttlitt opp fra 2010 til 2011. Av tiltak kan nevnes økt fokus på arbeidsmiljø på langtidsavdelinger, IA-kafe og opplæringog bevisst bruk av forflytningsteknikk/ utstyr. I tillegg har bedriftshelsetjenesten gjennomført undervisning ipsykososialt arbeid. To enheter har hatt samarbeidsmøter med fastlegene for å bedre samarbeidet rundtavventende og graderte sykmeldinger. Dette arbeidet fortsetter for andre enheter i 2012. Enheter med mindrefysisk arbeidsbelastning har bidratt til tilrettelagt arbeid for arbeidstakere fra andre enheter. Det viser seg at overtid har disse arbeidstakerne behov for fraværsperioder på grunn av helseplager selv om arbeidet er tilrettelagt påbest mulig måte. Mange av helseplagene er knyttet til kroniske muskel- og skjelettlidelser. De fleste enhetenehar sykefravær som fast tema på personalmøter hvor det er en åpen dialog der de ansatte selv har mulighet til åkomme med forslag på tiltak.ÅRSBERETNING 2011 23

More magazines by this user
Similar magazines